รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable and infection disease)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี การค้นหาวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 ดูข้อมูล
2 นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์ รูปแบบการดำเนินงานควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดย อสม.จิ๋ว ชุมชนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ดูข้อมูล
3 อินทิรา ทันตวิวัฒนานนท์ Epidemiological Characteristics of Patients Who Considered Persons under Investigation (PUIs) for MERS-CoV Infection, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, January 2013–December 2016 ดูข้อมูล
4 นางพันทิพา พงศ์กาสอ ผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของยาโฮมีโอพาธีย์ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200ซี ดูข้อมูล
5 ก่าหมีหละ ยาชะรัด โปรแกรมควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ดูข้อมูล
6 นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
7 นารถลดา ขันธิกุล รูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการกินยารักษามาลาเรียไวแวกซ์ในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีดี ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
8 น.ส.อมรรัตน์ กล่ำทัพ การศึกษาความพึงพอใจต่อการ์ดไข้หวัดนกในการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก ในกลุ่มเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
9 นายธวัชชัย แก้วส่งแสง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
10 น.ส.รติพร คล้ายสุบรรณ ปัจจัยที่สัมพันธ์ในการรักษาวัณโรคอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค สถาบันโรคทรวงอก ดูข้อมูล
11 นายชยพล เสนาภักดิ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
12 นายวิทวัส อินเสียน พฤติกรรมสุขภาพของครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดูข้อมูล
13 นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
14 นิธิพัฒน์ มีโภคสม นวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการควบคุมโรคไข้มาลาเรียแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการ ตามมาตรการ1-3-7 ผ่านระบบมาลาเรียออนไลน์ (Malaria Online) ปีพ.ศ.2560 เพื่อมุ่งสู่การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ในปี พ.ศ.2569 ดูข้อมูล
15 เอื้ออารีย์ สืบเสาะดี การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาและรักษาอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูล
16 นายธวัชชัย ปานสมบัติ คุณภาพระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
17 เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบประเมินตนเองออนไลน์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตเมืองจังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล
18 นางเปรมศรี นามมนตรี การพัฒนาระบบดูแลติดตามผู้ป่วยมาลาเรียในหมู่บ้านกลุ่มเสี่ยง ดูข้อมูล
19 นางเปรมศรี นามมนตรี การดูแลติดตามผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิสโดยแกนนำเคลื่อนที่เร็วระดับชุมชน ดูข้อมูล
20 นางสาวนิภัทร์ลดา พาพันธ์ การสอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หมู่ที่ 3 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 ดูข้อมูล
21 นางสาววิมลพร ราชติกา รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ เรือยนต์หางยาวชนกันเสียชีวิต บ้านหนองแสงใต้ หมู่ 14 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ดูข้อมูล
22 นางผกายดาว พรหมสุรีย์ การพัฒนาระบบการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงโดย 4S model อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
23 นายวราวุฒิ บุษผาวงศ์ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ ดูข้อมูล
24 นายอารีย์ ตาหมาด การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิส จังหวัดตรัง 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 ดูข้อมูล
25 นายเฉลิมเกียรติ ตาตะมิ การพัฒนากระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมวัณโรค ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูล
26 น.ส.อมรรัตน์ กล่ำทัพ การศึกษาระดับความรู้ และพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ปี พ.ศ.2561 ดูข้อมูล
27 นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์ ความสำเร็จการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรณีรณรงค์วัคซีนหัด นราธิวาส ปี 2560 ดูข้อมูล
28 สวรรยา จันทูตานนท์ การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางในกลุ่มผู้เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจจ์ ประจำปี พ.ศ.2559 จังหวัดสตูล ดูข้อมูล
29 ทิพาพรรณ สิงห์สีทา วงล้อวัคซีนสำหรับเด็ก 0-4 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
30 นายคณพศ ทองขาว การศึกษาชนิดไรอ่อน ชนิดหนู และอัตราการพบเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส ในหนูในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย ดูข้อมูล
31 นายคณพศ ทองขาว การศึกษาพาหะนำโรค และอัตราการติดเชื้อก่อโรคลิชมาเนียในพาหะนำโรคในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในภาคใต้ ประเทศไทย ดูข้อมูล
32 นายอนุชา ยาวิไชย การดูแลผู้ป่วยวัณโรคยากไร้ที่มีปัญหาซับซ้อน ด้วยภาคีเครือข่ายชุมชน ดูข้อมูล
33 เกษสุมา วงษ์ไกร การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกด้วยรถถ่ายภาพรังสีทรวงอกเคลื่อนที่ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
34 นางผกายดาว พรหมสุรีย์ การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาผู้ป่วยวัณโรคโดย DEPNEAF model (เดพเนียเอฟ โมเดล) โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
35 นวรัตน์ บุญกัณหา ปัจจัยทำนายความรุนแรง(severity) และการเสียชีวิต(mortality) ดูข้อมูล
36 เสถียร เชื้อลี การพัฒนารูปแบบการค้นหาวัณโรคในเรือนจำ ดูข้อมูล
37 ดร.จักรวาล ชมภูศรี ประสิทธิผลของสเปรย์สมุนไพรอัดก๊าซในการกำจัดแมลงพาหะนำโรค ดูข้อมูล
38 นางสาวสุวรรณา เชื้อตาอ่อน “แผนที่อาณาเขต จุดสีแสดงผลตรวจการติดเชื้อซ้ำของพยาธิใบไม้ตับ” ดูข้อมูล
39 หทัยทิพย์ จุทอง วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสโรงพยาบาลตรัง1 มกราคม –30 กันยายน 2560 ดูข้อมูล
40 กมล พจชนะ ระบาดวิทยาโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 กรณีศึกษาในตลาดสดประเภทที่ 1 ดูข้อมูล
41 นางทิติภา ทองพิทักษ์ การสื่อสารเพื่อลดการขาดยาของผู้ป่วยคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ ดูข้อมูล
42 นางวาสนา ยกสกูล การประเมินการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับโรควัณโรคในผู้สูงอายุ ตำบลเขารูปข้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เดือนมีนาคม 2561 ดูข้อมูล
43 นายอารีย์ ตาหมาด การสอบสวนการบาดเจ็บหลายราย จากแมงกะพรุนหัวขวด บริเวณชายหาดอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2561 ดูข้อมูล
44 สุกัญญา โล่ห์คำ การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
45 นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคลังวัคซีนสำรองสำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค ดูข้อมูล
46 นางสาววันเพ็ญ พันชนัง รายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยไอกรน(Pertussis)รายแรกในจังหวัดจันทบุรี 2561 ดูข้อมูล
47 สวรรยา จันทูตานนท์ การสอบสวนการระบาดโรคอาหารเป็นพิษจากหอยพิษ (paralytic shellfish poisoning)อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2560 ดูข้อมูล
48 นางสาวนิสุไลดา นิโซะ การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคหัดในจังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค ปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
49 กมล พจชนะ ซอฟแวร์ระบบประมวลผลปัจจัยการเกิดโรคทางเดินอาหารและน้ำ ดูข้อมูล
50 นางเปรมศรี นามมนตรี การดูแลติดตามผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิสโดยแกนนำเคลื่อนที่เร็วระดับชุมชน ดูข้อมูล
51 นางเปรมศรี นามมนตรี การพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยมาลาเรียในหมู่บ้านกลุ่มเสี่ยง ดูข้อมูล
52 นายศิริชัย รองเมือง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
53 นางวาสนา ยกสกูล การประเมการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับโรควัณโรคในผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดูข้อมูล
54 สุนัยนา สท้านไตรภพ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงที่ใช้ในการควบคุมแมลงสาบเยอรมันพาหะนำโรค มาสู่มนุษย์ ดูข้อมูล
55 นางสาวนงลักษณ์ โชติมุข ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนไม่ครบตามนัดและผิดนัดของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
56 นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุม โรคติดต่อในเด็กของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก ปี 2560 ดูข้อมูล
57 นายบือราเฮง เจ๊ะดอเลาะ การสอบสวนโรคไอกรน ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดูข้อมูล
58 นางณัฐวรา พันธ์หมุด การศึกษาความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนเมืองคู่ขนานไทยลาว(อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว)เพื่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ดูข้อมูล
59 นางวนิดา คงขาว สุ่มอาหารตรวจ อวดลดอุจจาระร่วง ดูข้อมูล
60 เกวลี นาถมทอง การพัฒนาคุณภาพ DOTS โดยการเสริมพลังผู้ป่วยและผู้ดูแลและผู้สัมผัสร่วมบ้าน ดูข้อมูล
61 นางสาวเจริญศรี แซ่ตั้ง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรักษาไม่สำเร็จ(Lost follow up, Death, Failure, Transfer out) ในผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ใช่คนไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ปี 2555-2559 ดูข้อมูล
62 นางสาววาสินี ศรีปล้อง การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อ Orientia tsutsugamushi ในหนูและไรอ่อน โดยวิธี Polymerase Chain Reaction : PCR ในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากและพื้นที่ไม่พบโรค สครับไทฟัสของภาคใต้ ประเทศไทย ดูข้อมูล
63 นางอภิชญา ชาสุรีย์ รูปแบบการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย“นวัตกรรมปทุมFast5 ” ดูข้อมูล
64 นางสาวฆาลิตา วารีวนิช การสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8-10 มีนาคม 2561 ดูข้อมูล
65 นางสาวสุเนตตรา ปานทรัพย์ พยากรณ์แนวโน้มและคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 พ.ศ.2560 ดูข้อมูล
66 นางสาวกุลมณี แก้วสังข์ รูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแวง ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
67 นางสาวปรียานันท์ อ้วนมะโฮง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดวัณโรคปอดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
68 นายภานุวัฒน์ เสงี่ยมจิตต์เกษม การสำรวจปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการรักษาด้วยยา ในผู้ป่วยโรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส ณ ศูนย์สาธิตบริการกามโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
69 นางสาวเรือนขวัญ ชูศรีทอง การพัฒนารูปแบบคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
70 นางสาวจุฑามาศ บุตรเรียง การพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์แบบบูรณาการ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
71 นางสาวสุภาวิณี ลาดหนองขุ่น การเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค ในพื้นที่บ้านวังจานตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
72 ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์ ลักษณะเสี่ยงต่อการรักษาไม่สำเร็จในผู้ป่วยวัณโรค ดูข้อมูล
73 นางสาวสากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ ผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน Bright Spot โรคไข้เลือดออกตามบริบทของชุมชนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ ดูข้อมูล
74 นาสโรน เจ๊ะเล๊าะ การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยวัณโรคโดยวิธี Non-Loop-mediated isothermal amplification (Non-LAMP) กับวิธี Real-time PCR จากสิ่งส่งตรวจโดยตรง ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ดูข้อมูล
75 นันทพร อินทนิล การพัฒนางานการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ดูข้อมูล
76 นางสาววาสนา มังกร ปฏิทิน ก ล ก (กัน ลืม กิน) ห่างไกลวัณโรค ดูข้อมูล
77 ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ การพัฒนาระบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย ดูข้อมูล
78 นางจิราวรรณ สุวรรณศรี ประสิทธิผลของรูปแบบวงล้อ 443 ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดูข้อมูล
79 วรนุช บุญสอน การพัฒนาแนวทางการดูแลเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
80 นายนิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล การสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 11 ตุลาคม 2560 ดูข้อมูล
81 วรางคณา ศรีภูวงษ์ การพัฒนาการดำเนินงานระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข :ถอดบทเรียนกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิการายแรก ของจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
