รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (AMR and One-health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวธานรัตน์ ยอดสิงห์ ส่งเสริมการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อดื้อยาหลายขนานในหอผู้ป่วย หนักอายุรกรรม ๒ ดูข้อมูล
2 วิไลลักษณ์ สีขาว รูปแบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน ดูข้อมูล
3 นางมาลีวรรณ เกษตรทัต การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของ บุคลากรพยาบาล ในโรงพยาบาลลำพูน ดูข้อมูล
4 นางสาวทิพย์รัตน์ โพธิพิทักษ์ สถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในเขตสุขภาพที่ 6 ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2560 ดูข้อมูล
5 ธัญลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ จับมือน้องเดินสู่ IC 4.0 (เชื้อดื้อยา) ดูข้อมูล
6 พิริยา ติยาภักดิ์ ความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้ยาและการดื้อยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลมหาสารคาม ดูข้อมูล
7 วันฮามีด๊ะห์ ปานากาเซ็ง ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ลดการดื้อยา ลดค่าใช้จ่าย ดูข้อมูล
8 นางอนงค์รัตน์ สืบสม ผลการพัฒนารูปแบบการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันต่อการใช้ยาที่ถูกต้องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายอำเภอโคกโพธิ์ ดูข้อมูล
9 ภก.นิอายุบ นิเงาะ การวางกลยุทธ์ เพื่อสู่ RDU Hospital ขั้น 3 ดูข้อมูล
10 นายชยพล เสนาภักดิ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาต้านจุลชีพของประชาชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
11 ภญ.ประจงจิตร เขาเขียว การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ และรพ.สต. ในเครือข่าย ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 60 – มีนาคม 61) ดูข้อมูล
12 นางสาวนิตยา สิงห์พลทัน ความชุกและแบบแผนความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Streptococcus suis ที่พบในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดูข้อมูล
13 ดารัญ วงศ์อนุชิต ผลการศึกษาการติดเชื้อดื้อยาในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
14 นรินทร์ แก้วมา ผลของการให้รับประทานทางปากเร็ว ในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันชนิดไม่แตก ต่อการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด ดูข้อมูล
15 นางสาวนพพรพงศ์ ว่องวิกย์การ สถานการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสโลหิตจากแบคทีเรียดื้อยาที่เฝ้าระวัง 8 ชนิด โรงพยาบาลอุทัยธานี ปี 2560 ดูข้อมูล
16 นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว การใช้ยาสมเหตุผลปลอดภัยในชุมชน Rational Drug Use ดูข้อมูล
17 ภญ.จารุวรรณ เหลาสนิท การพัฒนางานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามหลัก P-L-E-A-S-E ในอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
18 วันทนา ปวีณกิตติพร ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อดื้อยา Superbug ในประเทศไทย ดูข้อมูล
19 นางทิพวรรณ จูมสิมมา การสำรวจสภาวการณ์การใช้ยาแก้ปวด (NSAID) ในกลุ่มผู้ป่วยวัยแรงงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
20 นายอิศรักษ์ เหลาคม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูล
21 นางศศิธร แสนศักดิ์ SHIP: Bundle of care พิชิตเชื้อดื้อยา ดูข้อมูล
22 นันทนา วัชรเผ่า การเปรียบเทียบการติดเชื้อระยะ 1 เดือนหลังคลอดในมารดาที่ได้รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ ตึกสูติกรรมหลังคลอดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
23 ซูลไบดะห์ เจะเงาะ P-REEDA early warning sign ดูข้อมูล
24 นางประภาวดี เวชพันธ์ High Alert MDR KKH 2560 ดูข้อมูล