รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายภควันต์ จันต๊ะ ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ 1A4C ต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใต้บริบทของ รพ.สต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ปี 2556-2560 ดูข้อมูล
2 นายนเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
3 นางสาวจุฬารักษ์ จันทะคูณ ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
4 นางสาววันเพ็ญ สุทธิโกมินทร์ ความชุกและความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกในเลือดสูงกับองค์ประกอบกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดรมในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
5 นางสาวกิตติยา เสทธะยะ คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดูข้อมูล
6 นางสาวเจนจิรา ตันติวิชญวานิช การพัฒนาคลินิกวาร์ฟารินและเครือข่ายคลินิกวาร์ฟาริน จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
7 นายสันติ์ เกตดี ระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่จำเป็นต้องตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ดูข้อมูล
8 นางสาวอัจฉราพร สีคงแก้ว เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง จำนวน และชนิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวเพศหญิงและชาย ดูข้อมูล
9 นางชนม์นิภา แก้วพลงาม การเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างการดื่มน้ำย่านางและน้ำรางจืดในผู้ป่วย โรคเบาหวานที่มารับบริการ รพ.สต.บ้านเก่าน้อย ดูข้อมูล
10 นายธวัชชัย แก้วส่งแสง ตะกร้าเตือนใจ ปิงปอง7สี ดูข้อมูล
11 นายปรัชพร กลีบประทุม ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ดูข้อมูล
12 ผาสุข แก้วเจริญตา ความฉลาดทางสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
13 นพ.ธาราณ์ ตันธนาธิป ผลกระทบของอุบัติเหตุทางจราจรต่อการบาดเจ็บสมองในเด็ก ภาคใต้ประเทศไทย ดูข้อมูล
14 ดร.สวรรยา สิริภคมงคล รูปแบบพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่มหน้าใหม่เยาวชนเพศหญิงเขตสุขภาพที่ 3 : การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ดูข้อมูล
15 นางกันติชา บุญล้อม ความรู้ ทัศนคติ และแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
16 นายสามารถ ภาลีกันท์ ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ 3ส. 3อ.1น. ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
17 นางเอมอร สุทธิสา การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายในการดูแลการชะลอไตเสื่อมกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๗ ร้อย แก่น สาร สินธุ์ ดูข้อมูล
18 นางลัดดา อะโนศรี การพัฒนารูปแบบการพยาบาลแบบมีส่วนร่วม เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์คุณภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดูข้อมูล
19 นางสมหวัง โชติขุนทด ผลของโปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานต่อค่าระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ดูข้อมูล
20 นายธนาวัช สุวรรณสุข คำทำนายบอกทางชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
21 นางสาวชญาภา สุขสัมพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูล
22 นายศุภกิตติ์ คูณคำ นวัตกรรมรองเท้าล่องหน ดูข้อมูล
23 นางวาสนา วงค์ขัติย์ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยแนวคิดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง Self Help Group ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
24 นายเกษตรศักดิ์ ล่วนเส้ง ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ในเขตอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
25 นายสำราญ สิิริภคมงคล ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน เขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
26 นางสาวอรอนงค์ สุทโธ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ศูนย์สุขภาพชุมชนโพนงาม โรงพยาบาลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
27 น.ส. ปวีณ์สุดา สามสี การประเมินเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ดูข้อมูล
28 ภญ.เสาวภา ทองสอดแสง การพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อผลการรักษาทางคลินิกในผู้ป่วยโรคไตและCAPD แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี ดูข้อมูล
29 นางจารุมน ลัคนาวิวัฒน์ เปรียบเทียบผลลัพธ์การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่างโรงพยาบาลห้วยยอดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
30 นิตยาทิพย์ แสนแดง ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
31 พัชรา วิชัยดิษฐ์ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการ โรงพยาบาลปลายพระยา ดูข้อมูล
32 วิลาวัณย์ จริงจิตร ผลของการตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
33 นางสาวสุเนตตรา ปานทรัพย์ มาตรการป้องกันอนาคตของชาติที่ฝากชีวิตไว้บนท้องถนน : กรณีศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรถกระบะตอนครึ่งชนรถรับส่งนักเรียน บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1112 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ดูข้อมูล
34 กิตติยา ฟ้าเลื่อน กะลานวดเท้า เพื่อสุขภาพ ดูข้อมูล
35 วิทยา บุญเลิศเกิดไกร การทำนายผลการควบคุมเบาหวานด้วยระบบคะแนนด้านพฤติกรรม ดูข้อมูล
36 ศิริลักษณ์ มหาลี ไม้นวดผ่อนคลาย สบายชีวี ดูข้อมูล
37 นายสุทิตร์ บุญเรือง ผลของการให้คำปรึกษาแบบเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล
38 นางกฤษณา ไชยสิทธิ์ แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : เชิงบูรณาการ ดูข้อมูล
39 ศรีสุดา พ่วงพงษ์ ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis ที่มารับบริการในโรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
40 กนกวรรณ ผิวทอง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มาด้วยภาวะ acute exacerbation เพื่อลดอัตราการ Re-admit ใน 28 วัน โรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
41 สุมาลี ตะนุมาตร การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้ระดับ HbA1c ณ โรงพยาบาลลืออำนาจ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ดูข้อมูล
42 นางสาวสุกัญญา ขยันทำ ผลของการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการรายบุคคลแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลอยู่ในช่วงสีแดงจากปิงปองจราจร 7 สี ในโรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
43 นางสาวพรรธิภา มูลดี นวัตกรรมขวดปากเป่าลมดี (ซีรี่ย์2) ดูข้อมูล
44 นางภิญยา ไปมูลเปี่ยม เสริมพลังแกนนำสุขภาพในการบริโภคผักสวนครัวลดโรค ลดเสี่ยง แบบมีส่วนร่วมบ้านสาคร ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
45 นางสุภาภรณ์ รัตนแมด เรียนรู้ซ้ำป้องกัน Peritonitis ในผู้ป่วย CAPD ดูข้อมูล
46 นางสุวรรณา สุรวาทกุล การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 อำเภอนาดูน ดูข้อมูล
47 นางสาววราภรณ์ พินโย ประสิทธิผลของเทคนิคการให้คำปรึกษาเสริมสร้างแรงจูงใจเฉพาะรายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 3 ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกชะลอไตเสื่อมโรงพยาบาลเสนางคนิคม ดูข้อมูล
48 นางสาวทับทิม สุวรรณกูฏ ผลของคู่หูเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งหิน ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 ดูข้อมูล
49 หทัยทิพย์ จุทอง รายงานปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
50 นางกชนิภา นราพินิจ การสร้างแผนที่เดินดินบน Microsoft Excel เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ดูข้อมูล
51 นฤเบศร์ โกศล เปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน ดูข้อมูล
52 นางสาวธมภร มหัสพัน ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
53 นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์ การพัฒนาระบบ Stroke Fast Track ของโรงพยาบาลหนองคาย ดูข้อมูล
54 นางสาวยุพิน ละอองศรี น้ำใบเตย ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
55 จินตนา ตุงคโสภา ท่อยาง The Bodyguard ดูข้อมูล
56 วิลาวัลย์ มหาไชย การชะลอไตเสื่อมด้วยช้อนมหัศจรรย์ในกลุ่มผู้ป่วย CKD ระยะที่ 4 ขึ้นไป ดูข้อมูล
57 นางสาวต่วนฮาลีเมาะ ตงคอเมา ผลของการจูงใจจากผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาแผนปัจจุบัน ของผู้ป่วยStroke ดูข้อมูล
58 นางพรพัํฒน์ วรรณทอง การพัฒนาระบบบริการคลินิกผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านหลักหิน ดูข้อมูล
59 ศรีพร รอดแก้ว ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับความดันโลหิตกับภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
60 กฤษณา เอี่ยมเปลี่ยน ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนของสามเณรวัดท่าหลวง ดูข้อมูล
61 พลกฤษ สุขคง เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง และลักษณะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติการณ์ชนิดที่รุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่น ST ไม่ยกสูงของผู้ป่วยเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวาน ดูข้อมูล
62 มนต์รัตน์ ภูกองชัย การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
63 นาง มนต์รัตน์ ภูกองชัย การพัฒนารูปแบบการพยาบาลการจัดการความปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายโดยการใช้การสนับสนุนทางสังคม ดูข้อมูล
64 นายรุ่งธรรม ม่วงจันทร์ การ์ตูนบอกสีไตวาย (ตายไว) ดูข้อมูล
65 นายแพทย์ฐากูร พูนธนานิวัฒน์กุล การพัฒนาการผ่าตัดลดน้ำหนัก “ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต” จนได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ ดูข้อมูล
66 นางชุลีพร ไชยจงมี พย.บ รูปแบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารเทียม แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ดูข้อมูล
67 นางจินตนา วงษ์ชา การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : บ้านโคกป่งเปือย ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
68 นางสุดา อักษรดิษฐ์ การพัฒนานวัตกรรม ผ้าปิดหน้าอกสำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดูข้อมูล
69 เภสัชกรหญิงสิริสิต สายชล ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเภสัชกรร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอ.โคกโพธิ์ ดูข้อมูล
70 เภสัชกรหญิงสิริสิต สายชล ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเภสัชกรร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอ.โคกโพธิ์ ดูข้อมูล
71 นางสาววราพร อุปรี ผลของโปรแกรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 3 ต้อง 2 ไม่ ที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่รพ.สต.อาจสามารถ ดูข้อมูล
72 นางสาววริยา เสนาฮาด การพัฒนารูปแบบการชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
73 นายประมวน อ้วนเลิง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุม ดูข้อมูล
74 นางอาภากร สืบศรี ทะเบียนโรคเรื้อรังDMและHTปรับชีวิต ดูข้อมูล
75 นายสมเจตน์ ปัตตานี การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
76 นางสิริรัฐ ค้ำใบ การพัฒนาระบบดูแลติดตามผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ประชาชนทั่วไป รพ.สต.บ้านสำโรงเกียรติ ดูข้อมูล
77 จันทร์จรัส แผนประไพ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยโรงพยาบาลเอกชนมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
78 นางกูฮาซามี ตูแวกะจิ คลินิกโรคเรื้อรังไร้รอยต่อและมีคุณภาพจากโรงพยาบาลสู่รพ.สต. ดูข้อมูล
79 นางวิมลรัตน์ สุวรรณไตรย์ พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ โรงพยาบาลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
80 นายทวีศักดิ์ มีสวัสดิ์ การศึกษาจุดเสี่ยงอันตราย บริเวณจุดกลับรถหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้คลิปอุบัติเหตุจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดูข้อมูล
81 สินีนาถ ยอดศิรจินดา ผลของการใช้เข็มทิศชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ดูข้อมูล
82 พว.จันทนา คันธิก การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
83 นางศราวรณ์ ชอบรู้ ผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาวะที่ดี โดยวิธีสมาธิบำบัด(SKT) ดูข้อมูล
84 นางสาวรฏิมา อารีรักษ์ ผลการใช้ SERM Model ในการลดระดับคลอเลสเตอรอล และ ชะลอความเสื่่อมของไต ในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ระดับ 3 (CKD Stage 3) ดูข้อมูล
85 กภ.กัญญารัตน์ ค้ำจุน การพัฒนางานฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Intermediate care) แบบต่อเนื่องสู่ชุมชน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ดูข้อมูล
86 นายวีระวัฒน์ ไชยายงค์ สวนฝึกเดินสามมิติ ดูข้อมูล
87 นางสาวอาฟีฟะห์ อาแวกือจิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบบูรณาการปิงปองจราจร 7 สี ดูข้อมูล
88 คำแปลง ศรีซ้ง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
89 กัลญา ระมัยวงษ์ การพัฒนาระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผลการชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
90 อรณี สังฆมะณี การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลของ โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
91 วรนุช บุญสอน การพัฒนาคุณภาพการดูแลเพื่อลดอัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
92 นางจิราวรรณ สุวรรณศรี ประสิทธิผลของรูปแบบ สี่บวกสาม ชะลอภาวะไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษา ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดูข้อมูล
93 นายณรงค์ศักดิ์ วุฒิพงษ์ การสอบสวนเหตุการณ์ฟ้าผ่า : ปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ดูข้อมูล
94 ติ่งกนก วรสาร การฝึกทักษะการฉีดยาอินซูลินผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ด้วย “กล้ามเนื้อจำลองถุงน่องมหัศจรรย์” ดูข้อมูล
95 นายสุระพร อุดคำ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อในหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ดูข้อมูล
96 นางยุพารัตน์ ภูวนกลกรรม นวัตกรรมที่นอนลูกโปร่งน้ำมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
97 อ๊อด ศักดิ์ศิริ การพัฒนารูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขต รพ.สต.ข้าวหลาม ดูข้อมูล
98 นางสุปิยา พิมพ์แก้ว การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโดยการใช้คูปองสุขภาพรพ.สต.บ้านนาตาหลิ่ว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
99 นางพุทธิดา จันทร์ดอนแดง การพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน-ความดัน) แก้งเหนือโมเดล ดูข้อมูล
100 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูล
101 นางสาวนริฐา อัตไชย การพัฒนารูปแบบการดูแลผุ้ป่วยโรคไต ดูข้อมูล
102 นางปาจรีย์ คุณเวียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในหลักสูตรแพทย์วิถีธรรม ดูข้อมูล
103 นายสัญญา ปงลังกา ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองต่อการรับรู้ความสามารถ ในการดูแลตนเองและการควบคุมระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
104 อรนุช ธรรมศร ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. และความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงคำ ดูข้อมูล
105 นางภิญยา ไปมูลเปี่ยม การพัฒนาระบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ในบริบทของตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2561 ดูข้อมูล
106 นางพัทยา ทองสุข ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตามบริบทของบ้านท่าข้าม ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
107 กภ.บัณฑิต พรหมมานนท์ ใกล้บ้านใกล้ใจใส่ใจผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ดูข้อมูล
108 อรษา ศรีเวียง การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
109 ปาริฉัตร ประวันเนา การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลหนองกุงศรี ดูข้อมูล
110 จุไรรัตน์ สุขนิพิจพร การพัฒนาแนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบและความพึงพอใจของผู้ดูแล ตึกเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
111 กภ.บัณฑิต พรหมมานนท์ ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง: บริบทโรงพยาบาลชุมชน ดูข้อมูล
112 นางสาวรัตนา สาธุภาค ประสิทธิผลของการใช้ ORID Methed & Top Model ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ดูข้อมูล
113 วิรัตน์ รากทอง การศึกษาผลการพัฒนาผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ในเขตอำเภอศิลาลาด ปี 2561 ดูข้อมูล
114 นางชลิดา ทองประสม ผลลัพธ์การฟื้นฟูไตผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกช้อนทางไต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
115 นางพิชญ์พิมล พันธุ์ยุรา กล่องยาพาจำ ดูข้อมูล
116 นางสาวหนูเล็ก ทองคำ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสดใส ใส่ใจฟันสวย ด้วยสัญลักษณ์ฟันดี ดูข้อมูล
117 อรรฆวรรณ สุขคล้าย การสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องการป้องกันอันตรายจากพิษแมงกะพรุน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดูข้อมูล
118 นางจินตนา แย้มศรี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความสามารถในการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
119 นายวัชรชัย ครองใจ การพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV )วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
120 ศศินา บัวลาด ผลของการออกกำลังกายโดยใช้โปรแกรมใบสั่งการออกกำลังกายใน Hos XP ดูข้อมูล
121 มัทนา ศิริโชคปรีชา การดำเนินงานลดเจ็บ ลดตาย อุบัติเหตุจราจร อำเภอบ้านบึง ดูข้อมูล
122 นางสาวฐิติภัทร จันเกษม ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
123 นางพรสวรรค์ ลอยไสว ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับน้ำตาลในเลือด(HbA1C)และการรับรู้พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 โรงพยาบาลปากช่องนานา ดูข้อมูล
124 จักรพงษ์ เพ็งแจ้ง เข็มขัดนิรภัย กฏหมายที่ถูกละเลย : กรณีศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่การการบาดเจ็บทางถนน จากอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเสียหลักพลิกคว่ำตกถนน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 20 เมษายน 2561 ดูข้อมูล
125 จักรพงษ์ เพ็งแจ้ง การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน : กรณีศึกษาการบาดเจ็บทางถนนจากอุบัติเหตุรถบรรทุกชนรถโดยสารประจำทาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 5 เมษายน 2561 ดูข้อมูล
126 นางสาวณิขปัชญา เรืองไชย การสร้างชุมชนต้นแบบ “ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้คู่หูบัดดี้ ผูกเสี่ยวอสม. ดูข้อมูล
127 นางกรรณพร บัวลีวัน รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ให้ได้รับยาการละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหลอดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome : ACS) โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
128 นางวิมลพรรณ เทเวลา ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยหลัก¬3อ2ส ด้วยการจัดการรายกรณี โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
129 นางสาวณิขปัชญา เรืองไชย การสร้างชุมชนต้นแบบ “ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้คู่หูบัดดี้ ผูกเสี่ยวอสม. ดูข้อมูล
130 กัลยา พลซ้าย ถุงผ้าใส่ยามาหาหมอ ดูข้อมูล
131 เภสัชกรหญิงสิริสิต สายชล ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเภสัชกรร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอ.โคกโพธิ์ ดูข้อมูล
132 วิภาภรณ์ สิงห์ทอง การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยคัดกรองจอประสาทตาแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขื่องใน ดูข้อมูล
133 นางผุสดี มหาวงศ์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลเขื่องใน ดูข้อมูล
134 สาคร ภูน้ำเย็น การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องโรงพยาบาลยางตลาด ดูข้อมูล
135 นายเสกสรร หีบแก้ว คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
136 น.ส.ธารทิพย์ รัชกิจ แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
137 นางผุสดี มหาวงศ์ คุมน้ำตาลได้ดีที่ห้องเรียนเบาหวาน ดูข้อมูล
138 นางโชติมณี เรืองกลิ่น การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายระยะที่4 และ 5 โดยใช้การจัดการรายกรณี โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
139 รัตนมาลา ภูชมศรี สติ๊กเกอร์สาวภูไทป้อนยา ดูข้อมูล
140 นางพรสวรรค์ สังข์ทอง ผลของการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ที่มารับบริการที่คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
141 นางประพัฒน์สร พิมณุวงศ์ การพัฒนารูปแบบการดูแลชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
142 นางสาวสิริรัตน์ บุตรแสน การศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน ในกลุ่ม ตัวอย่างอาสาสมัครที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
143 นางจันทร์เพ็ญ รัตนสีหภูมิ ผลลัพธ์การพัฒนาการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Asthma) ดูข้อมูล
144 นางสาวปรมาภรณ์ ดานา รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะSub acute โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน รพ.สต.พังคี อ.ยางสีสุราช จ.มหาสาคาม ดูข้อมูล
145 วชรีพร นาทุ่งหมื่น การพัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกเบาหวานในชุมชน ดูข้อมูล
146 สยุมพร ไทยตรง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องเพื่อป้องกันการเกิดPeritonitis ดูข้อมูล
147 นางสาวภัทราวรรณ ขุณีกากรณ์ “วิถีการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของชาวบ้านตระการ หมู่ที่ 1 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี” ดูข้อมูล
148 สินีนาฏ ไชยมงคล ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาด้านโภชนาการรายบุคคลในผู้ป่วยเบาหวานน้ำตาลสูงในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
149 นางปรียา ทิพยานนท์ วงล้อเตือนภัย ห่างไกลความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
150 นางปพิชญา กายากุล การพัฒนาทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
151 นายจักรี ศรีแสง การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ดูข้อมูล
152 วัชรา จันทร์กระจ่าง สกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่โดยใช้มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปี 2560 ดูข้อมูล
153 สุทิน ขวัญศิริ ความรู้และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
154 ชนม์ชนก บุญสุข ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความโลหิตได้กับไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย ดูข้อมูล
155 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน์ ปัญญาสิทธิ์ สอบสวนอุบัติเหตุหมู่ : กระบะชนนิสสันมาร์ช ดูข้อมูล
156 นางปิยนิดา วงษาสืบ การศึกษาความรู้ พฤติกรรมการใช้ยา เทคนิคการใช้ยาสูดพ่น ในผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืด โรงพยาบาลบรบือ ดูข้อมูล
157 ดร.สิรวิชญ์ พันธนา “หมอยาแอปพลิเคชั่น” นวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาการลืมใช้ยาในผู้ป่วย ดูข้อมูล
158 นายปรีดี ยศดา นวัตกรรมยางยืด ยืดกาย สบายชีวี ดูข้อมูล
159 พญ.ชลทิพย์ ธีระชาติสกุล ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อภาวะอ้วนลงพุงในเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอยางตลาด ดูข้อมูล
160 ชนุพร ภูชมศรี ปฏิทินเตือนภัยห่างไกลมะเร็งปากมดลูก ดูข้อมูล
161 รัฐพล ภูจอมใจ กระเป๋ายากาฝากกล่องข้าวน้อย ช่วยกันลืม ดูข้อมูล
162 วิราวรรณ จันทมูล ผลการพัฒนาการรับรู้และการจัดการอาการเตือนของผู้ป่วยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวและผู้ดูแล ต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคและการจัดการอาการเตือน ดูข้อมูล
163 ดร.ธงศักดิ์ ดอกจันทร์ การพัฒนารูปแบบการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
164 นุชนาถ สุรมาศกุลชา การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทางกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ดูข้อมูล
165 ศิริกูล พลศักดิ์ขวา การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตึกผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลหนองกุงศรี ดูข้อมูล
166 นางสาวชนม์ปภา ราชสมบัติ วงล้อสีสี่เพื่อเหงือกที่สดใส ดูข้อมูล
167 อรจิตร แก้วสีขาว ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
168 นางสาวสุวรรณี หนักแน่น การพัฒนาระบบข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ดูข้อมูล
169 ชนุพร ภูชมศรี ปฏิทินเตือนภัยห่างไกลมะเร็งปากมดลูก ดูข้อมูล
170 นางสาวจุฑาภรณ์ งามวิลัย ผลของโปรแกรมการควบคุมน้ำตาลด้วยสมุดพิชิตค่า HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
171 นส.วิรุณา โกสุมภ์ศิริ ผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ในคลินิกไตเทียม โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
172 นายนวพล พันธ์โพธิ์คา ผลการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลีนิครสจืด ดูข้อมูล
173 นายศุภศิลป์ ดีรักษา ความชุกและปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
174 รัฐพล ภูจอมใจ กระเป๋ายากาฝากกล่องข้าวน้อย ช่วยกันลืม ดูข้อมูล
175 พิชญา สีลาพล การพัฒนาระบบติดตามการขาดนัดผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
176 พิชญา สีลาพล ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเอง (Self-management) และการปฏิบัติเทคนิคเพื่อการเยียวยา SKT 1 SKT 3 และ SKT 7 ต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
177 อัจฉรา ลือโสภา การลดอัตราผู้ป่วย COPD ที่รับรักษาในโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
178 วาสนา ศิริรักษ์ ประสิทธิผลของการใช้สมุนไพรสามมิตรพิชิตเบาหวานในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
179 นางสาวอภิรดี อินทรบุตร พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
180 กณิศา ปาวงศ์ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไค้-นาแล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
181 นางสาววงวาส เกณฑ์การ แถบสีเตือนใจ ห่วงใยสุขภาพ ดูข้อมูล
182 นางสาววาสนา ศรีพูล ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
183 ทญ.หัสยา จิราวณิชานันท์ เกมบิงโกอาหาร 3 สี ดูข้อมูล
184 กรทิพย์ พันธ์ภูทอง ประสิทธิผลของโปรมแกรมการดื่มชาหนานเฉาเหว่ยเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานบ้านหัวขวา ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
185 ฮีดายาตี วาเง๊าะ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับบริการคลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ดูข้อมูล
186 วิวัตร เหล่าน้อย ลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีโรคไตเรื้อรังร่วมต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง ดูข้อมูล
187 นายอนุสรณ์ ศรีโยทะ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
188 ปพิชญา กายากุล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
189 กณิศา ปาวงศ์ ประสิทธิผลของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูข้อมูล
190 นายวีระวัฒน์ ไชยายงค์ ก้าวย่างอย่างมั่นใจด้วยโปรแกรมสวนฝึกเดินสามมิติ ดูข้อมูล
191 นางสาววราลี วงศ์ศรีชา นวัตกรรม“ความดันดีด้วยตัวเรา สมุดบันทึกความดันโลหิตที่บ้าน” ดูข้อมูล
192 นางสาวสายฝน ใจทัด ถุงเท้ามะกรูดนวดเท้า ลดชา เพิ่มไหลเวียน ดูข้อมูล
193 นางนวลลออง สิมณี “บันทึกของฉัน ควบคุมความดันโลหิตได้” ดูข้อมูล
194 พิราลักษณ์ ลาภหลาย แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก: การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องที่มีภาวะทุพโภชนาการ ดูข้อมูล
195 นายสมพงษ์ ธรรมบุตร SYRINGE สุขใจห่วงใยสุขภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ดูข้อมูล
196 นางยุวดี อุทาภักดี ความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวาน ดูข้อมูล
197 นางเปรมจิต อนะมาน ประสิทธิผลการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานตามโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
198 นางสาวเสาวนีย์ ปัญญาเอก เบาะล้อเลื่อนทันใจ ดูข้อมูล
199 นางสาวกุลนัดดา อภัยโส การพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านโดยการใช้กระบวนการฉลาดด้านสุขภาพในผู้โรคความดัน โลหิตสูง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
200 พิมพ์พิลัย ไชยพรม การดำเนินงานหมู่บ้านรักษ์ไต หมู่3 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
201 นายอดิเรก คำสียา ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ดูข้อมูล
202 จรัสทิพย์ จันทรพรหม ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่มี ต่อการควบคุมระดับไขมันในเลือด ในคลินิกโรคเรื้อรัง ตำบลหนองไฮน้อย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
203 นางสุนีรัตน์ สิงห์คำ การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายชุมชนรักษ์ไตต้นแบบ แบบมีส่วนร่วม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชะลอไตเสื่อม ดูข้อมูล
204 นายสรัญ ลิ้มวัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
205 นางปวีณา จวนสาง การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
206 นางสาวสุทธิดา กล้าแข็ง กระเป๋ายา “รักษ์โลก ลดโรค ดูข้อมูล
207 ดิเรก คณรัตน์ ผลของโปรแกรมออกกำลังกายแบบไท่เก๊ก 8 ท่านาสะแบงร่วมกับแผงไข่มะกรูดบรรเทาชา ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและอาการชาปลายเท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน หมู่ที่6บ้านนาสะแบง ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ดูข้อมูล
208 นางสาวสุภาวดี อริพันธ์ ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัด ดูข้อมูล
209 ดวงจันทร์ วงศ์พุฒ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 2 บ้านคำเดือย ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
210 นายศราวุธ ลาโยธี นวัตกรรมเพลงเต้ยชีวิต ๗ สี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลิงแฝก ตำบลเลิงแฝก อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
211 ปัทมา เกษหอม ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
212 มนัสภร อินทวงค์ การจัดการระดับความดันโลหิตสูงวิกฤติในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพลัน : หลักฐานเชิงประจักษ์ปัจจุบัน ดูข้อมูล
213 นางสาวสุทธิดา กล้าแข็ง กระเป๋ายา “รักษ์โลก ลดโรค” ดูข้อมูล
214 เบญจมาศ วงศ์ทา ประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานตำบลแม่ยมโดยใช้รูปแบบการ Coaching ดูข้อมูล
215 นางพสิกา หนดกระโทก “เสียงเรียก...เตือนรัก”ลดแผลกดทับ ดูข้อมูล
216 นายศุภชัย สราญรมย์ การพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.บ้านป่งโพน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
217 จนัญญา โหง่นคำ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
218 ฐาปกรณ์ เทศารินทร์ รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ดูข้อมูล
219 นางนริฐา อัตไชย การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
220 นายศตนารถ สีหาบง การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีส่วนร่วม โดยศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่ ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
221 ศิริพร ฉัตรจังหรีด พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ดูข้อมูล
222 ระดาพร วงศ์จันทร์ ประสบการณ์การเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ 2ส ของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลือ ดูข้อมูล
223 สุมาลัย คำอาจ พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบล บ้านหวาย ดูข้อมูล
224 นางสาวประไพศรี บุพตา การพัฒนาแนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนาดูน ดูข้อมูล
225 นางสิริลักษณ์ นูโพนทอง ถุงมือBall ดูข้อมูล
226 นางสาวสุพัตรา สมภา ถุงผ้าจัดยาช่วยคนตาบอด (BAG FOR BLINDNESS) ดูข้อมูล
227 น.ส.มะลิทอง แข็งแรง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 30-70 ปี ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านบางทราย ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร ดูข้อมูล
228 นางสุภาภรณ์ ปาสาจะ ผลการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการชะลอไตผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงรุก โรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูล
229 นางรักษิณาริน สงคราม การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงตำบลทุ่งแค้ว ดูข้อมูล
230 นายธวันชัย บุญเมือง ถุงเท้าพกพากดจุดสะท้อนคลายอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดูข้อมูล
231 นางสาวบุญหลาย สรสิงห์ การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2558-2560 ดูข้อมูล
232 นางสาวสมสมัย คะมุง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว ดูข้อมูล
233 ทนพญ.สุรีย์พร ทองหมื่น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ดูข้อมูล
234 นางสาววาสนา ชัยมี การศึกษาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดทางกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
235 นางพิมพ์พิลัย ไชยพรม การดำเนินงานหมู่บ้านรักษ์ไตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่3 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
236 นางกิมบวย เพ็ชรพันธ์ เบ็งลวง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหอบหืด ที่มารับบริการใน โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูล
237 นางทองพูล สีหาโบราณ ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้เรื่องอาหารในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะ 3 รพ.นาดูน ดูข้อมูล
238 นางสาวกอบแก้ว บุญคำภา การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ อาการโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ที่รับบริการใน รพ.สต.ท่าดอกคำ ดูข้อมูล
239 นาง ดวงใจ บุญตัว ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดstreptokinaseโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
240 นายปุลวัชร อาจโยธา การวิเคราะห์และจัดการปัญหายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
241 ณัฐกฤตา พลธานี พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเชือก ตําบลนาจิก อําเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
242 นางศศิธร แก้วหล่อ LOW SALT VILLAGE หมู่บ้านนี้ไม่มีเค็ม ดูข้อมูล
243 นางสาวนิภาพร อรุณวรากรณ์ การบูรณาการโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดูข้อมูล
244 นางสาวจำเริญ มรฤทธิ์ พิษณุโลกโมเดล: การขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวืตจากการจราจรทางถนนในกลุ่มนักท่องเที่ยวสถานบันเทิง ดูข้อมูล
245 อัษฎาวุธ ศรีโชค ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง การเรียนรู้อาการเตือน พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงในเขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
246 นางชุลีภรณ์ ปักกาเวสา การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ดูข้อมูล
247 นายเสกสรรค์ ศรีพันธ์ วงล้อออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
248 เพ็ญนภา พิมพัฒน์ หน้ากากป้องกันความอายมะเร็งปากมดลูก ดูข้อมูล
249 เจนจิรา นิราราช ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับเปลี่ยนแปลงจากภาวะไตเสื่อมระยะที่ 3 เป็นระยะที่ 4 ในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังของโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
250 นส.ฮานีสา เจะสะนิ : ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แรงสนับสนุนของผู้นำศาสนาในผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ำตาล โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา ดูข้อมูล
251 นายขรรค์ชัย เอกา กระดานเลื่อนช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจำวัน ดูข้อมูล
252 นางบังอร จันทพันธ์ ประสิทธิผลของกิจกรรมส่งเสริมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ดูข้อมูล
253 นางสาวธิดารัตน์ รอดแสดง การพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ในการนำวิธีการลดการลงน้ำหนัก ไปใช้ในการดูแลแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ดูข้อมูล
254 นางญาตา แก่นเผือก การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการด้วยโรงเรียนรู้ทันความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปีงบประมาณ 2556 – 2560 ดูข้อมูล
255 นายสันติ กมลคร โครงการการประยุกต์ใช้ทฤษฎีลีนในการพัฒนาคุณภาพคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง ดูข้อมูล
256 นายศิริชัย ชาติหนองทอน โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูล
257 พนอม เตาะไธสง บัตรสีบอกเหตุเบาหวาน ของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทาม ดูข้อมูล
258 นาง ดวงใจ บุญตัว ผลการตามรอยพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
259 นางช่อลัดดา โสชมภู ผลของการทำสมาธิบำบัด SKT 2 ต่อระดับความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
260 นางณัฐธภัสสร วงศาสุข พุงจ๋า..ขอลาก่อน ดูข้อมูล
261 นายรัชตาณ จันทรตัน ปิดเทอมสุดท้ายของชีวิต : สอบสวนกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 2 ราย ในพื้นที่ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
262 นางวราพร อนนท์ การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการจัดการตนเองผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันการภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ดูข้อมูล
263 นางสาวสาวิตรี แสงศรี การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
264 นางสาวสุภาวดี รัตรองใต้ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขต รพ.สต.เลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
265 นายวิรัตน์ พิศรี พฤติกรรมการปฏิบัติในกาป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบกของประชาชนและนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
266 นางสาวสุวคนธ์ เหล่าราช พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะทางไตระดับ 3 โดยภาคีเครือข่ายอำเภอนาดูน ดูข้อมูล
267 นางสาวอทิติยา ซาหา การเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการเข้าถึงระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อน และหลังการสอนในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
268 นายสมพาน ชัยชนะ เข็มขัดเปลี่ยนชีวิต ดูข้อมูล
269 นางนริศษา เมืองโคตร วงล้อ ตระ-เตือน –ไต ดูข้อมูล
270 นางพิมลพรรณ ปทุมวัน ผลของการใช้โปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม ที่มารับบริการห้องตรวจศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
271 นางสาวสายนาท พลไชโย การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
272 นางสาวอาณี ไหมสุข การเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยสงสัยโรคความดันโลหิตสูงแบบ Re-Visiting by SMBP เขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง. ดูข้อมูล
273 นายคมสันต์ โสดาธาตุ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลราษีไศล ดูข้อมูล
274 นางสาวจินตนา ศรีมูลมาตร ผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
275 นางอุมาภรณ์ กำลังดี การพัฒนาระบบงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดพังงา ดูข้อมูล
276 วาสิทธิ์ นงนุช การพัฒนาการรายงานผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ดูข้อมูล
277 นริศรา พันธุ์ศิลา การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองโดยทีมสหวิชาชีพ ดูข้อมูล
278 อภิญญารัตน์ โปร่งมณี ผลการใช้ยางยืดกายภาพบำบัดที่มีผลต่อกำลังกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูข้อมูล