รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพื้นฐาน (Applied and basic science research)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นาง ชาวดี กิจสมใจ ผลของการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกเพื่อการพูดในเด็กดาวน์ ซินโดม ดูข้อมูล
2 นายศศิศ บุญมี ค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง และ Microcytic Anemia Factor ในธาลัสซีเมีย : การศึกษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดูข้อมูล
3 นางทองพูล สีหาโบราณ การใช้โปรแกรมให้ความรู้เรื่องอาหารในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะ 3 ดูข้อมูล
4 นายนิติชัย ทุมนันท์ การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยระบบคิวอัตโนมัติ โรงพยาบาลตระการพืชผล ดูข้อมูล
5 ศิริพร จันทน์โรจน์ รายงานการศึกษาความชุกและการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ดูข้อมูล
6 นางวรนุช วงค์เจริญ ผลการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลโดยการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน ดูข้อมูล
7 นายสถาพร มณี การประเมินความความเที่ยงตรงของเครื่องมือบ่งชี้ทางคลินิกในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด ดูข้อมูล
8 ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ ฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงของต้นรำเพย ดูข้อมูล
9 นายบุญธรรม ทินนะภา Vaccine Temperature Monitoring ดูข้อมูล
10 สิทธิพร ปานเม่น ฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิงโมเลกุลของเห็ดพิษและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดูข้อมูล
11 สายใจ นกหนู การพัฒนาโปรแกรมให้ความรู้ในการทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดูข้อมูล
12 นางสาวกรรณ์ศิรินทร์ ดำสุข การบริหารความเสี่ยงของการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญRisk Management ดูข้อมูล
13 นางขวัญล่า เผือกอ่อน ผลการเปรียบเทียบค่าความแข็งตัวของเลือด PT PTT และ INR ระหว่างปริมาณเลือดทิ้ง ผ่านสายสวนทางหลอดเลือดแดง7 มิลลิลิตรกับ3.5 มิลลิลิตรในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ดูข้อมูล
14 นพรัตน์ เรืองศรี ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบ จากการให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำกับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร ดูข้อมูล
15 ภูวนันท์ สุวรรณไตรย์ ผลของการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์ฝึกหายใจจากวัสดุเหลือใช้ ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
16 นายนิวัฒน์ วงษ์หลี การป้องกันรังสีในการเอกซเรย์ปอด โรงพยาบาลธารโต ดูข้อมูล
17 นางสาวรัชนีกร ใจคำสืบ ประสิทธิผลของ flushing protocol เพื่อลดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบและลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วย on saline lock ที่ได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ ดูข้อมูล
18 นายสิรวิชญ์ สนโศก วิธีสมการใหม่เพื่อประมาณค่า LDL-C เมื่อระดับ Triglycerides อยู่ในช่วง 400 – 1000 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ดูข้อมูล
19 นางสาวพรทิพย์ เอกจิตร ความปลอดภัยและผลของการใช้น้ำมันชันไพเพื่อช่วยการนวดรักษาโรคนิ้วล็อก ดูข้อมูล
20 นางสาวสาเฮรา โตะพา ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการตามหลักการอิสลามต่อระดับความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะโลหิตจาง ดูข้อมูล
21 นางนภาพร ภมร ผลการให้ข้อมูลผู้รับบริการโรงพยาบาลนภาลัยด้วยสื่อมือถือ ดูข้อมูล
22 ดร. จิรพรรณ โพธิ์ทอง การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางวิชาการสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ดูข้อมูล
23 อารียา ดิษรัฐกิจ การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์รหัสจีโนมเชื้อวัณโรคในประเทศไทย ดูข้อมูล
24 สหภาพ พูลเกษร และคณะ การศึกษาสำรวจแนวทางรายงานโรคจากข้อมูล ทางห้องปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ ปี พ.ศ. 2558 ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 8 ดูข้อมูล
25 นายธันยภัทร วณิชชานนท์ การตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมสมรรถนะสูง ดูข้อมูล
26 นายสุรัตน์ คร่ำสุข การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการพยาบาลโดยใช้เทคนิค SBAR แบบไร้รอยต่อในระยะเปลี่ยนผ่านการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดูข้อมูล
27 นายบุญเสริม เนยสูงเนิน การประยุกต์ใช้การพิมพ์สามมิติสำหรับการวางแผนผ่าตัดผู้ป่วยศัลกรรมช่องปากและใบหน้า ดูข้อมูล
28 นางคำตัน ปินะโต การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
29 รัชนิกร ยีเฮง ผลของการรับประทานอินทผลัมต่อการรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ดูข้อมูล
30 นางสาวรีนา แสงเอี่ยม ผลการศึกษานำร่องเพื่อการพัฒนาการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตแต่กำเนิด (Congenital Adrenal Hyperplasia: CAH) ที่เกิดจากการขาดเอ็นไซม์ 21-hydroxylase ในเขตสุขภาพที่ 8 ดูข้อมูล
31 ภญ.กัญจน์นรี จิตต์ธนานันท์ การประยุกต์ใช้แผนที่สายธารคุณค่า เพื่อพัฒนากระบวนการจ่ายยา ผู้ป่วยแรกรับนอนโรงพยาบาล ภายในโรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
32 นายคัชชรินทร์ โค้วสมจีน การใช้สุพรรณโมเดล 4.0 ภาพถ่ายรังสีแบบออโถวิวในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
33 นฤวัตร ภักดี การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้นและคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดรากเต็ง ดูข้อมูล
34 สุดารัตน์ วรรณสาร ประสิทธิผลของการใช้วาสลีนทาผิวเพื่อป้องกันผิวหนังระคายเคืองในเด็กที่ถ่ายเหลว ดูข้อมูล
35 วริฎฐา แก้วเกตุ รูปแบบกลไกระดับชาติที่มีพลังในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดูข้อมูล
36 นายอภิชัย ประชาสุภาพ ระบบการสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์โมโนโคลนอลแอนติบอดีบอดีเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค ดูข้อมูล
37 ทัศนีย์ ภูนาฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงสู่ภาวะวิกฤติของผู้ป่วยสัญญาณชีพไม่คงที่ ในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
38 นางอธิชา มหาโยธา การพัฒนาวิธี PCR Probe-Hybridization เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่ม Fastidious bacterial pathogens ดูข้อมูล
39 นางอารีรัตน์ ขอไชย “DMSc Hb Typing Control” จากห้องปฏิบัติการสู่การควบคุมคุณภาพในระดับประเทศ ดูข้อมูล
40 นางสาวนฤมล เชี่ยวชาญ การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายในโรงพยาบาลเพื่อลดปัญหา Server down time ดูข้อมูล
41 จิตติ จันทร์แสง การเตือนภัยโรคไข้เลือดออก จากการสำรวจยุงลายและข้อมูลผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคใต้ด้วย GIS และสถิติขั้นสูง ดูข้อมูล
42 นางสาวกนกวรรณ ศรีบำรุง ความเสี่ยงซ้ำ เรื่องไม่เล็ก แก้ไขได้ ดูข้อมูล
43 นางสาวนันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์ การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ HI Focus Charting เพื่อเพิ่มคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
44 นายวินัย ทองชุบ การพยากรณ์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาป่าไม้ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดตาก ดูข้อมูล
45 สุกัญญา สระแสง การพัฒนารูปแบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ NESI โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล
46 นางนัยน์รมณ วงษ์ผักเบี้ย การพัฒนาแนวทางการส่งตรวจปัสสาวะทางเคมีโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับ Albumin และ Glucose ในปัสสาวะที่อุณหภูมิห้อง ณ เวลาต่างๆ ดูข้อมูล
47 นายประกาศิต หาญยิ่ง การศึกษาต้นทุนทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุดรัง ดูข้อมูล
48 นางสาว ชนม์ณนันท์ ผาตา แผ่นรองลดแรงกดทับจากการผูกมัดท่อช่วยหายใจ ดูข้อมูล
49 นางสาวสุธาสินี มาแดง การทดสอบวิธี CDC bottle bioassay ทางเลือกใหม่ในการติดตามระดับความต้านทานของ ยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลง ดูข้อมูล
50 วิทิต มานะดี รูปแบบบันทึกเวชระเบียนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดูข้อมูล