รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี การค้นหาวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 ดูข้อมูล
2 นางพันทิพา พงศ์กาสอ ผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของยาโฮมีโอพาธีย์ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200ซี ดูข้อมูล
3 นารถลดา ขันธิกุล รูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการกินยารักษามาลาเรียไวแวกซ์ในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีดี ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
4 น.ส.รติพร คล้ายสุบรรณ ปัจจัยที่สัมพันธ์ในการรักษาวัณโรคอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค สถาบันโรคทรวงอก ดูข้อมูล
5 นายชยพล เสนาภักดิ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
6 นางสาววิมลพร ราชติกา รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ เรือยนต์หางยาวชนกันเสียชีวิต บ้านหนองแสงใต้ หมู่ 14 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ดูข้อมูล
7 นายวราวุฒิ บุษผาวงศ์ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ ดูข้อมูล
8 นายเฉลิมเกียรติ ตาตะมิ การพัฒนากระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมวัณโรค ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูล
9 นายอนุชา ยาวิไชย การดูแลผู้ป่วยวัณโรคยากไร้ที่มีปัญหาซับซ้อน ด้วยภาคีเครือข่ายชุมชน ดูข้อมูล
10 เกษสุมา วงษ์ไกร การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกด้วยรถถ่ายภาพรังสีทรวงอกเคลื่อนที่ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
11 นวรัตน์ บุญกัณหา ปัจจัยทำนายความรุนแรง(severity) และการเสียชีวิต(mortality) ดูข้อมูล
12 กมล พจชนะ ระบาดวิทยาโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 กรณีศึกษาในตลาดสดประเภทที่ 1 ดูข้อมูล
13 นางสาววันเพ็ญ พันชนัง รายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยไอกรน(Pertussis)รายแรกในจังหวัดจันทบุรี 2561 ดูข้อมูล
14 สวรรยา จันทูตานนท์ การสอบสวนการระบาดโรคอาหารเป็นพิษจากหอยพิษ (paralytic shellfish poisoning)อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2560 ดูข้อมูล
15 นางสาวนงลักษณ์ โชติมุข ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนไม่ครบตามนัดและผิดนัดของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
16 นางวนิดา คงขาว สุ่มอาหารตรวจ อวดลดอุจจาระร่วง ดูข้อมูล
17 นางสาวเจริญศรี แซ่ตั้ง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรักษาไม่สำเร็จ(Lost follow up, Death, Failure, Transfer out) ในผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ใช่คนไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ปี 2555-2559 ดูข้อมูล
18 นางสาวกุลมณี แก้วสังข์ รูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแวง ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
19 ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์ ลักษณะเสี่ยงต่อการรักษาไม่สำเร็จในผู้ป่วยวัณโรค ดูข้อมูล
20 ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ การพัฒนาระบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย ดูข้อมูล
21 วรนุช บุญสอน การพัฒนาแนวทางการดูแลเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
22 นายนิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล การสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 11 ตุลาคม 2560 ดูข้อมูล
23 วรางคณา ศรีภูวงษ์ การพัฒนาการดำเนินงานระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข :ถอดบทเรียนกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิการายแรก ของจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
24 นางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล การระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตา ในงานกีฬาสีโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ –7 มีนาคม 2561 ดูข้อมูล
25 นางประภา วัฒนชีพ การพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้้อไวรัสซิกาจังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูล
26 นายสราวุธ วิชาพูล รายงานสรุปผลการสอบสวนวัณโรคดื้อยา (Multidrug-resistant tuberculosis; MDR-TB) บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
27 นางสาวนิวิลดาน ปาทาน การสอบสวนการระบาดของโรคมือเท้าปาก จากเชื้อ Enterovirus อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2560 ดูข้อมูล
28 กันต์ฐาวนิต ศุภญัจอนันต์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดในพื้นที่ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
29 มนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์ การสอบสวนการระบาดของวัณโรคในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ.พิษณุโลก วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดูข้อมูล
30 วันชัย สีหะวงษ์ การสื่อสารความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดใหญ่และอุจาระร่วง ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
31 ศิริวลัยย์ มณีศรีเดช การควบคุมการระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรตาในหลายจังหวัด พ.ศ.2561 ดูข้อมูล
32 ดัสซีมา มุวรรณสินธุ์ การพัฒนาศักยภาพการค้นหาและคัดกรองโรคเรื้อนของบุคลากรสาธารณสุข ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย ดูข้อมูล
33 นายบุญชู คงทน การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน รพ.สต.บ้านดอนดู่ ตำบลหัวดง อําเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
34 นายพลศักดิ์ ช่างเหล็ก การพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
35 นงนุช โนนศรีชัย การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้องขังเพื่อค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
36 ปณิตา คุ้มผล ระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556-2560 ดูข้อมูล
37 นายยศพนธ์ แก่นจันทร์ การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดูข้อมูล
38 นางสาวนงค์พงา โชติสนธ์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครประจำครอบครัว ในเขตตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
39 นายมนูญ ต้นเกษ ผลของโปรแกรมสุขศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนการป้องกันโรค มือ เท้า ปากของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านบัวงาม ตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
40 นายรณรงค์ ยกพล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของประชาชน ในเขตตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
41 นายสาโรช บุญใบ รูปแบบการดูแลและส่งเสริมรักษาผู้ป่วยวัณโรคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ดูข้อมูล
42 นายณัฏฐกรณ์ จินาพรรณ์ การสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560 ดูข้อมูล
43 ศิริชัย เทียงดาห์ การศึกษาผลการสอบสวนเฝ้าระวังติดตามรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดตำบลโนนภิบาล ปี 2556–2560 ดูข้อมูล
44 ดรุณี โพธิ์ศรี ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ปี 2560 ดูข้อมูล
45 วันชัย เหล่าเสถียรกิจ ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในเขตเทือกเขาพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
46 นายสุรเดช ฮ่อบุตร การพัฒนางานการป้องกันโรคมือเท้าปากในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกพะธายตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
47 นายวีรชัย สุดจันฮาม การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในประชาชน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
48 นางสาวอัจจิมา สิตวงษ์ การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตัวก่อนและหลังให้ความรู้ผู้ป่วยวัณโรค ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
49 สุพัตรา บุญเอก รูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับแบบมีส่วนร่วม ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
50 นางสาวพิชญ์จิลักษณ์ เค้าแคน ผลของการให้สุขศึกษาเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดูข้อมูล
51 อรทัย ทิมพงษ์ ทศวรรษแรก:ความท้าทายการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดูข้อมูล
52 ศุภพงศ์ ศิริวงศ์ การพัฒนารูปแบบการสอบสวนโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
53 นายบุญชู คงทน การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน รพ.สต.บ้านดอนดู่ ตำบลหัวดง อําเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
54 นายวิทยา บุตรสาระ ผลการพัฒนาระบบคัดกรองและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลบ้านแพง ดูข้อมูล
55 นางวลีรัตน์ ปุเลทะตัง การพัฒนากระบวนการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในระบบบริการช่องทางด่วนโรงพยาบาลนาเชือก ดูข้อมูล
56 นายนพรัตน์ สโมสร การสอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเดงกี่ช็อก กรณีศึกษา : บ้านลานดอกไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ดูข้อมูล
57 นายอรรถวิทย์ เนินชัด ารสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโรทา ในชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนาคม 2560 : ปัจจัยเสี่ยงด้าน อาหาร น้ำ และ น้ำแข็ง ในชุมชนชนบทยุคใหม่ ดูข้อมูล
58 นางสาวพรวดี มะหิงษา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ดูข้อมูล
59 ชัยนันต์ บุตรกาล การเฝ้าระวังผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 พ.ศ.2553-2560 ดูข้อมูล
60 นายอรรถวิทย์ เนินชัด การสอบสวนการติดเชื้อโรควัณโรคในเด็กนักเรียน โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
61 ยุทธภูมิ วิจารณ์พล ศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล
62 นายสีใส ยี่สุ่นแสง การควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองพิษณุโลกโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ “หมายเตือนภัยไข้เลือดออก” ดูข้อมูล
63 นายเอกชัย ภูผาใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นวัณโรคปอดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
64 นายวัชรากร ดอนหัวบ่อ การศึกษารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรค พื้นที่ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดูข้อมูล
65 นางสาวจุฑามาศ วงษ์ราษฎร์ การสอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่วัดแห่งหนึ่งอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
66 กฤษณะ สุกาวงค์ การสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกลุ่มผู้ต้องขัง ในเรือนจำแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง วันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดูข้อมูล
67 อมรรัตน์ ชุตินันทกุล รายงานสอบสวนการระบาดโรคเลปโตสไปโรซิสหลังเกิดภาวะอุทกภัย มกราคม 2560 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
68 นายดนุภพ ฤทธิ์บำรุง สอบสวนโรคติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus Suis) : ความไม่ตระหนักรู้จากการกิน ดูข้อมูล
69 นางพรทิพย์ สามารถ การสอบสวนการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
70 เสาวนีย์ ดีมูล ระบาดวิทยาของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซี และมะเร็งตับที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ปี 2555-2559 ดูข้อมูล
71 นางลินดา ผดุงวิทย์ การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนแบบบูรณาการ ดูข้อมูล
72 นายธรรมฤทธิ์ ขาวนวล ถอดบทเรียนการระบาดโรคไข้เลือดออก หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 – 24 เมษายน 2561 (เกินรุ่นที่ 7) ดูข้อมูล
73 นางสาวสุดาพร ลือนาม การดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ดูข้อมูล
74 นายวินิจ มนทอง พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
75 นางอรนาถ วัฒนวงษ์ สถานการณ์โรคหนอนพยาธิในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 ดูข้อมูล
76 นางสาวอุสนีย์ แวลี ผลของการพัฒนาการบริหารยาต้านไวรัสด้วยระบบ Couple Care ต่อการกินยาต่อเนื่อง และความพึงพอใจของผู้ป่วยเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มุสลิม โรงพยาบาลมายอ ดูข้อมูล