รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายภควันต์ จันต๊ะ ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ 1A4C ต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใต้บริบทของ รพ.สต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ปี 2556-2560 ดูข้อมูล
2 นายนเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
3 นางสาวจุฬารักษ์ จันทะคูณ ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
4 นางสาววันเพ็ญ สุทธิโกมินทร์ ความชุกและความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกในเลือดสูงกับองค์ประกอบกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดรมในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
5 นางสาวกิตติยา เสทธะยะ คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดูข้อมูล
6 นางสาวเจนจิรา ตันติวิชญวานิช การพัฒนาคลินิกวาร์ฟารินและเครือข่ายคลินิกวาร์ฟาริน จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
7 นายสันติ์ เกตดี ระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่จำเป็นต้องตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ดูข้อมูล
8 นางสาวอัจฉราพร สีคงแก้ว เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง จำนวน และชนิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวเพศหญิงและชาย ดูข้อมูล
9 นางชนม์นิภา แก้วพลงาม การเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างการดื่มน้ำย่านางและน้ำรางจืดในผู้ป่วย โรคเบาหวานที่มารับบริการ รพ.สต.บ้านเก่าน้อย ดูข้อมูล
10 นายธวัชชัย แก้วส่งแสง ตะกร้าเตือนใจ ปิงปอง7สี ดูข้อมูล
11 นายปรัชพร กลีบประทุม ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ดูข้อมูล
12 ผาสุข แก้วเจริญตา ความฉลาดทางสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล