รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์ รูปแบบการดำเนินงานควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดย อสม.จิ๋ว ชุมชนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ดูข้อมูล
2 อินทิรา ทันตวิวัฒนานนท์ Epidemiological Characteristics of Patients Who Considered Persons under Investigation (PUIs) for MERS-CoV Infection, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, January 2013–December 2016 ดูข้อมูล
3 นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
4 น.ส.อมรรัตน์ กล่ำทัพ การศึกษาความพึงพอใจต่อการ์ดไข้หวัดนกในการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก ในกลุ่มเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
5 นายธวัชชัย แก้วส่งแสง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
6 นายวิทวัส อินเสียน พฤติกรรมสุขภาพของครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดูข้อมูล
7 นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
8 นิธิพัฒน์ มีโภคสม นวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการควบคุมโรคไข้มาลาเรียแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการ ตามมาตรการ1-3-7 ผ่านระบบมาลาเรียออนไลน์ (Malaria Online) ปีพ.ศ.2560 เพื่อมุ่งสู่การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ในปี พ.ศ.2569 ดูข้อมูล
9 เอื้ออารีย์ สืบเสาะดี การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาและรักษาอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูล
10 นายธวัชชัย ปานสมบัติ คุณภาพระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
11 นางเปรมศรี นามมนตรี การพัฒนาระบบดูแลติดตามผู้ป่วยมาลาเรียในหมู่บ้านกลุ่มเสี่ยง ดูข้อมูล
12 นางเปรมศรี นามมนตรี การดูแลติดตามผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิสโดยแกนนำเคลื่อนที่เร็วระดับชุมชน ดูข้อมูล
13 นางสาวนิภัทร์ลดา พาพันธ์ การสอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หมู่ที่ 3 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 ดูข้อมูล
14 นางผกายดาว พรหมสุรีย์ การพัฒนาระบบการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงโดย 4S model อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
15 นายอารีย์ ตาหมาด การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิส จังหวัดตรัง 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 ดูข้อมูล
16 น.ส.อมรรัตน์ กล่ำทัพ การศึกษาระดับความรู้ และพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ปี พ.ศ.2561 ดูข้อมูล
17 นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์ ความสำเร็จการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรณีรณรงค์วัคซีนหัด นราธิวาส ปี 2560 ดูข้อมูล
18 สวรรยา จันทูตานนท์ การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางในกลุ่มผู้เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจจ์ ประจำปี พ.ศ.2559 จังหวัดสตูล ดูข้อมูล
19 นายคณพศ ทองขาว การศึกษาชนิดไรอ่อน ชนิดหนู และอัตราการพบเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส ในหนูในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย ดูข้อมูล
20 นายคณพศ ทองขาว การศึกษาพาหะนำโรค และอัตราการติดเชื้อก่อโรคลิชมาเนียในพาหะนำโรคในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในภาคใต้ ประเทศไทย ดูข้อมูล
21 นางผกายดาว พรหมสุรีย์ การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาผู้ป่วยวัณโรคโดย DEPNEAF model (เดพเนียเอฟ โมเดล) โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
22 เสถียร เชื้อลี การพัฒนารูปแบบการค้นหาวัณโรคในเรือนจำ ดูข้อมูล
23 ดร.จักรวาล ชมภูศรี ประสิทธิผลของสเปรย์สมุนไพรอัดก๊าซในการกำจัดแมลงพาหะนำโรค ดูข้อมูล
24 นางสาวสุวรรณา เชื้อตาอ่อน “แผนที่อาณาเขต จุดสีแสดงผลตรวจการติดเชื้อซ้ำของพยาธิใบไม้ตับ” ดูข้อมูล
25 หทัยทิพย์ จุทอง วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสโรงพยาบาลตรัง1 มกราคม –30 กันยายน 2560 ดูข้อมูล
26 นางทิติภา ทองพิทักษ์ การสื่อสารเพื่อลดการขาดยาของผู้ป่วยคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ ดูข้อมูล
27 นางวาสนา ยกสกูล การประเมินการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับโรควัณโรคในผู้สูงอายุ ตำบลเขารูปข้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เดือนมีนาคม 2561 ดูข้อมูล
28 นายอารีย์ ตาหมาด การสอบสวนการบาดเจ็บหลายราย จากแมงกะพรุนหัวขวด บริเวณชายหาดอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2561 ดูข้อมูล
29 สุกัญญา โล่ห์คำ การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
30 นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคลังวัคซีนสำรองสำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค ดูข้อมูล
31 นางสาวนิสุไลดา นิโซะ การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคหัดในจังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค ปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
