รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี การค้นหาวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 ดูข้อมูล
2 นางพันทิพา พงศ์กาสอ ผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของยาโฮมีโอพาธีย์ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200ซี ดูข้อมูล
3 นารถลดา ขันธิกุล รูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการกินยารักษามาลาเรียไวแวกซ์ในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีดี ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
4 น.ส.รติพร คล้ายสุบรรณ ปัจจัยที่สัมพันธ์ในการรักษาวัณโรคอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค สถาบันโรคทรวงอก ดูข้อมูล
5 นายชยพล เสนาภักดิ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล