รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวนพรัตน์ รุจิรารุ่งเรือง ผลลัพธ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดฉับพลันที่เข้ารับการรักษาในหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเปรียบเทียบกับหอผู้ป่วยทั่วไป: การวิจัยแบบสุ่ม ดูข้อมูล
2 นางสุวรรณา สมบูรณ์ ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตตำบลโพนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล