รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวตรีชฎา หอมจันทร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักกายานามัยของผู้สูงอายุ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
2 นางจิรภัทร์ สิงห์ชัย การพัฒนางานบริการแพทย์แผนไทยเชิงรุกในชุมชน(หมอแผนไทยประจำZone) ดูข้อมูล
3 นายสามารถ ภาลีกันท์ การพัฒนาคุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์มาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ดูข้อมูล
4 นายธนพนธ์ กีเวียน การเปรียบเทียบผลการใช้ตำรับยาแก้ไอฝางและยาแก้ไอน้ำดำต่ออาการไอในผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูล
5 นายธีรศักดิ์ คงสมุทร ผลของการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยแบบประยุกต์ ต่อระดับความดันโลหิต ในกลุ่มเสี่ยง ระยะก่อนความดันโลหิตสูง เขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ดูข้อมูล
6 นางสาวอารีย์รัตน์ แสนทอง ผลของการเปรียบเทียบการเข้าคอร์สวิถีไทยดูแลมารดาหลังคลอด ครรภ์แรกและครรภ์หลังที่คลอดปกติต่อการเข้าอู่ของมดลูก ดูข้อมูล
7 นางวาสนา เดชะพันธ์ ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านกับการรักษาโรค กรณีศึกษาหมอสุวิทย์ ฮั่นทอง ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ดูข้อมูล
8 นาย ศราวุธ ปรางค์รัตนศิลา ผลการนวดพื้นฐานบ่า(ราชสำนัก)ต่อระดับความดันโลหิตและชีพจร ในผู้ป่วยที่มารับบริการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ดูข้อมูล
9 นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสำนักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ดูข้อมูล
10 ปวีณา สลางสิงห์ การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผสมผสานศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
11 อัจจิมา มุ่งสิน กรณีศึกษา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Spinal muscular atrophy : SMA) ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
12 จันทร์จิรา ชูแสง ผลของการรักษาด้วยการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายต่ออาการปวด ความรุนแรงของอาการปวดและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างของคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตรัง ดูข้อมูล
13 นายสมศักดิ์ สุนันท์ การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดที่มารับบริการนวดแผนไทย ดูข้อมูล
14 นางสาวจันทร์เพ็ญ ธรรมพร การทดสอบฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพรต่อการป้องกันความเป็นพิษในตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาว ดูข้อมูล
15 จีรนันท์ บุญอิ่ม นวัตกรรมเผยแพร่สมุนไพรไทยด้วยท่อ PVC คล้องพวงกุญแจ ดูข้อมูล
16 สุจารี พนมเขต ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมารับบริการของผู้ใช้บริการ OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
17 นางพนิดา มากนุษย์ ประสิทธิผลของการทับหม้อเกลือด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในหญิงหลังคลอด ดูข้อมูล
18 ทับทัย เสาศิริ กรณีศึกษาการนวดกระตุ้นลดอาการท้องผูกในผู้ป่วยติดเตียงตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
19 วิทยา บุญเลิศเกิดไกร การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตของหญ้าหนวดแมว ดูข้อมูล
20 จริยา แก้วคำภา ประสิทธิผลของยาพอกเข่าสมุนไพร “ห้าสหายคลายปวด”ต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
21 นางสาวจินตหรา จันทร์ศรี สมุนไพรล่ยุง ดูข้อมูล
22 นางสาวกิติญาภรณ์ พรมรอด เรื่อง ผลของการพอกเข่าด้วยสมุนไพรต่อระดับความปวดเข่าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ดูข้อมูล
23 นายจรัญ คงสุวรรณ พัฒนาระบบบริการใกล้บ้านใกล้ใจด้วยแพทย์แผนไทยทักษะร่วม คุณภาพควบคู่คุณธรรม ดูข้อมูล
24 นางสาวอารีนา ดาราบากอ ประสิทธิผลของตำรับยานาบอุทรพันเพื่อลดหน้าท้องในหญิงหลังคลอด: การวิจัยแบบกึ่งทดลอง ดูข้อมูล
25 วัชราภรณ์ อรุณเมือง ระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษาและความต่อเนื่องของการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดูข้อมูล
26 นางสาวอัญชลี หูดัง ประสิทธิผลผ้าประคบเข่าสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นปรง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
27 นางสาวรวิพร วงศ์พระจันทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนกับระดับไขมันในเลือด: การสำรวจแบบภาคตัดขวาง ดูข้อมูล
28 นางสาวศิริลักษณ์ สังติ้น โรคหลอดเลือดสมองกับการฝังเข็ม: การศึกษาย้อนหลังที่โรงพยาบาลตรัง ดูข้อมูล
29 นางอำนวย พิมพ์บุตร ประสิทธิผลการนวดกดจุดแบบราชสำนักต่อการรักษาอาการปวดหลังจากโรคลมปลายปัตฆาต สัญญาณ 3 หลัง ดูข้อมูล
30 นางลักคณา สุเพ็ญศิลป์ ประสิทธิผลของการใช้แผ่นสมุนไพรพอกเข่าเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
31 นางบุษบา ยินดีสุข ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัยต่อการลดอาการปวดเข่า: ความปลอดภัยและผลเบื้องต้น ดูข้อมูล
32 นางสาวปัทมา โพธิสัตย์ โรคสะเก็ดเงิน: องค์ความรู้ในตำราการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม ดูข้อมูล
33 นางวลัย โลหิตธาดา ตำรับสมุนไพรอบเพื่อรักษาอาการระบบทางเดินหายใจ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ดูข้อมูล
34 นางสาวปฐมาวดี สุทธิคีรีสุข การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลนาเชือก ดูข้อมูล
35 นายสัญญา ปงลังกา ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ร่วมกับการบำบัดการแพทย์แผนไทย ต่อการรับรู้ความสามารถตนเองและพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ ของผู้ติดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แอบ ดูข้อมูล
36 นางสาววัชราภรณ์ เอี่ยมศรี ประสิทธิผลของการใช้ยาเถาวัลย์เปรียง ในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
37 นางสาวรัตติกาล คุณพระ ประสิทธิผลของการใช้ยาเถาวัลย์เปรียง ในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
38 นางสิรดา ปงเมืองมูล สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2560 ดูข้อมูล
39 นางสาวสุวิมล สุมลตรี ศิลาจารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารที่สูญหาย ดูข้อมูล
40 สิทธินนท์ จรูญพันธ์ รายงานผลการพอกยาเย็นพิชิตเตโช เพื่อลดอาการปวดเข่า ในวัยสูงอายุ ดูข้อมูล
41 นางสาวสายฝน สกุลผอม การดูแลหญิงหลังคลอดและทารกด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ ดูข้อมูล
42 นางสาวสรัญญา คุ้มไพฑูรย์ ประสิทธิผลการนวดไทยสายราชสำนักร่วมกับการพอกเข่า ในผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่าด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน ดูข้อมูล
43 นางพิชยา คงมาก ตำรับยาสมุนไพรลดความอ้วนในตำราการแพทย์แผนไทย: การทบทวนเอกสาร ดูข้อมูล
44 โสรยา สานิสี ประสิทธิผลการพอกเข่าด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นต่อการลดอาการปวดของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
45 นางสาวกมลทิพย์ เลไธสง ลูกประคบสมุนไพรถั่วเขียวอุ่นไอลดปวด ดูข้อมูล
46 นางมนัชยา มรรคอนันโชติ ตำรับยาสมุนไพรในโรคไตเสื่อม (ปิหกังพิการ) ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 ดูข้อมูล
47 สุภาดา วิมาเณย์ ผลของการแช่เท้าด้วยสมุนไพรเพื่อลดอาการมึนชาในผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลโพนงาม ดูข้อมูล
48 นางสาวประภาพร มันหนองแวง การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ดูข้อมูล
49 รัตติญา บุญใบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากว่านวงศ์ ORCHIDACEAE ดูข้อมูล
50 นางสุนิสา บุตรหมัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นางสาวชไมพร แข็งแรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขี้ผึ้งขมิ้นชันรักษาแผล ดูข้อมูล
51 จุฬารัตน์ อรรคบุตร ผลการนวดไทยร่วมกับการประคบสมุนไพรและการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน ต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
52 นางสาวอัญจนา แสนพันดร น้อยหน่าพิชิตเหา ดูข้อมูล
53 นายวิชญวัชญ์ ศรีบุญจันทร์ ก้านมะพร้าวพาสบาย ดูข้อมูล
54 นายกัมปนาท คำหงศ์สา การนวดกระตุ้นน้ำนมในหญิงหลังคลอดที่มีปัญหาน้ำนมไม่มาในโรงพยาบาลห้วยผึ้ง ดูข้อมูล
55 นางสาวจินดานุช ประเพโส อิฐมอญคลายปวด ดูข้อมูล
56 อภิษฎา รัศมี ฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์จากสารสกัดพลูคาว ดูข้อมูล
57 รัตติกาล รักแก้ว ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
58 จุฬารัตน์ อรรคบุตร ผลการนวดไทยร่วมกับการประคบสมุนไพรและการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน ต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
59 นางสรินยา มาลาเหลือง ประสิทธิผลของการใช้ย่านางแดงลดปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
60 นางสาวอารียา หวังดี การรักษาด้วยศาสตร์มณีเวชเพื่อลดอาการปวด : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ดูข้อมูล
61 นางสาวนุชวิภา จงรักษ์ นวัตกรรมพัฒนาระบบงาน ถันประโยธรคลินิก ดูข้อมูล
62 นางธิดารัตน์ กันทาแจ่ม ผลของการนวดเพื่อกระตุ้นน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่น้ำนมไม่ไหล: การศึกษาย้อนหลังแบบมีกลุ่มควบคุม ดูข้อมูล
63 นางจีรนันท์ บุญอิ่ม พฤติกรรมการสั่งจ่ายยาปราบชมพูทวีปเพื่อลดอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น โรงพยาบาลสมุทรสาคร ดูข้อมูล
64 นางสาวพนิดา ประดับ ประคบ ลดคัด เพิ่มไหล ดูข้อมูล
65 นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์นิล การศึกษาผลการแช่เท้าด้วยสมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
66 นางสาวศุภนิดา ทองดวง ผลของการนวดและประคบเต้านมด้วยลูกประคบธัญพืช ต่อการไหลของน้ำนมและอาการปวดคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด ดูข้อมูล
67 นางสาวกานต์สินี ชุ่มเรืองศรี ผลของการใช้สมุนไพรพอกเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าในศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
68 นางสาวนิภาพร สังวร พฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
69 ส.อ.คมสรรค์ บุษบรรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นจากน้ำมันมะพร้าวด้วยสารสกัดดอกไม้พื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
70 นางสาวอภิญญา แสงสว่าง ยาหม่องสมุนไพรลดปวดนวดคลายเส้น ดูข้อมูล
71 ภิทรากรณ์ ศรีมงคล การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์ Hederagenin ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรมะคำดีควาย โดยวิธี HPLC ดูข้อมูล
72 นายอาทิตย์ พรหมชาติ การศึกษาคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย กรณีศึกษาจักรราศีสุริยคติกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ในปัจจุบัน ดูข้อมูล
73 เกศสุดา สุริยะบุตร ผลการสุมยาสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
74 นายมารุต พานทอง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พอกเข่าเพื่อดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยฟางข้าวและสมุนไพรในชุมชนของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
75 นายจีระศักดิ์ ทองรัก ผลของยาพอกเข่าสูตรย่านางในการลดอาการปวดข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
76 ณัฐภัทร บุรัตน์ การรักษาอาการปวดศีรษะด้วยการฝังเข็ม โดยใช้จุดหลัก “ไค ซือ กวาน” ดูข้อมูล
77 นางสาวสิรินันท์ ฉิมพาลี ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ปลูกต้นมะนาวโห่กับบ้านของผู้ป่วยโรคเบาหวาน: การวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยใช้การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ดูข้อมูล
78 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา อังกาบ แผ่นหัตถการคลายตาสมุนไพร ดูข้อมูล
79 นางกุหลาบ สมหวัง การพัฒนาการดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
80 นายอุดมศักดิิ์ กองเงิน สมุนไพรขจัดคราบและกลิ่น ดูข้อมูล
81 นางปิยะภรณ์ กองเงิน ศึกษาการใช้สมุนไพรหอมแดงแก้หวัดคัดจมูก ดูข้อมูล
82 อัครเดช รัตนาจารย์ กระบอกยารักษาหอบหืด ดูข้อมูล
83 นางจุทามาศ บุญสินชัย นวัตกรรม สวนพอเพียงสายใยแม่ลูก ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
84 นางสาวพรทิพย์ เอกจิตร ความปลอดภัยและผลของการใช้น้ำมันชันไพเพื่อช่วยการนวดรักษาโรคนิ้วล็อก ดูข้อมูล
85 ขจีวรรณ ตันพานิช ผลของการทำกายบริหารแบบมณีเวชต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดูข้อมูล
86 นายเชาวลิตร์ วงษ์ดี การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านรักษาโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ กรณีศึกษาหมอเขียน เขื่อนทอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ดูข้อมูล
87 นางสาวนิภาพร สังวร พฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
88 นายวิศรุต ศรีสว่าง ผลการศึกษาประสิทธิภาพของตะกร้ากักเก็บความร้อนลูกประคบสมุนไพร ดูข้อมูล
89 นางวิศรุดา ตีเมืองซ้าย การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
90 วันวิสาข์ พรหมเมตตา ผลการใช้แผ่นพอกสมุนไพรในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า ดูข้อมูล
91 วันวิสาข์ พรหมเมตตา การศึกษาการใช้ชาสมุนไพรข้าวเย็นใต้ในการกระตุ้นน้ำนมมารดาหลังคลอด ดูข้อมูล