รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายทรนง บุญสอด ลูกประคบ 4.0 ดูข้อมูล
2 นายวิศรุต ศรีสว่าง ตะกร้าอุ่นไพรเก็บกักไว้อยู่ได้นาน ดูข้อมูล
3 นางสาวตรีชฎา หอมจันทร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักกายานามัยของผู้สูงอายุ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
4 นางจิรภัทร์ สิงห์ชัย การพัฒนางานบริการแพทย์แผนไทยเชิงรุกในชุมชน(หมอแผนไทยประจำZone) ดูข้อมูล
5 นายสามารถ ภาลีกันท์ การพัฒนาคุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์มาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ดูข้อมูล
6 นายกฤตธีพัฒน์ ผลสุขอนันต์ยิ่ง การรักษาโรคสะเก็ตเงินด้วยสมุนไพร กรณีศึกษา ชายไทยอายุ 38 ปี ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
7 นายธนพนธ์ กีเวียน การเปรียบเทียบผลการใช้ตำรับยาแก้ไอฝางและยาแก้ไอน้ำดำต่ออาการไอในผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูล
8 นายธีรศักดิ์ คงสมุทร ผลของการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยแบบประยุกต์ ต่อระดับความดันโลหิต ในกลุ่มเสี่ยง ระยะก่อนความดันโลหิตสูง เขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ดูข้อมูล
9 นางวัชราภรณ์ ฉุนแสนดี แผ่นรองเท้าครบเครื่องเรื่องพลังชี่ ส่งเสริมสุขภาพดี 4 มิติ ดูข้อมูล
10 นางสาวธนัฏฐา ฉิมเพ็ชร ผลของการใช้ขิงพอกเข่าในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
11 นางสาวอารีย์รัตน์ แสนทอง ผลของการเปรียบเทียบการเข้าคอร์สวิถีไทยดูแลมารดาหลังคลอด ครรภ์แรกและครรภ์หลังที่คลอดปกติต่อการเข้าอู่ของมดลูก ดูข้อมูล
12 นายสุวัฒน์ รุ่งเรือง ถุงมือถั่วเขียวลดปวด ดูข้อมูล
13 นางวาสนา เดชะพันธ์ ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านกับการรักษาโรค กรณีศึกษาหมอสุวิทย์ ฮั่นทอง ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ดูข้อมูล
14 นาย ศราวุธ ปรางค์รัตนศิลา ผลการนวดพื้นฐานบ่า(ราชสำนัก)ต่อระดับความดันโลหิตและชีพจร ในผู้ป่วยที่มารับบริการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ดูข้อมูล
15 พท.ป.รสมน เพ็งสิงห์ กรณีศึกษาของการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กประถมศึกษาด้วยยาสมุนไพรปรุงเฉพาะราย ดูข้อมูล
16 นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสำนักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ดูข้อมูล
17 นางสาวณัฏฐ์ทิตา สุภิวงค์ นวัตกรรม 5 ปุ่มก้นขวดนวดลดอาการมึนชาฝ่าเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
18 ปวีณา สลางสิงห์ การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผสมผสานศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
19 นายเทคนิค ทองศรี โปรแกรม Baby foot ในการลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่เท้าเบาหวาน “คอร์ส ทดสอบผิวด้วยเข็มสามสไตล์ นวดเท้าไทยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลึกล้ำ อบเท้าฟื้นฟูเซลล์และลดการอักเสบด้วยตู้อบไอน้ำ ผลัดเซลล์ผิวเท้าด้วยน้ำซาวข้าวมหัศจรรย์” ดูข้อมูล
20 อัจจิมา มุ่งสิน กรณีศึกษา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Spinal muscular atrophy : SMA) ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
21 ทับทัย เสาศิริ The magic gel เจลสมุนไพรประคบเย็น ดูข้อมูล
22 จันทร์จิรา ชูแสง ผลของการรักษาด้วยการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายต่ออาการปวด ความรุนแรงของอาการปวดและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างของคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตรัง ดูข้อมูล
23 นายศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร RHMU ระบบส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ดูข้อมูล
24 นายสมศักดิ์ สุนันท์ การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดที่มารับบริการนวดแผนไทย ดูข้อมูล
25 นางสาวจันทร์เพ็ญ ธรรมพร การทดสอบฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพรต่อการป้องกันความเป็นพิษในตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาว ดูข้อมูล
26 นางสาวสุชาดา ฉิมพาลี ความไว้วางใจ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพตนเองของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
27 จีรนันท์ บุญอิ่ม นวัตกรรมเผยแพร่สมุนไพรไทยด้วยท่อ PVC คล้องพวงกุญแจ ดูข้อมูล
28 สุจารี พนมเขต ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมารับบริการของผู้ใช้บริการ OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
29 นางดุษฎี มงคล ผลการกดจุดบำบัดร่วมกับการประคบสมุนไพรในผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดเข่าโดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
30 นางพนิดา มากนุษย์ ประสิทธิผลของการทับหม้อเกลือด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในหญิงหลังคลอด ดูข้อมูล
31 ทับทัย เสาศิริ กรณีศึกษาการนวดกระตุ้นลดอาการท้องผูกในผู้ป่วยติดเตียงตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
32 นางสาวประถมพร มาตย์วิเศษ “ลูกกลิ้งมหัศจรรย์” ดูข้อมูล
33 นายกฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ ประสิทธิผลของ ชาชงรางจืดใบเตย ร่วมกับการอบสมุนไพร ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลดสารเคมีในลือดเกษตรกร สุขศาลาบ้านสีสุก อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
34 วิทยา บุญเลิศเกิดไกร การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตของหญ้าหนวดแมว ดูข้อมูล
35 จริยา แก้วคำภา ประสิทธิผลของยาพอกเข่าสมุนไพร “ห้าสหายคลายปวด”ต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
36 นางสาวจินตหรา จันทร์ศรี สมุนไพรล่ยุง ดูข้อมูล
37 นางสาวกิติญาภรณ์ พรมรอด เรื่อง ผลของการพอกเข่าด้วยสมุนไพรต่อระดับความปวดเข่าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ดูข้อมูล
38 นายจรัญ คงสุวรรณ พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยเพื่อลดระยะเวลารอคอยงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเทพา ดูข้อมูล
39 นายจรัญ คงสุวรรณ พัฒนาระบบบริการใกล้บ้านใกล้ใจด้วยแพทย์แผนไทยทักษะร่วม คุณภาพควบคู่คุณธรรม ดูข้อมูล
40 นายจรัญ คงสุวรรณ ผังเวลาลดระยะเวลารอคอย ดูข้อมูล
41 ศิราภรณ์ มหาโคตร บทสวดทำนองสรภัญญะประกอบการบริหารท่าฤาษีดัดตน ดูข้อมูล
42 นางสาวอารีนา ดาราบากอ ประสิทธิผลของตำรับยานาบอุทรพันเพื่อลดหน้าท้องในหญิงหลังคลอด: การวิจัยแบบกึ่งทดลอง ดูข้อมูล
43 นางสาวจรัสศรี บุญคงทอง ความปลอดภัยและผลของยาธาตุบรรจบในผู้ป่วยท้องอืดเฟ้อ ดูข้อมูล
44 นางสาวอารีนา ดาราบากอ ประสิทธิผลของตำรับยานาบอุทรพันเพื่อลดหน้าท้องในหญิงหลังคลอด: การวิจัยแบบกึ่งทดลอง ดูข้อมูล
45 วัชราภรณ์ อรุณเมือง ระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษาและความต่อเนื่องของการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดูข้อมูล
46 นางสาวอัญชลี หูดัง ประสิทธิผลผ้าประคบเข่าสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นปรง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
47 นางสาวรวิพร วงศ์พระจันทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนกับระดับไขมันในเลือด: การสำรวจแบบภาคตัดขวาง ดูข้อมูล
48 นางสาวศิริลักษณ์ สังติ้น โรคหลอดเลือดสมองกับการฝังเข็ม: การศึกษาย้อนหลังที่โรงพยาบาลตรัง ดูข้อมูล
49 นางอำนวย พิมพ์บุตร ประสิทธิผลการนวดกดจุดแบบราชสำนักต่อการรักษาอาการปวดหลังจากโรคลมปลายปัตฆาต สัญญาณ 3 หลัง ดูข้อมูล
50 นางลักคณา สุเพ็ญศิลป์ ประสิทธิผลของการใช้แผ่นสมุนไพรพอกเข่าเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
51 นายสุรเชษฐ์ คงศรี โมบายอัจฉริยะ ดูข้อมูล
52 นางเพลิน สูงโคตร การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรับประทานขมิ้นชัน กับน้ำมันปลา ต่อภาวะ โภชนาการ และคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยมะเร็ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
53 นางบุษบา ยินดีสุข ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัยต่อการลดอาการปวดเข่า: ความปลอดภัยและผลเบื้องต้น ดูข้อมูล
54 นางสาวปัทมา โพธิสัตย์ โรคสะเก็ดเงิน: องค์ความรู้ในตำราการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม ดูข้อมูล
55 นางวลัย โลหิตธาดา ตำรับสมุนไพรอบเพื่อรักษาอาการระบบทางเดินหายใจ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ดูข้อมูล
56 นางสาวปฐมาวดี สุทธิคีรีสุข การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลนาเชือก ดูข้อมูล
57 นายสัญญา ปงลังกา ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ร่วมกับการบำบัดการแพทย์แผนไทย ต่อการรับรู้ความสามารถตนเองและพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ ของผู้ติดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แอบ ดูข้อมูล
58 จตุพร ประทุมเทศ การพัฒนาชาชงสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากดอกไม้ไทยที่บริโภคได้ 3 ชนิด ดูข้อมูล
59 นางสาวจุไรรัตน์ คงล้อมญาติ ประสิทธิผลของการใช้ยาเถาวัลย์เปรียง ในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
60 นางสาววัชราภรณ์ เอี่ยมศรี ประสิทธิผลของการใช้ยาเถาวัลย์เปรียง ในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
61 นางสาวรัตติกาล คุณพระ ประสิทธิผลของการใช้ยาเถาวัลย์เปรียง ในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
62 นางสิรดา ปงเมืองมูล สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2560 ดูข้อมูล
63 นางสาวสุวิมล สุมลตรี ศิลาจารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารที่สูญหาย ดูข้อมูล
64 ทวีศักดิ์ มากละม้าย ผลของการนวดรักษาแบบราชสำนักร่วมกับการพอกเข่าในผู้ป่วยโรคจับโปงน้ำเข่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
65 สิทธินนท์ จรูญพันธ์ รายงานผลการพอกยาเย็นพิชิตเตโช เพื่อลดอาการปวดเข่า ในวัยสูงอายุ ดูข้อมูล
66 นางสาวอริสรา ไม้อ่อนดี มหัศจรรย์สมุนไพรพอกเข่าริมรั้ว ดูข้อมูล
67 นางสาวสายฝน สกุลผอม การดูแลหญิงหลังคลอดและทารกด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ ดูข้อมูล
68 นายธวัชชัย แสนเลิศ สมุนไพรพื้นบ้านดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ดูข้อมูล
69 นางสาวสรัญญา คุ้มไพฑูรย์ ประสิทธิผลการนวดไทยสายราชสำนักร่วมกับการพอกเข่า ในผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่าด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน ดูข้อมูล
70 นางพิชยา คงมาก ตำรับยาสมุนไพรลดความอ้วนในตำราการแพทย์แผนไทย: การทบทวนเอกสาร ดูข้อมูล
71 โสรยา สานิสี ประสิทธิผลการพอกเข่าด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นต่อการลดอาการปวดของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
72 นายสมคิด กาละนิโย มหัศจรรย์ถุงนวดเม็ดมะขามบริหารมือ ดูข้อมูล
73 นางสาวกมลทิพย์ เลไธสง ลูกประคบสมุนไพรถั่วเขียวอุ่นไอลดปวด ดูข้อมูล
74 นายปฐมพงศ์ มีธรรม ผลของการใช้ยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดบวมเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารักษาในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
75 นายไพโรจน์ ประเสริฐศรี ประสิทธิผลของการสุมหน้าด้วยยาสมุนไพรตำรับอาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ต่อการบรรเทาอาการหวัด:การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ดูข้อมูล
76 นายสมคิด กาละนิโย ประสิทธิผลของการใช้เม็ดมะขามในการรักษาอุณหภูมิของลูกประคบสมุนไพร ดูข้อมูล
77 ยุพาพร มาพะเนาว์ นวัตกรรมเสื้อชั้นในสมุนไพรประคบเต้านม ดูข้อมูล
78 จตุพร นามมุงคุณ นวัตกรรมน้ำมันมะกอกสลายคราบพลาสเตอร์ ดูข้อมูล
79 นางมนัชยา มรรคอนันโชติ ตำรับยาสมุนไพรในโรคไตเสื่อม (ปิหกังพิการ) ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 ดูข้อมูล
80 สุภาดา วิมาเณย์ ผลของการแช่เท้าด้วยสมุนไพรเพื่อลดอาการมึนชาในผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลโพนงาม ดูข้อมูล
81 นางสาวประภาพร มันหนองแวง การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ดูข้อมูล
82 นางสาวธัญลักษณ์ เที่ยงทำ ผลของการอบสมุนไพรด้วยดอกปีบต่อการดูแลผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
83 นางสาวธัญลักษณ์ เที่ยงทำ การศึกษาผลของการใช้ยาสมุนไพรดองดึง พอกเข่า ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ที่มารับบริการในโรงพยาบาลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
84 นางสาวกัญลยาณี รัตนพงษ์ การพัฒนายาในรูปแบบยาเม็ดของสมุนไพรเนื้อในฝักคูน ดูข้อมูล
85 นางสาวสุภาพร ปัญญาวงษ์ องค์ความรู้หมอพื้นบ้านในการใช้ยาสมุนไพรกระตุ้นน้ำนมมารดาหลังคลอด อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
86 นายสุวินัย เพ็งชัยภูมิ ประสิทธิผลของกายบริหารท่าฤาษีดัดตนท่าแก้ลมเจ็บศีรษะ ตามัว และแก้เกียจต่อการลดความปวด และความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด โรงพยาบาลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
87 พท.ณัฐยานี โคตรปัญญา ประสิทธิผลการดื่มชาชงสมุนไพรร่วมกับการประคบเต้านมเพื่อเพิ่มการไหลของน้ำนม ในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
88 นายอมรินทร์ ชะเนติยัง การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทยในทีมสหวิชาชีพ ดูข้อมูล
89 ชัยสิทธิ์ พลกล้า การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรังด้วยหลักสูตรประยุกต์แพทย์วิถีธรรม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
90 นายรณชัย ภูวันนา ความสัมพันธ์ของสมุฏฐานการเกิดโรคกับการเกิดโรคจับโปงเข่าตมทฤษฎี การแพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
91 รัตติญา บุญใบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากว่านวงศ์ ORCHIDACEAE ดูข้อมูล
92 กมลชนก เอกชน แผ่นกักน้ำมันสมุนไพรสิชล ดูข้อมูล
93 นายสุริยา คำคนซื่อ หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรมือถือ ดูข้อมูล
94 นางสุนิสา บุตรหมัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นางสาวชไมพร แข็งแรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขี้ผึ้งขมิ้นชันรักษาแผล ดูข้อมูล
95 จันจิรา บิลหลี ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าด้วยตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดูข้อมูล
96 นางสาวศุภิสรา พลครุธ ประสิทธิผลการนวดไทยแบบราชสำนักที่มีผลต่อการหายของแผลกดทับ ดูข้อมูล
97 นางสาวจันจิรา บิลหลี ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าด้วยตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดูข้อมูล
98 จุฬารัตน์ อรรคบุตร ผลการนวดไทยร่วมกับการประคบสมุนไพรและการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน ต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
99 นางสาวอัญจนา แสนพันดร น้อยหน่าพิชิตเหา ดูข้อมูล
100 นายอานันท์ ศรีรัตนโชติ ผลการพัฒนาการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปี 2558 - 2561 ดูข้อมูล
101 นายวิชญวัชญ์ ศรีบุญจันทร์ ก้านมะพร้าวพาสบาย ดูข้อมูล
102 นายกัมปนาท คำหงศ์สา การนวดกระตุ้นน้ำนมในหญิงหลังคลอดที่มีปัญหาน้ำนมไม่มาในโรงพยาบาลห้วยผึ้ง ดูข้อมูล
103 นางสาวนูรีซัน ยูโซะ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการอบสมุนไพรสำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
104 นางสาวจินดานุช ประเพโส อิฐมอญคลายปวด ดูข้อมูล
105 นางสาวภัสราภรณ์ จวบบุญ ผลของยาต้มตำรับหมอพื้นบ้านต่อปริมาณน้ำนมมารดาหลังคลอด ดูข้อมูล
106 อภิษฎา รัศมี ฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์จากสารสกัดพลูคาว ดูข้อมูล
107 รัตติกาล รักแก้ว ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
108 นางสาวปาณิสา ชนิตร์วัฒน์ การแพทย์แผนไทยกับโรคสะเก็ดเงิน โรงพยาบาลปากช่องนานา ดูข้อมูล
109 จุฬารัตน์ อรรคบุตร ผลการนวดไทยร่วมกับการประคบสมุนไพรและการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน ต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
110 นางสรินยา มาลาเหลือง ประสิทธิผลของการใช้ย่านางแดงลดปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
111 นางสาวพนารัตน์ พุ่มพฤกษา พรมหินกรวดนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ดูข้อมูล
112 นางสาวเกวลี ปทุมานนท์ ผลการรักษาอาการโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการกักน้ำมันไพลเปรียบเทียบกับการทาน้ำมันไพล ดูข้อมูล
113 น.ส. สุจารี พนมเขต ผลของการใช้ยาพอกตำรับกมลารักษาอาการปวดเข่า ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม (จับโปงเข่าชนิดแห้ง) คลินิกเฉพาะโรค แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกมลาไสย ดูข้อมูล
114 น.ส.ศิราภรณ์ มหาโคตร ภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้สมุนไพรรักษาโรคแผลเปื่อยในช่องปาก (กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์) ดูข้อมูล
115 นางสาวอารียา หวังดี การรักษาด้วยศาสตร์มณีเวชเพื่อลดอาการปวด : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ดูข้อมูล
116 นางสาวนุชวิภา จงรักษ์ นวัตกรรมพัฒนาระบบงาน ถันประโยธรคลินิก ดูข้อมูล
117 นายเดชณรงค์ ชัยมูล ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากหว้า และการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis ดูข้อมูล
118 ธนัช นาคะพันธ์ การศึกษาแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง ดูข้อมูล
119 นางธิดารัตน์ กันทาแจ่ม ผลของการนวดเพื่อกระตุ้นน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่น้ำนมไม่ไหล: การศึกษาย้อนหลังแบบมีกลุ่มควบคุม ดูข้อมูล
120 นางจีรนันท์ บุญอิ่ม พฤติกรรมการสั่งจ่ายยาปราบชมพูทวีปเพื่อลดอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น โรงพยาบาลสมุทรสาคร ดูข้อมูล
121 ศิรภัสสร มูลสาร การศึกษาผลโคลนพอกยาเย็นต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
122 นางสาวผกามาศ โตวารี ผลการทำแผลเนื้อเน่าตายด้วยน้ำย่านางสกัดเปรียบเทียบกับครีมซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีน ดูข้อมูล
123 ฮาลาห์ บิลสุลต่าน การสกัดน้ำมันรำข้าวพันธุ์หอมกระดังงาโดยวิธีบีบเย็นและและการพัฒนาตำรับครีมบำรุงผิวแบบอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำ ดูข้อมูล
124 จันจิรา สุพร นวัตกรรม สมุนไพร วิถีธรรมบำบัดโรค ดูข้อมูล
125 นางสาวพนิดา ประดับ ประคบ ลดคัด เพิ่มไหล ดูข้อมูล
126 นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์นิล การศึกษาผลการแช่เท้าด้วยสมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
127 นางสาวศุภนิดา ทองดวง ผลของการนวดและประคบเต้านมด้วยลูกประคบธัญพืช ต่อการไหลของน้ำนมและอาการปวดคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด ดูข้อมูล
128 ศิรภัสสร มูลสาร การศึกษาผลการเผายาสมุนไพรต่อกลุ่มอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ดูข้อมูล
129 นางสาวนัศรีนย์ แวดือราแม นวัตกรรม Herbal poultice at home ดูข้อมูล
130 นางธิติลักษณ์ พัฒเพ็ง กระบวนการจัดการความรู้สมุนไพรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังแสงอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
131 นางสาวกานต์สินี ชุ่มเรืองศรี ผลของการใช้สมุนไพรพอกเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าในศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
132 นางแสงดาว วงษ์ดี การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองด้วยการบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับองค์ความรู้สหวิชาชีพโรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ดูข้อมูล
133 นางสาวนิภาพร สังวร พฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
134 นายเชาวลิตร วงษ์ดี การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านรักษาโรคนิ่วในไต อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ดูข้อมูล
135 ธวัชชัย นาใจคง การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และความเชื่อท้องถิ่น ดูข้อมูล
136 ส.อ.คมสรรค์ บุษบรรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นจากน้ำมันมะพร้าวด้วยสารสกัดดอกไม้พื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
137 นิฮาวาตี สาอุ ผลของการนวดรักษาแบบราชสำนักร่วมกับการพอกยาสมุนไพรในผู้ป่วยโรคลมปะกัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
138 นางสาวอภิญญา แสงสว่าง ยาหม่องสมุนไพรลดปวดนวดคลายเส้น ดูข้อมูล
139 นางสาวจินดารัตน์ สาสี แผ่นแปะสมุนไพรไล่ยุง ดูข้อมูล
140 ภิทรากรณ์ ศรีมงคล การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์ Hederagenin ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรมะคำดีควาย โดยวิธี HPLC ดูข้อมูล
141 นางนันทิดา เพ็ชรปราณี แว่นสว่างคาตา ดูข้อมูล
142 นางธัญลักษณ์ เที่ยงทำ ผลของการอบสมุนไพรด้วยดอกปีบต่อการดูแลผู้ป่วยโรคหืด อำเภอเชี่ยงยืน ดูข้อมูล
143 นางชรินรัตน์ ใหญ่พงศกร การพัฒนาการออกกำลังกายด้วยยางยืดไลน์แดนซ์ 4.0 ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว ดูข้อมูล
144 นางสาวพิมศิริ สำเภาไทย ตำรับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ ดูข้อมูล
145 นางสาวพิมพ์วิภา แพรกหา การศีกษาประสิทธิผลของกระบวนการนวดรักษาผู้ป่วยไมเกรน ดูข้อมูล
146 นายอาทิตย์ พรหมชาติ การศึกษาคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย กรณีศึกษาจักรราศีสุริยคติกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ในปัจจุบัน ดูข้อมูล
147 เกศสุดา สุริยะบุตร ผลการสุมยาสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
148 นายมารุต พานทอง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พอกเข่าเพื่อดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยฟางข้าวและสมุนไพรในชุมชนของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
149 นายจีระศักดิ์ ทองรัก ผลของยาพอกเข่าสูตรย่านางในการลดอาการปวดข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
150 ณัฐภัทร บุรัตน์ การรักษาอาการปวดศีรษะด้วยการฝังเข็ม โดยใช้จุดหลัก “ไค ซือ กวาน” ดูข้อมูล
151 นางสาวสิรินันท์ ฉิมพาลี ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ปลูกต้นมะนาวโห่กับบ้านของผู้ป่วยโรคเบาหวาน: การวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยใช้การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ดูข้อมูล
152 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา อังกาบ แผ่นหัตถการคลายตาสมุนไพร ดูข้อมูล
153 นูรีซัน ยูโซะ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
154 นางกุหลาบ สมหวัง การพัฒนาการดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย ดูข้อมูล
155 พญ.จุฑามาศ สุจริต คุณภาพรายงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมของสมุนไพรที่ใช้สูงสุดในประเทศไทยที่ตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ดูข้อมูล
156 นางสุกัลยา อินยทร์หา นวัตกรรมรองเท้ามหัศจรรย์นวดกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ดูข้อมูล
157 นางสาวกานต์ธิดา คำลือวงค์ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาปลายเท้าด้วยการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพน ดูข้อมูล
158 นายอุดมศักดิิ์ กองเงิน สมุนไพรขจัดคราบและกลิ่น ดูข้อมูล
159 นางปิยะภรณ์ กองเงิน ศึกษาการใช้สมุนไพรหอมแดงแก้หวัดคัดจมูก ดูข้อมูล
160 อัครเดช รัตนาจารย์ กระบอกยารักษาหอบหืด ดูข้อมูล
161 นางจุทามาศ บุญสินชัย นวัตกรรม สวนพอเพียงสายใยแม่ลูก ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
162 ทิพากร เขียวสลุง การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ โดยแพทย์แผนไทยประจำ รพ.สต. ดูข้อมูล
163 นางสาวกิติญาภรณ์ พรมรอด นวัตกรรม Herbal hand gel ห่างไกลโรค ดูข้อมูล
164 นางอรทัย ไพรบึง ขมิ้นชันราชาสมุนไพรไทย ไล่กลิ่นแผลมะเร็ง ดูข้อมูล
165 นางสาวสุธาสินี ลักขนัติ ไม้ตะเกียบลดชา ดูข้อมูล
166 นางสาวพรทิพย์ เอกจิตร ความปลอดภัยและผลของการใช้น้ำมันชันไพเพื่อช่วยการนวดรักษาโรคนิ้วล็อก ดูข้อมูล
167 นางสาวสุหัสชา บุญปก ลูกประคบจิ๋วสมุนไพร นวดเท้าเบาหวาน ต้านอาการชา ดูข้อมูล
168 ขจีวรรณ ตันพานิช ผลของการทำกายบริหารแบบมณีเวชต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดูข้อมูล
169 นางสาวสุดารัตน์ สรรพวุธ ถุงลดชา ดูข้อมูล
170 นางสาวลดาวัลย์ ฮามสมพันธ์ รองเท้าหินกดจุด ดูข้อมูล
171 นายเชาวลิตร์ วงษ์ดี การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านรักษาโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ กรณีศึกษาหมอเขียน เขื่อนทอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ดูข้อมูล
172 นางสาวนิภาพร สังวร พฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
173 นายวิศรุต ศรีสว่าง ผลการศึกษาประสิทธิภาพของตะกร้ากักเก็บความร้อนลูกประคบสมุนไพร ดูข้อมูล
174 นางวิศรุดา ตีเมืองซ้าย การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
175 อาตีกะ ยะโกะ กรณีศึกษาการรักษาโรคในผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีอาการคันและฝี ด้วยสมุนไพร ดูข้อมูล
176 วันวิสาข์ พรหมเมตตา ผลการใช้แผ่นพอกสมุนไพรในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า ดูข้อมูล
177 วันวิสาข์ พรหมเมตตา การศึกษาการใช้ชาสมุนไพรข้าวเย็นใต้ในการกระตุ้นน้ำนมมารดาหลังคลอด ดูข้อมูล
178 นายสุวินัย เพ็งชัยภูมิ ประสิทธิผลของกายบริหารท่าฤาษีดัดตนท่าแก้ลมเจ็บศีรษะตามัวและแก้เกียจต่อการลดความปวด และความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด โรงพยาบาลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
179 รองเท้ามหัศจรรย์สมุนไพร นางสาวพัชรี แก้วมุลลา ดูข้อมูล