82 นางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล การระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตา ในงานกีฬาสีโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ –7 มีนาคม 2561 ดูข้อมูล
83 นางประภา วัฒนชีพ การพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้้อไวรัสซิกาจังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูล
84 นายสราวุธ วิชาพูล รายงานสรุปผลการสอบสวนวัณโรคดื้อยา (Multidrug-resistant tuberculosis; MDR-TB) บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
85 นางสาวนิวิลดาน ปาทาน การสอบสวนการระบาดของโรคมือเท้าปาก จากเชื้อ Enterovirus อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2560 ดูข้อมูล
86 กันต์ฐาวนิต ศุภญัจอนันต์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดในพื้นที่ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
87 มนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์ การสอบสวนการระบาดของวัณโรคในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ.พิษณุโลก วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดูข้อมูล
88 วันชัย สีหะวงษ์ การสื่อสารความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดใหญ่และอุจาระร่วง ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
89 นางทัศพร โยธานันท์ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
90 นายจักรี ศรีแสง การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ThaiRabies เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดูข้อมูล
91 นายฐิติวัฒน์ ศรีปัด การวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกทั้ง 5 มิติ ของการดำเนินงานอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2560 ดูข้อมูล
92 ศิริวลัยย์ มณีศรีเดช การควบคุมการระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรตาในหลายจังหวัด พ.ศ.2561 ดูข้อมูล
93 อณิชา เลื่องชัยเชวง ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกาชนิด Rapid Test ดูข้อมูล
94 นางสาวรัชดาภรณ์ คู่แก้ว การเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ดูข้อมูล
95 ดัสซีมา มุวรรณสินธุ์ การพัฒนาศักยภาพการค้นหาและคัดกรองโรคเรื้อนของบุคลากรสาธารณสุข ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย ดูข้อมูล
96 นางสาวธิฐิมา ยาวไธสง การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
97 นายสุริยา คำคนซื่อ เครื่องอูด (รม)ควันต้านยุง ดูข้อมูล
98 อภิษฎา รัศมี การประเมินความถูกต้องของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีแบบรวดเร็วจากน้ำในช่องปากและเลือดเพื่อการเพิ่มโอกาสในการป้องกันและรักษาในประเทศไทย ดูข้อมูล
99 นางสาวณหทัย ลอแต การสอบสวนการระบาดของโรคหิด ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง หมู่ 6 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
100 นายบุญชู คงทน การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน รพ.สต.บ้านดอนดู่ ตำบลหัวดง อําเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
101 นายอานุภาพ พงษ์พานิช ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดูข้อมูล
102 นางสาวอุษณา แจ้งสว่าง การใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดูข้อมูล
103 นายเอกพล เสมาชัย เหตุการณ์ระบาด (Outbreak) ของโรคติดต่อ ในกลุ่มประชาชนจังหวัดนครปฐม ช่วงปี 2560 - 2561 ดูข้อมูล
104 นายพลศักดิ์ ช่างเหล็ก การพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
105 นายวินิจ มนทอง พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดดื้อยาของประชาชนใน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
106 นงนุช โนนศรีชัย การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้องขังเพื่อค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
107 นายทวีวัฒน์ ภัทรวีรโชติสกุล อสม.น้อยคอยเบิ่งลูกน้ำ(อสม.น้อยคอยดูลูกน้ำยุงลาย) ดูข้อมูล
108 ปณิตา คุ้มผล ระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556-2560 ดูข้อมูล
109 เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคด้วย T-SPOT.TB test ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและแนวทางป้องกันโรค ดูข้อมูล
110 บุญรวม จิตต์สามารถ ข้อมูลบูรณาการ 3 ฐานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลมรณะบัตรของสำนักนโยบายและแผนแห่งชาติ ของ จังหวัดสระบุรี ปี 2560 ดูข้อมูล
111 นางสาวมนจิรา ถมังรักษ์สัตว์ การสำรวจการจัดการสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบกในประเทศไทย ดูข้อมูล
112 นายยศพนธ์ แก่นจันทร์ การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดูข้อมูล
113 น.ส.ปณิษรา จันทรวิมูล พัฒนากระบวนการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560 ดูข้อมูล
114 นายจิตติ แก้วมาลา ก๊อกน้ำใช้เท้าเปิดปิดที่พอเพียง รพ.สต.เหล่าพัฒนา ดูข้อมูล
115 นางสาวกาญจนา เอี่ยมอักษร การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา : การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ดูข้อมูล
116 นายพงศกร จงกลศรี การประเมินความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2560 ดูข้อมูล
117 นางสาวนงค์พงา โชติสนธ์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครประจำครอบครัว ในเขตตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
118 นายมนูญ ต้นเกษ ผลของโปรแกรมสุขศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนการป้องกันโรค มือ เท้า ปากของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านบัวงาม ตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
119 นายไตรภพ วรสาร การศึกษารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพ ตําบลกุดค้าว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
120 วิลาวัลย์ ประกอบเลิศ ปฏิทินเตือนเวลา กินยาผู้ป่วยวัณโรค ดูข้อมูล
121 นางสาวศศินา บัวลาด การพัฒนาคุณภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
122 นายรณรงค์ ยกพล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของประชาชน ในเขตตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
123 ก้องเกียรติ วงศ์วังจันทร์ การเสริมสร้างสมรรถนะของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสามพันตา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
124 นายชาญยุทธ ศรีภูวงษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
125 นายเอกพล เสมาชัย การระบาดของโรตาไวรัส และโนโรไวรัส ในการแข่งขันกีฬาประจำปีทั้ง 10 จังหวัด ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ของจังหวัดนครปฐม 2561 ดูข้อมูล
126 พิมพ์ภณิดา เพิ่มขึ้น การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยกระบวนการห้าเครือข่าย หกร่วม โรงพยาบาลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
127 สุวรรณา เกษศรี ความไวของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ต่อสารเคมีกำจัดแมลงและทีมีฟอสในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 ดูข้อมูล
128 นางสาวสุมาลิน เสาร์สาร "ไข้ลาสซา" โรคติดต่ออันตรายที่อาจระบาดข้ามประเทศได้ ดูข้อมูล
129 เบ็ญจา เทพศิริ การถอดบทเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ดูข้อมูล
130 นายสาโรช บุญใบ รูปแบบการดูแลและส่งเสริมรักษาผู้ป่วยวัณโรคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ดูข้อมูล
131 นางวรรณา ธูปเมือง การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1N1 ในเรือนจำจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึง 7 พฤศจิกายน 2559 ดูข้อมูล
132 นายณัฏฐกรณ์ จินาพรรณ์ การสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560 ดูข้อมูล
133 นางลภัสรดา มีไชยไพบูรณ์เจริญ ตะแกรงไฟส่องทางสำรวจลูกน้ำและตัวโม่ง ดูข้อมูล
134 นางสาวสุพัตรา เสมอภาค ป้องกันได้ไม่ผิดศีล ไม่เป็นโรคไข้มาลาเรีย ดูข้อมูล
135 จริญญา เชื้อลิ้นฟ้า การสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีส กรณีเสียชีวิตในชุมชนบ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560 ดูข้อมูล
136 กฤษณะ สุกาวงค์ การสอบสวนผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2561 ดูข้อมูล
137 นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล IVM+PET กระบวนการจัดการพาหนะนำโรคแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
138 ศิริชัย เทียงดาห์ การศึกษาผลการสอบสวนเฝ้าระวังติดตามรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดตำบลโนนภิบาล ปี 2556–2560 ดูข้อมูล
139 นายนพรักษ์ อยู่น้อย ปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ในกลุ่มผู้ต้องขังของเรือนจำแห่งหนึ่งจังหวัดอุทัยธานี เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ดูข้อมูล
140 นายพิเชษฐ์ มีธรรม การศึกษารูปแบบการพัฒนาการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
141 ดรุณี โพธิ์ศรี ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ปี 2560 ดูข้อมูล
142 วันชัย เหล่าเสถียรกิจ ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในเขตเทือกเขาพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
143 บุญรวม จิตต์สามารถ การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรของภาคีเครือข่าย 5 เสาหลักจังหวัดสระบุรี ปี 2558-2561 ดูข้อมูล
144 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีภักดี ความชุกของโรคไอกรน ระหว่าง มกราคม 2558 – เมษายน 2561 ดูข้อมูล
145 ดร.ธงศักดิ์ ดอกจันทร์ การศึกษารูปแบบและผลการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับซ้ำในชุมชนต้นแบบ 5 แห่งในเขตสุขภาพที่ 10 ดูข้อมูล
146 นางชลีกาญจน์ พัฒยา ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี โรคปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท่าคันโท ดูข้อมูล
147 นายสุรเดช ฮ่อบุตร การพัฒนางานการป้องกันโรคมือเท้าปากในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกพะธายตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
148 นายอนุกูล บุญคง สถานการณ์และแนวโน้มของเชื้อมัยโคแบคทีเรียก่อโรคที่ตรวจพบจากตัวอย่างเพาะเชื้อจากเลือด ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดูข้อมูล
149 นางมนัญญา ประเสริฐสุข มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก 3 กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา เรือนจำ ค่ายทหาร ดูข้อมูล
150 สุเมธ ปูลา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
151 นางสุปรานี สีโมคา ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการควบคุมปริมาณยุงลายด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายของประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไปตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย ดูข้อมูล
152 นายวีรชัย สุดจันฮาม การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในประชาชน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
153 นางสาวอัจจิมา สิตวงษ์ การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตัวก่อนและหลังให้ความรู้ผู้ป่วยวัณโรค ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
154 สุพัตรา บุญเอก รูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับแบบมีส่วนร่วม ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
155 นางสาวพิชญ์จิลักษณ์ เค้าแคน ผลของการให้สุขศึกษาเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดูข้อมูล
156 นายสิรภพ บรรพต รายงานการสอบสวนโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
157 ขวัญธิดา นิ่มนวล พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดจากการทำงานในบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
158 แคทรียา บุญตวง พัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
159 นายภักดี วังคะฮาต รูปแบบการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ด้วยหนึ่งศูนย์ สองที สามเก็บ สี่เครือข่าย และ ห้าร่วม บ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
160 นางสาวอัญจนา แสนพันดร ผลการดำเนินงานการใช้ มาตรการ “2ม” ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ดูข้อมูล
161 อรทัย ทิมพงษ์ ทศวรรษแรก:ความท้าทายการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดูข้อมูล
162 นายวระชาติ ทองไทย การควบคุมโรคไข้เลือดออกด้านชีวภาพ บูรณาการแบบองค์รวมในชุมชน “อุปกรณ์ไก่ชน น้ำตะไคร้หอม กองพันทหารปลา อิฐวิเศษ ผักปลอดสาร สู่การกำจัดลูกน้ำยุงลาย “ยุง”หนีไกลไม่มาวุ่นวาย” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฝ้าย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
163 นายกามัล กอและ การศึกษาความหลากหลายของยีน Cytochrome c oxidase subunit I (COI) ในริ้นฝอยทรายบริเวณเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ดูข้อมูล
164 ศุภพงศ์ ศิริวงศ์ การพัฒนารูปแบบการสอบสวนโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
165 นายบุญชู คงทน การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน รพ.สต.บ้านดอนดู่ ตำบลหัวดง อําเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
166 อมรรัตน์ ชุตินันทกุล การทดสอบวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิสหลังภาวะอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช มกราคม 2560 ดูข้อมูล
167 นายธนาวุธ สุนรกุมภ์ : มหัศจรรย์กล่องยารักษาวัณโรค ดูข้อมูล
168 นางสาวสุจิราภรณ์ พวงมะลิ สุนัขจรจัดกับที่พักพิงแห่งหนใหม่ ดูข้อมูล
169 นางวรางคณา ศรีภูวงษ์ วุ้นแพ็คว่านหางจระเข้รักษาแผล ดูข้อมูล
170 ฉัตรพงษ์ ศรีสูงเนิน การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
171 นางสาวเมธาวี ดีรักษา การพัฒนารูปแบบการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
172 นายวิทยา บุตรสาระ ผลการพัฒนาระบบคัดกรองและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลบ้านแพง ดูข้อมูล
173 นางวลีรัตน์ ปุเลทะตัง การพัฒนากระบวนการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในระบบบริการช่องทางด่วนโรงพยาบาลนาเชือก ดูข้อมูล
174 นายนพรัตน์ สโมสร การสอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเดงกี่ช็อก กรณีศึกษา : บ้านลานดอกไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ดูข้อมูล
175 นางชุติกาญจน์ มงคลชัยพาณิชย์ แบบสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีสผู้ป่วยเสียชีวิต ม.1 ต.กำแพงอำเภออุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
176 นางสาวสุพัตรา สมภา พวงกุญแจ Judies Safe Sex ดูข้อมูล
177 ดร. สุมนมาลย์ อุทยมกุล การตรวจสายพันธุ์ของเชื้อเดงกี่ด้วยวิธีอณูชีวโมเลกุลในผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกที่สถาบันบำราศนราดูร ดูข้อมูล
178 นางสาวจุฑามาศ จินจู ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรคพิษสุนัขบ้า 4.0 ดูข้อมูล
179 ลินดา สนิทนวล ปฏิทินเตือนเวลากินยาวัณโรค ดูข้อมูล
180 นายอภินันท์ บุพศิริ การพัฒนาการดูแลและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
181 นายอรรถวิทย์ เนินชัด ารสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโรทา ในชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนาคม 2560 : ปัจจัยเสี่ยงด้าน อาหาร น้ำ และ น้ำแข็ง ในชุมชนชนบทยุคใหม่ ดูข้อมูล
182 นางสาวปวริศา เก่งกสิกิจ การระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ 4 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ดูข้อมูล
183 นางสาวพรวดี มะหิงษา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ดูข้อมูล
184 ชัยนันต์ บุตรกาล การเฝ้าระวังผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 พ.ศ.2553-2560 ดูข้อมูล
185 นางสาวณิชาภัทร อยู่พิพัฒน์ การประเมินความเสี่ยงของโรคไอกรนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 : กรณีศึกษาการเสียชีวิตด้วยโรคไอกรนของเด็กหญิงอายุ 19 วัน ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
186 นายอรรถวิทย์ เนินชัด การสอบสวนการติดเชื้อโรควัณโรคในเด็กนักเรียน โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
187 รัตนา ธีระวัฒน์ วิวัฒนาการของการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยในรอบ 100 ปี ดูข้อมูล
188 ยุทธภูมิ วิจารณ์พล ศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล
189 นายสีใส ยี่สุ่นแสง การควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองพิษณุโลกโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ “หมายเตือนภัยไข้เลือดออก” ดูข้อมูล
190 นายแมน แสงภักดิ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 2560 ดูข้อมูล
191 นางสาวฆาลิตา วารีวนิช ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช็อกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปี 2558-2561 ดูข้อมูล
192 หฤทัย รื่นระรด การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดอออกโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพครอบครัวบ้านสร้างนกทา หมู่1 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
193 นายเอกชัย ภูผาใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นวัณโรคปอดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
194 บุษบง สามาเลิศ รูปแบบการจัดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบรุนแรงมาก (Extensively drug resistant TB ; XDR TB) รายกรณีรายแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2560-2561 ด้วยวิธีการ DOT ดูข้อมูล
195 นายวัชรากร ดอนหัวบ่อ การศึกษารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรค พื้นที่ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดูข้อมูล
196 นายธวัชชัย สุนทรนนท์ Teen AIDS เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันเอดส์ ประเมินระดับความเสี่ยง HIV ด้วยหลักการ QQR เพื่อลดการตีตราในชุมชน ของเยาวชนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
197 นางสาวจุฑามาศ วงษ์ราษฎร์ การสอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่วัดแห่งหนึ่งอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
198 จักรพงษ์ เพ็งแจ้ง รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในศูนย์ฝึกและอบรมฯแห่งหนึ่ง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดูข้อมูล
199 นายภูธร สารสวัสดิ์ 1จ 3ต 1ช. อสม.ร่วมใจส่งเสริมให้คนในชุมชนตำบลโพนทอง รับการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับ (จ.1 คือ แจ้งข้อมูล ( ต1 คือ เตือน ต2 คือ ตาม ต.3 คือ ตื้อ ช.1 คือ ชื่นชม) ดูข้อมูล
200 กฤษณะ สุกาวงค์ การสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกลุ่มผู้ต้องขัง ในเรือนจำแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง วันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดูข้อมูล
201 อมรรัตน์ ชุตินันทกุล รายงานสอบสวนการระบาดโรคเลปโตสไปโรซิสหลังเกิดภาวะอุทกภัย มกราคม 2560 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
202 นางวลีรัตน๋ กุลเถกิง สื่อแห่งสี การันตี กลุ่มป่วย ดูข้อมูล
203 นายดนุภพ ฤทธิ์บำรุง สอบสวนโรคติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus Suis) : ความไม่ตระหนักรู้จากการกิน ดูข้อมูล
204 นางพรทิพย์ สามารถ การสอบสวนการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
205 สรุศักดิ์ เขตคาม มหัศจรรย์เทียนเจลหอมไล่ยุง ดูข้อมูล
206 นางพรทิพย์ สามารถ การสอบสวนการระบาดของโรคไข้เลือดออก (Denque Fever) บ้านป่าเรไร หมู่ที่ 5 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึง 9 กันยายน 2560 ดูข้อมูล
207 นายจิระศักดิ์ ชมบุญ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
208 นายจิระศักดิ์ ชมบุญ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
209 นายจิระศักดิ์ ชมบุญ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
210 นางสาวณัฐฑิตา วงษ์ขันธ์ หยดทิพย์ พิชิตไข้เลือดออก ดูข้อมูล
211 นายทวีศักดิ์ มีสวัสดิ์ สอบสวนการระบาดโรคไอกรนในครอบครัวเดียวกัน ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดูข้อมูล
212 สุภามาศ ถานะ สวย...อันตราย ดูข้อมูล
213 เสาวนีย์ ดีมูล ระบาดวิทยาของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซี และมะเร็งตับที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ปี 2555-2559 ดูข้อมูล
214 นางลินดา ผดุงวิทย์ การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนแบบบูรณาการ ดูข้อมูล
215 นางวลีรัตน์ ปุเลทะตัง การพัฒนากระบวนการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในระบบบริการช่องทางด่วน_วลีรัตน์ ดูข้อมูล
216 นายธรรมฤทธิ์ ขาวนวล ถอดบทเรียนการระบาดโรคไข้เลือดออก หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 – 24 เมษายน 2561 (เกินรุ่นที่ 7) ดูข้อมูล
217 นางสาวสุดาพร ลือนาม การดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ดูข้อมูล
218 นางสาวธิฐิมา ยาวไธสง การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
219 เกษร บุญโกมุด ผลการศึกษา การสอบสวนเฝ้าระวังติดตามรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด ตำบลโนนภิบาล ปี 2556 – 2560 กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนภิบาล ดูข้อมูล
220 นางวิภาพร ทุมโนน้อย การสอบสวนกรณีวัณโรคปอดในบุคลากรโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
221 นายวินิจ มนทอง พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
222 นางอรนาถ วัฒนวงษ์ สถานการณ์โรคหนอนพยาธิในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 ดูข้อมูล
223 นางสาวอุสนีย์ แวลี ผลของการพัฒนาการบริหารยาต้านไวรัสด้วยระบบ Couple Care ต่อการกินยาต่อเนื่อง และความพึงพอใจของผู้ป่วยเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มุสลิม โรงพยาบาลมายอ ดูข้อมูล
224 สมยศ กิตติมั่นคง การวินิจฉัยโรคมาลาเรียโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) ดูข้อมูล
225 สุขสันติ์ ภูภักดี วงล้อประเมินความเสี่ยงมะเร็งตับและท่อน้ำดี ดูข้อมูล
226 วนิดา ชรารัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อวัณโรคปอด ดูข้อมูล
227 อภิญญา จันทคัด การพัฒนางานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดูข้อมูล