รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี การค้นหาวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 ดูข้อมูล
2 นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์ รูปแบบการดำเนินงานควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดย อสม.จิ๋ว ชุมชนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ดูข้อมูล
3 อินทิรา ทันตวิวัฒนานนท์ Epidemiological Characteristics of Patients Who Considered Persons under Investigation (PUIs) for MERS-CoV Infection, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, January 2013–December 2016 ดูข้อมูล
4 นางพันทิพา พงศ์กาสอ ผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของยาโฮมีโอพาธีย์ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200ซี ดูข้อมูล
5 ก่าหมีหละ ยาชะรัด โปรแกรมควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ดูข้อมูล
6 นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
7 นารถลดา ขันธิกุล รูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการกินยารักษามาลาเรียไวแวกซ์ในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีดี ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
8 น.ส.อมรรัตน์ กล่ำทัพ การศึกษาความพึงพอใจต่อการ์ดไข้หวัดนกในการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก ในกลุ่มเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
9 นายธวัชชัย แก้วส่งแสง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
10 น.ส.รติพร คล้ายสุบรรณ ปัจจัยที่สัมพันธ์ในการรักษาวัณโรคอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค สถาบันโรคทรวงอก ดูข้อมูล
11 นายชยพล เสนาภักดิ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
12 นายวิทวัส อินเสียน พฤติกรรมสุขภาพของครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดูข้อมูล
13 นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
14 นิธิพัฒน์ มีโภคสม นวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการควบคุมโรคไข้มาลาเรียแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการ ตามมาตรการ1-3-7 ผ่านระบบมาลาเรียออนไลน์ (Malaria Online) ปีพ.ศ.2560 เพื่อมุ่งสู่การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ในปี พ.ศ.2569 ดูข้อมูล
15 เอื้ออารีย์ สืบเสาะดี การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาและรักษาอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูล
16 นายธวัชชัย ปานสมบัติ คุณภาพระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
17 เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบประเมินตนเองออนไลน์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตเมืองจังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล