รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางนรกมล ทองเปลี่ยน รูปแบบการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดูข้อมูล
2 นางอังคณา วังทอง 3B4ตะกร้า พัฒนาคุณภาพชีิวิต หนองจิกบ้านเรา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
3 ผาสุข แก้วเจริญตา การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิผล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
4 นางสาวปนัดดา แซ่ตั้ง การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
5 นางสาวไพลิน เปรมสุโข การมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
6 ธวัชชัย นาคสนอง แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีสู่การทำเกษตรออร์แกนิคและเกษตรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
7 นางวิวัฒนา เรืิองฤทธิ์ นวัตกรรมหนังสั้นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นยุค 4.0 ดูข้อมูล
8 นายวัชรินทร์ เต็มพร้อม หัวใจพรือโฉ้ ดูข้อมูล
9 เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ นวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบเมืองสุขภาพดีดิจิตอลออนไลน์ยุคใหม่ Thailand 4.0 ดูข้อมูล
10 นายสุริยมิตร พุ่มโพธิ์งาม กระบวนการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในบ้านดูนสาด หมู่ที่ 1 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
11 ทรงยศ คำชัย รูปแบบ และผลสำเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้สุขภาพชุมชน: โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน และโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูล
12 นายวสุอนันต์ ทองดี การพัฒนาแบบจำลองสถานะสุขภาพระบบสารสนเทศทางการแพทย์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการป้องกันโรคระยะยาวสำหรับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บริบทตำบลวรนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
13 นางเกศินี สิงห์คำ กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสู่การขับเคลื่อนโรงพยาบาลสวมหมวกนิรภัย ดูข้อมูล
14 นางสำราญ พูลทอง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการสุขภาพด้วยธรรมนูญสุขภาพ พื้นที่ตำบลปทุม ดูข้อมูล
15 นางสาวสุเนตตรา ปานทรัพย์ พยากรณ์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การลดจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
16 นาย บัญชา พร้อมดิษฐ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการพัฒนานวัตกรรมในบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูล
17 สุกษมา เพียรหา การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาผู้มารับบริการอดบุหรี่ โดยใช้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม โรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
18 นายวสุอนันต์ ทองดี การพัฒนาแบบจำลองสถานะสุขภาพระบบสารสนเทศทางการแพทย์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการป้องกันโรคระยะยาวสำหรับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บริบทตำบลวรนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
19 สมพร ตาจุมปู การบำบัดสุราในกลุ่มสตรีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
20 นางอัจฉรา ภักดีพินิจ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันภาวะอ้วนในนักเรียนระดับประถมศึกษา ดูข้อมูล
21 นางสาวกานดาวสี มาลีวงษ์ ระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" ของชมรมผู้สูงอายุพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านกระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ:กรณีศึกษาเขตดอนเมือง ดูข้อมูล
22 เสาวนีย์ บุตรวงษ์ “หมอโฮมสุขดูแล หมอครอบครัวใส่ใจ” ดูข้อมูล
23 นายพัชรพล อ่อนสุระทุม รูปแบบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรในชุมชน โดยการขับเคลื่อนผ่านระบบสุขภาพอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูล
24 นางอุไรวรรณ ภูวปิ่นปวีณ์นนท์ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
25 ดร.ภญ.รัชนก สิทธิโชติวงศ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยากลุ่ม Opioids ในผู้ป่วยระยะท้าย ดูข้อมูล
26 น.ส.ชูศรี ติ้วสกุล ร่วมด้วยช่วยกัน จัดการวางแผนจำหน่าย ดูข้อมูล
27 นางประวีณา คงสัตย์ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
28 นายธนกร จันทาคึมบง ผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการคูนท์ซ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในระยะฟื้นฟู อำเภอกันทรวิชัย ดูข้อมูล
29 พว.กรองกาญจน์ นันทวิสุทธิ์ ดอกปีบแห่งคุณภาพภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ดูข้อมูล
30 นางวนิดา กระบวนศรี การดำเนินข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับชุมชน ช่วยลดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราได้ ดูข้อมูล
31 ดร. อิสรภาพ มาเรือน รูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิเชิงรุกสำหรับชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารโดยใช้นวัตกรรมสถานีอนามัยกำมะลอบ้านน้ำปัวพัฒนา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
32 เยาวภา พงศ์พุ่ม ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC เพื่อลดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางถนน ก่อนถึงเขาพับผ้าช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ดูข้อมูล
33 นายประยุทธ ศรีกระจ่าง เครื่องมือการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชน อำเภอเกาะคา ดูข้อมูล
34 ภก.นิอายุบ นิเงาะ การส่งเสริมความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาล ดูข้อมูล
35 นางสาวภัลลณี ปักกาเวสังข์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ดูข้อมูล
36 นางอุมาภรณ์ กำลังดี การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยแนวคิด“ตำบลรมณีย์จัดการสุขภาพดี” ดูข้อมูล
37 นางภัคนิษกาณฑ์ ประดิษฐสุวรรณ์ การพัฒนารูปแบบ“ โรงเรียนป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง ” ดูข้อมูล
38 น.ส.จมาภรณ์ ใจภักดี ลักษณะการระบาดโรคซิกาและการจัดการโดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2559–2560 ดูข้อมูล
39 นายจำนงค์ จันทร์เพ็ญ การส่งเสริมการผลิต และการบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษในชุมชน บ้านปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
40 นางนิจกานต์ ตันอุ่นเดช การประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในด้านความรู้ เจตคติ บทบาทของนักกายภาพบำบัดชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการเลิกบุหรี่ของประชาชน ดูข้อมูล
41 ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชน ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
42 ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
43 นางสาวพฤกษา สินลือนาม การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา กรณีศึกษาสุขภาวะคนตรังยั่งยืนด้วยการดูแลนาข้าว ดูข้อมูล
44 นางสาวอัจฉราพรรณ อินต๊ะสุวรรณ์ การใช้ MIS ในการจัดการงานอุบัติเหตุทางถนน(RTI) อำเภอปากช่อง ดูข้อมูล
45 นาย เทวินทร์ มานะกิจเจริญ ระบบส่องสว่างรับภัยพิบัติ Thailand 4.0 ดูข้อมูล
46 นางสาวรัตนา แก้วนารี การพัฒนารูปแบบการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานพระบรมธาตุนาดูน ปี 2561 อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
47 นายพงพรรณ กาละนิโย รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ดูข้อมูล
48 นางจุฑามาศ วิลาศรี “หมอหมู่เฮา ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปันความสุข พี่น้องชาววัง น้ำ สาม คำ” ดูข้อมูล
49 นางสาวณิขปัชญา เรืองไชย ธรรมนูญสุขภาพตำบล “ชาวลำห้วยหลัวร่วมใจลดการกินปลาดิบ” เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ดูข้อมูล
50 นายชัชพิสิฐ สิงห์ไชย นวัตกรรมปรับจัดการ ก่องานเกิดคน เพื่อผลพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ดูข้อมูล
51 ธิราภรณ์ อุ่นแก้ว การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ชาวขุนหาญ ปลอดภัย ไม่จมน้ำ” ดูข้อมูล
52 ภาวิณี มนตรี รายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถตู้ตกถนน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ดูข้อมูล
53 เพ็ญศรี นรินทร์ ภาคีเครือข่ายขุนหาญร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน ดูข้อมูล
54 นางสาวสุชิตา ปักสังคเน ความสุขทางการเงินส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
55 นายวิรัตน์ หมื่นละม้าย พัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มการเข้ารับบริการทันตกรรมในนักเรียนระดับประถมศึกษาอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
56 ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ การขับเคลื่อนนโยบายการกำจัดโรคเรื้อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ดูข้อมูล
57 นางสาวสุนิสา บัวโรย พฤติกรรมสูบบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของประชาชนอำเภอเมืองจันทร์ ดูข้อมูล
58 นางอารีภรณ์ โพธิบัติ ประสิทธิผลรูปแบบการดำเนินงานตามมาตรฐานสุขศาลาบ้านโดน ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
59 นางภิรญา พินิจกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน งานศพปลอดเหล้าแบบยั่งยืน ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
60 นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ดูข้อมูล
61 ทพญ. พลิน วัฒนฤกษ์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อในหัตถการผ่าฟันคุด ตามนโยบาย Dental Safety Goal ดูข้อมูล
62 ดร.สาลิกา เมธนาวิน การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูข้อมูล
63 นายมิลินทวุธ นามโคตร โปรแกรมข่าวสารแฟ้มครอบครัว ออนไลน์ ดูข้อมูล
64 ปาร์ยชญาน์ วงษ์ไตรรักษ์ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านโดยครอบครัว ดูข้อมูล
65 นายชาลี ยะวร ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
66 นางสาวชฎาพร อาจชมภู การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
67 อรวรรณ เหมนวล พว.ชำนาญการ 3539900335899 โรงพยาลกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลกมลาไสย ปี 2561 ดูข้อมูล
68 นายทินกร ถิ่นวรแสง ประเมินผลโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ“ฟันสวย ยิ้มสดใส สูงวัยสุขภาพดีที่นาบอน” อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
69 สุธิภรณ์ ศรีประโชติ พว. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้ การรับรู้ความสามารถ และความคาดหวังในการควบคุมน้ำหนักเด็กวัยก่อนเรียนทีมีภาวะอ้วนกับผู้ปกครองเด็ก ที่เข้ามารับการรักษา ในตึกผู้ป่วยในเด็ก โรงพยาบาลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
70 นางสาวมนธิดา ธนูชาญ การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้น (Subacute) ดูข้อมูล
71 ดร.วรยุทธ นาคอ้าย การพัฒนาสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอญอโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ จังหวัดตาก ดูข้อมูล
72 อนงค์ลักษณ์ เคนสุโพธิ์ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการการป้องกันและแก้ปัญหามารดาวัยรุ่นตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
73 นางนันทกา คำวิสิทธิ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนและความสำเร็จของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดย ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
74 ประยัติ ศิริรักษ์ รูปแบบการพัฒนาตำบลจัดการลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
75 คมสัน รัตนสีหภูมิ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
76 จริยา วงศ์วิรุฬหรักษ์ ความชุกพยาธิใบไม้ในตับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชากรในเขตตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
77 กุนทินี กุสโร รูปแบบการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน กรณีศึกษา : ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
78 สมศักดิ์ หงษ์ทอง การดูแลผู้สูงอายุแบบมีพี่เลี้ยง กับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
79 นายนราวุฒิ คำหอม การส่งเสริมศักยภาพของประชาชนตำบลอีเซในการจัดระบบสุขภาพชุมชนด้วยกระบวนการธรรมนูญสุขภาพตำบล ดูข้อมูล
80 รัฐวรรณ เฮงสีหาพันธ์ กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ดูข้อมูล
81 นางกิตติรัตน์ จิติมาตย์ พฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าคราม ดูข้อมูล
82 นายเชาวฤทธิ์ บุญลี การพัฒนารูปแบบการป้องกันการป่วยและเสียชีวิตจากโรคเลปโตสไปโรซิส โดยธรรมนูญสุขภาพ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
83 นายสิทธิชัย ขุนทอง การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนโดยอสม. ดูข้อมูล
84 นายเธียรธรรม อภิจรรยาธรรม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล
85 นางสาววิรัตดา สุพรรณโมกข์ ร้อยมือร่วมใจ สร้างเสริมให้เกิดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ดูข้อมูล
86 นายประจักษ์ นาครินทร์ การพัฒนารูปแบบการผลิตน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานของพลังสตรีในชุมชน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
87 นางวันเพ็ญ ปะธิเก กระบวนการสร้างภาคีหุ้นส่วนในการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดูข้อมูล
88 นายคุณากร เจียมใจ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ดูข้อมูล
89 ดร.ศิริลักษณ์ วรไวย์ การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
90 กรรณิการ์ สมบัติ คุณภาพชีวิตในกการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราษีไศล ดูข้อมูล
91 เปรมฤดี ธงสิบสอง เครือข่ายหนองม่วงไข่ป้องกันภัยอุบัติเหตุทางถนน ดูข้อมูล
92 นางศราวรณ์ ชอบรู้ พัฒนารูปแบบการดูแลหญิงหลังคลอด โดยเครือข่ายในชุมชน ดูข้อมูล
93 นายบัญชา ดวงทิพย์จันทร์ การศึกษาการเลิกบุหรี่โดยใช้รูปแบบการควบคุมทางสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ปี 2560 ดูข้อมูล
94 ศิริยุพา ขันทอง รูปแบบการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชนส่วย กรณีศึกษา: บ้านคูสี่แจ ตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
95 ธนาภรณ์ ศรีสุโท แนวทางการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ดูข้อมูล
96 นางไพบูลย์ อาจวิชัย งานศพปลอดเหล้า ดูข้อมูล
97 นางสาวสรัญรัชญ์ ศรีคำ การประยุกต์ใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS) เพื่อการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง ดูข้อมูล
98 กรองแก้ว ภูหลาบ ซองใสฟิล์ม รักษ์โลก ดูข้อมูล
99 นางสาวรัตนา แก้วนารี การพัฒนารูปแบบการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานพระบรมธาตุนาดูน ปี 2561 อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
