1.การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (AMR and One-health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 17
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 24
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 2
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 43
2.การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพื้นฐาน (Applied and basic science research) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 22
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 24
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 4
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 50
3.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา วัคซีน และยาเสพติด จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 45
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 73
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 15
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 133
4.สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 52
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 91
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 36
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 179
5.การประกันสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics and health financing) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 19
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 11
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 8
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 38
6.การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 134
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 183
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 140
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 457
7.การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 108
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 156
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 59
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 323
8.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging population and demographic Changes) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 26
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 42
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 10
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 78
9.กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 17
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 18
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 5
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 40
10.กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 100
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 137
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 41
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 278
11.กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 76
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 129
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 22
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 227
12.สุขภาพจิต (Mental health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 27
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 36
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 4
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 67
13.การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 34
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 44
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 2
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 80
14.แรงงานข้ามชาติ/สุขภาพโลกและประชาคมอาเซียน/เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Migrants health, and ASEAN/global health/health-related SDGs) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 8
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 9
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 1
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 18
15.สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 58
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 63
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 10
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 131


ลำดับ ชื่อผู้เข้าประกวด ผลงานวิจัย สถานะการอนุมัติการประกวด แก้ไข
51 นางสาววารุณี เปรมสิงห์ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
52 นายจิตรกร ยุทไธสง ยางรัดมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
53 นางสาวนิตยา ใสศรี Plastic wrap ก่อนใส่ (UAC & UVC) ปลอดภัยไม่มี skin burn ดูข้อมูล
54 นางประภาวดี เวชพันธ์ High Alert MDR KKH 2560 ดูข้อมูล
55 นางบุญนะ รอดทิม ผลการใช้ระบบสัญญาณเตือนต่ออัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดูข้อมูล
56 ว่าท่ี่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายและลักษณะการทำงานกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเม็ดเลือดแฝงใน ประชากรอายุ 45-74 ปี จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย : การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ดูข้อมูล
57 ทพ.เก่งนิติ ติละบาล กระบวนการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินของเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในตำบลต้นแบบส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 - 5 ปีสูงดีสมส่วน ดูข้อมูล
58 นางสุณัฏฐา เตียบน้อย ประสิทธิผลของการสื่อสารงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
59 น.ส.จีรวรรณ มาสิงบุญ การเปรียบเทียบการลดระยะเวลาที่ 2 ของการคลอดระหว่างการจัดท่านอนศีรษะสูง (Up right) และท่านอนหงายราบในหญิงตั้งครรภ์แรก ดูข้อมูล
60 นางสุนทรีย์ โสมรักษ์ การเปรียบเทียบความปวดระหว่างการใช้ยาชาฉีดใต้ผิวหนังกับกลุ่มที่ไม่ใช้ ในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล