รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายภควันต์ จันต๊ะ ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ 1A4C ต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใต้บริบทของ รพ.สต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ปี 2556-2560 ดูข้อมูล
2 นางสาววันเพ็ญ สุทธิโกมินทร์ ความชุกและความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกในเลือดสูงกับองค์ประกอบกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดรมในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
3 นางชนม์นิภา แก้วพลงาม การเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างการดื่มน้ำย่านางและน้ำรางจืดในผู้ป่วย โรคเบาหวานที่มารับบริการ รพ.สต.บ้านเก่าน้อย ดูข้อมูล
4 นายปรัชพร กลีบประทุม ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ดูข้อมูล
5 ผาสุข แก้วเจริญตา ความฉลาดทางสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
6 ดร.สวรรยา สิริภคมงคล รูปแบบพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่มหน้าใหม่เยาวชนเพศหญิงเขตสุขภาพที่ 3 : การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ดูข้อมูล
7 นางเอมอร สุทธิสา การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายในการดูแลการชะลอไตเสื่อมกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๗ ร้อย แก่น สาร สินธุ์ ดูข้อมูล
8 นางลัดดา อะโนศรี การพัฒนารูปแบบการพยาบาลแบบมีส่วนร่วม เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์คุณภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดูข้อมูล
9 นางสมหวัง โชติขุนทด ผลของโปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานต่อค่าระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ดูข้อมูล
10 นางสาวชญาภา สุขสัมพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูล
11 นายสำราญ สิิริภคมงคล ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน เขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
12 ภญ.เสาวภา ทองสอดแสง การพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อผลการรักษาทางคลินิกในผู้ป่วยโรคไตและCAPD แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี ดูข้อมูล
13 นิตยาทิพย์ แสนแดง ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
14 วิทยา บุญเลิศเกิดไกร การทำนายผลการควบคุมเบาหวานด้วยระบบคะแนนด้านพฤติกรรม ดูข้อมูล
15 นายสุทิตร์ บุญเรือง ผลของการให้คำปรึกษาแบบเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล
16 นางกฤษณา ไชยสิทธิ์ แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : เชิงบูรณาการ ดูข้อมูล
17 นางภิญยา ไปมูลเปี่ยม เสริมพลังแกนนำสุขภาพในการบริโภคผักสวนครัวลดโรค ลดเสี่ยง แบบมีส่วนร่วมบ้านสาคร ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
18 นางสุวรรณา สุรวาทกุล การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 อำเภอนาดูน ดูข้อมูล
19 นฤเบศร์ โกศล เปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน ดูข้อมูล
20 นางสาวธมภร มหัสพัน ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
21 ศรีพร รอดแก้ว ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับความดันโลหิตกับภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
22 กฤษณา เอี่ยมเปลี่ยน ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนของสามเณรวัดท่าหลวง ดูข้อมูล
23 พลกฤษ สุขคง เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง และลักษณะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติการณ์ชนิดที่รุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่น ST ไม่ยกสูงของผู้ป่วยเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวาน ดูข้อมูล
24 มนต์รัตน์ ภูกองชัย การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
25 นายแพทย์ฐากูร พูนธนานิวัฒน์กุล การพัฒนาการผ่าตัดลดน้ำหนัก “ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต” จนได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ ดูข้อมูล
26 เภสัชกรหญิงสิริสิต สายชล ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเภสัชกรร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอ.โคกโพธิ์ ดูข้อมูล
27 เภสัชกรหญิงสิริสิต สายชล ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเภสัชกรร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอ.โคกโพธิ์ ดูข้อมูล
28 นางสาววริยา เสนาฮาด การพัฒนารูปแบบการชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
29 นายประมวน อ้วนเลิง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุม ดูข้อมูล
30 จันทร์จรัส แผนประไพ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยโรงพยาบาลเอกชนมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
31 นางกูฮาซามี ตูแวกะจิ คลินิกโรคเรื้อรังไร้รอยต่อและมีคุณภาพจากโรงพยาบาลสู่รพ.สต. ดูข้อมูล
32 นางสาวรฏิมา อารีรักษ์ ผลการใช้ SERM Model ในการลดระดับคลอเลสเตอรอล และ ชะลอความเสื่่อมของไต ในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ระดับ 3 (CKD Stage 3) ดูข้อมูล
33 กภ.กัญญารัตน์ ค้ำจุน การพัฒนางานฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Intermediate care) แบบต่อเนื่องสู่ชุมชน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ดูข้อมูล
34 คำแปลง ศรีซ้ง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
35 วรนุช บุญสอน การพัฒนาคุณภาพการดูแลเพื่อลดอัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
36 อ๊อด ศักดิ์ศิริ การพัฒนารูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขต รพ.สต.ข้าวหลาม ดูข้อมูล
37 นางสุปิยา พิมพ์แก้ว การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโดยการใช้คูปองสุขภาพรพ.สต.บ้านนาตาหลิ่ว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
38 นางพุทธิดา จันทร์ดอนแดง การพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน-ความดัน) แก้งเหนือโมเดล ดูข้อมูล
39 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูล
40 นางสาวนริฐา อัตไชย การพัฒนารูปแบบการดูแลผุ้ป่วยโรคไต ดูข้อมูล
41 นางปาจรีย์ คุณเวียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในหลักสูตรแพทย์วิถีธรรม ดูข้อมูล
42 นายสัญญา ปงลังกา ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองต่อการรับรู้ความสามารถ ในการดูแลตนเองและการควบคุมระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
43 อรนุช ธรรมศร ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. และความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงคำ ดูข้อมูล
44 นางภิญยา ไปมูลเปี่ยม การพัฒนาระบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ในบริบทของตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2561 ดูข้อมูล
45 อรษา ศรีเวียง การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
46 จุไรรัตน์ สุขนิพิจพร การพัฒนาแนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบและความพึงพอใจของผู้ดูแล ตึกเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
47 นางสาวฐิติภัทร จันเกษม ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
48 นางพรสวรรค์ ลอยไสว ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับน้ำตาลในเลือด(HbA1C)และการรับรู้พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 โรงพยาบาลปากช่องนานา ดูข้อมูล
49 นางกรรณพร บัวลีวัน รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ให้ได้รับยาการละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหลอดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome : ACS) โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
50 นางสาวณิขปัชญา เรืองไชย การสร้างชุมชนต้นแบบ “ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้คู่หูบัดดี้ ผูกเสี่ยวอสม. ดูข้อมูล
51 เภสัชกรหญิงสิริสิต สายชล ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเภสัชกรร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอ.โคกโพธิ์ ดูข้อมูล
52 สาคร ภูน้ำเย็น การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องโรงพยาบาลยางตลาด ดูข้อมูล
53 นายเสกสรร หีบแก้ว คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
54 นางโชติมณี เรืองกลิ่น การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายระยะที่4 และ 5 โดยใช้การจัดการรายกรณี โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
55 นางสาวสิริรัตน์ บุตรแสน การศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน ในกลุ่ม ตัวอย่างอาสาสมัครที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
56 นางสาวปรมาภรณ์ ดานา รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะSub acute โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน รพ.สต.พังคี อ.ยางสีสุราช จ.มหาสาคาม ดูข้อมูล
57 นางสาวภัทราวรรณ ขุณีกากรณ์ “วิถีการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของชาวบ้านตระการ หมู่ที่ 1 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี” ดูข้อมูล
58 สุทิน ขวัญศิริ ความรู้และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
59 ชนม์ชนก บุญสุข ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความโลหิตได้กับไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย ดูข้อมูล
60 พญ.ชลทิพย์ ธีระชาติสกุล ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อภาวะอ้วนลงพุงในเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอยางตลาด ดูข้อมูล
61 วิราวรรณ จันทมูล ผลการพัฒนาการรับรู้และการจัดการอาการเตือนของผู้ป่วยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวและผู้ดูแล ต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคและการจัดการอาการเตือน ดูข้อมูล
62 ดร.ธงศักดิ์ ดอกจันทร์ การพัฒนารูปแบบการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
63 อรจิตร แก้วสีขาว ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
64 นายนวพล พันธ์โพธิ์คา ผลการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลีนิครสจืด ดูข้อมูล
65 นายศุภศิลป์ ดีรักษา ความชุกและปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
66 พิชญา สีลาพล การพัฒนาระบบติดตามการขาดนัดผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
67 พิชญา สีลาพล ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเอง (Self-management) และการปฏิบัติเทคนิคเพื่อการเยียวยา SKT 1 SKT 3 และ SKT 7 ต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
68 นางสาวอภิรดี อินทรบุตร พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
69 ฮีดายาตี วาเง๊าะ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับบริการคลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ดูข้อมูล
70 วิวัตร เหล่าน้อย ลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีโรคไตเรื้อรังร่วมต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง ดูข้อมูล
71 ปพิชญา กายากุล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
72 กณิศา ปาวงศ์ ประสิทธิผลของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูข้อมูล
73 นายวีระวัฒน์ ไชยายงค์ ก้าวย่างอย่างมั่นใจด้วยโปรแกรมสวนฝึกเดินสามมิติ ดูข้อมูล
74 พิราลักษณ์ ลาภหลาย แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก: การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องที่มีภาวะทุพโภชนาการ ดูข้อมูล
75 นางยุวดี อุทาภักดี ความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวาน ดูข้อมูล
76 นางสุนีรัตน์ สิงห์คำ การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายชุมชนรักษ์ไตต้นแบบ แบบมีส่วนร่วม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชะลอไตเสื่อม ดูข้อมูล
77 นางปวีณา จวนสาง การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
78 มนัสภร อินทวงค์ การจัดการระดับความดันโลหิตสูงวิกฤติในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพลัน : หลักฐานเชิงประจักษ์ปัจจุบัน ดูข้อมูล
79 เบญจมาศ วงศ์ทา ประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานตำบลแม่ยมโดยใช้รูปแบบการ Coaching ดูข้อมูล
80 นางนริฐา อัตไชย การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
81 นางสาวประไพศรี บุพตา การพัฒนาแนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนาดูน ดูข้อมูล
82 น.ส.มะลิทอง แข็งแรง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 30-70 ปี ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านบางทราย ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร ดูข้อมูล
83 นางสุภาภรณ์ ปาสาจะ ผลการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการชะลอไตผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงรุก โรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูล
84 นางรักษิณาริน สงคราม การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงตำบลทุ่งแค้ว ดูข้อมูล
85 นางสาวบุญหลาย สรสิงห์ การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2558-2560 ดูข้อมูล
86 ทนพญ.สุรีย์พร ทองหมื่น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ดูข้อมูล
87 นางกิมบวย เพ็ชรพันธ์ เบ็งลวง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหอบหืด ที่มารับบริการใน โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูล
88 นายปุลวัชร อาจโยธา การวิเคราะห์และจัดการปัญหายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
89 นางสาวนิภาพร อรุณวรากรณ์ การบูรณาการโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดูข้อมูล
90 นางสาวจำเริญ มรฤทธิ์ พิษณุโลกโมเดล: การขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวืตจากการจราจรทางถนนในกลุ่มนักท่องเที่ยวสถานบันเทิง ดูข้อมูล
91 นางชุลีภรณ์ ปักกาเวสา การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ดูข้อมูล
92 เจนจิรา นิราราช ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับเปลี่ยนแปลงจากภาวะไตเสื่อมระยะที่ 3 เป็นระยะที่ 4 ในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังของโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
93 นส.ฮานีสา เจะสะนิ : ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แรงสนับสนุนของผู้นำศาสนาในผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ำตาล โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา ดูข้อมูล
94 นางญาตา แก่นเผือก การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการด้วยโรงเรียนรู้ทันความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปีงบประมาณ 2556 – 2560 ดูข้อมูล
95 นายสันติ กมลคร โครงการการประยุกต์ใช้ทฤษฎีลีนในการพัฒนาคุณภาพคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง ดูข้อมูล
96 นายศิริชัย ชาติหนองทอน โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูล
97 นางช่อลัดดา โสชมภู ผลของการทำสมาธิบำบัด SKT 2 ต่อระดับความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
98 นางพิมลพรรณ ปทุมวัน ผลของการใช้โปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม ที่มารับบริการห้องตรวจศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
99 นายคมสันต์ โสดาธาตุ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลราษีไศล ดูข้อมูล
100 นางอุมาภรณ์ กำลังดี การพัฒนาระบบงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดพังงา ดูข้อมูล