รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายนเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
2 นางสาวจุฬารักษ์ จันทะคูณ ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
3 นางสาวกิตติยา เสทธะยะ คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดูข้อมูล
4 นางสาวเจนจิรา ตันติวิชญวานิช การพัฒนาคลินิกวาร์ฟารินและเครือข่ายคลินิกวาร์ฟาริน จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
5 นายสันติ์ เกตดี ระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่จำเป็นต้องตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ดูข้อมูล
6 นางสาวอัจฉราพร สีคงแก้ว เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง จำนวน และชนิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวเพศหญิงและชาย ดูข้อมูล
7 นพ.ธาราณ์ ตันธนาธิป ผลกระทบของอุบัติเหตุทางจราจรต่อการบาดเจ็บสมองในเด็ก ภาคใต้ประเทศไทย ดูข้อมูล
8 นางกันติชา บุญล้อม ความรู้ ทัศนคติ และแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
9 นายสามารถ ภาลีกันท์ ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ 3ส. 3อ.1น. ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
10 นางวาสนา วงค์ขัติย์ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยแนวคิดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง Self Help Group ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
11 นายเกษตรศักดิ์ ล่วนเส้ง ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ในเขตอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
12 นางสาวอรอนงค์ สุทโธ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ศูนย์สุขภาพชุมชนโพนงาม โรงพยาบาลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
13 น.ส. ปวีณ์สุดา สามสี การประเมินเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ดูข้อมูล
14 นางจารุมน ลัคนาวิวัฒน์ เปรียบเทียบผลลัพธ์การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่างโรงพยาบาลห้วยยอดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
15 พัชรา วิชัยดิษฐ์ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการ โรงพยาบาลปลายพระยา ดูข้อมูล
16 วิลาวัณย์ จริงจิตร ผลของการตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
17 นางสาวสุเนตตรา ปานทรัพย์ มาตรการป้องกันอนาคตของชาติที่ฝากชีวิตไว้บนท้องถนน : กรณีศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรถกระบะตอนครึ่งชนรถรับส่งนักเรียน บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1112 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ดูข้อมูล
18 ศรีสุดา พ่วงพงษ์ ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis ที่มารับบริการในโรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
19 กนกวรรณ ผิวทอง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มาด้วยภาวะ acute exacerbation เพื่อลดอัตราการ Re-admit ใน 28 วัน โรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
20 สุมาลี ตะนุมาตร การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้ระดับ HbA1c ณ โรงพยาบาลลืออำนาจ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ดูข้อมูล
21 นางสาวสุกัญญา ขยันทำ ผลของการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการรายบุคคลแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลอยู่ในช่วงสีแดงจากปิงปองจราจร 7 สี ในโรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
22 นางสาวพรรธิภา มูลดี นวัตกรรมขวดปากเป่าลมดี (ซีรี่ย์2) ดูข้อมูล
23 นางสุภาภรณ์ รัตนแมด เรียนรู้ซ้ำป้องกัน Peritonitis ในผู้ป่วย CAPD ดูข้อมูล
24 นางสาววราภรณ์ พินโย ประสิทธิผลของเทคนิคการให้คำปรึกษาเสริมสร้างแรงจูงใจเฉพาะรายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 3 ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกชะลอไตเสื่อมโรงพยาบาลเสนางคนิคม ดูข้อมูล
25 นางสาวทับทิม สุวรรณกูฏ ผลของคู่หูเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งหิน ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 ดูข้อมูล
26 หทัยทิพย์ จุทอง รายงานปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
27 นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์ การพัฒนาระบบ Stroke Fast Track ของโรงพยาบาลหนองคาย ดูข้อมูล
28 จินตนา ตุงคโสภา ท่อยาง The Bodyguard ดูข้อมูล
29 นางสาวต่วนฮาลีเมาะ ตงคอเมา ผลของการจูงใจจากผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาแผนปัจจุบัน ของผู้ป่วยStroke ดูข้อมูล
30 นางพรพัํฒน์ วรรณทอง การพัฒนาระบบบริการคลินิกผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านหลักหิน ดูข้อมูล
31 นาง มนต์รัตน์ ภูกองชัย การพัฒนารูปแบบการพยาบาลการจัดการความปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายโดยการใช้การสนับสนุนทางสังคม ดูข้อมูล
32 นางชุลีพร ไชยจงมี พย.บ รูปแบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารเทียม แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ดูข้อมูล
33 นางจินตนา วงษ์ชา การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : บ้านโคกป่งเปือย ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
34 นางสาววราพร อุปรี ผลของโปรแกรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 3 ต้อง 2 ไม่ ที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่รพ.สต.อาจสามารถ ดูข้อมูล
35 นายสมเจตน์ ปัตตานี การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
36 นางสิริรัฐ ค้ำใบ การพัฒนาระบบดูแลติดตามผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ประชาชนทั่วไป รพ.สต.บ้านสำโรงเกียรติ ดูข้อมูล
37 นางวิมลรัตน์ สุวรรณไตรย์ พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ โรงพยาบาลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
38 นายทวีศักดิ์ มีสวัสดิ์ การศึกษาจุดเสี่ยงอันตราย บริเวณจุดกลับรถหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้คลิปอุบัติเหตุจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดูข้อมูล
39 สินีนาถ ยอดศิรจินดา ผลของการใช้เข็มทิศชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ดูข้อมูล
40 พว.จันทนา คันธิก การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
41 นางศราวรณ์ ชอบรู้ ผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาวะที่ดี โดยวิธีสมาธิบำบัด(SKT) ดูข้อมูล
42 นางสาวอาฟีฟะห์ อาแวกือจิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบบูรณาการปิงปองจราจร 7 สี ดูข้อมูล
43 กัลญา ระมัยวงษ์ การพัฒนาระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผลการชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
44 อรณี สังฆมะณี การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลของ โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
45 นางจิราวรรณ สุวรรณศรี ประสิทธิผลของรูปแบบ สี่บวกสาม ชะลอภาวะไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษา ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดูข้อมูล
46 นายณรงค์ศักดิ์ วุฒิพงษ์ การสอบสวนเหตุการณ์ฟ้าผ่า : ปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ดูข้อมูล
47 นายสุระพร อุดคำ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อในหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ดูข้อมูล
48 นางพัทยา ทองสุข ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตามบริบทของบ้านท่าข้าม ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
49 กภ.บัณฑิต พรหมมานนท์ ใกล้บ้านใกล้ใจใส่ใจผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ดูข้อมูล
50 ปาริฉัตร ประวันเนา การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลหนองกุงศรี ดูข้อมูล
51 กภ.บัณฑิต พรหมมานนท์ ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง: บริบทโรงพยาบาลชุมชน ดูข้อมูล
52 นางสาวรัตนา สาธุภาค ประสิทธิผลของการใช้ ORID Methed & Top Model ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ดูข้อมูล
53 วิรัตน์ รากทอง การศึกษาผลการพัฒนาผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ในเขตอำเภอศิลาลาด ปี 2561 ดูข้อมูล
54 นางชลิดา ทองประสม ผลลัพธ์การฟื้นฟูไตผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกช้อนทางไต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
55 อรรฆวรรณ สุขคล้าย การสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องการป้องกันอันตรายจากพิษแมงกะพรุน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดูข้อมูล
56 นางจินตนา แย้มศรี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความสามารถในการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
57 นายวัชรชัย ครองใจ การพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV )วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
58 ศศินา บัวลาด ผลของการออกกำลังกายโดยใช้โปรแกรมใบสั่งการออกกำลังกายใน Hos XP ดูข้อมูล
59 มัทนา ศิริโชคปรีชา การดำเนินงานลดเจ็บ ลดตาย อุบัติเหตุจราจร อำเภอบ้านบึง ดูข้อมูล
60 จักรพงษ์ เพ็งแจ้ง เข็มขัดนิรภัย กฏหมายที่ถูกละเลย : กรณีศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่การการบาดเจ็บทางถนน จากอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเสียหลักพลิกคว่ำตกถนน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 20 เมษายน 2561 ดูข้อมูล
61 จักรพงษ์ เพ็งแจ้ง การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน : กรณีศึกษาการบาดเจ็บทางถนนจากอุบัติเหตุรถบรรทุกชนรถโดยสารประจำทาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 5 เมษายน 2561 ดูข้อมูล
62 นางสาวณิขปัชญา เรืองไชย การสร้างชุมชนต้นแบบ “ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้คู่หูบัดดี้ ผูกเสี่ยวอสม. ดูข้อมูล
63 นางวิมลพรรณ เทเวลา ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยหลัก¬3อ2ส ด้วยการจัดการรายกรณี โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
64 วิภาภรณ์ สิงห์ทอง การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยคัดกรองจอประสาทตาแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขื่องใน ดูข้อมูล
65 นางผุสดี มหาวงศ์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลเขื่องใน ดูข้อมูล
66 น.ส.ธารทิพย์ รัชกิจ แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
67 นางผุสดี มหาวงศ์ คุมน้ำตาลได้ดีที่ห้องเรียนเบาหวาน ดูข้อมูล
68 นางพรสวรรค์ สังข์ทอง ผลของการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ที่มารับบริการที่คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
69 นางประพัฒน์สร พิมณุวงศ์ การพัฒนารูปแบบการดูแลชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
70 นางจันทร์เพ็ญ รัตนสีหภูมิ ผลลัพธ์การพัฒนาการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Asthma) ดูข้อมูล
71 วชรีพร นาทุ่งหมื่น การพัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกเบาหวานในชุมชน ดูข้อมูล
72 สยุมพร ไทยตรง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องเพื่อป้องกันการเกิดPeritonitis ดูข้อมูล
73 สินีนาฏ ไชยมงคล ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาด้านโภชนาการรายบุคคลในผู้ป่วยเบาหวานน้ำตาลสูงในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
74 นางปพิชญา กายากุล การพัฒนาทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
75 นายจักรี ศรีแสง การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ดูข้อมูล
76 วัชรา จันทร์กระจ่าง สกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่โดยใช้มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปี 2560 ดูข้อมูล
77 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน์ ปัญญาสิทธิ์ สอบสวนอุบัติเหตุหมู่ : กระบะชนนิสสันมาร์ช ดูข้อมูล
78 นางปิยนิดา วงษาสืบ การศึกษาความรู้ พฤติกรรมการใช้ยา เทคนิคการใช้ยาสูดพ่น ในผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืด โรงพยาบาลบรบือ ดูข้อมูล
79 ชนุพร ภูชมศรี ปฏิทินเตือนภัยห่างไกลมะเร็งปากมดลูก ดูข้อมูล
80 รัฐพล ภูจอมใจ กระเป๋ายากาฝากกล่องข้าวน้อย ช่วยกันลืม ดูข้อมูล
81 นุชนาถ สุรมาศกุลชา การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทางกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ดูข้อมูล
82 ศิริกูล พลศักดิ์ขวา การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตึกผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลหนองกุงศรี ดูข้อมูล
83 นางสาวสุวรรณี หนักแน่น การพัฒนาระบบข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ดูข้อมูล
84 นางสาวจุฑาภรณ์ งามวิลัย ผลของโปรแกรมการควบคุมน้ำตาลด้วยสมุดพิชิตค่า HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
85 นส.วิรุณา โกสุมภ์ศิริ ผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ในคลินิกไตเทียม โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
86 อัจฉรา ลือโสภา การลดอัตราผู้ป่วย COPD ที่รับรักษาในโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
87 วาสนา ศิริรักษ์ ประสิทธิผลของการใช้สมุนไพรสามมิตรพิชิตเบาหวานในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
88 กณิศา ปาวงศ์ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไค้-นาแล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
89 นางสาววาสนา ศรีพูล ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
90 กรทิพย์ พันธ์ภูทอง ประสิทธิผลของโปรมแกรมการดื่มชาหนานเฉาเหว่ยเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานบ้านหัวขวา ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
91 นายอนุสรณ์ ศรีโยทะ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
92 นางสาวสายฝน ใจทัด ถุงเท้ามะกรูดนวดเท้า ลดชา เพิ่มไหลเวียน ดูข้อมูล
93 นางนวลลออง สิมณี “บันทึกของฉัน ควบคุมความดันโลหิตได้” ดูข้อมูล
94 นางเปรมจิต อนะมาน ประสิทธิผลการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานตามโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
95 นางสาวกุลนัดดา อภัยโส การพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านโดยการใช้กระบวนการฉลาดด้านสุขภาพในผู้โรคความดัน โลหิตสูง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
96 พิมพ์พิลัย ไชยพรม การดำเนินงานหมู่บ้านรักษ์ไต หมู่3 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
97 นายอดิเรก คำสียา ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ดูข้อมูล
98 จรัสทิพย์ จันทรพรหม ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่มี ต่อการควบคุมระดับไขมันในเลือด ในคลินิกโรคเรื้อรัง ตำบลหนองไฮน้อย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
99 นายสรัญ ลิ้มวัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
100 ดิเรก คณรัตน์ ผลของโปรแกรมออกกำลังกายแบบไท่เก๊ก 8 ท่านาสะแบงร่วมกับแผงไข่มะกรูดบรรเทาชา ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและอาการชาปลายเท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน หมู่ที่6บ้านนาสะแบง ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ดูข้อมูล
101 นางสาวสุภาวดี อริพันธ์ ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัด ดูข้อมูล
102 ดวงจันทร์ วงศ์พุฒ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 2 บ้านคำเดือย ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
103 ปัทมา เกษหอม ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
104 นายศุภชัย สราญรมย์ การพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.บ้านป่งโพน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
105 จนัญญา โหง่นคำ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
106 ฐาปกรณ์ เทศารินทร์ รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ดูข้อมูล
107 นายศตนารถ สีหาบง การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีส่วนร่วม โดยศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่ ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
108 ศิริพร ฉัตรจังหรีด พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ดูข้อมูล
109 ระดาพร วงศ์จันทร์ ประสบการณ์การเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ 2ส ของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลือ ดูข้อมูล
110 สุมาลัย คำอาจ พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบล บ้านหวาย ดูข้อมูล
111 นางสาวสมสมัย คะมุง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว ดูข้อมูล
112 นางสาววาสนา ชัยมี การศึกษาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดทางกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
113 นางพิมพ์พิลัย ไชยพรม การดำเนินงานหมู่บ้านรักษ์ไตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่3 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
114 นางทองพูล สีหาโบราณ ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้เรื่องอาหารในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะ 3 รพ.นาดูน ดูข้อมูล
115 นางสาวกอบแก้ว บุญคำภา การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ อาการโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ที่รับบริการใน รพ.สต.ท่าดอกคำ ดูข้อมูล
116 นาง ดวงใจ บุญตัว ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดstreptokinaseโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
117 ณัฐกฤตา พลธานี พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเชือก ตําบลนาจิก อําเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
118 นางศศิธร แก้วหล่อ LOW SALT VILLAGE หมู่บ้านนี้ไม่มีเค็ม ดูข้อมูล
119 อัษฎาวุธ ศรีโชค ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง การเรียนรู้อาการเตือน พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงในเขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
120 นางบังอร จันทพันธ์ ประสิทธิผลของกิจกรรมส่งเสริมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ดูข้อมูล
121 นางสาวธิดารัตน์ รอดแสดง การพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ในการนำวิธีการลดการลงน้ำหนัก ไปใช้ในการดูแลแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ดูข้อมูล
122 นาง ดวงใจ บุญตัว ผลการตามรอยพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
123 นางณัฐธภัสสร วงศาสุข พุงจ๋า..ขอลาก่อน ดูข้อมูล
124 นายรัชตาณ จันทรตัน ปิดเทอมสุดท้ายของชีวิต : สอบสวนกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 2 ราย ในพื้นที่ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
125 นางวราพร อนนท์ การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการจัดการตนเองผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันการภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ดูข้อมูล
126 นางสาวสาวิตรี แสงศรี การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
127 นางสาวสุภาวดี รัตรองใต้ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขต รพ.สต.เลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
128 นายวิรัตน์ พิศรี พฤติกรรมการปฏิบัติในกาป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบกของประชาชนและนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
129 นางสาวสุวคนธ์ เหล่าราช พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะทางไตระดับ 3 โดยภาคีเครือข่ายอำเภอนาดูน ดูข้อมูล
130 นางสาวอทิติยา ซาหา การเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการเข้าถึงระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อน และหลังการสอนในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
131 นายสมพาน ชัยชนะ เข็มขัดเปลี่ยนชีวิต ดูข้อมูล
132 นางสาวสายนาท พลไชโย การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
133 นางสาวอาณี ไหมสุข การเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยสงสัยโรคความดันโลหิตสูงแบบ Re-Visiting by SMBP เขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง. ดูข้อมูล
134 นางสาวจินตนา ศรีมูลมาตร ผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
135 วาสิทธิ์ นงนุช การพัฒนาการรายงานผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ดูข้อมูล
136 นริศรา พันธุ์ศิลา การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองโดยทีมสหวิชาชีพ ดูข้อมูล
137 อภิญญารัตน์ โปร่งมณี ผลการใช้ยางยืดกายภาพบำบัดที่มีผลต่อกำลังกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูข้อมูล