รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา แรงงานข้ามชาติ/สุขภาพโลกและประชาคมอาเซียน/เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Migrants health, and ASEAN/global health/health-related SDGs)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 โสภิษตา ตันธนาธิป ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้สื่อวีดิทัศน์แอนิเมชั่นสำหรับให้ความรู้การปฏิบัติตัวป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์แก่พนักงานบริการหญิงเมียนมาร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูข้อมูล
2 โสภิษตา ตันธนาธิป ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์แอนิเมชั่นสำหรับให้ความรู้การปฏิบัติตัวป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์แก่พนักงานบริการหญิงเมียนมาร์ต่อความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เขต 12 ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูข้อมูล
3 ดร.ไพจิตรา ล้อสกุลทอง การพัฒนาคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้ปัวโมเดลการดูแลระยะยาว ของชมรมผู้สูงอายุอำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
4 นางพันธ์ฉวี สุขบัติ 4 C กลไกความร่วมมือเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 3 ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-กวางตรี ดูข้อมูล
5 อ้อยทิพย์ ยาโสภา การใช้บริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดตากและพังงา ดูข้อมูล
6 ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่มีและไม่มีภาวะตับอักเสบก่อนการรักษา วัณโรคในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ดูข้อมูล
7 นางสุพิชญ์นันท์ อนุวรรณ การพัฒนารูปแบบการจัดอบรม “โรงเรียนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ” สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูล
8 นางสมคิด คงอยู่ ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ โรคหัด และโรคหัดเยอรมัน ในแรงงานข้ามชาติเมียนมา กัมพูชา และลาวในประเทศไทย ดูข้อมูล
9 พฤกษ์ศราวุฐิ จักร์สวย วิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาและพยากรณ์โรคซิฟิลิสในแรงงานต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2551-2560 ดูข้อมูล
10 นายวัชรา จันทร์เขียว การพัฒนาฉลากยารูปภาพสาหรับชาวต่างชาติ ดูข้อมูล
11 นางสาวซารีปะ อภิบาลแบ ลดระยะเวลารอคอยเวชระเบียนผู้ป่วยสัญชาติพม่า โรงพยาบาลบันนังสตา ด้วยคู่มือ“สามภาษา Thai-Burma-Mon” ดูข้อมูล
12 นายเอกพล เสมาชัย บทวิเคราะห์สะท้อนปัญหา “แรงงานข้ามชาติ โรคติดต่อ โลกที่ไร้พรมแดน” ดูข้อมูล
13 สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน : โอกาสและความท้าทายต่อระบบสุขภาพของไทย ดูข้อมูล
14 นางภัทราภรณ์ คุณแขวน การพัฒนาระบบบริการของศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ ดูข้อมูล
15 นายวิศิษฏ์พล เทพมณีรัตน์ ผลการศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โยชิโนะดานิ คลินิก จังหวัดอิชิกะวะ ประเทศญี่ปุ่น ดูข้อมูล
16 ยุทธพงษ์ ครชาตรี การพัฒนาแรงงานข้ามชาติสู่เครือข่ายหมอครอบครัวไทยไร้พรมแดน ดูข้อมูล
17 นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ ความสุขของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ดูข้อมูล
18 งามเนตร เอี่ยมนาคะ การจัดการการเคลื่อนย้ายเสรีของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาบริการสุขภาพของประเทศไทย ดูข้อมูล