รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (AMR and One-health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 ธนพร สุมงคล คันฉ่อง ส่องคอ ออเจ้า ดูข้อมูล
2 นางจันทร์จิรา อาภัย ชุดอุปกรณ์รองรับเสมหะผู้ป่วยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ดูข้อมูล