32 นางเปรมศรี นามมนตรี การดูแลติดตามผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิสโดยแกนนำเคลื่อนที่เร็วระดับชุมชน ดูข้อมูล
33 นางเปรมศรี นามมนตรี การพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยมาลาเรียในหมู่บ้านกลุ่มเสี่ยง ดูข้อมูล
34 นายศิริชัย รองเมือง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
35 นางวาสนา ยกสกูล การประเมการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับโรควัณโรคในผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดูข้อมูล
36 สุนัยนา สท้านไตรภพ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงที่ใช้ในการควบคุมแมลงสาบเยอรมันพาหะนำโรค มาสู่มนุษย์ ดูข้อมูล
37 นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุม โรคติดต่อในเด็กของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก ปี 2560 ดูข้อมูล
38 นายบือราเฮง เจ๊ะดอเลาะ การสอบสวนโรคไอกรน ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดูข้อมูล
39 นางณัฐวรา พันธ์หมุด การศึกษาความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนเมืองคู่ขนานไทยลาว(อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว)เพื่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ดูข้อมูล
40 เกวลี นาถมทอง การพัฒนาคุณภาพ DOTS โดยการเสริมพลังผู้ป่วยและผู้ดูแลและผู้สัมผัสร่วมบ้าน ดูข้อมูล
41 นางสาววาสินี ศรีปล้อง การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อ Orientia tsutsugamushi ในหนูและไรอ่อน โดยวิธี Polymerase Chain Reaction : PCR ในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากและพื้นที่ไม่พบโรค สครับไทฟัสของภาคใต้ ประเทศไทย ดูข้อมูล
42 นางอภิชญา ชาสุรีย์ รูปแบบการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย“นวัตกรรมปทุมFast5 ” ดูข้อมูล
43 นางสาวฆาลิตา วารีวนิช การสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8-10 มีนาคม 2561 ดูข้อมูล
44 นางสาวสุเนตตรา ปานทรัพย์ พยากรณ์แนวโน้มและคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 พ.ศ.2560 ดูข้อมูล
45 นางสาวปรียานันท์ อ้วนมะโฮง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดวัณโรคปอดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
46 นายภานุวัฒน์ เสงี่ยมจิตต์เกษม การสำรวจปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการรักษาด้วยยา ในผู้ป่วยโรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส ณ ศูนย์สาธิตบริการกามโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
47 นางสาวเรือนขวัญ ชูศรีทอง การพัฒนารูปแบบคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
48 นางสาวจุฑามาศ บุตรเรียง การพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์แบบบูรณาการ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
49 นางสาวสุภาวิณี ลาดหนองขุ่น การเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค ในพื้นที่บ้านวังจานตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
50 นางสาวสากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ ผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน Bright Spot โรคไข้เลือดออกตามบริบทของชุมชนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ ดูข้อมูล
51 นาสโรน เจ๊ะเล๊าะ การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยวัณโรคโดยวิธี Non-Loop-mediated isothermal amplification (Non-LAMP) กับวิธี Real-time PCR จากสิ่งส่งตรวจโดยตรง ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ดูข้อมูล
52 นันทพร อินทนิล การพัฒนางานการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ดูข้อมูล
53 นางจิราวรรณ สุวรรณศรี ประสิทธิผลของรูปแบบวงล้อ 443 ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดูข้อมูล
54 นางทัศพร โยธานันท์ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
55 นายฐิติวัฒน์ ศรีปัด การวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกทั้ง 5 มิติ ของการดำเนินงานอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2560 ดูข้อมูล
56 นางสาวรัชดาภรณ์ คู่แก้ว การเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ดูข้อมูล
57 นางสาวธิฐิมา ยาวไธสง การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
58 อภิษฎา รัศมี การประเมินความถูกต้องของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีแบบรวดเร็วจากน้ำในช่องปากและเลือดเพื่อการเพิ่มโอกาสในการป้องกันและรักษาในประเทศไทย ดูข้อมูล
59 นางสาวณหทัย ลอแต การสอบสวนการระบาดของโรคหิด ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง หมู่ 6 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
60 นายอานุภาพ พงษ์พานิช ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดูข้อมูล
61 นางสาวอุษณา แจ้งสว่าง การใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดูข้อมูล
62 นายเอกพล เสมาชัย เหตุการณ์ระบาด (Outbreak) ของโรคติดต่อ ในกลุ่มประชาชนจังหวัดนครปฐม ช่วงปี 2560 - 2561 ดูข้อมูล
63 นายวินิจ มนทอง พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดดื้อยาของประชาชนใน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
64 นายทวีวัฒน์ ภัทรวีรโชติสกุล อสม.น้อยคอยเบิ่งลูกน้ำ(อสม.น้อยคอยดูลูกน้ำยุงลาย) ดูข้อมูล
65 เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคด้วย T-SPOT.TB test ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและแนวทางป้องกันโรค ดูข้อมูล
66 บุญรวม จิตต์สามารถ ข้อมูลบูรณาการ 3 ฐานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลมรณะบัตรของสำนักนโยบายและแผนแห่งชาติ ของ จังหวัดสระบุรี ปี 2560 ดูข้อมูล
67 นางสาวมนจิรา ถมังรักษ์สัตว์ การสำรวจการจัดการสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบกในประเทศไทย ดูข้อมูล
68 น.ส.ปณิษรา จันทรวิมูล พัฒนากระบวนการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560 ดูข้อมูล
69 นางสาวกาญจนา เอี่ยมอักษร การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา : การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ดูข้อมูล
70 นายพงศกร จงกลศรี การประเมินความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2560 ดูข้อมูล
71 นายไตรภพ วรสาร การศึกษารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพ ตําบลกุดค้าว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
72 นางสาวศศินา บัวลาด การพัฒนาคุณภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
73 ก้องเกียรติ วงศ์วังจันทร์ การเสริมสร้างสมรรถนะของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสามพันตา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
74 นายชาญยุทธ ศรีภูวงษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
75 นายเอกพล เสมาชัย การระบาดของโรตาไวรัส และโนโรไวรัส ในการแข่งขันกีฬาประจำปีทั้ง 10 จังหวัด ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ของจังหวัดนครปฐม 2561 ดูข้อมูล
76 พิมพ์ภณิดา เพิ่มขึ้น การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยกระบวนการห้าเครือข่าย หกร่วม โรงพยาบาลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
77 สุวรรณา เกษศรี ความไวของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ต่อสารเคมีกำจัดแมลงและทีมีฟอสในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 ดูข้อมูล
78 นางสาวสุมาลิน เสาร์สาร "ไข้ลาสซา" โรคติดต่ออันตรายที่อาจระบาดข้ามประเทศได้ ดูข้อมูล
79 เบ็ญจา เทพศิริ การถอดบทเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ดูข้อมูล
80 นางวรรณา ธูปเมือง การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1N1 ในเรือนจำจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึง 7 พฤศจิกายน 2559 ดูข้อมูล
81 จริญญา เชื้อลิ้นฟ้า การสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีส กรณีเสียชีวิตในชุมชนบ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560 ดูข้อมูล
82 กฤษณะ สุกาวงค์ การสอบสวนผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2561 ดูข้อมูล
83 นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล IVM+PET กระบวนการจัดการพาหนะนำโรคแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
84 นายนพรักษ์ อยู่น้อย ปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ในกลุ่มผู้ต้องขังของเรือนจำแห่งหนึ่งจังหวัดอุทัยธานี เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ดูข้อมูล
85 นายพิเชษฐ์ มีธรรม การศึกษารูปแบบการพัฒนาการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
86 บุญรวม จิตต์สามารถ การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรของภาคีเครือข่าย 5 เสาหลักจังหวัดสระบุรี ปี 2558-2561 ดูข้อมูล
87 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีภักดี ความชุกของโรคไอกรน ระหว่าง มกราคม 2558 – เมษายน 2561 ดูข้อมูล
88 ดร.ธงศักดิ์ ดอกจันทร์ การศึกษารูปแบบและผลการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับซ้ำในชุมชนต้นแบบ 5 แห่งในเขตสุขภาพที่ 10 ดูข้อมูล
89 นางชลีกาญจน์ พัฒยา ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี โรคปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท่าคันโท ดูข้อมูล
90 นายอนุกูล บุญคง สถานการณ์และแนวโน้มของเชื้อมัยโคแบคทีเรียก่อโรคที่ตรวจพบจากตัวอย่างเพาะเชื้อจากเลือด ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดูข้อมูล
91 นางมนัญญา ประเสริฐสุข มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก 3 กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา เรือนจำ ค่ายทหาร ดูข้อมูล
92 สุเมธ ปูลา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
93 นางสุปรานี สีโมคา ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการควบคุมปริมาณยุงลายด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายของประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไปตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย ดูข้อมูล
94 นายสิรภพ บรรพต รายงานการสอบสวนโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
95 ขวัญธิดา นิ่มนวล พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดจากการทำงานในบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
96 แคทรียา บุญตวง พัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
97 นางสาวอัญจนา แสนพันดร ผลการดำเนินงานการใช้ มาตรการ “2ม” ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ดูข้อมูล
98 นายวระชาติ ทองไทย การควบคุมโรคไข้เลือดออกด้านชีวภาพ บูรณาการแบบองค์รวมในชุมชน “อุปกรณ์ไก่ชน น้ำตะไคร้หอม กองพันทหารปลา อิฐวิเศษ ผักปลอดสาร สู่การกำจัดลูกน้ำยุงลาย “ยุง”หนีไกลไม่มาวุ่นวาย” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฝ้าย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
99 นายกามัล กอและ การศึกษาความหลากหลายของยีน Cytochrome c oxidase subunit I (COI) ในริ้นฝอยทรายบริเวณเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ดูข้อมูล
100 อมรรัตน์ ชุตินันทกุล การทดสอบวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิสหลังภาวะอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช มกราคม 2560 ดูข้อมูล
101 นางสาวสุจิราภรณ์ พวงมะลิ สุนัขจรจัดกับที่พักพิงแห่งหนใหม่ ดูข้อมูล
102 ฉัตรพงษ์ ศรีสูงเนิน การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
103 นางสาวเมธาวี ดีรักษา การพัฒนารูปแบบการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
104 นางชุติกาญจน์ มงคลชัยพาณิชย์ แบบสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีสผู้ป่วยเสียชีวิต ม.1 ต.กำแพงอำเภออุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
105 ดร. สุมนมาลย์ อุทยมกุล การตรวจสายพันธุ์ของเชื้อเดงกี่ด้วยวิธีอณูชีวโมเลกุลในผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกที่สถาบันบำราศนราดูร ดูข้อมูล
106 นางสาวจุฑามาศ จินจู ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรคพิษสุนัขบ้า 4.0 ดูข้อมูล
107 ลินดา สนิทนวล ปฏิทินเตือนเวลากินยาวัณโรค ดูข้อมูล
108 นายอภินันท์ บุพศิริ การพัฒนาการดูแลและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
109 นางสาวปวริศา เก่งกสิกิจ การระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ 4 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ดูข้อมูล
110 นางสาวณิชาภัทร อยู่พิพัฒน์ การประเมินความเสี่ยงของโรคไอกรนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 : กรณีศึกษาการเสียชีวิตด้วยโรคไอกรนของเด็กหญิงอายุ 19 วัน ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
111 รัตนา ธีระวัฒน์ วิวัฒนาการของการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยในรอบ 100 ปี ดูข้อมูล
112 นายแมน แสงภักดิ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 2560 ดูข้อมูล
113 นางสาวฆาลิตา วารีวนิช ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช็อกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปี 2558-2561 ดูข้อมูล
114 หฤทัย รื่นระรด การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดอออกโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพครอบครัวบ้านสร้างนกทา หมู่1 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
115 บุษบง สามาเลิศ รูปแบบการจัดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบรุนแรงมาก (Extensively drug resistant TB ; XDR TB) รายกรณีรายแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2560-2561 ด้วยวิธีการ DOT ดูข้อมูล
116 นายธวัชชัย สุนทรนนท์ Teen AIDS เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันเอดส์ ประเมินระดับความเสี่ยง HIV ด้วยหลักการ QQR เพื่อลดการตีตราในชุมชน ของเยาวชนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
117 จักรพงษ์ เพ็งแจ้ง รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในศูนย์ฝึกและอบรมฯแห่งหนึ่ง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดูข้อมูล
118 นางพรทิพย์ สามารถ การสอบสวนการระบาดของโรคไข้เลือดออก (Denque Fever) บ้านป่าเรไร หมู่ที่ 5 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึง 9 กันยายน 2560 ดูข้อมูล
119 นายจิระศักดิ์ ชมบุญ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
120 นายจิระศักดิ์ ชมบุญ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
121 นายจิระศักดิ์ ชมบุญ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
122 นายทวีศักดิ์ มีสวัสดิ์ สอบสวนการระบาดโรคไอกรนในครอบครัวเดียวกัน ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดูข้อมูล
123 สุภามาศ ถานะ สวย...อันตราย ดูข้อมูล
124 นางวลีรัตน์ ปุเลทะตัง การพัฒนากระบวนการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในระบบบริการช่องทางด่วน_วลีรัตน์ ดูข้อมูล
125 นางสาวธิฐิมา ยาวไธสง การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
126 เกษร บุญโกมุด ผลการศึกษา การสอบสวนเฝ้าระวังติดตามรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด ตำบลโนนภิบาล ปี 2556 – 2560 กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนภิบาล ดูข้อมูล
127 นางวิภาพร ทุมโนน้อย การสอบสวนกรณีวัณโรคปอดในบุคลากรโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
128 วนิดา ชรารัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อวัณโรคปอด ดูข้อมูล
129 อภิญญา จันทคัด การพัฒนางานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดูข้อมูล