รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายทรนง บุญสอด ลูกประคบ 4.0 ดูข้อมูล
2 ธนวัฒน์ งามศรี Gauze ขมิ้นชันรักษาบาดแผลถลอก ดูข้อมูล
3 นายสุวัฒน์ รุ่งเรือง ถุงมือถั่วเขียวลดปวด ดูข้อมูล