รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา วัคซีน และยาเสพติด

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวสมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์ การทดสอบความถูกต้องของวิธีในการวิเคราะห์ความแรงของยา Filgrastim โดยวิธี Cell proliferation assay ดูข้อมูล
2 นายสัญญา ชัยหาญ การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยอิงรูปแบบโขนตะลุง : โขนตะลุง ภาค 3 ดูข้อมูล
3 นายวัชรินทร์ ทองสีเหลือง การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ดูข้อมูล
4 นางสาวศิริพร กัญญาโพธิ์ พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของวัยรุ่นในเขตตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
5 นายชวดล ช่วงสกุล พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดูข้อมูล
6 ภญ.สมจิตร ทองสุขดี ผลลัพธ์การจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูล
7 นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ ปัญหาวิกฤติเครื่องสำอางผิดกฎหมาย และทางออกด้วยมาตรการทางปกครอง ดูข้อมูล
8 ออรัศ คงพานิช การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก เพื่อการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ดูข้อมูล
9 วรรณนิษา เถียรทวี การพัฒนารูปแบบการคัดเลือกยาในผู้ป่วยโรคพันธุกรรมหายาก ในบัญชียาหลักแห่งชาติ : กรณี Gaucher disease ดูข้อมูล
10 จุฑาทิพ เลาหเรืองชัยยศ การปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการเข้าถึงยาอย่างยั่งยืน กรณีนิยามบัญชีย่อย ดูข้อมูล
11 ชุติมา จามีกรกุล การพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดูข้อมูล
12 พัทรียา โภคะกุล การพัฒนาการตรวจจับสัญญาณความเสี่ยง กรณีศึกษายารักษาเบาหวานกลุ่ม DPP-4 inhibitors ดูข้อมูล
13 รัฐกานต์ สัจจวิเศษ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของกลางวัตถุเสพติด ดูข้อมูล
14 อรวรรณ วงศ์สวาสดิ์ การศึกษาสถานการณ์และมาตรการการกำกับดูแลอัลปราโซแลม เมื่อถูกยกระดับการควบคุมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ดูข้อมูล
15 ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ ปัญหาวิกฤติเครื่องสำอางผิดกฎหมาย และทางออกด้วยมาตรการทางปกครอง ดูข้อมูล
16 กนกเนตร รัตนจันท การศึกษาการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ดูข้อมูล
17 อรสุรางค์ ธีระวัฒน์ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ดูข้อมูล
18 ณยา วงษ์พูน การบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ กรดอะมิโนสำคัญ และผลการกลายพันธุ์ของ อินฟลูเอนซา เอ ไวรัส สู่การประยุกต์ใช้ ดูข้อมูล
19 กรพินธุ์ ณ ระนอง องค์ความรู้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ดูข้อมูล
20 นางจินตนา พูลสุขเสริม พื้นที่ต้นแบบจัดการปัญหาสเตียรอยด์โดยเครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ ดูข้อมูล
21 วทัญญู ประยูรหงษ์ ผลลัพธ์และความเหมาะสมของการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในกลุ่มอาการโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และกลุ่มอาการโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูล
22 รุ่งนภา กงวงษ์ การพัฒนาเครื่องมือ TaWai for Health สำหรับคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน: กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพที่ 10 ดูข้อมูล
23 นายสุรพร ศุภโรจนอุดม รูปแบบการพัฒนางานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
24 ภญ.ปริญา ถมอุดทา การพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามอาหารปลอดภัย ดูข้อมูล
25 นางสาวนัดดา พลเสน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้นำชุมชน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
26 นางสาวปัญจมา ชิณพร สถานการณ์ยาแผนโบราณปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ที่จำหน่ายในร้านชำ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
27 พิมพลักษณ์ ไชยเศรษฐ ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มเกลือแร่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูล
28 นางสาวจิราพร ปิดตานัง รูปแบบการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารในชุมชนโดยอย.น้อย รพ.สต.บ้านพังคี อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
29 ศุจินาถ จันทรกูล Acetylfentanyl สารกลุ่มโอปิออยด์ที่พบว่ามีการใช้ในทางที่ผิดชนิดใหม่ ดูข้อมูล
30 ภญ.ฐิติพร อินศร การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผิดกฎหมายในสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊ก และข้อเสนอแนวทางบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดูข้อมูล
31 นายนัฐธวุฒิ ชาติวงษ์ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยของผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
32 นายพัฒนชัย ศิริแข็ง การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาอันตราย อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
33 นางสาวนงเยาว์ สมเดช คุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ใช้ในประเทศ ดูข้อมูล
34 นางสาวยุภาพร คำยศ การประเมินความครอบคลุมในการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานของเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ดูข้อมูล
35 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญมล ช่วงโชติ รูปแบบการดำเนินงานของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
36 นางสาวสุกัญญา นิลรัตน์คำ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกกลาง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ดูข้อมูล
37 นางสาวดวงเดือน สาพุด การประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานของเด็กที่มีอายุ0- 5 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
38 นายเฉลิมพล ลือราช การลดจำนวนร้านขายของชำที่มีการจำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอสอง ดูข้อมูล
39 นางกัญจน์นรี จิตต์ธนานันท์ การใช้แผนที่สายธารคุณค่า (VALUE STREAM MAPPING) เพื่อพัฒนากระบวนการจ่ายยา ผู้ป่วยแรกรับนอนโรงพยาบาล ภายในโรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
40 นิตยา สมประสงค์ ทัศนคติและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 ในจังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
41 นางสาวศันสนีย์ เกิดบุญมี กระบวนการส่งเสริมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยใช้พืชผักปลอดสารในชุมชน ดูข้อมูล
42 รำไพ ชาวระนอง พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในเขตตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
43 วัชราภรณ์ ฉุนแสนดี บทความ มหัศจรรย์ "พืช ขมิ้น"สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดูข้อมูล
44 นางพจนี จันสิน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กับการดูแลระบบยาในคลีนิกหมอครอบครัว ดูข้อมูล
45 สมยศ แสวงสุข ผลการคัดกรองสารเสพติดโดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน ASSIST กับแผ่นตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดูข้อมูล