รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (AMR and One-health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายอภิเดช สาระแสน การพัฒนาอำเภอต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอน้ำยืนโดยใช้รูปแบบ One Health จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 ดูข้อมูล
2 ภก.ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ วิธีอ้าปากสำหรับประเมินช่องปากและลำคอเพื่อแยกโรคคอหอยอักเสบและ ทอนซิลอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในร้านยา ดูข้อมูล
3 ชนิดา สีวะกูล การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออำนาจโดยใช้ Program Biogram ที่สร้างขึ้นเองในระบบ Hos XP ของโรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
4 นางแก้วใจ สุวรรณคำ พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
5 นายสราวุธ วิชาพูล รายงานสรุปผลการสอบสวนวัณโรคดื้อยา (Multidrug-resistant tuberculosis; MDR-TB) บ้านตู้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
6 นางฐิตาภร วงศ์ถิรกุล การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยที่บ้าน ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
7 นางสาวจิตตวดี กมลพุทธ การพัฒนางานส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
8 คุณากร ปาปะขา สถานการณ์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะ ของกลุ่มวัยแรงงาน ในจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
9 รัตพล สวัสดิ์วงศ์ไชย ผลการศึกษาการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ตามหลักเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและผลต่อค่าใช้จ่ายยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน(Upper Respiratory tract Infection, URI) และ กลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน(Acute Diarrhea, AD) โรงพยาบาลหนองสูง ปี 2561 ดูข้อมูล
10 ส.อ.วสันต์ เขียวสอาด รายงานการสอบสวนการระบาดผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ในครอบครัวเดียวกัน 3 ราย บ้านพักโรงงานแห่งหนึ่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูล
11 นางฐิตาภร วงศ์ถิรกุล ประสิทธิผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อดื้อยา ในผู้ป่วยที่บ้าน ตำบลแงงอำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
12 นางสาวนิตยา พวงราช ผลของการสูบบุหรี่ต่อระดับ Fecal hemoglobin concentration ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง : การวิเคราะห์พหุระดับด้วยสมการโครงสร้างวางนัยทั่วไป ดูข้อมูล
13 นางสาวกรรณิการ์ เบ็ญจวนิช ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูข้อมูล
14 นางฐิตาภร วงศ์ถิรกุล ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอกสู่โรงพยาบาลส่งเสริม การใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงงอำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
15 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ ความมุ่งมั่นทางการเมือง กับ การแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ดูข้อมูล
16 นายธรรมฤทธิ์ ขาวนวล : การสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อ Acinetobacter baumannii (MDR) รายใหม่ของโรงพยาบาล A แห่งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๕ ก.พ.– ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ดูข้อมูล
17 ว่าท่ี่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายและลักษณะการทำงานกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเม็ดเลือดแฝงใน ประชากรอายุ 45-74 ปี จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย : การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ดูข้อมูล