รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายนเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
2 นางสาวจุฬารักษ์ จันทะคูณ ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
3 นางสาวกิตติยา เสทธะยะ คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดูข้อมูล
4 นางสาวเจนจิรา ตันติวิชญวานิช การพัฒนาคลินิกวาร์ฟารินและเครือข่ายคลินิกวาร์ฟาริน จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
5 นายสันติ์ เกตดี ระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่จำเป็นต้องตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ดูข้อมูล
6 นางสาวอัจฉราพร สีคงแก้ว เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง จำนวน และชนิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวเพศหญิงและชาย ดูข้อมูล