1.การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (AMR and One-health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 0
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 0
2.การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพื้นฐาน (Applied and basic science research) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 1
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 1
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 2
3.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา วัคซีน และยาเสพติด จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 0
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 0
4.สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 0
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 3
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 3
5.การประกันสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics and health financing) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 0
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 0
6.การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 6
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 5
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 6
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 17
7.การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 2
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 5
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 4
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 11
8.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging population and demographic Changes) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 1
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 3
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 4
9.กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 1
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 1
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 1
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 3
10.กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 5
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 6
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 1
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 12
11.กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 5
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 10
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 2
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 17
12.สุขภาพจิต (Mental health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 3
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 2
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 5
13.การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 1
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 2
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 3
14.แรงงานข้ามชาติ/สุขภาพโลกและประชาคมอาเซียน/เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Migrants health, and ASEAN/global health/health-related SDGs) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 0
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 0
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 0
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 0
15.สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 4
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 3
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 1
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 8


ลำดับ ชื่อผู้เข้าประกวด ผลงานวิจัย สถานะการอนุมัติการประกวด แก้ไข
31 นางสาวมุกดา แซ่เตีย โปรแกรมออกกำลังกายที่บ้านเป็นประจำ มีผลต่อสมรรถภาพกายของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูล
32 น.ส.รติพร คล้ายสุบรรณ ปัจจัยที่สัมพันธ์ในการรักษาวัณโรคอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค สถาบันโรคทรวงอก ดูข้อมูล
33 นางสุวรรณา สมบูรณ์ ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตตำบลโพนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
34 นายธวัชชัย แก้วส่งแสง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
35 นางสาวรุ่งนภา สิงห์โคกกรวด โมเดลฟันผุ ดูข้อมูล
36 นางเกศินี สิงห์คำ การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล
37 นางสาวสุประวีณ์ วิภูศิริ ผลของการให้สุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
38 นายปรัชพร กลีบประทุม ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ดูข้อมูล
39 ธิดาพร ศิลประเสริฐ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบางแก้ว ดูข้อมูล
40 นายเอกภาพ สว่างภักดิ์ ผลของโปรแกรมกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากและหมากฝรั่งเลิกบุหรี่ต่อการเลิกบุหรี่และสมรรถนะของปอด ดูข้อมูล