1.การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (AMR and One-health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 17
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 24
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 2
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 43
2.การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพื้นฐาน (Applied and basic science research) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 22
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 24
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 4
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 50
3.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา วัคซีน และยาเสพติด จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 45
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 73
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 15
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 133
4.สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 52
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 91
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 36
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 179
5.การประกันสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics and health financing) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 19
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 11
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 8
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 38
6.การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 134
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 183
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 140
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 457
7.การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 108
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 156
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 59
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 323
8.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging population and demographic Changes) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 26
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 42
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 10
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 78
9.กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 17
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 18
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 5
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 40
10.กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 100
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 137
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 41
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 278
11.กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 76
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 129
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 22
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 227
12.สุขภาพจิต (Mental health) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 27
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 36
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 4
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 67
13.การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 34
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 44
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 2
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 80
14.แรงงานข้ามชาติ/สุขภาพโลกและประชาคมอาเซียน/เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Migrants health, and ASEAN/global health/health-related SDGs) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 8
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 9
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 1
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 18
15.สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies) จำนวน
Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา 58
Oral Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 63
Innovation สิ่งประดิษฐ์ 10
รวมจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 131


ลำดับ ชื่อผู้เข้าประกวด ผลงานวิจัย สถานะการอนุมัติการประกวด แก้ไข
71 น.ส. รุ่งทิวา ปาวงค์ ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ กระดูกต้นขาหัก โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
72 นางสาวอุสนีย์ แวลี ผลของการพัฒนาการบริหารยาต้านไวรัสด้วยระบบ Couple Care ต่อการกินยาต่อเนื่อง และความพึงพอใจของผู้ป่วยเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มุสลิม โรงพยาบาลมายอ ดูข้อมูล
73 นางณัฐชานันท์ ผิวเรืองนนท์ การเปรียบเทียบอุณหภูมิกายผู้ป่วยทารกน้ำหนักตัวน้อยที่ใส่หมวกไหมพรม และใส่หมวกผ้าสำลี ดูข้อมูล
74 นางสาวพิสมัย รุ่งโรจน์ การเปรียบเทียบการเกิดแผลกดทับระหว่างผู้ป่วยที่ใส่ที่นอนลมและผู้ป่วยที่พลิกตะแคงตัวในกลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ดูข้อมูล
75 น.ส.กิ่งกาญจน์ คำมุงคุณ ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะในตึกอายุรกรรมชายโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
76 นางสาววิไลรักษ์ กลางประพันธ์ การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการนัดผ่าตัดล่วงหน้าและผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการนัดผ่าตัดล่วงหน้า ในหน่วยงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
77 นางสาวทับทิม ประกอบฉันท์ ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วย ที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตึกศัลยกรรมชายโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
78 นางสาวอาริษา คนหาญ ประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดวัดปริมาณการสูญเสียเลือดหลังคลอด ในมารดาคลอดทางช่องคลอด ดูข้อมูล
79 น.ส.หนูภักดิ์ อ่อนประสงค์ ผลของการให้คำแนะนำต่อความรู้ในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง ในเจ้าหน้าที่ใหม่ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
80 นางชนัญชิดา คำยัง ประสิทธิผลการใช้Alcohol เช็ดหน้ากากพ่นยาและเปลี่ยนหน้ากากพ่นยาทุกวันในผู้ป่วย โรคหอบหืด หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล