รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพื้นฐาน (Applied and basic science research)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นาง ชาวดี กิจสมใจ ผลของการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกเพื่อการพูดในเด็กดาวน์ ซินโดม ดูข้อมูล
2 นางทองพูล สีหาโบราณ การใช้โปรแกรมให้ความรู้เรื่องอาหารในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะ 3 ดูข้อมูล
3 ศิริพร จันทน์โรจน์ รายงานการศึกษาความชุกและการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ดูข้อมูล
4 นางวรนุช วงค์เจริญ ผลการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลโดยการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน ดูข้อมูล
5 ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ ฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงของต้นรำเพย ดูข้อมูล
6 สิทธิพร ปานเม่น ฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิงโมเลกุลของเห็ดพิษและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดูข้อมูล
7 สายใจ นกหนู การพัฒนาโปรแกรมให้ความรู้ในการทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดูข้อมูล
8 นางขวัญล่า เผือกอ่อน ผลการเปรียบเทียบค่าความแข็งตัวของเลือด PT PTT และ INR ระหว่างปริมาณเลือดทิ้ง ผ่านสายสวนทางหลอดเลือดแดง7 มิลลิลิตรกับ3.5 มิลลิลิตรในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ดูข้อมูล
9 นางสาวพรทิพย์ เอกจิตร ความปลอดภัยและผลของการใช้น้ำมันชันไพเพื่อช่วยการนวดรักษาโรคนิ้วล็อก ดูข้อมูล
10 นางสาวสาเฮรา โตะพา ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการตามหลักการอิสลามต่อระดับความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะโลหิตจาง ดูข้อมูล
11 ดร. จิรพรรณ โพธิ์ทอง การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางวิชาการสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ดูข้อมูล
12 นางคำตัน ปินะโต การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
13 รัชนิกร ยีเฮง ผลของการรับประทานอินทผลัมต่อการรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ดูข้อมูล
14 นางสาวรีนา แสงเอี่ยม ผลการศึกษานำร่องเพื่อการพัฒนาการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตแต่กำเนิด (Congenital Adrenal Hyperplasia: CAH) ที่เกิดจากการขาดเอ็นไซม์ 21-hydroxylase ในเขตสุขภาพที่ 8 ดูข้อมูล
15 นายคัชชรินทร์ โค้วสมจีน การใช้สุพรรณโมเดล 4.0 ภาพถ่ายรังสีแบบออโถวิวในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
16 สุดารัตน์ วรรณสาร ประสิทธิผลของการใช้วาสลีนทาผิวเพื่อป้องกันผิวหนังระคายเคืองในเด็กที่ถ่ายเหลว ดูข้อมูล
17 นางอารีรัตน์ ขอไชย “DMSc Hb Typing Control” จากห้องปฏิบัติการสู่การควบคุมคุณภาพในระดับประเทศ ดูข้อมูล
18 นางสาวกนกวรรณ ศรีบำรุง ความเสี่ยงซ้ำ เรื่องไม่เล็ก แก้ไขได้ ดูข้อมูล
19 นางสาวนันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์ การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ HI Focus Charting เพื่อเพิ่มคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
20 สุกัญญา สระแสง การพัฒนารูปแบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ NESI โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล
21 นางนัยน์รมณ วงษ์ผักเบี้ย การพัฒนาแนวทางการส่งตรวจปัสสาวะทางเคมีโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับ Albumin และ Glucose ในปัสสาวะที่อุณหภูมิห้อง ณ เวลาต่างๆ ดูข้อมูล
22 นายประกาศิต หาญยิ่ง การศึกษาต้นทุนทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุดรัง ดูข้อมูล
23 นางสาวสุธาสินี มาแดง การทดสอบวิธี CDC bottle bioassay ทางเลือกใหม่ในการติดตามระดับความต้านทานของ ยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลง ดูข้อมูล
24 วิทิต มานะดี รูปแบบบันทึกเวชระเบียนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดูข้อมูล