รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพจิต (Mental health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 สุกัญญา เตชะสุวรรณา เลิกเด็ดขาด ดูข้อมูล
2 นางจิรัฐิติกาล ดวงสา การพัฒนาระบบแนะนำการบริโภคอาหารเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยทางจิตเวช ดูข้อมูล
3 นภากรณ์ รัชอินทร์ การใช้รูปแบบสุนทรียาสมาธิเพื่อลดความเจ็บปวดและความวิตกกังวลของมารดารอคลอด โรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
4 เอื้องฟ้า โสดา ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล