รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางนรกมล ทองเปลี่ยน รูปแบบการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดูข้อมูล
2 นางอังคณา วังทอง 3B4ตะกร้า พัฒนาคุณภาพชีิวิต หนองจิกบ้านเรา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
3 ผาสุข แก้วเจริญตา การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิผล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
4 นางสาวปนัดดา แซ่ตั้ง การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
5 นางสาวไพลิน เปรมสุโข การมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
6 ธวัชชัย นาคสนอง แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีสู่การทำเกษตรออร์แกนิคและเกษตรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
7 นางวิวัฒนา เรืิองฤทธิ์ นวัตกรรมหนังสั้นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นยุค 4.0 ดูข้อมูล
8 นายวัชรินทร์ เต็มพร้อม หัวใจพรือโฉ้ ดูข้อมูล