รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายภควันต์ จันต๊ะ ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ 1A4C ต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใต้บริบทของ รพ.สต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ปี 2556-2560 ดูข้อมูล
2 นางสาววันเพ็ญ สุทธิโกมินทร์ ความชุกและความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกในเลือดสูงกับองค์ประกอบกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดรมในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
3 นางชนม์นิภา แก้วพลงาม การเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างการดื่มน้ำย่านางและน้ำรางจืดในผู้ป่วย โรคเบาหวานที่มารับบริการ รพ.สต.บ้านเก่าน้อย ดูข้อมูล
4 นายปรัชพร กลีบประทุม ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ดูข้อมูล
5 ผาสุข แก้วเจริญตา ความฉลาดทางสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล