รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวนพรัตน์ รุจิรารุ่งเรือง ผลลัพธ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดฉับพลันที่เข้ารับการรักษาในหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเปรียบเทียบกับหอผู้ป่วยทั่วไป: การวิจัยแบบสุ่ม ดูข้อมูล
2 นางสุวรรณา สมบูรณ์ ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตตำบลโพนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
3 นางสมนึก ขยันวงษ์ การพัฒนาระบบงานไอทีในสำนักงานรพ.สต.บ้านกันตรวจ ดูข้อมูล
4 ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสถานพยาบาลในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดูข้อมูล
5 นายผดุงศักดิ์ ศรีวาส ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 10 ดูข้อมูล
6 นางกมลทิพย์ พรหมศรี 3 อ. 2 ส. โดยทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน รพ.สต. นำร่อง อำเภอพิบูลมังสาหาร ดูข้อมูล
7 ดร.ดุษฎี นรศาศวัต การประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนไทยในเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
8 กาญจน์สิรี เสรีรัตนาคร รูปแบบการพัมนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงต่อเนื่องในชุมชน โดยระบบสุขภาพอำเภอ(DHS) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
9 กภ.พรชุลี จันทร์แก้ว การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล ดูข้อมูล
10 นางสาวศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ โครงการ ขยายการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับทารกและเด็กป่วย ใน ๑๓ เขตบริการสุขภาพ ดูข้อมูล
11 ปราณี ลีลาวัฒนานนกุล การพัฒนาคุณภาพการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามแนวทาง RRTTR ดูข้อมูล
12 อริศา ไตรศิวะกุล การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังโรคติดต่อทางระบาดวิทยาอำเภอสมเด็จ ดูข้อมูล
13 จิราภา นาถ้ำนาค แบบบันทึกคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนส่งต่อ ดูข้อมูล
14 ภกญ.วงษ์ดิษฐ วิเชียรเทียบ ประสิทธิผลการบริหารจัดการใช้ยา Meloxicam อย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลปลาปาก ดูข้อมูล
15 นางสุคนธ์ทิพย์ นรสาร ศิลาลาดโมเดล ต้นแบบการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสู่สุขภาพดี ยุคไทยแลนด์4.0 ดูข้อมูล
16 นายศราวุธ ทองเฟื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
17 นางเพ็ญศิริ กุลมงคลสวัสดิ์ พัรูปแบบการให้คำปรึกษาและฝังยาคุมกำเนิดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
18 เนตรชนก ภูจีวร การพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหนองกุงศรี ดูข้อมูล
19 อะพรรณ ธรรมวงษ์ การพัฒนาระบบบริการงานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพสารเสพติดในคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
20 นางพิศสมัย ไลออน การพัฒนารูปแบบการป้องกันการขาดสารไอโอดีนโดยการมีส่วนร่วม เครือข่ายสุขภาพ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
21 นางคำใหม่ สุขุนา การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ รพ.บรบือ ดูข้อมูล
22 น.ส.สุรดา ตัณฑ์ธนานุกูล ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการทันตกรรมในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ รพ.บรบือ ดูข้อมูล
23 นาง ใหม่ บัวหอม การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจเลือกการคุมกำเนิดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ดูข้อมูล
24 จุติพงษ์ ศรีตนไชย การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนตำบลแงง โดยใช้ 2A4C Model โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
25 นางสุมาลัย กุลวงษ์ พัฒนาระบบการไหลของเวชระเบียนผู้ป่วยในโดยประยุกต์ใช้แนวคิดAIกับนวัตกรรม ระบบกระเป๋ารวยทรัพย์ ดูข้อมูล
26 นายไพฑูรย์ ตีระมาตย์ การพัฒนาแนวทางการรับรู้บริการตามสิทธิผู้ป่วยของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็น ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
27 นางสุมาลัย กุลวงษ์ การประยุกต์ใช้แนวคิด AI กับการพัฒนาการบริการในหอผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลพล ดูข้อมูล
28 นางสุมาลัย กุลวงษ์ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยในกรณีศึกษาโรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
29 ดร.ธงศักดิ์ ดอกจันทร์ การพัฒนารูปแบบการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
30 อุษณีย์ ติละบาล การประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care; LTC) อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
31 นางสาวอภิญญา แสงสว่าง ความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
32 นายดำรงค์ ช่วยแก้ไข การพัฒนาองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูล
33 นายอาทิตย์ พรหมชาติ การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ดูข้อมูล
34 นางศิตา พลีจันทร์ การประเมินผลการจัดบริการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
35 นางสาวจินตนา วงษ์อุดทา รูปแบบการบันทึกบริการ Hosxp_pcu. แบบ real time รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
36 นางสาวปิยะพร โรคน้อย แนวทางในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดูข้อมูล
37 นายอรรถกร บุญแจ้ง การพัฒนาระบบเบิกยา รพ.สต. ผ่านฐานข้อมูลกลาง(datacenter) ดูข้อมูล
38 นายชยาทิตย์ แก้วพิทักษ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในทีมหมอครอบครัว ดูข้อมูล
39 นางสาวธนาภรณ์ ศรีสุโท แนวทางการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ รพ.ยางสีสุราช ดูข้อมูล
40 นางนิยากร อินทะขัน การพัฒนากระบวนการบริการเชิงรุกในผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
41 นายวัชระ เกตุทอง ความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยบัตรประชาชน กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา ดูข้อมูล
42 น.ส.กิ่งกาญจน์ คำมุงคุณ ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะในตึกอายุรกรรมชายโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
43 นางสุณัฏฐา เตียบน้อย ประสิทธิผลของการสื่อสารงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
44 เบญญาวรรณ เอื้ออรัญโชติ ผลของการพัฒนาเวชระเบียนผู้ป่วยงานทันตกรรม ดูข้อมูล