รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวปนัดดา แซ่ตั้ง การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
2 นางสาวไพลิน เปรมสุโข การมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
3 นายวัชรินทร์ เต็มพร้อม หัวใจพรือโฉ้ ดูข้อมูล
4 นายสุริยมิตร พุ่มโพธิ์งาม กระบวนการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในบ้านดูนสาด หมู่ที่ 1 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
5 นางสำราญ พูลทอง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการสุขภาพด้วยธรรมนูญสุขภาพ พื้นที่ตำบลปทุม ดูข้อมูล
6 นางสาวสุเนตตรา ปานทรัพย์ พยากรณ์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การลดจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
7 สุกษมา เพียรหา การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาผู้มารับบริการอดบุหรี่ โดยใช้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม โรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
8 สมพร ตาจุมปู การบำบัดสุราในกลุ่มสตรีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
9 นางอุไรวรรณ ภูวปิ่นปวีณ์นนท์ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
10 น.ส.ชูศรี ติ้วสกุล ร่วมด้วยช่วยกัน จัดการวางแผนจำหน่าย ดูข้อมูล
11 นางประวีณา คงสัตย์ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
12 พว.กรองกาญจน์ นันทวิสุทธิ์ ดอกปีบแห่งคุณภาพภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ดูข้อมูล
13 นางวนิดา กระบวนศรี การดำเนินข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับชุมชน ช่วยลดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราได้ ดูข้อมูล
14 เยาวภา พงศ์พุ่ม ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC เพื่อลดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางถนน ก่อนถึงเขาพับผ้าช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ดูข้อมูล
15 ภก.นิอายุบ นิเงาะ การส่งเสริมความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาล ดูข้อมูล
16 นายจำนงค์ จันทร์เพ็ญ การส่งเสริมการผลิต และการบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษในชุมชน บ้านปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
17 ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชน ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
18 ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
19 นางสาวอัจฉราพรรณ อินต๊ะสุวรรณ์ การใช้ MIS ในการจัดการงานอุบัติเหตุทางถนน(RTI) อำเภอปากช่อง ดูข้อมูล
20 นายชัชพิสิฐ สิงห์ไชย นวัตกรรมปรับจัดการ ก่องานเกิดคน เพื่อผลพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ดูข้อมูล
21 ธิราภรณ์ อุ่นแก้ว การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ชาวขุนหาญ ปลอดภัย ไม่จมน้ำ” ดูข้อมูล
22 เพ็ญศรี นรินทร์ ภาคีเครือข่ายขุนหาญร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน ดูข้อมูล
23 นางสาวสุนิสา บัวโรย พฤติกรรมสูบบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของประชาชนอำเภอเมืองจันทร์ ดูข้อมูล
24 นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ดูข้อมูล
25 ทพญ. พลิน วัฒนฤกษ์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อในหัตถการผ่าฟันคุด ตามนโยบาย Dental Safety Goal ดูข้อมูล
26 นางสาวชฎาพร อาจชมภู การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
27 นายทินกร ถิ่นวรแสง ประเมินผลโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ“ฟันสวย ยิ้มสดใส สูงวัยสุขภาพดีที่นาบอน” อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
28 นางนันทกา คำวิสิทธิ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนและความสำเร็จของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดย ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
29 ประยัติ ศิริรักษ์ รูปแบบการพัฒนาตำบลจัดการลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
30 คมสัน รัตนสีหภูมิ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
31 กุนทินี กุสโร รูปแบบการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน กรณีศึกษา : ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
32 นายนราวุฒิ คำหอม การส่งเสริมศักยภาพของประชาชนตำบลอีเซในการจัดระบบสุขภาพชุมชนด้วยกระบวนการธรรมนูญสุขภาพตำบล ดูข้อมูล
33 นางกิตติรัตน์ จิติมาตย์ พฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าคราม ดูข้อมูล
34 นายเชาวฤทธิ์ บุญลี การพัฒนารูปแบบการป้องกันการป่วยและเสียชีวิตจากโรคเลปโตสไปโรซิส โดยธรรมนูญสุขภาพ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
35 นายสิทธิชัย ขุนทอง การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนโดยอสม. ดูข้อมูล
36 นายประจักษ์ นาครินทร์ การพัฒนารูปแบบการผลิตน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานของพลังสตรีในชุมชน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
37 นายคุณากร เจียมใจ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ดูข้อมูล
38 กรรณิการ์ สมบัติ คุณภาพชีวิตในกการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราษีไศล ดูข้อมูล
39 นางศราวรณ์ ชอบรู้ พัฒนารูปแบบการดูแลหญิงหลังคลอด โดยเครือข่ายในชุมชน ดูข้อมูล
40 ศิริยุพา ขันทอง รูปแบบการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชนส่วย กรณีศึกษา: บ้านคูสี่แจ ตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
41 ธนาภรณ์ ศรีสุโท แนวทางการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ดูข้อมูล
42 นางสาวสรัญรัชญ์ ศรีคำ การประยุกต์ใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS) เพื่อการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง ดูข้อมูล
43 กรองแก้ว ภูหลาบ ซองใสฟิล์ม รักษ์โลก ดูข้อมูล
44 นางสาววชิราภรณ์ วิทยาขาว การพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใต้"ธรรมนูญสุขภาพตำบลกระเดียน"โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง ดูข้อมูล
45 นางสาวนิตยา ไชยวงษ์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน:กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบรพ.สต.นาเดื่อโดยใช้กระบวนการ ร่วมมือ ร่วมใจ รัดกุม รวดเร็วและจริงจัง ตามมาตรการ 3-3-1-7-14 ดูข้อมูล
46 นางธัญวรรณ เมืองโคตร การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะท้าย เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
47 นางจารุจิต ฉกรรจ์สิลป์ คนเมืองไกลหมอสู่บริการเชิงรุกใกล้บ้านใกล้ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุง ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
48 นางสุคนธ์ทิพย์ นรสาร ผลของโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
49 นนทกร อาจวิชัย สืบจากศพพบทางปลอดภัย ศปถ.อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
50 นายอดิศักดิ์ ชวลิตวัชระ ศูนย์บริวารตำบลห้วยงูขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอหันคา ดูข้อมูล
51 อุมาพร รุ่งรัศมีทวีมานะ การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ประกันตนเชิงรุก อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
52 สุกัญญา นิลรัตน์คำ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกกลาง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ดูข้อมูล
53 นายชาญชัย เหลาสาร การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบมีส่วนร่วมโดยนักบริบาลผู้สูงอายุและสหวิชาชีพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพ.สต.เวียง ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
54 นายภูชิชต์ ภูปุย แบบสอบถาม 4.0 (เข้าถึงง่าย ประหยัด เป็นระเบียบ สะดวก รวดเร็ว ) ดูข้อมูล
55 นายภูชิชต์ ภูปุย การพัฒนางานวิจัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
56 นางวัลยา ขำเอี่ยม 5 ดาว 5 ดี ที่นี่ รพ.สต.วังไก่เถื่อน ดูข้อมูล
57 นายไตรรงค์ คงดี รูปแบบการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านในอ่าวหมู่ที่ 7 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
58 นางสาวชิดชนก ซ้อมวงษ์ รูปแบบการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตำบลคำเจริญ ดูข้อมูล
59 นางอรุณรัตน์ เชื้อตาเคน พัฒนาระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงพยาบาลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
60 สมไพร ไกยวรรณ การศึกษากระบวนการเพิ่มรายได้ตามแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ดูข้อมูล
61 นายอัครา คณาดี ผลของการพัฒนารูปแบบการให้บริการในคลินิกโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธไทร ดูข้อมูล
62 นางจิราภรณ์ แสงเพ็ชร์ ผลของการให้คำแนะนำผู้ป่วยพิการที่มาจดทะเบียนคนพิการ ในงานสวัสดิการสังคม ดูข้อมูล
63 นางสาวพิสมัย รุ่งโรจน์ การเปรียบเทียบการเกิดแผลกดทับระหว่างผู้ป่วยที่ใส่ที่นอนลมและผู้ป่วยที่พลิกตะแคงตัวในกลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ดูข้อมูล