รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ(Health system and policy research)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางขนิษฐา อรัญดร ผลการใช้ช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง ต่อการลดอัตราการตายในผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรง ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ดูข้อมูล
2 นางสาวนพรัตน์ รุจิรารุ่งเรือง ผลลัพธ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดฉับพลันที่เข้ารับการรักษาในหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเปรียบเทียบกับหอผู้ป่วยทั่วไป: การวิจัยแบบสุ่ม ดูข้อมูล
3 นางสุวรรณา สมบูรณ์ ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตตำบลโพนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
4 นางสมนึก ขยันวงษ์ การพัฒนาระบบงานไอทีในสำนักงานรพ.สต.บ้านกันตรวจ ดูข้อมูล
5 นางสุรีรัตน์ เชื้อผู้ดี การประเมินความคุ้มค่ารูปแบบบริการทันตกรรมผู้สูงอายุที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ดูข้อมูล
6 ชุติมาภรณ์ ไชสงค์ ประเภทของบาดแผลและรูปแบบการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยบาดแผลจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลมหาสารคาม ดูข้อมูล
7 ธนภรณ์ พรหมมูล การศึกษาคุณภาพและการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในระดับหน่วยงาน ดูข้อมูล
8 นางสาวกัญญ์ชลา สาหมุน สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา ดูข้อมูล
9 ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสถานพยาบาลในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดูข้อมูล
10 นายฉลองชัย สิทธิวัง การประเมินเสริมพลังเชิงบวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว คปสอ เวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
11 อังคณา แซ่เจ็ง การเฝ้าระวังประสิทธิภาพยารักษามาลาเรียแบบบูรณาการเพื่อการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในภาคเหนือ ประเทศไทย ดูข้อมูล
12 นายผดุงศักดิ์ ศรีวาส ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 10 ดูข้อมูล
13 นางกมลทิพย์ พรหมศรี 3 อ. 2 ส. โดยทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน รพ.สต. นำร่อง อำเภอพิบูลมังสาหาร ดูข้อมูล
14 ดร.ดุษฎี นรศาศวัต การประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนไทยในเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
15 กาญจน์สิรี เสรีรัตนาคร รูปแบบการพัมนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงต่อเนื่องในชุมชน โดยระบบสุขภาพอำเภอ(DHS) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
16 สุรัชดา ชนโสภณ ความคุ้มค่าและผลกระทบทางงบประมาณของการให้บริการผ่าตัดและระงับความรู้สึก ด้วยระบบผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ดูข้อมูล
17 นางสาวสุชิตา ปักสังคะเน การพัฒนารูปแบบการบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบูรพาสามัคคี ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
18 กภ.พรชุลี จันทร์แก้ว การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล ดูข้อมูล
19 นายเทอด สอนสุข ประสิทธิผลของเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วด้วยรูปแบบ 5 ส ในหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558-2560 ดูข้อมูล
20 นางสาวศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ โครงการ ขยายการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับทารกและเด็กป่วย ใน ๑๓ เขตบริการสุขภาพ ดูข้อมูล
21 ปราณี ลีลาวัฒนานนกุล การพัฒนาคุณภาพการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามแนวทาง RRTTR ดูข้อมูล
22 อริศา ไตรศิวะกุล การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังโรคติดต่อทางระบาดวิทยาอำเภอสมเด็จ ดูข้อมูล
23 จิราภา นาถ้ำนาค แบบบันทึกคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนส่งต่อ ดูข้อมูล
24 อารีรัตน์ อยู่สิงห์ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษาที่มีคุณภาพในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เขต 3 นครสวรรค์ ดูข้อมูล
25 ภกญ.วงษ์ดิษฐ วิเชียรเทียบ ประสิทธิผลการบริหารจัดการใช้ยา Meloxicam อย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลปลาปาก ดูข้อมูล
26 ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม บทบาท และสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายทีมหมอครอบครัว (PCC) จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
27 นางสาวงามเนตร เอี่ยมนาคะ การวิเคราะห์การนำนโยบายการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ ดูข้อมูล
28 นางสุคนธ์ทิพย์ นรสาร ศิลาลาดโมเดล ต้นแบบการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสู่สุขภาพดี ยุคไทยแลนด์4.0 ดูข้อมูล
29 นายศราวุธ ทองเฟื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
30 นางเพ็ญศิริ กุลมงคลสวัสดิ์ พัรูปแบบการให้คำปรึกษาและฝังยาคุมกำเนิดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
31 สันติ อุทรังษ์ การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามแผนงานโครงการด้านสุขภาพในพื้นที่ล่าช้าด้วย CIPP Model ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
32 ไกรวิชญ์ พูลทอง ประสิทธิผลมาตรการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT เขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
33 น.ส.อภิชญา อารีเอื้อ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
34 นงนุช โนนศรีชัย การพัฒนารูปแบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีอุบัติเหตุหมู่จากบทเรียนรถบัสนำเที่ยวพลิกคว่ำ ๑๘ ศพ ดูข้อมูล
35 เนตรชนก ภูจีวร การพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหนองกุงศรี ดูข้อมูล
36 อะพรรณ ธรรมวงษ์ การพัฒนาระบบบริการงานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพสารเสพติดในคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
37 อัจฉรา นาเลาห์ การพัฒนางานหมอครอบครัว และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพทีมหมอครอบครัว ระดับตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
38 นายจิตรกร วิระกา การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
39 นาย ตะวัน กิมยงค์ การพัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในและตัวชี้วัดที่มีผลต่อความไม่สอดคล้องของการบันทึกคำวินิจฉัยการรักษากับการให้รหัสโรค โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
40 นางพิศสมัย ไลออน การพัฒนารูปแบบการป้องกันการขาดสารไอโอดีนโดยการมีส่วนร่วม เครือข่ายสุขภาพ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
41 นางสาวเสาวลักขณ์ จันทรพวง ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน ต่อการคุ้มครองครองคนด้อยโอกาส กรณีศึกษา ประชาชนอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
42 สมทรง บุตรชีวัน การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
43 นางคันธารัตน์ สุนทรประทุม การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ดูข้อมูล
44 นางคำใหม่ สุขุนา การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ รพ.บรบือ ดูข้อมูล
45 น.ส.สุรดา ตัณฑ์ธนานุกูล ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการทันตกรรมในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ รพ.บรบือ ดูข้อมูล
46 นาง ใหม่ บัวหอม การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจเลือกการคุมกำเนิดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ดูข้อมูล
47 จุติพงษ์ ศรีตนไชย การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนตำบลแงง โดยใช้ 2A4C Model โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
48 นางสุมาลัย กุลวงษ์ พัฒนาระบบการไหลของเวชระเบียนผู้ป่วยในโดยประยุกต์ใช้แนวคิดAIกับนวัตกรรม ระบบกระเป๋ารวยทรัพย์ ดูข้อมูล
49 นายไพฑูรย์ ตีระมาตย์ การพัฒนาแนวทางการรับรู้บริการตามสิทธิผู้ป่วยของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็น ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
50 นางสุมาลัย กุลวงษ์ การประยุกต์ใช้แนวคิด AI กับการพัฒนาการบริการในหอผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลพล ดูข้อมูล
51 นางสาวชลธิชา นิลภา การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
52 นางสุมาลัย กุลวงษ์ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยในกรณีศึกษาโรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
53 ดร.ธงศักดิ์ ดอกจันทร์ การพัฒนารูปแบบการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
54 นางยุพาพิน นาชัยเลิศ ความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ศปถ.อำเภอกมลาไสย ปี 2561 ดูข้อมูล
55 นางสาวเพ็ญศรี ปัญญาเฉียบ การพัฒนาการจัดบริการบูรณาการงาน NCDs Clinic และ CKD Clinic ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ดูข้อมูล
56 อุษณีย์ ติละบาล การประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care; LTC) อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
57 นางสาวอภิญญา แสงสว่าง ความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
58 นางรัชนี รัตนเมืองสอง ผลการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงคำ โดยพลังภาคีเครือข่าย ดูข้อมูล
59 นายดำรงค์ ช่วยแก้ไข การพัฒนาองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูล
60 นายอาทิตย์ พรหมชาติ การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ดูข้อมูล
61 นางศิตา พลีจันทร์ การประเมินผลการจัดบริการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
62 นางสาวจินตนา วงษ์อุดทา รูปแบบการบันทึกบริการ Hosxp_pcu. แบบ real time รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
63 นายชัยรัตน์ ลำโป แนวคิดและรูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่เปลี่ยนไป ภายใต้โครงการปัตตานีสมาร์ทคิดส์ (Pattani Smart Kids) ดูข้อมูล
64 นางสาวดวงใจ สอนเสนา กระบวนสร้างเสริมการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี ดูข้อมูล
65 นายบัญชา อุดมวิเศษ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหกรรมวิชาการสาธารณสุขสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ดูข้อมูล
66 วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย, งามเนตร เอี่ยมนาคะ, นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช การวิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ดูข้อมูล
67 นางสาวปิยะพร โรคน้อย แนวทางในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดูข้อมูล
68 นายอรรถกร บุญแจ้ง การพัฒนาระบบเบิกยา รพ.สต. ผ่านฐานข้อมูลกลาง(datacenter) ดูข้อมูล
69 นายอรรถกร บุญแจ้ง เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ ดูข้อมูล
70 นางอุมาภรณ์ กำลังดี การพัฒนาระบบงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดพังงา ดูข้อมูล
71 นายชยาทิตย์ แก้วพิทักษ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในทีมหมอครอบครัว ดูข้อมูล
72 นางสาวธนาภรณ์ ศรีสุโท แนวทางการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ รพ.ยางสีสุราช ดูข้อมูล
73 นางนิยากร อินทะขัน การพัฒนากระบวนการบริการเชิงรุกในผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
74 นายวัชระ เกตุทอง ความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยบัตรประชาชน กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา ดูข้อมูล
75 น.ส.กิ่งกาญจน์ คำมุงคุณ ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะในตึกอายุรกรรมชายโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
76 นางสุณัฏฐา เตียบน้อย ประสิทธิผลของการสื่อสารงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
77 ทพ.เก่งนิติ ติละบาล กระบวนการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินของเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในตำบลต้นแบบส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 - 5 ปีสูงดีสมส่วน ดูข้อมูล
78 นัตฏิยา ศรีสุราช การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรค (ด้านห้องปฏิบัติการ) เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
79 เบญญาวรรณ เอื้ออรัญโชติ ผลของการพัฒนาเวชระเบียนผู้ป่วยงานทันตกรรม ดูข้อมูล
80 นางพรพิไล นิยมถิ่น การพัฒนารูปแบบการสื่อสารในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ดูข้อมูล