รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายกฤตธีพัฒน์ ผลสุขอนันต์ยิ่ง การรักษาโรคสะเก็ตเงินด้วยสมุนไพร กรณีศึกษา ชายไทยอายุ 38 ปี ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
2 นางสาวธนัฏฐา ฉิมเพ็ชร ผลของการใช้ขิงพอกเข่าในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
3 พท.ป.รสมน เพ็งสิงห์ กรณีศึกษาของการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กประถมศึกษาด้วยยาสมุนไพรปรุงเฉพาะราย ดูข้อมูล
4 นายศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร RHMU ระบบส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ดูข้อมูล
5 นางสาวสุชาดา ฉิมพาลี ความไว้วางใจ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพตนเองของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
6 นางดุษฎี มงคล ผลการกดจุดบำบัดร่วมกับการประคบสมุนไพรในผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดเข่าโดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
7 นายกฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ ประสิทธิผลของ ชาชงรางจืดใบเตย ร่วมกับการอบสมุนไพร ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลดสารเคมีในลือดเกษตรกร สุขศาลาบ้านสีสุก อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
8 นายจรัญ คงสุวรรณ พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยเพื่อลดระยะเวลารอคอยงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเทพา ดูข้อมูล
9 นางสาวจรัสศรี บุญคงทอง ความปลอดภัยและผลของยาธาตุบรรจบในผู้ป่วยท้องอืดเฟ้อ ดูข้อมูล
10 นางสาวอารีนา ดาราบากอ ประสิทธิผลของตำรับยานาบอุทรพันเพื่อลดหน้าท้องในหญิงหลังคลอด: การวิจัยแบบกึ่งทดลอง ดูข้อมูล
11 นางเพลิน สูงโคตร การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรับประทานขมิ้นชัน กับน้ำมันปลา ต่อภาวะ โภชนาการ และคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยมะเร็ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
12 จตุพร ประทุมเทศ การพัฒนาชาชงสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากดอกไม้ไทยที่บริโภคได้ 3 ชนิด ดูข้อมูล
13 นางสาวจุไรรัตน์ คงล้อมญาติ ประสิทธิผลของการใช้ยาเถาวัลย์เปรียง ในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
14 ทวีศักดิ์ มากละม้าย ผลของการนวดรักษาแบบราชสำนักร่วมกับการพอกเข่าในผู้ป่วยโรคจับโปงน้ำเข่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
15 นายปฐมพงศ์ มีธรรม ผลของการใช้ยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดบวมเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารักษาในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
16 นายไพโรจน์ ประเสริฐศรี ประสิทธิผลของการสุมหน้าด้วยยาสมุนไพรตำรับอาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ต่อการบรรเทาอาการหวัด:การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ดูข้อมูล
17 นางสาวธัญลักษณ์ เที่ยงทำ ผลของการอบสมุนไพรด้วยดอกปีบต่อการดูแลผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
18 นางสาวสุภาพร ปัญญาวงษ์ องค์ความรู้หมอพื้นบ้านในการใช้ยาสมุนไพรกระตุ้นน้ำนมมารดาหลังคลอด อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
19 นายสุวินัย เพ็งชัยภูมิ ประสิทธิผลของกายบริหารท่าฤาษีดัดตนท่าแก้ลมเจ็บศีรษะ ตามัว และแก้เกียจต่อการลดความปวด และความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด โรงพยาบาลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
20 พท.ณัฐยานี โคตรปัญญา ประสิทธิผลการดื่มชาชงสมุนไพรร่วมกับการประคบเต้านมเพื่อเพิ่มการไหลของน้ำนม ในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
21 นายอมรินทร์ ชะเนติยัง การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทยในทีมสหวิชาชีพ ดูข้อมูล
22 ชัยสิทธิ์ พลกล้า การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรังด้วยหลักสูตรประยุกต์แพทย์วิถีธรรม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
23 นายรณชัย ภูวันนา ความสัมพันธ์ของสมุฏฐานการเกิดโรคกับการเกิดโรคจับโปงเข่าตมทฤษฎี การแพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
24 จันจิรา บิลหลี ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าด้วยตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดูข้อมูล
25 นางสาวศุภิสรา พลครุธ ประสิทธิผลการนวดไทยแบบราชสำนักที่มีผลต่อการหายของแผลกดทับ ดูข้อมูล
26 นางสาวจันจิรา บิลหลี ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าด้วยตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดูข้อมูล
27 นายอานันท์ ศรีรัตนโชติ ผลการพัฒนาการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปี 2558 - 2561 ดูข้อมูล
28 นางสาวนูรีซัน ยูโซะ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการอบสมุนไพรสำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
29 นางสาวภัสราภรณ์ จวบบุญ ผลของยาต้มตำรับหมอพื้นบ้านต่อปริมาณน้ำนมมารดาหลังคลอด ดูข้อมูล
30 นางสาวเกวลี ปทุมานนท์ ผลการรักษาอาการโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการกักน้ำมันไพลเปรียบเทียบกับการทาน้ำมันไพล ดูข้อมูล
31 น.ส. สุจารี พนมเขต ผลของการใช้ยาพอกตำรับกมลารักษาอาการปวดเข่า ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม (จับโปงเข่าชนิดแห้ง) คลินิกเฉพาะโรค แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกมลาไสย ดูข้อมูล
32 น.ส.ศิราภรณ์ มหาโคตร ภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้สมุนไพรรักษาโรคแผลเปื่อยในช่องปาก (กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์) ดูข้อมูล
33 นายเดชณรงค์ ชัยมูล ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากหว้า และการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis ดูข้อมูล
34 ธนัช นาคะพันธ์ การศึกษาแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง ดูข้อมูล
35 ศิรภัสสร มูลสาร การศึกษาผลโคลนพอกยาเย็นต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
36 นางสาวผกามาศ โตวารี ผลการทำแผลเนื้อเน่าตายด้วยน้ำย่านางสกัดเปรียบเทียบกับครีมซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีน ดูข้อมูล
37 ฮาลาห์ บิลสุลต่าน การสกัดน้ำมันรำข้าวพันธุ์หอมกระดังงาโดยวิธีบีบเย็นและและการพัฒนาตำรับครีมบำรุงผิวแบบอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำ ดูข้อมูล
38 จันจิรา สุพร นวัตกรรม สมุนไพร วิถีธรรมบำบัดโรค ดูข้อมูล
39 ศิรภัสสร มูลสาร การศึกษาผลการเผายาสมุนไพรต่อกลุ่มอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ดูข้อมูล
40 นางธิติลักษณ์ พัฒเพ็ง กระบวนการจัดการความรู้สมุนไพรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังแสงอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
41 นางแสงดาว วงษ์ดี การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองด้วยการบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับองค์ความรู้สหวิชาชีพโรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ดูข้อมูล
42 นายเชาวลิตร วงษ์ดี การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านรักษาโรคนิ่วในไต อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ดูข้อมูล
43 ธวัชชัย นาใจคง การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และความเชื่อท้องถิ่น ดูข้อมูล
44 นิฮาวาตี สาอุ ผลของการนวดรักษาแบบราชสำนักร่วมกับการพอกยาสมุนไพรในผู้ป่วยโรคลมปะกัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
45 นางธัญลักษณ์ เที่ยงทำ ผลของการอบสมุนไพรด้วยดอกปีบต่อการดูแลผู้ป่วยโรคหืด อำเภอเชี่ยงยืน ดูข้อมูล
46 นางชรินรัตน์ ใหญ่พงศกร การพัฒนาการออกกำลังกายด้วยยางยืดไลน์แดนซ์ 4.0 ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว ดูข้อมูล
47 นางสาวพิมพ์วิภา แพรกหา การศีกษาประสิทธิผลของกระบวนการนวดรักษาผู้ป่วยไมเกรน ดูข้อมูล
48 นูรีซัน ยูโซะ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
49 พญ.จุฑามาศ สุจริต คุณภาพรายงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมของสมุนไพรที่ใช้สูงสุดในประเทศไทยที่ตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ดูข้อมูล
50 นางสาวกานต์ธิดา คำลือวงค์ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาปลายเท้าด้วยการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพน ดูข้อมูล
51 อาตีกะ ยะโกะ กรณีศึกษาการรักษาโรคในผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีอาการคันและฝี ด้วยสมุนไพร ดูข้อมูล
52 นายสุวินัย เพ็งชัยภูมิ ประสิทธิผลของกายบริหารท่าฤาษีดัดตนท่าแก้ลมเจ็บศีรษะตามัวและแก้เกียจต่อการลดความปวด และความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด โรงพยาบาลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล