รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพจิต (Mental health)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสุภาวดี ตั้เงเจริญ เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มเสี่ยงทางการเรียนรู้และสุขภาพจิต จังหวัดสิงห์บุรี ดูข้อมูล
2 สุกัญญา เตชะสุวรรณา เลิกเด็ดขาด ดูข้อมูล
3 นางจิรัฐิติกาล ดวงสา การพัฒนาระบบแนะนำการบริโภคอาหารเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยทางจิตเวช ดูข้อมูล
4 นายวีร์ เมฆวิลัย ประสิทธิผลของคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ (ฉบับแพทย์) ดูข้อมูล
5 นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี การศึกษาคุณภาพการวัดของแบบประเมินและการหาเกณฑ์ปกติแบบสำรวจพฤติกรรม ด้วยตนเองสำหรับเด็กและวัยรุ่นไทย (Thai Youth Checklist: self-report) ดูข้อมูล