รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา แรงงานข้ามชาติ/สุขภาพโลกและประชาคมอาเซียน/เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Migrants health, and ASEAN/global health/health-related SDGs)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 ดร.ไพจิตรา ล้อสกุลทอง การพัฒนาคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้ปัวโมเดลการดูแลระยะยาว ของชมรมผู้สูงอายุอำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
2 นางพันธ์ฉวี สุขบัติ 4 C กลไกความร่วมมือเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 3 ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-กวางตรี ดูข้อมูล
3 อ้อยทิพย์ ยาโสภา การใช้บริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดตากและพังงา ดูข้อมูล
4 ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่มีและไม่มีภาวะตับอักเสบก่อนการรักษา วัณโรคในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ดูข้อมูล
5 นางสมคิด คงอยู่ ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ โรคหัด และโรคหัดเยอรมัน ในแรงงานข้ามชาติเมียนมา กัมพูชา และลาวในประเทศไทย ดูข้อมูล
6 นายวิศิษฏ์พล เทพมณีรัตน์ ผลการศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โยชิโนะดานิ คลินิก จังหวัดอิชิกะวะ ประเทศญี่ปุ่น ดูข้อมูล
7 นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ ความสุขของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ดูข้อมูล
8 งามเนตร เอี่ยมนาคะ การจัดการการเคลื่อนย้ายเสรีของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาบริการสุขภาพของประเทศไทย ดูข้อมูล