รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา แรงงานข้ามชาติ/สุขภาพโลกและประชาคมอาเซียน/เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Migrants health, and ASEAN/global health/health-related SDGs)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 โสภิษตา ตันธนาธิป ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้สื่อวีดิทัศน์แอนิเมชั่นสำหรับให้ความรู้การปฏิบัติตัวป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์แก่พนักงานบริการหญิงเมียนมาร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูข้อมูล
2 โสภิษตา ตันธนาธิป ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์แอนิเมชั่นสำหรับให้ความรู้การปฏิบัติตัวป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์แก่พนักงานบริการหญิงเมียนมาร์ต่อความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เขต 12 ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูข้อมูล
3 นางสุพิชญ์นันท์ อนุวรรณ การพัฒนารูปแบบการจัดอบรม “โรงเรียนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ” สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูล
4 พฤกษ์ศราวุฐิ จักร์สวย วิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาและพยากรณ์โรคซิฟิลิสในแรงงานต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2551-2560 ดูข้อมูล
5 นางสาวซารีปะ อภิบาลแบ ลดระยะเวลารอคอยเวชระเบียนผู้ป่วยสัญชาติพม่า โรงพยาบาลบันนังสตา ด้วยคู่มือ“สามภาษา Thai-Burma-Mon” ดูข้อมูล
6 นายเอกพล เสมาชัย บทวิเคราะห์สะท้อนปัญหา “แรงงานข้ามชาติ โรคติดต่อ โลกที่ไร้พรมแดน” ดูข้อมูล
7 สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน : โอกาสและความท้าทายต่อระบบสุขภาพของไทย ดูข้อมูล
8 นางภัทราภรณ์ คุณแขวน การพัฒนาระบบบริการของศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ ดูข้อมูล
9 ยุทธพงษ์ ครชาตรี การพัฒนาแรงงานข้ามชาติสู่เครือข่ายหมอครอบครัวไทยไร้พรมแดน ดูข้อมูล