รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพจิต (Mental health)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสุภาวดี ตั้เงเจริญ เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มเสี่ยงทางการเรียนรู้และสุขภาพจิต จังหวัดสิงห์บุรี ดูข้อมูล
2 สุกัญญา เตชะสุวรรณา เลิกเด็ดขาด ดูข้อมูล
3 นางจิรัฐิติกาล ดวงสา การพัฒนาระบบแนะนำการบริโภคอาหารเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยทางจิตเวช ดูข้อมูล
4 นายวีร์ เมฆวิลัย ประสิทธิผลของคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ (ฉบับแพทย์) ดูข้อมูล
5 นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี การศึกษาคุณภาพการวัดของแบบประเมินและการหาเกณฑ์ปกติแบบสำรวจพฤติกรรม ด้วยตนเองสำหรับเด็กและวัยรุ่นไทย (Thai Youth Checklist: self-report) ดูข้อมูล
6 นางศิริพร จันทรทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันอาการทางจิตกำเริบ ในโรงพยาบาลเขมราฐ ดูข้อมูล
7 นางรุจิรา อำพันธ์ การพัฒนาศักยภาพการใช้แบบสังเกตอาการด้านสุขภาพจิตของอสม.เพื่อส่งต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
8 นางสาวขวัญชนก สิงคิบุตร ระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ “โรงเรียนสูงวัย ใส่ใจ 5 สุข” ดูข้อมูล
9 วิทยา บุญเลิศเกิดไกร ค้นหาความสุขด้วย Happinometer ดูข้อมูล
10 นางมยุรี ลัคนาศิโรรัตน์ ความชุกของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
11 นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
12 นางสาววรรณพร ดวงศิลป์ ผลของการส่งเสริมความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
13 นางสาวจรรยา อุปมัย การระบาดของโรคอุปาทานหมู่ระหว่างการอบรมจริยธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
14 นางศุทธินี หล้ามาชน กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน พื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแป้น ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
15 นายอาคม รัฐวงษา คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ ดูข้อมูล
16 นางสาวเบญจวรรณ ศรศรี การพัฒนาแนวทางการคัดกรองและการค้นหาแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
17 นางสาวอสุนี สาแลมะ คัดกรองโดยเครือข่าย พัฒนการสมวัยโดยพ่อแม่ ดูข้อมูล
18 นางโกศล เจริญศรี ผลของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ ต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา และการกลับมารักษาซ้ำ ในผู้ป่วยโรคติดสุรา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
19 นางอังคณา วังทองและนางสาวนุรไอนี ลาเตะ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
20 นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบประคับประคองในหน่วยบริการปฐมภูมิ ดูข้อมูล
21 สุปริญา สาริบุตร พ.บ. ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในช่วง 6 เดือนก่อนการพยายามฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดูข้อมูล
22 นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ การถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต แบบครบวงจร และยั่งยืนตามแนวคิด CBR : กรณีศึกษาชุมชนตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูล
23 กาญหทัย จันทะขึ้น การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Alcohol withdrawal หอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
24 สุภาคินี ใจห้าว สติสร้างสุขด้วย "ภาษามือ" *ฉบับแก้ไขล่าสุด แนบไฟล์สาระสำคัญ* ดูข้อมูล
25 สุภาคินี ใจห้าว พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาจิต กับจิตเวชทั่วไปโมเดล *ฉบับแก้ไขล่าสุด และแนบไฟล์สาระสำคัญ" ดูข้อมูล
26 นาย นนทกร พิชัยวัฒนพร การพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบหนึ่งหน่วยใช้ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ดูข้อมูล
27 นายการุณ แสวงตน บูรณาการทำงานร่วมกัน 5 กลุ่มวัย“คนพลับพลาชัย ใส่ใจดูแลกัน” Thailand 4.0 Caring Society สู่กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ Plabplachai District Health Board :DHB ดูข้อมูล
28 นางสดชื่น กองผล รูปแบบการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ เพื่อพัฒนาวัยเรียน สู่วัยรุ่นคุณภาพ ดูข้อมูล
29 นางรพีพร คำแก้ว ประสิทธิผลของระบบการดูแลและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
30 นางนูรียะ มามะ การพัฒนาการเยี่ยมบ้านผู้ดูแลและผู้ป่วยจิตเภทหลังคืนกลับสู่สังคมโดยพลังเครือข่าย ดูข้อมูล
31 นางเนติกา หทัยวิพุธพงศ์ รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช ด้วย Speed Model ในบริบทของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
32 นางปรัชญานี คำเหลือ การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยจิตเวชของกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2556-2560 ดูข้อมูล
33 ชลชญา ประทุมชาติ การบริการอาหารผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 ที่มีภาวะค่าโพแทสเซียมต่ำกว่าค่าปกติ ดูข้อมูล
34 นางเกศกนก นาสืบ “ จัดการปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์โดยใช้...เปิงบ้าน ” การพัฒนาวิธีการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้เสพผู้ติดสารเสพติดในบ้านนาสะอาด อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
35 นางสาวจุรีรัตน์ คณารักษ์ การศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก ดูข้อมูล
36 นางรพีพร คำแก้ว ระบาดวิทยาและการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
37 ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น ปัจจัยเสี่ยงในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อภาวะตับอักเสบก่อนเริ่มการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ดูข้อมูล
38 นางสาวเปรมากร หยาดไทสง การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
39 สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ ความชุกของภาวะซึมเศร้าและลักษณะที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยเด็ก และวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส ดูข้อมูล
40 นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว ภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
41 นางจำนงค์ แก้วนาวี รูปแบบการมีส่วนร่วมทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายผู้ดูแลในชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
42 นางชนัญชิดา จุฑาสงฆ์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องสื่อสังคมออนไลน์กับการป้องกันการฆ่าตัวตาย ดูข้อมูล
43 นายมูฮำหมัด หะมะ ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขตอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
44 นางวัณณา แสงฤทธิ์ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาโดยยาฉีดในเขตตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
45 นางสุจิตรา ยะวร การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
46 น.ส. นฤมล ภูธรฤทธิ์ ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ภายใต้โครงการวิจัยตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง การวิจัยเชิงทดลองระดับชุมชน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
47 นายไตรรงค์ คงดี ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของประชาชน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
48 นายสมบูรณ์ แนวมั่น ศึกษารูปแบบการดูแลจิตเวชแบบมีพี่เลี้ยง ในเขตตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
49 นายชานน ประชานันท์ การศึกษาภาวะความเครียดในพิธีไล่ผีปอบ บ้านผือ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ดูข้อมูล
50 สุภาคินี ใจห้าว ระยะเวลารอคอยกับการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพ ดูข้อมูล
51 นางรุ้งทิวา จันทร์งาม ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหลังปลดโซ่ตรวน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
52 ไพจิตร พุทธรอด การพัฒนารูปแบบการดูแลด้วยการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงในผู้ป่วยจิตเภท ในอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง ดูข้อมูล
53 นายชานน ประชานันท์ การศึกษาภาวะความเครียดในพิธีไล่ผีปอบ บ้านผือ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ดูข้อมูล
54 ไพจิตร พุทธรอด ผลของการบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ดูข้อมูล
55 ไพจิตร พุทธรอด การพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเภทโดยผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายในชุมชน โรงพยาบาลปะเหลียน ดูข้อมูล
56 นภากรณ์ รัชอินทร์ การใช้รูปแบบสุนทรียาสมาธิเพื่อลดความเจ็บปวดและความวิตกกังวลของมารดารอคลอด โรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
57 นางศราวรณ์ ชอบรู้ ผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาวะที่ดี โดยวิธีสมาธิบำบัด(SKT) ดูข้อมูล
58 พญ.กิตติยา ทองสุข ปัจจัยที่มีผลต่ออาการกำเริบซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรัง ดูข้อมูล
59 รุ่งรัตน์ สายทอง การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
60 นางบุญยัง ทัดกลาง การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านพุทธิปัญญาและทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ดูข้อมูล
61 นิตยา บัวสาย คนติดสุราในนิคมโรคเรื้อน : ภาพสะท้อนความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และความอ่อนแอเปราะบาง ดูข้อมูล
62 รัฐพล ภูจอมใจ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
63 นางสาวจิตรากร โฮมชัยวงศ์ การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
64 นายศิริชัย ชาติหนองทอน รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูล
65 นายปรีชา เสนาวงษ์ การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสุขภาพจิต ในชุมชน บริบทศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ดูข้อมูล
66 แพทย์หญิงพัชนีวรรณ อินต๊ะ ปัจจัยส่งเสริมการมารักษาต่อเนื่องของผู้ป่วยสมาธิสั้นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
67 เอื้องฟ้า โสดา ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล