รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายบัญชา อุดมวิเศษ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหกรรมวิชาการสาธารณสุขสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ดูข้อมูล
2 นายอรรถกร บุญแจ้ง เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ ดูข้อมูล