รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์ รูปแบบการดำเนินงานควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดย อสม.จิ๋ว ชุมชนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ดูข้อมูล
2 อินทิรา ทันตวิวัฒนานนท์ Epidemiological Characteristics of Patients Who Considered Persons under Investigation (PUIs) for MERS-CoV Infection, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, January 2013–December 2016 ดูข้อมูล
3 นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
4 น.ส.อมรรัตน์ กล่ำทัพ การศึกษาความพึงพอใจต่อการ์ดไข้หวัดนกในการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก ในกลุ่มเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
5 นายธวัชชัย แก้วส่งแสง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
6 นายวิทวัส อินเสียน พฤติกรรมสุขภาพของครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดูข้อมูล
7 นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
8 นิธิพัฒน์ มีโภคสม นวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการควบคุมโรคไข้มาลาเรียแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการ ตามมาตรการ1-3-7 ผ่านระบบมาลาเรียออนไลน์ (Malaria Online) ปีพ.ศ.2560 เพื่อมุ่งสู่การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ในปี พ.ศ.2569 ดูข้อมูล
9 เอื้ออารีย์ สืบเสาะดี การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาและรักษาอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูล
10 นายธวัชชัย ปานสมบัติ คุณภาพระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล