รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวปนัดดา แซ่ตั้ง การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
2 นางสาวไพลิน เปรมสุโข การมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
3 นายวัชรินทร์ เต็มพร้อม หัวใจพรือโฉ้ ดูข้อมูล