รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางนรกมล ทองเปลี่ยน รูปแบบการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดูข้อมูล
2 นางอังคณา วังทอง 3B4ตะกร้า พัฒนาคุณภาพชีิวิต หนองจิกบ้านเรา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
3 ผาสุข แก้วเจริญตา การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิผล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
4 ธวัชชัย นาคสนอง แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีสู่การทำเกษตรออร์แกนิคและเกษตรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
5 เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ นวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบเมืองสุขภาพดีดิจิตอลออนไลน์ยุคใหม่ Thailand 4.0 ดูข้อมูล
6 ทรงยศ คำชัย รูปแบบ และผลสำเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้สุขภาพชุมชน: โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน และโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูล
7 นายวสุอนันต์ ทองดี การพัฒนาแบบจำลองสถานะสุขภาพระบบสารสนเทศทางการแพทย์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการป้องกันโรคระยะยาวสำหรับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บริบทตำบลวรนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
8 นางเกศินี สิงห์คำ กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสู่การขับเคลื่อนโรงพยาบาลสวมหมวกนิรภัย ดูข้อมูล
9 นาย บัญชา พร้อมดิษฐ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการพัฒนานวัตกรรมในบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูล
10 นายวสุอนันต์ ทองดี การพัฒนาแบบจำลองสถานะสุขภาพระบบสารสนเทศทางการแพทย์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการป้องกันโรคระยะยาวสำหรับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บริบทตำบลวรนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
11 นางอัจฉรา ภักดีพินิจ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันภาวะอ้วนในนักเรียนระดับประถมศึกษา ดูข้อมูล
12 นางสาวกานดาวสี มาลีวงษ์ ระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" ของชมรมผู้สูงอายุพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านกระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ:กรณีศึกษาเขตดอนเมือง ดูข้อมูล
13 นายพัชรพล อ่อนสุระทุม รูปแบบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรในชุมชน โดยการขับเคลื่อนผ่านระบบสุขภาพอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูล
14 ดร.ภญ.รัชนก สิทธิโชติวงศ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยากลุ่ม Opioids ในผู้ป่วยระยะท้าย ดูข้อมูล
15 นายธนกร จันทาคึมบง ผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการคูนท์ซ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในระยะฟื้นฟู อำเภอกันทรวิชัย ดูข้อมูล
16 ดร. อิสรภาพ มาเรือน รูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิเชิงรุกสำหรับชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารโดยใช้นวัตกรรมสถานีอนามัยกำมะลอบ้านน้ำปัวพัฒนา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
17 นางสาวภัลลณี ปักกาเวสังข์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ดูข้อมูล
18 นางอุมาภรณ์ กำลังดี การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยแนวคิด“ตำบลรมณีย์จัดการสุขภาพดี” ดูข้อมูล
19 น.ส.จมาภรณ์ ใจภักดี ลักษณะการระบาดโรคซิกาและการจัดการโดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2559–2560 ดูข้อมูล
20 นางนิจกานต์ ตันอุ่นเดช การประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในด้านความรู้ เจตคติ บทบาทของนักกายภาพบำบัดชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการเลิกบุหรี่ของประชาชน ดูข้อมูล
21 นางสาวพฤกษา สินลือนาม การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา กรณีศึกษาสุขภาวะคนตรังยั่งยืนด้วยการดูแลนาข้าว ดูข้อมูล
22 นางสาวรัตนา แก้วนารี การพัฒนารูปแบบการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานพระบรมธาตุนาดูน ปี 2561 อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
23 นายพงพรรณ กาละนิโย รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ดูข้อมูล
24 นางจุฑามาศ วิลาศรี “หมอหมู่เฮา ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปันความสุข พี่น้องชาววัง น้ำ สาม คำ” ดูข้อมูล
25 นางสาวณิขปัชญา เรืองไชย ธรรมนูญสุขภาพตำบล “ชาวลำห้วยหลัวร่วมใจลดการกินปลาดิบ” เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ดูข้อมูล
26 ภาวิณี มนตรี รายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถตู้ตกถนน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ดูข้อมูล
27 นางสาวสุชิตา ปักสังคเน ความสุขทางการเงินส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
28 นายวิรัตน์ หมื่นละม้าย พัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มการเข้ารับบริการทันตกรรมในนักเรียนระดับประถมศึกษาอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
29 ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ การขับเคลื่อนนโยบายการกำจัดโรคเรื้อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ดูข้อมูล
30 นางอารีภรณ์ โพธิบัติ ประสิทธิผลรูปแบบการดำเนินงานตามมาตรฐานสุขศาลาบ้านโดน ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
31 นางภิรญา พินิจกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน งานศพปลอดเหล้าแบบยั่งยืน ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
32 ดร.สาลิกา เมธนาวิน การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูข้อมูล
33 ปาร์ยชญาน์ วงษ์ไตรรักษ์ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านโดยครอบครัว ดูข้อมูล
34 นายชาลี ยะวร ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
35 อรวรรณ เหมนวล พว.ชำนาญการ 3539900335899 โรงพยาลกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลกมลาไสย ปี 2561 ดูข้อมูล
36 สุธิภรณ์ ศรีประโชติ พว. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้ การรับรู้ความสามารถ และความคาดหวังในการควบคุมน้ำหนักเด็กวัยก่อนเรียนทีมีภาวะอ้วนกับผู้ปกครองเด็ก ที่เข้ามารับการรักษา ในตึกผู้ป่วยในเด็ก โรงพยาบาลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
37 นางสาวมนธิดา ธนูชาญ การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้น (Subacute) ดูข้อมูล
38 ดร.วรยุทธ นาคอ้าย การพัฒนาสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอญอโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ จังหวัดตาก ดูข้อมูล
39 อนงค์ลักษณ์ เคนสุโพธิ์ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการการป้องกันและแก้ปัญหามารดาวัยรุ่นตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
40 จริยา วงศ์วิรุฬหรักษ์ ความชุกพยาธิใบไม้ในตับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชากรในเขตตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
41 สมศักดิ์ หงษ์ทอง การดูแลผู้สูงอายุแบบมีพี่เลี้ยง กับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
42 รัฐวรรณ เฮงสีหาพันธ์ กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ดูข้อมูล
43 นายเธียรธรรม อภิจรรยาธรรม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล
44 นางวันเพ็ญ ปะธิเก กระบวนการสร้างภาคีหุ้นส่วนในการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดูข้อมูล
45 ดร.ศิริลักษณ์ วรไวย์ การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
46 เปรมฤดี ธงสิบสอง เครือข่ายหนองม่วงไข่ป้องกันภัยอุบัติเหตุทางถนน ดูข้อมูล
47 นายบัญชา ดวงทิพย์จันทร์ การศึกษาการเลิกบุหรี่โดยใช้รูปแบบการควบคุมทางสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ปี 2560 ดูข้อมูล
48 นางสาวรัตนา แก้วนารี การพัฒนารูปแบบการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานพระบรมธาตุนาดูน ปี 2561 อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
49 นายปรีชา ยะถา การพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลดงบัง อำเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
50 นางสาวเจษฎาภรณ์ แสนวัง ผลลัพธ์ของความสำเร็จด้านการพัฒนาระบบการทำงานด้วยแอพลิเคชั่นอสม.ออนไลน์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคียุค 4.0 ดูข้อมูล
51 นภินทร ศิริไทย กระบวนการและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายความรอบรู้ด้านสุขภาพ ดูข้อมูล
52 วริฎฐา แก้วเกตุ รูปแบบกลไกระดับชาติที่มีพลังในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดูข้อมูล
53 นางปัทมาพร จิตจักร การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ด้วย “ธรรมนูญสุขภาพ ระดับตำบล” ดูข้อมูล
54 นางสาวดวงใจ สอนเสนา บุหรี่ : ประสบการณ์ การเลิกบุหรี่ ดูข้อมูล
55 ทพญ.ณัฐกฤตา ผลอ้อ การจัดการงานบุญปลอดน้ำอัดลม กรณีศึกษา อำเภอน้ำพอง ดูข้อมูล
56 ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม การพัฒนารูปแบบการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานประเพณี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา บ้านสุขเสถียร ม.10 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
57 นางสาววารุณี เปรมสิงห์ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
58 นางเกษราภรณ์ บรรณวงศิลป์ และคณะ มิติสุขภาพและสังคมของผู้ป่วยวัณโรคในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล