รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพื้นฐาน (Applied and basic science research)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายศศิศ บุญมี ค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง และ Microcytic Anemia Factor ในธาลัสซีเมีย : การศึกษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดูข้อมูล
2 นายนิติชัย ทุมนันท์ การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยระบบคิวอัตโนมัติ โรงพยาบาลตระการพืชผล ดูข้อมูล
3 นายสถาพร มณี การประเมินความความเที่ยงตรงของเครื่องมือบ่งชี้ทางคลินิกในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด ดูข้อมูล
4 นางสาวกรรณ์ศิรินทร์ ดำสุข การบริหารความเสี่ยงของการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญRisk Management ดูข้อมูล
5 นพรัตน์ เรืองศรี ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบ จากการให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำกับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร ดูข้อมูล
6 นายนิวัฒน์ วงษ์หลี การป้องกันรังสีในการเอกซเรย์ปอด โรงพยาบาลธารโต ดูข้อมูล
7 นางสาวรัชนีกร ใจคำสืบ ประสิทธิผลของ flushing protocol เพื่อลดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบและลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วย on saline lock ที่ได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ ดูข้อมูล
8 นายสิรวิชญ์ สนโศก วิธีสมการใหม่เพื่อประมาณค่า LDL-C เมื่อระดับ Triglycerides อยู่ในช่วง 400 – 1000 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ดูข้อมูล
9 นางนภาพร ภมร ผลการให้ข้อมูลผู้รับบริการโรงพยาบาลนภาลัยด้วยสื่อมือถือ ดูข้อมูล
10 อารียา ดิษรัฐกิจ การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์รหัสจีโนมเชื้อวัณโรคในประเทศไทย ดูข้อมูล
11 สหภาพ พูลเกษร และคณะ การศึกษาสำรวจแนวทางรายงานโรคจากข้อมูล ทางห้องปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ ปี พ.ศ. 2558 ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 8 ดูข้อมูล
12 นายธันยภัทร วณิชชานนท์ การตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมสมรรถนะสูง ดูข้อมูล
13 นายสุรัตน์ คร่ำสุข การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการพยาบาลโดยใช้เทคนิค SBAR แบบไร้รอยต่อในระยะเปลี่ยนผ่านการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดูข้อมูล
14 นายบุญเสริม เนยสูงเนิน การประยุกต์ใช้การพิมพ์สามมิติสำหรับการวางแผนผ่าตัดผู้ป่วยศัลกรรมช่องปากและใบหน้า ดูข้อมูล
15 ภญ.กัญจน์นรี จิตต์ธนานันท์ การประยุกต์ใช้แผนที่สายธารคุณค่า เพื่อพัฒนากระบวนการจ่ายยา ผู้ป่วยแรกรับนอนโรงพยาบาล ภายในโรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
16 นฤวัตร ภักดี การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้นและคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดรากเต็ง ดูข้อมูล
17 วริฎฐา แก้วเกตุ รูปแบบกลไกระดับชาติที่มีพลังในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดูข้อมูล
18 ทัศนีย์ ภูนาฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงสู่ภาวะวิกฤติของผู้ป่วยสัญญาณชีพไม่คงที่ ในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
19 นางอธิชา มหาโยธา การพัฒนาวิธี PCR Probe-Hybridization เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่ม Fastidious bacterial pathogens ดูข้อมูล
20 นางสาวนฤมล เชี่ยวชาญ การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายในโรงพยาบาลเพื่อลดปัญหา Server down time ดูข้อมูล
21 จิตติ จันทร์แสง การเตือนภัยโรคไข้เลือดออก จากการสำรวจยุงลายและข้อมูลผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคใต้ด้วย GIS และสถิติขั้นสูง ดูข้อมูล
22 นายวินัย ทองชุบ การพยากรณ์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาป่าไม้ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดตาก ดูข้อมูล