รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา วัคซีน และยาเสพติด

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายสุริยา แก้วภูมิแห่ การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยากลุ่ม SGLT2 inhibitor ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ดูข้อมูล
2 นางสาวสมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์ การทดสอบความถูกต้องของวิธีในการวิเคราะห์ความแรงของยา Filgrastim โดยวิธี Cell proliferation assay ดูข้อมูล
3 นายสัญญา ชัยหาญ การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยอิงรูปแบบโขนตะลุง : โขนตะลุง ภาค 3 ดูข้อมูล
4 นางสาวศิริพร ยาวิราช ประสิทธิผลของกลุ่มการให้การปรึกษาตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อทัศนคติต่อยาบ้าของสมาชิกชุมชนบำบัด ดูข้อมูล
5 นายวัชรินทร์ ทองสีเหลือง การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ดูข้อมูล
6 นางวาสนา วงค์ขัติย์ ผลของการมีส่วนร่วมต่อการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
7 นางสาวกฤษณา ปาสานำ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตและไนไตรต์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยเครื่อง HPLC ดูข้อมูล
8 นายสมยศ เหลืองศรีสกุล การศึกษาความรู้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการบริโภคของนักเรียน อย.น้อยในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ดูข้อมูล
9 นางรุจิรา อำพันธ์ การพัฒนารูปแบบการประเมินกลุ่มเสี่ยงต่อการกลับไปเสพยาซ้ำของผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
10 นางสาวศิริพร กัญญาโพธิ์ พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของวัยรุ่นในเขตตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
11 นางสาวเบญจพร เสือพลี มูลค่ายาคืนผู้ป่วยนอก งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ดูข้อมูล
12 นายชวดล ช่วงสกุล พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดูข้อมูล
13 นางเสาวณีย์ คำจันทร์ลา นวัตกรรม “sticker ยาพาสุข” ดูข้อมูล
14 ดร. ภานุกิจ กันหาจันทร์ ประสิทธิผลในการไล่แมลงสาบเยอรมันสายพันธุ์ในประเทศไทยของน้ำมันหอมระเหย 14 ชนิด ดูข้อมูล
15 ภญ.สมจิตร ทองสุขดี ผลลัพธ์การจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูล
16 พงษ์พิทักษ์ มิกทา ผลลัพธ์โครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
17 นางพรชนก เจนศิริศักดิ์ สารวัตรนมโรงเรียน ดูข้อมูล
18 ภญ. พัชรี สัทธรรม ตามรอย Drug induced Hyperkalemia จากตัวส่งสัญญาณ Calcium polystyrene sulfonate(Kalimate®) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ดูข้อมูล
19 ภก. เอกฉัตร ทองเทพ คุณแม่เภสัชฯ ดูข้อมูล
20 นางสาวมนัสนันท์ พันธุ์เลิศ เส้นทางการกระจายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านชำ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายยาอันตรายและยาปฏิขีวนะในร้านชำ ชุมชนตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
21 นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการอย่างปลอดภัย ดูข้อมูล
22 พัชนุช วงศ์พุทธพฤทธิ์ พัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อลดปัญหา RDU รพ.สต.สุขวัฒนา ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
23 นางผกามาศ สุฐิติวนิช คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เลิกสูบบุหรี่ในคลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลชัยภูมิ ดูข้อมูล
24 นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ ปัญหาวิกฤติเครื่องสำอางผิดกฎหมาย และทางออกด้วยมาตรการทางปกครอง ดูข้อมูล
25 นัทธินี วัฒนวราสันติ์ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูล
26 ออรัศ คงพานิช การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก เพื่อการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ดูข้อมูล
27 วันชัย ศรีทองคำ การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านมาตรการกำกับดูแลน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดูข้อมูล
28 วรรณนิษา เถียรทวี การพัฒนารูปแบบการคัดเลือกยาในผู้ป่วยโรคพันธุกรรมหายาก ในบัญชียาหลักแห่งชาติ : กรณี Gaucher disease ดูข้อมูล
29 จุฑาทิพ เลาหเรืองชัยยศ การปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการเข้าถึงยาอย่างยั่งยืน กรณีนิยามบัญชีย่อย ดูข้อมูล
30 ชุติมา จามีกรกุล การพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดูข้อมูล
31 ภญ.จามรี ไตรจันทร์ การพัฒนารูปแบบการมีส่วมร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดูข้อมูล
32 พัทรียา โภคะกุล การพัฒนาการตรวจจับสัญญาณความเสี่ยง กรณีศึกษายารักษาเบาหวานกลุ่ม DPP-4 inhibitors ดูข้อมูล
33 รัฐกานต์ สัจจวิเศษ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของกลางวัตถุเสพติด ดูข้อมูล
34 อรวรรณ วงศ์สวาสดิ์ การศึกษาสถานการณ์และมาตรการการกำกับดูแลอัลปราโซแลม เมื่อถูกยกระดับการควบคุมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ดูข้อมูล
35 ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ ปัญหาวิกฤติเครื่องสำอางผิดกฎหมาย และทางออกด้วยมาตรการทางปกครอง ดูข้อมูล
36 กนกเนตร รัตนจันท การศึกษาการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ดูข้อมูล
37 อรสุรางค์ ธีระวัฒน์ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ดูข้อมูล
38 ณยา วงษ์พูน การบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ กรดอะมิโนสำคัญ และผลการกลายพันธุ์ของ อินฟลูเอนซา เอ ไวรัส สู่การประยุกต์ใช้ ดูข้อมูล
39 กรพินธุ์ ณ ระนอง องค์ความรู้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ดูข้อมูล
40 ดร.วราพร ชลอำไพ สารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้สดที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560 ดูข้อมูล
41 นางทองทิพย์ มาระแสง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol ในภาวะ Alcohol withdrawal โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
42 วชิระ รัตนเพชร เครื่องวัดอุณภูมิตู้เย็นจัดเก็บวัคซีนแบบบันทึกค่า พร้อมแจ้งเตือนค่าเมื่อไม่ได้มาตรฐานผ่านทางLine ดูข้อมูล
43 นางนาตยา สกุลโพน ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
44 : เภสัชกรอิสระ เลื่อนแป้น ผลการทำ POP UP NOTE เพื่อลดต้นทุนการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอโคกโพธิ์ ดูข้อมูล
45 นางสาววราพร อุปรี ธนาคารความดี TO BE NUMBER ONE ดูข้อมูล
46 นางจินตนา พูลสุขเสริม พื้นที่ต้นแบบจัดการปัญหาสเตียรอยด์โดยเครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ ดูข้อมูล
47 นายชยพล เสนาภักดิ์ สีเปลี่ยนชีวิต ดูข้อมูล
48 จิราวรรณ ชาภักดี รูปแบบการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในเขตอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
49 สิทธิชัย หงส์ชารี การติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยา Simvastatin ร่วมกับ Amlodipine ในงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
50 สุธิดา ปาบุตร ความคิดเห็นและสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
51 จุมพล ประถมนาม ผลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสในงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
52 จันทร์จรีย์ ดอกบัว การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
53 วทัญญู ประยูรหงษ์ ผลลัพธ์และความเหมาะสมของการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในกลุ่มอาการโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และกลุ่มอาการโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูล
54 รุ่งนภา กงวงษ์ การพัฒนาเครื่องมือ TaWai for Health สำหรับคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน: กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพที่ 10 ดูข้อมูล
55 นางจงรักษ์ ใจจันทร์ กลไกการลดความเสี่ยงในการจำหน่าย ยาชุด ยาปฎิชีวนะ ยาอันตรายในร้านชำ ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
56 นางสาวมัณฑนา ตรีภพ พี่จ๋าเตือนยาก่อนหมดอายุ ดูข้อมูล
57 ฉัตรภรณ์ ใจมา การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณไรนาแคนทิน ซี ในสารสกัดทองพันชั่งโดยวิธี HPLC ดูข้อมูล
58 ภญ.มัสตูเราะห์ ดือราแม ผลของฉลากยาภาษามลายูและสัญลักษณ์ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูข้อมูล
59 นิศารัตน์ สุระมาศ ผลการติดตามการใช้ยามอร์ฟีนในผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ดูข้อมูล
60 นายปรีชา ยะถา การพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลดงบัง อำเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
61 นางสาววรางคนา นิยมวงศ์ การใช้ยาสมเหตุสมผลในพระภิกษุเขตตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
62 นายสุรพร ศุภโรจนอุดม รูปแบบการพัฒนางานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
63 ภญ.ปริญา ถมอุดทา การพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามอาหารปลอดภัย ดูข้อมูล
64 นางสาวนัดดา พลเสน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้นำชุมชน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
65 นายวิษณุ ยิ่งยอด การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอมปนสเตียรอยด์แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูล
66 นางสาวปัญจมา ชิณพร สถานการณ์ยาแผนโบราณปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ที่จำหน่ายในร้านชำ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
67 อานนท์ ถุงแก้วหงษ์ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานบำบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูข้อมูล
68 พิมพลักษณ์ ไชยเศรษฐ ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มเกลือแร่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูล
69 เภสัชกรอิสระ เลื่อนแป้น ผลการทำ POP UP NOTE เพื่อลดต้นทุนการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอโคกโพธิ์ ดูข้อมูล
70 ภก.ศุภชัย แพงคำไหล รูปแบบดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยไตระยะ3,4 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
71 นางสาวจิราพร ปิดตานัง รูปแบบการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารในชุมชนโดยอย.น้อย รพ.สต.บ้านพังคี อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
72 ศุจินาถ จันทรกูล Acetylfentanyl สารกลุ่มโอปิออยด์ที่พบว่ามีการใช้ในทางที่ผิดชนิดใหม่ ดูข้อมูล
73 นายดนัย บุญมี ผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะ ในกลุ่มผู้มารับบริการ พื้นที่ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
74 นางสาวศิริวรรณ จรสรไชย การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บ้านอุปรี หมู่ที่ 3 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
75 พัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2557-2560 ดูข้อมูล
76 ภญ.ฐิติพร อินศร การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผิดกฎหมายในสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊ก และข้อเสนอแนวทางบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดูข้อมูล
77 นางพิมพ์สุภัค ปานเพียรกุลภัค การพัฒนาตำรับอาหารทางสายให้อาหารโดยใช้มอลโตรเดร็กซ์ตรินเป็นส่วนประกอบ ดูข้อมูล
78 นางสาวภณิดา รัตนานุกูล คุณภาพยาอะม๊อกซีซิลลินและกรดคลาวูลานิกชนิดผงสำหรับละลายเป็นยาน้ำแขวนตะกอน (Amoxicillin and Clavulanic acid for Oral Suspension) ในโรงพยาบาลของรัฐและร้านขายยา ดูข้อมูล
79 นางจุฑาภรณ์ สารภาค การพัฒนาระบบเพื่อความครอบคลุมการรับวัคซีนในเด็กแรกเกิด – 5 ปี ดูข้อมูล
80 นางสาวเยาวลักษณ์ วามะเกษ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูบบุหรี่และการสูบบุหรี่มือสอง นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 -3 โรงเรียนบ้านกาบิน ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
81 ภิทรากรณ์ ศรีมงคล การศึกษาคุณภาพยาเม็ดอะไซโคลเวียร์ในโรงพยาบาลและร้านขายยา ดูข้อมูล
82 นายนัฐธวุฒิ ชาติวงษ์ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยของผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
83 กอญารัญ พลชิวา การศึกษาสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้สูงอายุในตำบลหนองแปน ดูข้อมูล
84 บัว พวงศรี ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การปฏิบัติ ความพึงพอใจในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของชุมชนบ้านสีถาน ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
85 ทวีสุข พันธ์มุก การพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้บริโภคในชุมชน โดยสารวัตรอาหารและยาในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งโพน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
86 นายพัฒนชัย ศิริแข็ง การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาอันตราย อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
87 นางสาวนงเยาว์ สมเดช คุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ใช้ในประเทศ ดูข้อมูล
88 น.ส.ทิพวรรณ ปาหลา ผลของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา Norepinephrine ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
89 นางสาวสุนันทา เทพดนตรี การปนเปื้อนจุลินทรีย์ พยาธิ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และไนเตรทตกค้าง ในผักไฮโดรโปนิกส์ ดูข้อมูล
90 นายนคร กาเหย็ม ลดบุหรี่ ลดโรค ชุมชนบ้านกันใหญ่ ประจำปี 2561 ดูข้อมูล
91 นางนฤมล มีแก้ว การจัดการปัญหายาสมุนไพรผสมสารสเตียรอยด์โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยและจิตอาสาชุมชนบ้านโมคลาน ดูข้อมูล
92 น.ส.กุสุมา คำมุงคุณ การเปรียบเทียบการอุดตันของวงจรไตเทียมระหว่างการให้สารละลายNSS ทางChamber A และChamber V ในผู้ป่วยไตวายที่ฟอกเลือดแบบไม่ใช้Heparin ที่มารับบริการในหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
93 นางสาวชุติมา เบญมาตย์ การเปรียบเทียบความปวดระหว่างประคบเย็นและการลูบสัมผัสขณะได้รับยาปฏิชีวนะ ชนิดฉีดในผู้ป่วยเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
94 พุทธธิดา ศรีวิชา รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.โทรโข่ง ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.วินัยดี ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ดูข้อมูล
95 นางสุวรรณา แก่นจันทร์ การประเมินความรู้ผู้รับบริการในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดในคลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลคำชะอี ดูข้อมูล
96 นางสาวยุภาพร คำยศ การประเมินความครอบคลุมในการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานของเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ดูข้อมูล
97 นายสิปปภาส พานศรี นวัตกรรม สายรัดมัดใจ ปลอดภัยจากยาหมดอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลิงแฝก ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
98 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญมล ช่วงโชติ รูปแบบการดำเนินงานของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
99 นางสาวสุกัญญา นิลรัตน์คำ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกกลาง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ดูข้อมูล
100 จอมศรี สุคนธะ การสร้างพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
101 ภญ.วรรษมน สัจจพงษ์ Sticker น้อยซอยเตือนยาหมด ดูข้อมูล
102 นางฐิติพรรณ พิริยสิริฉัตร ผลการพัฒนาคู่มือเพื่อลดข้อผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจของงานชันสูตรสาธารณสุข โรงพยาบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร ดูข้อมูล
103 นางสาวดวงเดือน สาพุด การประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานของเด็กที่มีอายุ0- 5 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
104 นางสาวอุทัย บุญเรือน พัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำผู้ป่วยรายกรณีที่รับยา Warfarin ดูข้อมูล
105 นายเฉลิมพล ลือราช การลดจำนวนร้านขายของชำที่มีการจำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอสอง ดูข้อมูล
106 นางปานภัสส์ คำชมภู การพัฒนาระบบการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ดูข้อมูล
107 นางจันจิลา รองไชย การจัดการสื่อสารในการบริหารยาเดิมของผู้ป่วยที่นอนรพ.ดงหลวง ดูข้อมูล
108 นางสาวสีสังวาล สลางสิงห์ เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมใช้งาน ดูข้อมูล
109 เจนจิรา นิราราช การสร้างเครือข่ายร้านชำนำร่องปลอดยาชุดในเขตชุมชนตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
110 นางกัญจน์นรี จิตต์ธนานันท์ การใช้แผนที่สายธารคุณค่า (VALUE STREAM MAPPING) เพื่อพัฒนากระบวนการจ่ายยา ผู้ป่วยแรกรับนอนโรงพยาบาล ภายในโรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
111 ยุทธศาสตร์ ภูวิชัย การสำรวจการจำหน่ายยาชุดและยาอันตรายของร้านชำในชุมชน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
112 นิตยา สมประสงค์ ทัศนคติและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 ในจังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
113 ภญ. สรัญญา สายทอง การติดตามยาคืนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระบบบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
114 นางสาววราภรณ์ ศรีจันทึก ฉลากยารูปภาพ ดูข้อมูล
115 นางดารณี มุกดา เจลล์หลุมเก็บวัคซีนปลอดภัย หยิบตาม First out first exp. เครือข่ายสุขภาพอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
116 นางสาวศันสนีย์ เกิดบุญมี กระบวนการส่งเสริมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยใช้พืชผักปลอดสารในชุมชน ดูข้อมูล
117 วรรณพร พวงพันธ์ การทบทวนการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
118 รำไพ ชาวระนอง พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในเขตตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
119 ภญ. สัญญลักษณ์ ตอประเสริฐ การใช้ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายอำเภอหันคา ดูข้อมูล
120 จีรศักดิ์ ห้วยทราย การใช้โปรแกรม HAMACHI ในการควบคุมระบบบริหารคลังยา ดูข้อมูล
121 ธัญญาภัทร์ วัชรชัยพัฒน์ การปลอมปนยาไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตสุขภาพที่ 7 ดูข้อมูล
122 วัชราภรณ์ ฉุนแสนดี บทความ มหัศจรรย์ "พืช ขมิ้น"สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดูข้อมูล
123 นายกิตติศักดิ์ กาฬภักดี ชุดแก้ไขปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความแตกต่างทางความเสื่อมด้านร่างกาย ดูข้อมูล
124 นางพจนี จันสิน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กับการดูแลระบบยาในคลีนิกหมอครอบครัว ดูข้อมูล
125 นายลีณวัฒน์ คุณเวียน : การพัฒนาแนวทางการใช้ยาอย่างถูกต้องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วม รพ.สต.วังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
126 วิลาสินี หนักแน่น โครงการ ส่งวัคซีนให้ถึงที่ประเมินการจัดเก็บที่ดี การันตีคุณภาพวัคซีน เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลตรัง ดูข้อมูล
127 อดิษา สังขะทิพย์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ดูข้อมูล
128 นางอิงอร ปิยะพันธ์ ผลการเสริมความตระหนักในการกินยารักษามาลาเรียเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์(PV)กลุ่มคนประกอบอาชีพในป่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรักอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
129 นาย อานนท์ ถุงแก้วหงษ์ ประสิทธิผลของการดำเนินงานบำบัดยาเสพติดใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอุ่ม ดูข้อมูล
130 นางสาวกาญจนา วงศ์อินตา ประสิทธิผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายของพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
131 นางสาวทับทิม ประกอบฉันท์ ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วย ที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตึกศัลยกรรมชายโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
132 นางสุนทรีย์ โสมรักษ์ การเปรียบเทียบความปวดระหว่างการใช้ยาชาฉีดใต้ผิวหนังกับกลุ่มที่ไม่ใช้ ในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
133 สมยศ แสวงสุข ผลการคัดกรองสารเสพติดโดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน ASSIST กับแผ่นตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดูข้อมูล