รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การประกันสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics and health financing)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รูปแบบการวิเคราะห์ราคาค่าบริการผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ดูข้อมูล
2 กุมารี พัชนี การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ของการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กที่มีปัญหาการหายใจเรื้อรังและต้องการพึ่งพาการช่วยหายใจที่บ้าน ดูข้อมูล
3 นางสาววณิชชา พลพวก ความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่อการช่วยเหลือดูแลของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
4 นายอังคาร สมพร การประเมินภาวะวิกฤติทางการเงินด้วยวิธีปรับการรับรู้รายได้เหมาจ่ายรายหัว UC OPD และ UC PP เป็นรายเดือน ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
5 นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รูปแบบการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงิน การคลัง และการบัญชี ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
6 นางสาวกันยารัตน์ คำปา ประเมินประสิทธิผลการเรียกเก็บกองทุนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงคำ ปีงบปประมาณ 2560 ดูข้อมูล
7 อิสมะแอ นิตีเมาะ เพิ่มค่า CMI ทำได้ง่ายนิดเดียว ดูข้อมูล
8 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน พ.บ., อว.เวชศาสตร์ป้องกัน, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, รป.ม.(บริหารรัฐกิจ) การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ วิธี Hyperbaric Oxygen Therapy เพื่อรักษาแผลเบาหวานเรื้อรัง ดูข้อมูล
9 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน พ.บ., อว.เวชศาสตร์ป้องกัน, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, รป.ม.(บริหารรัฐกิจ) ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การรักษาด้วยการผ่าตัดแบบ Video-assisted thoracic surgery (VATS) เปรียบเทียบกับการรักษาแบบเปิดช่องอก(Open thoracotomy) ดูข้อมูล
10 น.ส.ยุภาภรณ์ กลิ่นกลัด ต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาด้วยวิธีการทางธาราบำบัดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในรูปแบบบริการผสมสาน: บริบทสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ดูข้อมูล
11 นายธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่ ประเมินแผนการเงินการคลังด้านรายได้และค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลเชียงคำ ปีงบประมาณ 2559-2561 ดูข้อมูล
12 นายศรายุทธ ตาสัก ต้นทุนการจัดบริการสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี โดยเจ้าหน้าที่ชุมชน ดูข้อมูล
13 นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์ ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของวัณโรคในประเทศไทย ดูข้อมูล
14 นพ.สุธี ทระกุลพันธ์ ต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการทำผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าโดยการส่องกล้องเข่า (Arthroscopic knee surgery) ในโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ในเขตสุขภาพที่ 7 ดูข้อมูล
15 น.ส. สุกัญญา มหัทธนานันท์ ผลการตรวจสอบเวชระเบียน ต่อคุณภาพการบันทึกการวินิจฉัยโรคการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ และ ค่า AdjRW, CMI ในเวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดูข้อมูล
16 นายจิตรกร วิระกา การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
17 นางสาวปิตินุช นาคเกี้ยว ต้นทุน-ประสิทธิผลการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลา 6 เดือน ดูข้อมูล
18 เศรษฐลัทธ์ เย็นวิจิตรโสภา รูปแบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของเภสัชกรในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
19 นางสาวเสาวลักษณ์ พันนารา การพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ดูข้อมูล