รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพื้นฐาน (Applied and basic science research)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายบุญธรรม ทินนะภา Vaccine Temperature Monitoring ดูข้อมูล
2 ภูวนันท์ สุวรรณไตรย์ ผลของการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์ฝึกหายใจจากวัสดุเหลือใช้ ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
3 นายอภิชัย ประชาสุภาพ ระบบการสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์โมโนโคลนอลแอนติบอดีบอดีเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค ดูข้อมูล
4 นางสาว ชนม์ณนันท์ ผาตา แผ่นรองลดแรงกดทับจากการผูกมัดท่อช่วยหายใจ ดูข้อมูล