รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การประกันสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics and health financing)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายอุทัย ทับทอง การศึกษาคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่จำหน่ายในปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ดูข้อมูล
2 นายนิรุจน์ บุตรบิน การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิการรักษาในงานทันตกรรม โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ดูข้อมูล
3 นางสาวแม้นเดือน ทบด้าน การพัฒนากระบวนการบริหารความต้องการพัสดุ ดูข้อมูล
4 นางพนิดา บุญมี การตรวจงบทดลองของโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
5 ดารัญ วงศ์อนุชิต ผลการเปรียบเทียบต้นทุนการใช้สำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูปกับการใช้สำลีปราศจากเชื้อบรรจุในซองซีล โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
6 ว่าที่ ร.ต.กฤษณศักดิ์ มาสูตร การประเมินผลระบบบริหารจัดการงบประมาณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
7 นางวันทนีย์ สันดอน การลดต้นทุน เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยลดการใช้ซองปลอดเชื้อในหน่วยงานทันตกรรม ดูข้อมูล
8 นางโยทกา ไหมหรือ ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม RCM ในการเรียกเก็บรายได้ ดูข้อมูล
9 วรนท มาศวรรณา วิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบระหว่างการใช้อินซูลินและพิโอกลิทาโซนในผู้ป้วยเบาหวานที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาซัลโฟนิลยูเรียร่วมกับเมทฟอร์มิน ดูข้อมูล
10 นางสาวแม้นเดือน ทบด้าน การพัฒนากระบวนการบริหารความต้องการพัสดุโรงพยาบาลนาเชือก ดูข้อมูล
11 น.ส.หนูภักดิ์ อ่อนประสงค์ ผลของการให้คำแนะนำต่อความรู้ในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง ในเจ้าหน้าที่ใหม่ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล