รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (AMR and One-health)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวธานรัตน์ ยอดสิงห์ ส่งเสริมการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อดื้อยาหลายขนานในหอผู้ป่วย หนักอายุรกรรม ๒ ดูข้อมูล
2 นายอภิเดช สาระแสน การพัฒนาอำเภอต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอน้ำยืนโดยใช้รูปแบบ One Health จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 ดูข้อมูล
3 วิไลลักษณ์ สีขาว รูปแบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน ดูข้อมูล
4 ภก.ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ วิธีอ้าปากสำหรับประเมินช่องปากและลำคอเพื่อแยกโรคคอหอยอักเสบและ ทอนซิลอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในร้านยา ดูข้อมูล
5 ชนิดา สีวะกูล การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออำนาจโดยใช้ Program Biogram ที่สร้างขึ้นเองในระบบ Hos XP ของโรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
6 นางมาลีวรรณ เกษตรทัต การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของ บุคลากรพยาบาล ในโรงพยาบาลลำพูน ดูข้อมูล
7 นางสาวทิพย์รัตน์ โพธิพิทักษ์ สถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในเขตสุขภาพที่ 6 ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2560 ดูข้อมูล
8 นางแก้วใจ สุวรรณคำ พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
9 นายสราวุธ วิชาพูล รายงานสรุปผลการสอบสวนวัณโรคดื้อยา (Multidrug-resistant tuberculosis; MDR-TB) บ้านตู้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
10 ธัญลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ จับมือน้องเดินสู่ IC 4.0 (เชื้อดื้อยา) ดูข้อมูล
11 พิริยา ติยาภักดิ์ ความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้ยาและการดื้อยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลมหาสารคาม ดูข้อมูล
12 วันฮามีด๊ะห์ ปานากาเซ็ง ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ลดการดื้อยา ลดค่าใช้จ่าย ดูข้อมูล
13 นางอนงค์รัตน์ สืบสม ผลการพัฒนารูปแบบการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันต่อการใช้ยาที่ถูกต้องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายอำเภอโคกโพธิ์ ดูข้อมูล
14 นางฐิตาภร วงศ์ถิรกุล การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยที่บ้าน ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
15 ภก.นิอายุบ นิเงาะ การวางกลยุทธ์ เพื่อสู่ RDU Hospital ขั้น 3 ดูข้อมูล
16 นายชยพล เสนาภักดิ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาต้านจุลชีพของประชาชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
17 ภญ.ประจงจิตร เขาเขียว การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ และรพ.สต. ในเครือข่าย ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 60 – มีนาคม 61) ดูข้อมูล
18 นางสาวจิตตวดี กมลพุทธ การพัฒนางานส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
19 คุณากร ปาปะขา สถานการณ์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะ ของกลุ่มวัยแรงงาน ในจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
20 นางสาวนิตยา สิงห์พลทัน ความชุกและแบบแผนความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Streptococcus suis ที่พบในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดูข้อมูล
21 ดารัญ วงศ์อนุชิต ผลการศึกษาการติดเชื้อดื้อยาในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
22 นรินทร์ แก้วมา ผลของการให้รับประทานทางปากเร็ว ในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันชนิดไม่แตก ต่อการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด ดูข้อมูล
23 ธนพร สุมงคล คันฉ่อง ส่องคอ ออเจ้า ดูข้อมูล
24 นางสาวนพพรพงศ์ ว่องวิกย์การ สถานการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสโลหิตจากแบคทีเรียดื้อยาที่เฝ้าระวัง 8 ชนิด โรงพยาบาลอุทัยธานี ปี 2560 ดูข้อมูล
25 นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว การใช้ยาสมเหตุผลปลอดภัยในชุมชน Rational Drug Use ดูข้อมูล
26 ภญ.จารุวรรณ เหลาสนิท การพัฒนางานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามหลัก P-L-E-A-S-E ในอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
27 รัตพล สวัสดิ์วงศ์ไชย ผลการศึกษาการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ตามหลักเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและผลต่อค่าใช้จ่ายยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน(Upper Respiratory tract Infection, URI) และ กลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน(Acute Diarrhea, AD) โรงพยาบาลหนองสูง ปี 2561 ดูข้อมูล
28 ส.อ.วสันต์ เขียวสอาด รายงานการสอบสวนการระบาดผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ในครอบครัวเดียวกัน 3 ราย บ้านพักโรงงานแห่งหนึ่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูล
29 วันทนา ปวีณกิตติพร ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อดื้อยา Superbug ในประเทศไทย ดูข้อมูล
30 นางฐิตาภร วงศ์ถิรกุล ประสิทธิผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อดื้อยา ในผู้ป่วยที่บ้าน ตำบลแงงอำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
31 นางสาวนิตยา พวงราช ผลของการสูบบุหรี่ต่อระดับ Fecal hemoglobin concentration ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง : การวิเคราะห์พหุระดับด้วยสมการโครงสร้างวางนัยทั่วไป ดูข้อมูล
32 นางทิพวรรณ จูมสิมมา การสำรวจสภาวการณ์การใช้ยาแก้ปวด (NSAID) ในกลุ่มผู้ป่วยวัยแรงงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
33 นายอิศรักษ์ เหลาคม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูล
34 นางจันทร์จิรา อาภัย ชุดอุปกรณ์รองรับเสมหะผู้ป่วยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ดูข้อมูล
35 นางสาวกรรณิการ์ เบ็ญจวนิช ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูข้อมูล
36 นางฐิตาภร วงศ์ถิรกุล ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอกสู่โรงพยาบาลส่งเสริม การใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงงอำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
37 นางศศิธร แสนศักดิ์ SHIP: Bundle of care พิชิตเชื้อดื้อยา ดูข้อมูล
38 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ ความมุ่งมั่นทางการเมือง กับ การแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ดูข้อมูล
39 นันทนา วัชรเผ่า การเปรียบเทียบการติดเชื้อระยะ 1 เดือนหลังคลอดในมารดาที่ได้รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ ตึกสูติกรรมหลังคลอดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
40 ซูลไบดะห์ เจะเงาะ P-REEDA early warning sign ดูข้อมูล
41 นายธรรมฤทธิ์ ขาวนวล : การสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อ Acinetobacter baumannii (MDR) รายใหม่ของโรงพยาบาล A แห่งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๕ ก.พ.– ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ดูข้อมูล
42 ว่าท่ี่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายและลักษณะการทำงานกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเม็ดเลือดแฝงใน ประชากรอายุ 45-74 ปี จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย : การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ดูข้อมูล
43 นางประภาวดี เวชพันธ์ High Alert MDR KKH 2560 ดูข้อมูล