รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา วัคซีน และยาเสพติด

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 วชิระ รัตนเพชร เครื่องวัดอุณภูมิตู้เย็นจัดเก็บวัคซีนแบบบันทึกค่า พร้อมแจ้งเตือนค่าเมื่อไม่ได้มาตรฐานผ่านทางLine ดูข้อมูล
2 นายชยพล เสนาภักดิ์ สีเปลี่ยนชีวิต ดูข้อมูล
3 นางสาวมัณฑนา ตรีภพ พี่จ๋าเตือนยาก่อนหมดอายุ ดูข้อมูล
4 นางพิมพ์สุภัค ปานเพียรกุลภัค การพัฒนาตำรับอาหารทางสายให้อาหารโดยใช้มอลโตรเดร็กซ์ตรินเป็นส่วนประกอบ ดูข้อมูล
5 น.ส.กุสุมา คำมุงคุณ การเปรียบเทียบการอุดตันของวงจรไตเทียมระหว่างการให้สารละลายNSS ทางChamber A และChamber V ในผู้ป่วยไตวายที่ฟอกเลือดแบบไม่ใช้Heparin ที่มารับบริการในหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
6 นางสาวชุติมา เบญมาตย์ การเปรียบเทียบความปวดระหว่างประคบเย็นและการลูบสัมผัสขณะได้รับยาปฏิชีวนะ ชนิดฉีดในผู้ป่วยเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
7 นางสุวรรณา แก่นจันทร์ การประเมินความรู้ผู้รับบริการในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดในคลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลคำชะอี ดูข้อมูล
8 นายสิปปภาส พานศรี นวัตกรรม สายรัดมัดใจ ปลอดภัยจากยาหมดอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลิงแฝก ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
9 ภญ.วรรษมน สัจจพงษ์ Sticker น้อยซอยเตือนยาหมด ดูข้อมูล
10 นางฐิติพรรณ พิริยสิริฉัตร ผลการพัฒนาคู่มือเพื่อลดข้อผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจของงานชันสูตรสาธารณสุข โรงพยาบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร ดูข้อมูล
11 นางสาวอุทัย บุญเรือน พัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำผู้ป่วยรายกรณีที่รับยา Warfarin ดูข้อมูล
12 นางสาววราภรณ์ ศรีจันทึก ฉลากยารูปภาพ ดูข้อมูล
13 นางดารณี มุกดา เจลล์หลุมเก็บวัคซีนปลอดภัย หยิบตาม First out first exp. เครือข่ายสุขภาพอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
14 จีรศักดิ์ ห้วยทราย การใช้โปรแกรม HAMACHI ในการควบคุมระบบบริหารคลังยา ดูข้อมูล
15 นายกิตติศักดิ์ กาฬภักดี ชุดแก้ไขปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความแตกต่างทางความเสื่อมด้านร่างกาย ดูข้อมูล