1.การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (AMR and One-health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 0
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 0
2.การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพื้นฐาน (Applied and basic science research) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 1
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 1
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 2
3.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา วัคซีน และยาเสพติด จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 0
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 0
4.สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 0
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 3
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 3
5.การประกันสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics and health financing) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 0
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 0
6.การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 6
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 5
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 6
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 17
7.การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 2
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 5
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 4
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 11
8.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging population and demographic Changes) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 1
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 3
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 4
9.กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 1
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 1
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 1
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 3
10.กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 5
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 6
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 1
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 12
11.กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 5
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 10
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 2
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 17
12.สุขภาพจิต (Mental health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 3
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 2
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 5
13.การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 1
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 2
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 3
14.แรงงานข้ามชาติ/สุขภาพโลกและประชาคมอาเซียน/เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Migrants health, and ASEAN/global health/health-related SDGs) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 0
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 0
15.สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 4
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 3
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 1
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 8


ลำดับ ชื่อผู้เข้าประกวด ผลงานวิจัย สถานะการอนุมัติการประกวด แก้ไข
11 นายธวัชชัย ปานสมบัติ คุณภาพระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
12 นางสาวไพลิน เปรมสุโข การมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
13 เอื้ออารีย์ สืบเสาะดี การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาและรักษาอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูล
14 เอื้ออารีย์ สืบเสาะดี หนูน้อยโภชนาการดี วิถี(เครื่องชั่งน้ำหนัก)พอเพียง ดูข้อมูล
15 นิธิพัฒน์ มีโภคสม นวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการควบคุมโรคไข้มาลาเรียแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการ ตามมาตรการ1-3-7 ผ่านระบบมาลาเรียออนไลน์ (Malaria Online) ปีพ.ศ.2560 เพื่อมุ่งสู่การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ในปี พ.ศ.2569 ดูข้อมูล
16 นางกาญจนา ผุเพชร มาตรวัดความเตี้ยของเด็กไทย ดูข้อมูล
17 นายศศิศ บุญมี ค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง และ Microcytic Anemia Factor ในธาลัสซีเมีย : การศึกษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดูข้อมูล
18 นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
19 นางสาวปาริดา บุญนาค คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดูข้อมูล
20 นายวิทวัส อินเสียน พฤติกรรมสุขภาพของครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดูข้อมูล