รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 ก่าหมีหละ ยาชะรัด โปรแกรมควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ดูข้อมูล
2 เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบประเมินตนเองออนไลน์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตเมืองจังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล
3 ทิพาพรรณ สิงห์สีทา วงล้อวัคซีนสำหรับเด็ก 0-4 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
4 กมล พจชนะ ซอฟแวร์ระบบประมวลผลปัจจัยการเกิดโรคทางเดินอาหารและน้ำ ดูข้อมูล
5 นางสาววาสนา มังกร ปฏิทิน ก ล ก (กัน ลืม กิน) ห่างไกลวัณโรค ดูข้อมูล
6 นายจักรี ศรีแสง การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ThaiRabies เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดูข้อมูล
7 อณิชา เลื่องชัยเชวง ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกาชนิด Rapid Test ดูข้อมูล
8 นายสุริยา คำคนซื่อ เครื่องอูด (รม)ควันต้านยุง ดูข้อมูล
9 นายจิตติ แก้วมาลา ก๊อกน้ำใช้เท้าเปิดปิดที่พอเพียง รพ.สต.เหล่าพัฒนา ดูข้อมูล
10 วิลาวัลย์ ประกอบเลิศ ปฏิทินเตือนเวลา กินยาผู้ป่วยวัณโรค ดูข้อมูล
11 นางลภัสรดา มีไชยไพบูรณ์เจริญ ตะแกรงไฟส่องทางสำรวจลูกน้ำและตัวโม่ง ดูข้อมูล
12 นางสาวสุพัตรา เสมอภาค ป้องกันได้ไม่ผิดศีล ไม่เป็นโรคไข้มาลาเรีย ดูข้อมูล
13 นายภักดี วังคะฮาต รูปแบบการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ด้วยหนึ่งศูนย์ สองที สามเก็บ สี่เครือข่าย และ ห้าร่วม บ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
14 นายธนาวุธ สุนรกุมภ์ : มหัศจรรย์กล่องยารักษาวัณโรค ดูข้อมูล
15 นางวรางคณา ศรีภูวงษ์ วุ้นแพ็คว่านหางจระเข้รักษาแผล ดูข้อมูล
16 นางสาวสุพัตรา สมภา พวงกุญแจ Judies Safe Sex ดูข้อมูล
17 นายภูธร สารสวัสดิ์ 1จ 3ต 1ช. อสม.ร่วมใจส่งเสริมให้คนในชุมชนตำบลโพนทอง รับการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับ (จ.1 คือ แจ้งข้อมูล ( ต1 คือ เตือน ต2 คือ ตาม ต.3 คือ ตื้อ ช.1 คือ ชื่นชม) ดูข้อมูล
18 นางวลีรัตน๋ กุลเถกิง สื่อแห่งสี การันตี กลุ่มป่วย ดูข้อมูล
19 สรุศักดิ์ เขตคาม มหัศจรรย์เทียนเจลหอมไล่ยุง ดูข้อมูล
20 นางสาวณัฐฑิตา วงษ์ขันธ์ หยดทิพย์ พิชิตไข้เลือดออก ดูข้อมูล
21 สมยศ กิตติมั่นคง การวินิจฉัยโรคมาลาเรียโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) ดูข้อมูล
22 สุขสันติ์ ภูภักดี วงล้อประเมินความเสี่ยงมะเร็งตับและท่อน้ำดี ดูข้อมูล