100 นางสาววชิราภรณ์ วิทยาขาว การพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใต้"ธรรมนูญสุขภาพตำบลกระเดียน"โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง ดูข้อมูล
101 นายปรีชา ยะถา การพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลดงบัง อำเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
102 นางสาวนิตยา ไชยวงษ์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน:กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบรพ.สต.นาเดื่อโดยใช้กระบวนการ ร่วมมือ ร่วมใจ รัดกุม รวดเร็วและจริงจัง ตามมาตรการ 3-3-1-7-14 ดูข้อมูล
103 นางสาวเจษฎาภรณ์ แสนวัง ผลลัพธ์ของความสำเร็จด้านการพัฒนาระบบการทำงานด้วยแอพลิเคชั่นอสม.ออนไลน์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคียุค 4.0 ดูข้อมูล
104 นางธัญวรรณ เมืองโคตร การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะท้าย เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
105 นางจารุจิต ฉกรรจ์สิลป์ คนเมืองไกลหมอสู่บริการเชิงรุกใกล้บ้านใกล้ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุง ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
106 นภินทร ศิริไทย กระบวนการและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายความรอบรู้ด้านสุขภาพ ดูข้อมูล
107 วริฎฐา แก้วเกตุ รูปแบบกลไกระดับชาติที่มีพลังในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดูข้อมูล
108 นางสุคนธ์ทิพย์ นรสาร ผลของโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
109 นนทกร อาจวิชัย สืบจากศพพบทางปลอดภัย ศปถ.อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
110 นายอดิศักดิ์ ชวลิตวัชระ ศูนย์บริวารตำบลห้วยงูขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอหันคา ดูข้อมูล
111 อุมาพร รุ่งรัศมีทวีมานะ การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ประกันตนเชิงรุก อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
112 สุกัญญา นิลรัตน์คำ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกกลาง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ดูข้อมูล
113 นายชาญชัย เหลาสาร การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบมีส่วนร่วมโดยนักบริบาลผู้สูงอายุและสหวิชาชีพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพ.สต.เวียง ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
114 นายภูชิชต์ ภูปุย แบบสอบถาม 4.0 (เข้าถึงง่าย ประหยัด เป็นระเบียบ สะดวก รวดเร็ว ) ดูข้อมูล
115 นายภูชิชต์ ภูปุย การพัฒนางานวิจัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
116 นางปัทมาพร จิตจักร การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ด้วย “ธรรมนูญสุขภาพ ระดับตำบล” ดูข้อมูล
117 นางวัลยา ขำเอี่ยม 5 ดาว 5 ดี ที่นี่ รพ.สต.วังไก่เถื่อน ดูข้อมูล
118 นายไตรรงค์ คงดี รูปแบบการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านในอ่าวหมู่ที่ 7 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
119 นางสาวดวงใจ สอนเสนา บุหรี่ : ประสบการณ์ การเลิกบุหรี่ ดูข้อมูล
120 นางสาวชิดชนก ซ้อมวงษ์ รูปแบบการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตำบลคำเจริญ ดูข้อมูล
121 นางอรุณรัตน์ เชื้อตาเคน พัฒนาระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงพยาบาลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
122 นางสุริตา คณาดี การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยชุมชนมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
123 สมไพร ไกยวรรณ การศึกษากระบวนการเพิ่มรายได้ตามแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ดูข้อมูล
124 นายอัครา คณาดี ผลของการพัฒนารูปแบบการให้บริการในคลินิกโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธไทร ดูข้อมูล
125 ทพญ.ณัฐกฤตา ผลอ้อ การจัดการงานบุญปลอดน้ำอัดลม กรณีศึกษา อำเภอน้ำพอง ดูข้อมูล
126 นางมิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง ร้อยชุมชน ฮักแพง คนแคนใต้ ดูข้อมูล
127 ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม การพัฒนารูปแบบการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานประเพณี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา บ้านสุขเสถียร ม.10 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
128 นางจิราภรณ์ แสงเพ็ชร์ ผลของการให้คำแนะนำผู้ป่วยพิการที่มาจดทะเบียนคนพิการ ในงานสวัสดิการสังคม ดูข้อมูล
129 นางสาวพิสมัย รุ่งโรจน์ การเปรียบเทียบการเกิดแผลกดทับระหว่างผู้ป่วยที่ใส่ที่นอนลมและผู้ป่วยที่พลิกตะแคงตัวในกลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ดูข้อมูล
130 นางสาววารุณี เปรมสิงห์ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
131 นางเกษราภรณ์ บรรณวงศิลป์ และคณะ มิติสุขภาพและสังคมของผู้ป่วยวัณโรคในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล