รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพจิต (Mental health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสุภาวดี ตั้เงเจริญ เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มเสี่ยงทางการเรียนรู้และสุขภาพจิต จังหวัดสิงห์บุรี ดูข้อมูล
2 นายวีร์ เมฆวิลัย ประสิทธิผลของคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ (ฉบับแพทย์) ดูข้อมูล
3 นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี การศึกษาคุณภาพการวัดของแบบประเมินและการหาเกณฑ์ปกติแบบสำรวจพฤติกรรม ด้วยตนเองสำหรับเด็กและวัยรุ่นไทย (Thai Youth Checklist: self-report) ดูข้อมูล
4 วิทยา บุญเลิศเกิดไกร ค้นหาความสุขด้วย Happinometer ดูข้อมูล
5 นางสาววรรณพร ดวงศิลป์ ผลของการส่งเสริมความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
6 นางสาวจรรยา อุปมัย การระบาดของโรคอุปาทานหมู่ระหว่างการอบรมจริยธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
7 นางโกศล เจริญศรี ผลของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ ต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา และการกลับมารักษาซ้ำ ในผู้ป่วยโรคติดสุรา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
8 นางอังคณา วังทองและนางสาวนุรไอนี ลาเตะ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
9 นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ การถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต แบบครบวงจร และยั่งยืนตามแนวคิด CBR : กรณีศึกษาชุมชนตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูล
10 นายการุณ แสวงตน บูรณาการทำงานร่วมกัน 5 กลุ่มวัย“คนพลับพลาชัย ใส่ใจดูแลกัน” Thailand 4.0 Caring Society สู่กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ Plabplachai District Health Board :DHB ดูข้อมูล
11 นางสดชื่น กองผล รูปแบบการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ เพื่อพัฒนาวัยเรียน สู่วัยรุ่นคุณภาพ ดูข้อมูล
12 นางรพีพร คำแก้ว ประสิทธิผลของระบบการดูแลและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
13 นางปรัชญานี คำเหลือ การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยจิตเวชของกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2556-2560 ดูข้อมูล
14 ชลชญา ประทุมชาติ การบริการอาหารผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 ที่มีภาวะค่าโพแทสเซียมต่ำกว่าค่าปกติ ดูข้อมูล
15 นางรพีพร คำแก้ว ระบาดวิทยาและการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
16 ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น ปัจจัยเสี่ยงในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อภาวะตับอักเสบก่อนเริ่มการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ดูข้อมูล
17 นางสาวเปรมากร หยาดไทสง การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
18 นางจำนงค์ แก้วนาวี รูปแบบการมีส่วนร่วมทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายผู้ดูแลในชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
19 นางวัณณา แสงฤทธิ์ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาโดยยาฉีดในเขตตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
20 นางสุจิตรา ยะวร การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
21 นายไตรรงค์ คงดี ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของประชาชน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
22 นายชานน ประชานันท์ การศึกษาภาวะความเครียดในพิธีไล่ผีปอบ บ้านผือ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ดูข้อมูล
23 นายชานน ประชานันท์ การศึกษาภาวะความเครียดในพิธีไล่ผีปอบ บ้านผือ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ดูข้อมูล
24 พญ.กิตติยา ทองสุข ปัจจัยที่มีผลต่ออาการกำเริบซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรัง ดูข้อมูล
25 นางบุญยัง ทัดกลาง การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านพุทธิปัญญาและทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ดูข้อมูล
26 นิตยา บัวสาย คนติดสุราในนิคมโรคเรื้อน : ภาพสะท้อนความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และความอ่อนแอเปราะบาง ดูข้อมูล
27 แพทย์หญิงพัชนีวรรณ อินต๊ะ ปัจจัยส่งเสริมการมารักษาต่อเนื่องของผู้ป่วยสมาธิสั้นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล