รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางขนิษฐา อรัญดร ผลการใช้ช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง ต่อการลดอัตราการตายในผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรง ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ดูข้อมูล