รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางขนิษฐา อรัญดร ผลการใช้ช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง ต่อการลดอัตราการตายในผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรง ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ดูข้อมูล
2 นางสุรีรัตน์ เชื้อผู้ดี การประเมินความคุ้มค่ารูปแบบบริการทันตกรรมผู้สูงอายุที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ดูข้อมูล
3 ชุติมาภรณ์ ไชสงค์ ประเภทของบาดแผลและรูปแบบการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยบาดแผลจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลมหาสารคาม ดูข้อมูล
4 ธนภรณ์ พรหมมูล การศึกษาคุณภาพและการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในระดับหน่วยงาน ดูข้อมูล
5 นางสาวกัญญ์ชลา สาหมุน สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา ดูข้อมูล
6 นายฉลองชัย สิทธิวัง การประเมินเสริมพลังเชิงบวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว คปสอ เวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
7 อังคณา แซ่เจ็ง การเฝ้าระวังประสิทธิภาพยารักษามาลาเรียแบบบูรณาการเพื่อการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในภาคเหนือ ประเทศไทย ดูข้อมูล
8 สุรัชดา ชนโสภณ ความคุ้มค่าและผลกระทบทางงบประมาณของการให้บริการผ่าตัดและระงับความรู้สึก ด้วยระบบผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ดูข้อมูล
9 นางสาวสุชิตา ปักสังคะเน การพัฒนารูปแบบการบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบูรพาสามัคคี ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
10 นายเทอด สอนสุข ประสิทธิผลของเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วด้วยรูปแบบ 5 ส ในหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558-2560 ดูข้อมูล
11 อารีรัตน์ อยู่สิงห์ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษาที่มีคุณภาพในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เขต 3 นครสวรรค์ ดูข้อมูล
12 ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม บทบาท และสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายทีมหมอครอบครัว (PCC) จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
13 นางสาวงามเนตร เอี่ยมนาคะ การวิเคราะห์การนำนโยบายการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ ดูข้อมูล
14 สันติ อุทรังษ์ การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามแผนงานโครงการด้านสุขภาพในพื้นที่ล่าช้าด้วย CIPP Model ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
15 ไกรวิชญ์ พูลทอง ประสิทธิผลมาตรการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT เขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
16 น.ส.อภิชญา อารีเอื้อ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
17 นงนุช โนนศรีชัย การพัฒนารูปแบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีอุบัติเหตุหมู่จากบทเรียนรถบัสนำเที่ยวพลิกคว่ำ ๑๘ ศพ ดูข้อมูล
18 อัจฉรา นาเลาห์ การพัฒนางานหมอครอบครัว และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพทีมหมอครอบครัว ระดับตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
19 นายจิตรกร วิระกา การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
20 นาย ตะวัน กิมยงค์ การพัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในและตัวชี้วัดที่มีผลต่อความไม่สอดคล้องของการบันทึกคำวินิจฉัยการรักษากับการให้รหัสโรค โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
21 นางสาวเสาวลักขณ์ จันทรพวง ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน ต่อการคุ้มครองครองคนด้อยโอกาส กรณีศึกษา ประชาชนอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
22 สมทรง บุตรชีวัน การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
23 นางคันธารัตน์ สุนทรประทุม การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ดูข้อมูล
24 นางสาวชลธิชา นิลภา การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
25 นางยุพาพิน นาชัยเลิศ ความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ศปถ.อำเภอกมลาไสย ปี 2561 ดูข้อมูล
26 นางสาวเพ็ญศรี ปัญญาเฉียบ การพัฒนาการจัดบริการบูรณาการงาน NCDs Clinic และ CKD Clinic ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ดูข้อมูล
27 นางรัชนี รัตนเมืองสอง ผลการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงคำ โดยพลังภาคีเครือข่าย ดูข้อมูล
28 นายชัยรัตน์ ลำโป แนวคิดและรูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่เปลี่ยนไป ภายใต้โครงการปัตตานีสมาร์ทคิดส์ (Pattani Smart Kids) ดูข้อมูล
29 นางสาวดวงใจ สอนเสนา กระบวนสร้างเสริมการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี ดูข้อมูล
30 วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย, งามเนตร เอี่ยมนาคะ, นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช การวิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ดูข้อมูล
31 นางอุมาภรณ์ กำลังดี การพัฒนาระบบงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดพังงา ดูข้อมูล
32 ทพ.เก่งนิติ ติละบาล กระบวนการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินของเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในตำบลต้นแบบส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 - 5 ปีสูงดีสมส่วน ดูข้อมูล
33 นัตฏิยา ศรีสุราช การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรค (ด้านห้องปฏิบัติการ) เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
34 นางพรพิไล นิยมถิ่น การพัฒนารูปแบบการสื่อสารในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ดูข้อมูล