รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพจิต (Mental health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 สุกัญญา เตชะสุวรรณา เลิกเด็ดขาด ดูข้อมูล
2 นางจิรัฐิติกาล ดวงสา การพัฒนาระบบแนะนำการบริโภคอาหารเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยทางจิตเวช ดูข้อมูล