(กรณีเป็นบุคคลเดียวกับข้อ 2 ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
การนำเสนอแต่ละประเภทแบ่งเป็น 15 กลุ่ม ดังนี้ เลือกส่งได้เรื่องละ 1 สาขา เท่านั้น
ห้องประกวดผลงานวิชาการ ทั้งหมดมี 3 ประเภท
เลือกประเภทการนำเสนอผลงานครั้งนี้เลือกส่งได้เรื่องละ 1 สาขา เท่านั้น
*หมายเหตุ สาขา R2R ไม่อยู่ในหัวข้อการประกวดในครั้งนี้ (*ซึ่ง R2R MOPH จะจัดประชุมวิชาการในระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 2561 ณ.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่)
ประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