รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางวิวัฒนา เรืิองฤทธิ์ นวัตกรรมหนังสั้นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นยุค 4.0 ดูข้อมูล
2 เสาวนีย์ บุตรวงษ์ “หมอโฮมสุขดูแล หมอครอบครัวใส่ใจ” ดูข้อมูล
3 นายประยุทธ ศรีกระจ่าง เครื่องมือการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชน อำเภอเกาะคา ดูข้อมูล
4 นางภัคนิษกาณฑ์ ประดิษฐสุวรรณ์ การพัฒนารูปแบบ“ โรงเรียนป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง ” ดูข้อมูล
5 นาย เทวินทร์ มานะกิจเจริญ ระบบส่องสว่างรับภัยพิบัติ Thailand 4.0 ดูข้อมูล
6 นายมิลินทวุธ นามโคตร โปรแกรมข่าวสารแฟ้มครอบครัว ออนไลน์ ดูข้อมูล
7 นางสาววิรัตดา สุพรรณโมกข์ ร้อยมือร่วมใจ สร้างเสริมให้เกิดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ดูข้อมูล
8 นางไพบูลย์ อาจวิชัย งานศพปลอดเหล้า ดูข้อมูล
9 นางสุริตา คณาดี การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยชุมชนมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
10 นางมิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง ร้อยชุมชน ฮักแพง คนแคนใต้ ดูข้อมูล