รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพื้นฐาน (Applied and basic science research)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายศศิศ บุญมี ค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง และ Microcytic Anemia Factor ในธาลัสซีเมีย : การศึกษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดูข้อมูล