รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา วัคซีน และยาเสพติด

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายสุริยา แก้วภูมิแห่ การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยากลุ่ม SGLT2 inhibitor ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ดูข้อมูล
2 นางสาวศิริพร ยาวิราช ประสิทธิผลของกลุ่มการให้การปรึกษาตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อทัศนคติต่อยาบ้าของสมาชิกชุมชนบำบัด ดูข้อมูล
3 นางวาสนา วงค์ขัติย์ ผลของการมีส่วนร่วมต่อการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
4 นางสาวกฤษณา ปาสานำ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตและไนไตรต์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยเครื่อง HPLC ดูข้อมูล
5 นายสมยศ เหลืองศรีสกุล การศึกษาความรู้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการบริโภคของนักเรียน อย.น้อยในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ดูข้อมูล
6 นางรุจิรา อำพันธ์ การพัฒนารูปแบบการประเมินกลุ่มเสี่ยงต่อการกลับไปเสพยาซ้ำของผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
7 นางสาวเบญจพร เสือพลี มูลค่ายาคืนผู้ป่วยนอก งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ดูข้อมูล
8 นางเสาวณีย์ คำจันทร์ลา นวัตกรรม “sticker ยาพาสุข” ดูข้อมูล
9 ดร. ภานุกิจ กันหาจันทร์ ประสิทธิผลในการไล่แมลงสาบเยอรมันสายพันธุ์ในประเทศไทยของน้ำมันหอมระเหย 14 ชนิด ดูข้อมูล
10 พงษ์พิทักษ์ มิกทา ผลลัพธ์โครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
11 นางพรชนก เจนศิริศักดิ์ สารวัตรนมโรงเรียน ดูข้อมูล
12 ภญ. พัชรี สัทธรรม ตามรอย Drug induced Hyperkalemia จากตัวส่งสัญญาณ Calcium polystyrene sulfonate(Kalimate®) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ดูข้อมูล
13 ภก. เอกฉัตร ทองเทพ คุณแม่เภสัชฯ ดูข้อมูล
14 นางสาวมนัสนันท์ พันธุ์เลิศ เส้นทางการกระจายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านชำ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายยาอันตรายและยาปฏิขีวนะในร้านชำ ชุมชนตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
15 นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการอย่างปลอดภัย ดูข้อมูล
16 พัชนุช วงศ์พุทธพฤทธิ์ พัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อลดปัญหา RDU รพ.สต.สุขวัฒนา ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
17 นางผกามาศ สุฐิติวนิช คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เลิกสูบบุหรี่ในคลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลชัยภูมิ ดูข้อมูล
18 นัทธินี วัฒนวราสันติ์ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูล
19 วันชัย ศรีทองคำ การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านมาตรการกำกับดูแลน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดูข้อมูล
20 ภญ.จามรี ไตรจันทร์ การพัฒนารูปแบบการมีส่วมร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดูข้อมูล
21 ดร.วราพร ชลอำไพ สารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้สดที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560 ดูข้อมูล
22 นางทองทิพย์ มาระแสง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol ในภาวะ Alcohol withdrawal โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
23 นางนาตยา สกุลโพน ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
24 : เภสัชกรอิสระ เลื่อนแป้น ผลการทำ POP UP NOTE เพื่อลดต้นทุนการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอโคกโพธิ์ ดูข้อมูล
25 นางสาววราพร อุปรี ธนาคารความดี TO BE NUMBER ONE ดูข้อมูล
26 จิราวรรณ ชาภักดี รูปแบบการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในเขตอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
27 สิทธิชัย หงส์ชารี การติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยา Simvastatin ร่วมกับ Amlodipine ในงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
28 สุธิดา ปาบุตร ความคิดเห็นและสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
29 จุมพล ประถมนาม ผลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสในงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
30 จันทร์จรีย์ ดอกบัว การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
31 นางจงรักษ์ ใจจันทร์ กลไกการลดความเสี่ยงในการจำหน่าย ยาชุด ยาปฎิชีวนะ ยาอันตรายในร้านชำ ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
32 ฉัตรภรณ์ ใจมา การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณไรนาแคนทิน ซี ในสารสกัดทองพันชั่งโดยวิธี HPLC ดูข้อมูล
33 ภญ.มัสตูเราะห์ ดือราแม ผลของฉลากยาภาษามลายูและสัญลักษณ์ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูข้อมูล
34 นิศารัตน์ สุระมาศ ผลการติดตามการใช้ยามอร์ฟีนในผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ดูข้อมูล
35 นายปรีชา ยะถา การพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลดงบัง อำเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
36 นางสาววรางคนา นิยมวงศ์ การใช้ยาสมเหตุสมผลในพระภิกษุเขตตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
37 นายวิษณุ ยิ่งยอด การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอมปนสเตียรอยด์แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูล
38 อานนท์ ถุงแก้วหงษ์ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานบำบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูข้อมูล
39 เภสัชกรอิสระ เลื่อนแป้น ผลการทำ POP UP NOTE เพื่อลดต้นทุนการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอโคกโพธิ์ ดูข้อมูล
40 ภก.ศุภชัย แพงคำไหล รูปแบบดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยไตระยะ3,4 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
41 นายดนัย บุญมี ผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะ ในกลุ่มผู้มารับบริการ พื้นที่ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
42 นางสาวศิริวรรณ จรสรไชย การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บ้านอุปรี หมู่ที่ 3 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
43 พัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2557-2560 ดูข้อมูล
44 นางสาวภณิดา รัตนานุกูล คุณภาพยาอะม๊อกซีซิลลินและกรดคลาวูลานิกชนิดผงสำหรับละลายเป็นยาน้ำแขวนตะกอน (Amoxicillin and Clavulanic acid for Oral Suspension) ในโรงพยาบาลของรัฐและร้านขายยา ดูข้อมูล
45 นางจุฑาภรณ์ สารภาค การพัฒนาระบบเพื่อความครอบคลุมการรับวัคซีนในเด็กแรกเกิด – 5 ปี ดูข้อมูล
46 นางสาวเยาวลักษณ์ วามะเกษ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูบบุหรี่และการสูบบุหรี่มือสอง นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 -3 โรงเรียนบ้านกาบิน ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
47 ภิทรากรณ์ ศรีมงคล การศึกษาคุณภาพยาเม็ดอะไซโคลเวียร์ในโรงพยาบาลและร้านขายยา ดูข้อมูล
48 กอญารัญ พลชิวา การศึกษาสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้สูงอายุในตำบลหนองแปน ดูข้อมูล
49 บัว พวงศรี ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การปฏิบัติ ความพึงพอใจในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของชุมชนบ้านสีถาน ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
50 ทวีสุข พันธ์มุก การพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้บริโภคในชุมชน โดยสารวัตรอาหารและยาในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งโพน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
51 น.ส.ทิพวรรณ ปาหลา ผลของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา Norepinephrine ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
52 นางสาวสุนันทา เทพดนตรี การปนเปื้อนจุลินทรีย์ พยาธิ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และไนเตรทตกค้าง ในผักไฮโดรโปนิกส์ ดูข้อมูล
53 นายนคร กาเหย็ม ลดบุหรี่ ลดโรค ชุมชนบ้านกันใหญ่ ประจำปี 2561 ดูข้อมูล
54 นางนฤมล มีแก้ว การจัดการปัญหายาสมุนไพรผสมสารสเตียรอยด์โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยและจิตอาสาชุมชนบ้านโมคลาน ดูข้อมูล
55 พุทธธิดา ศรีวิชา รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.โทรโข่ง ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.วินัยดี ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ดูข้อมูล
56 จอมศรี สุคนธะ การสร้างพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
57 นางปานภัสส์ คำชมภู การพัฒนาระบบการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ดูข้อมูล
58 นางจันจิลา รองไชย การจัดการสื่อสารในการบริหารยาเดิมของผู้ป่วยที่นอนรพ.ดงหลวง ดูข้อมูล
59 นางสาวสีสังวาล สลางสิงห์ เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมใช้งาน ดูข้อมูล
60 เจนจิรา นิราราช การสร้างเครือข่ายร้านชำนำร่องปลอดยาชุดในเขตชุมชนตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
61 ยุทธศาสตร์ ภูวิชัย การสำรวจการจำหน่ายยาชุดและยาอันตรายของร้านชำในชุมชน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
62 ภญ. สรัญญา สายทอง การติดตามยาคืนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระบบบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
63 วรรณพร พวงพันธ์ การทบทวนการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
64 ภญ. สัญญลักษณ์ ตอประเสริฐ การใช้ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายอำเภอหันคา ดูข้อมูล
65 ธัญญาภัทร์ วัชรชัยพัฒน์ การปลอมปนยาไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตสุขภาพที่ 7 ดูข้อมูล
66 นายลีณวัฒน์ คุณเวียน : การพัฒนาแนวทางการใช้ยาอย่างถูกต้องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วม รพ.สต.วังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
67 วิลาสินี หนักแน่น โครงการ ส่งวัคซีนให้ถึงที่ประเมินการจัดเก็บที่ดี การันตีคุณภาพวัคซีน เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลตรัง ดูข้อมูล
68 อดิษา สังขะทิพย์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ดูข้อมูล
69 นางอิงอร ปิยะพันธ์ ผลการเสริมความตระหนักในการกินยารักษามาลาเรียเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์(PV)กลุ่มคนประกอบอาชีพในป่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรักอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
70 นาย อานนท์ ถุงแก้วหงษ์ ประสิทธิผลของการดำเนินงานบำบัดยาเสพติดใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอุ่ม ดูข้อมูล
71 นางสาวกาญจนา วงศ์อินตา ประสิทธิผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายของพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
72 นางสาวทับทิม ประกอบฉันท์ ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วย ที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตึกศัลยกรรมชายโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
73 นางสุนทรีย์ โสมรักษ์ การเปรียบเทียบความปวดระหว่างการใช้ยาชาฉีดใต้ผิวหนังกับกลุ่มที่ไม่ใช้ ในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล