รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การประกันสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics and health financing)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 รุ่งตะวัน โคตรวงศ์ ยางเก่ากันกระแทก ไม่แตก เลือดไม่กระจาย ดูข้อมูล
2 นายสุรสิทธิ์ คุ้มสุวรรณ การใช้ QR code แสดงข้อมูลในการบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
3 นางสาวอารยา สะเม๊าะ หน้ากากพ่นยาแสนประหยัด จากขวดน้ำเกลือเหลือใช้ ดูข้อมูล
4 นายอังคาร สมพร โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์สถานการณ์ การเงิน การคลัง และบัญชี ของโรงพยาบาล ดูข้อมูล
5 ณรงค์ พิมพ์ภักดี โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Statement การชดเชยเงินค่าบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูล
6 นายวัชรชัย กุลหินตั้ง ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์(LINE) ในการบริหารงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
7 นางไครทอง อาจวิชัย การพัฒนาระบบการจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจส่วนบน ดูข้อมูล
8 นางประนอม สลางสิงห์ เปลี่ยนวิถีใหม่ ชะลอไตเสื่อม ดูข้อมูล