รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพจิต (Mental health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางศิริพร จันทรทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันอาการทางจิตกำเริบ ในโรงพยาบาลเขมราฐ ดูข้อมูล
2 นางรุจิรา อำพันธ์ การพัฒนาศักยภาพการใช้แบบสังเกตอาการด้านสุขภาพจิตของอสม.เพื่อส่งต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
3 นางสาวขวัญชนก สิงคิบุตร ระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ “โรงเรียนสูงวัย ใส่ใจ 5 สุข” ดูข้อมูล
4 นางมยุรี ลัคนาศิโรรัตน์ ความชุกของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
5 นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
6 นางศุทธินี หล้ามาชน กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน พื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแป้น ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
7 นายอาคม รัฐวงษา คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ ดูข้อมูล
8 นางสาวเบญจวรรณ ศรศรี การพัฒนาแนวทางการคัดกรองและการค้นหาแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
9 นางสาวอสุนี สาแลมะ คัดกรองโดยเครือข่าย พัฒนการสมวัยโดยพ่อแม่ ดูข้อมูล
10 นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบประคับประคองในหน่วยบริการปฐมภูมิ ดูข้อมูล
11 สุปริญา สาริบุตร พ.บ. ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในช่วง 6 เดือนก่อนการพยายามฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดูข้อมูล
12 กาญหทัย จันทะขึ้น การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Alcohol withdrawal หอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
13 สุภาคินี ใจห้าว สติสร้างสุขด้วย "ภาษามือ" *ฉบับแก้ไขล่าสุด แนบไฟล์สาระสำคัญ* ดูข้อมูล
14 สุภาคินี ใจห้าว พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาจิต กับจิตเวชทั่วไปโมเดล *ฉบับแก้ไขล่าสุด และแนบไฟล์สาระสำคัญ" ดูข้อมูล
15 นาย นนทกร พิชัยวัฒนพร การพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบหนึ่งหน่วยใช้ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ดูข้อมูล
16 นางนูรียะ มามะ การพัฒนาการเยี่ยมบ้านผู้ดูแลและผู้ป่วยจิตเภทหลังคืนกลับสู่สังคมโดยพลังเครือข่าย ดูข้อมูล
17 นางเนติกา หทัยวิพุธพงศ์ รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช ด้วย Speed Model ในบริบทของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
18 นางเกศกนก นาสืบ “ จัดการปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์โดยใช้...เปิงบ้าน ” การพัฒนาวิธีการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้เสพผู้ติดสารเสพติดในบ้านนาสะอาด อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
19 นางสาวจุรีรัตน์ คณารักษ์ การศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก ดูข้อมูล
20 สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ ความชุกของภาวะซึมเศร้าและลักษณะที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยเด็ก และวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส ดูข้อมูล
21 นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว ภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
22 นางชนัญชิดา จุฑาสงฆ์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องสื่อสังคมออนไลน์กับการป้องกันการฆ่าตัวตาย ดูข้อมูล
23 นายมูฮำหมัด หะมะ ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขตอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
24 น.ส. นฤมล ภูธรฤทธิ์ ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ภายใต้โครงการวิจัยตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง การวิจัยเชิงทดลองระดับชุมชน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
25 นายสมบูรณ์ แนวมั่น ศึกษารูปแบบการดูแลจิตเวชแบบมีพี่เลี้ยง ในเขตตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
26 สุภาคินี ใจห้าว ระยะเวลารอคอยกับการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพ ดูข้อมูล
27 นางรุ้งทิวา จันทร์งาม ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหลังปลดโซ่ตรวน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
28 ไพจิตร พุทธรอด การพัฒนารูปแบบการดูแลด้วยการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงในผู้ป่วยจิตเภท ในอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง ดูข้อมูล
29 ไพจิตร พุทธรอด ผลของการบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ดูข้อมูล
30 ไพจิตร พุทธรอด การพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเภทโดยผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายในชุมชน โรงพยาบาลปะเหลียน ดูข้อมูล
31 นางศราวรณ์ ชอบรู้ ผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาวะที่ดี โดยวิธีสมาธิบำบัด(SKT) ดูข้อมูล
32 รุ่งรัตน์ สายทอง การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
33 รัฐพล ภูจอมใจ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
34 นางสาวจิตรากร โฮมชัยวงศ์ การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
35 นายศิริชัย ชาติหนองทอน รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูล
36 นายปรีชา เสนาวงษ์ การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสุขภาพจิต ในชุมชน บริบทศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ดูข้อมูล