1.การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (AMR and One-health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 17
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 24
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 2
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 43
2.การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพื้นฐาน (Applied and basic science research) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 22
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 24
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 4
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 50
3.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา วัคซีน และยาเสพติด จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 45
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 73
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 15
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 133
4.สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 52
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 91
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 36
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 179
5.การประกันสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics and health financing) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 19
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 11
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 8
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 38
6.การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 134
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 183
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 140
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 457
7.การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 108
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 156
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 59
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 323
8.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging population and demographic Changes) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 26
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 42
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 10
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 78
9.กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 17
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 18
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 5
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 40
10.กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 100
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 137
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 41
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 278
11.กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 76
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 129
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 22
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 227
12.สุขภาพจิต (Mental health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 27
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 36
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 4
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 67
13.การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 34
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 44
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 2
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 80
14.แรงงานข้ามชาติ/สุขภาพโลกและประชาคมอาเซียน/เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Migrants health, and ASEAN/global health/health-related SDGs) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 8
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 9
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 1
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 18
15.สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 58
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 63
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 10
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 131


ลำดับ ชื่อผู้เข้าประกวด ผลงานวิจัย สถานะการอนุมัติการประกวด แก้ไข
61 นางสาว ณิภาพรรณ จันปุ่ม การเปรียบเทียบความปวดระหว่างการให้ยาแบบร้องขอกับแบบ around the clock ในผู้ป่วยผ่าตัดต่อมทอนซิล โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
62 นางนัทธ์หทัย สุวรรณไขศรี ประสิทธิผลของการให้การปรึกษาแบบมีเป้าหมาย ต่อการตัดสินใจ ฝังยาคุมกำเนิดของมารดา วัยรุ่นหลังคลอดและหลังแท้ง ในหอผู้ป่วยสามัญ สูติ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
63 นาง ทองเพชร ยะสะกะ ประสิทธิผลของการสอนสุขศึกษาที่มีต่อความรู้ในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
64 นายสมพาน ชัยชนะ เข็มขัดเปลี่ยนชีวิต ดูข้อมูล
65 เอื้องฟ้า โสดา ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
66 นางสาวอทิติยา ซาหา การเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการเข้าถึงระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อน และหลังการสอนในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
67 นางสาวศิริกาญจน์ดา แสนสุข ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ดูข้อมูล
68 นางสาวสุภาวดี ผิวขำ ประสิทธิผลของการใช้ผ้านุ่มปูเตียง เพื่อการแก้ปัญหาการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยกระดูก สะโพกหักที่ได้รับการรักษาโดยการดึงถ่วงน้ำหนักทางผิวหนัง ดูข้อมูล
69 นางสาวกมลทิพย์ รัชอินทร์ การเปรียบเทียบการลดความวิตกกังวล ระหว่างการใช้ดนตรีบำบัด และไม่ใช้ดนตรีบำบัดในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
70 นางสาวยุพารัตน์ ศรีหาญ ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล