รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การประกันสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics and health financing)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รูปแบบการวิเคราะห์ราคาค่าบริการผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ดูข้อมูล
2 นายอุทัย ทับทอง การศึกษาคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่จำหน่ายในปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ดูข้อมูล
3 นายนิรุจน์ บุตรบิน การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิการรักษาในงานทันตกรรม โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ดูข้อมูล
4 รุ่งตะวัน โคตรวงศ์ ยางเก่ากันกระแทก ไม่แตก เลือดไม่กระจาย ดูข้อมูล
5 กุมารี พัชนี การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ของการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กที่มีปัญหาการหายใจเรื้อรังและต้องการพึ่งพาการช่วยหายใจที่บ้าน ดูข้อมูล
6 นางสาวแม้นเดือน ทบด้าน การพัฒนากระบวนการบริหารความต้องการพัสดุ ดูข้อมูล
7 นางสาววณิชชา พลพวก ความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่อการช่วยเหลือดูแลของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
8 นายสุรสิทธิ์ คุ้มสุวรรณ การใช้ QR code แสดงข้อมูลในการบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
9 นางสาวอารยา สะเม๊าะ หน้ากากพ่นยาแสนประหยัด จากขวดน้ำเกลือเหลือใช้ ดูข้อมูล
10 นายอังคาร สมพร โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์สถานการณ์ การเงิน การคลัง และบัญชี ของโรงพยาบาล ดูข้อมูล
11 นายอังคาร สมพร การประเมินภาวะวิกฤติทางการเงินด้วยวิธีปรับการรับรู้รายได้เหมาจ่ายรายหัว UC OPD และ UC PP เป็นรายเดือน ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
12 นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รูปแบบการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงิน การคลัง และการบัญชี ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
13 นางพนิดา บุญมี การตรวจงบทดลองของโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
14 นางสาวกันยารัตน์ คำปา ประเมินประสิทธิผลการเรียกเก็บกองทุนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงคำ ปีงบปประมาณ 2560 ดูข้อมูล
15 อิสมะแอ นิตีเมาะ เพิ่มค่า CMI ทำได้ง่ายนิดเดียว ดูข้อมูล
16 ดารัญ วงศ์อนุชิต ผลการเปรียบเทียบต้นทุนการใช้สำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูปกับการใช้สำลีปราศจากเชื้อบรรจุในซองซีล โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
17 ณรงค์ พิมพ์ภักดี โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Statement การชดเชยเงินค่าบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูล
18 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน พ.บ., อว.เวชศาสตร์ป้องกัน, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, รป.ม.(บริหารรัฐกิจ) การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ วิธี Hyperbaric Oxygen Therapy เพื่อรักษาแผลเบาหวานเรื้อรัง ดูข้อมูล
19 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน พ.บ., อว.เวชศาสตร์ป้องกัน, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, รป.ม.(บริหารรัฐกิจ) ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การรักษาด้วยการผ่าตัดแบบ Video-assisted thoracic surgery (VATS) เปรียบเทียบกับการรักษาแบบเปิดช่องอก(Open thoracotomy) ดูข้อมูล
20 ว่าที่ ร.ต.กฤษณศักดิ์ มาสูตร การประเมินผลระบบบริหารจัดการงบประมาณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
21 นางวันทนีย์ สันดอน การลดต้นทุน เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยลดการใช้ซองปลอดเชื้อในหน่วยงานทันตกรรม ดูข้อมูล
22 น.ส.ยุภาภรณ์ กลิ่นกลัด ต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาด้วยวิธีการทางธาราบำบัดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในรูปแบบบริการผสมสาน: บริบทสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ดูข้อมูล
23 นายธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่ ประเมินแผนการเงินการคลังด้านรายได้และค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลเชียงคำ ปีงบประมาณ 2559-2561 ดูข้อมูล
24 นายศรายุทธ ตาสัก ต้นทุนการจัดบริการสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี โดยเจ้าหน้าที่ชุมชน ดูข้อมูล
25 นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์ ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของวัณโรคในประเทศไทย ดูข้อมูล
26 นางโยทกา ไหมหรือ ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม RCM ในการเรียกเก็บรายได้ ดูข้อมูล
27 นายวัชรชัย กุลหินตั้ง ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์(LINE) ในการบริหารงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
28 นางไครทอง อาจวิชัย การพัฒนาระบบการจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจส่วนบน ดูข้อมูล
29 นางประนอม สลางสิงห์ เปลี่ยนวิถีใหม่ ชะลอไตเสื่อม ดูข้อมูล
30 นพ.สุธี ทระกุลพันธ์ ต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการทำผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าโดยการส่องกล้องเข่า (Arthroscopic knee surgery) ในโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ในเขตสุขภาพที่ 7 ดูข้อมูล
31 วรนท มาศวรรณา วิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบระหว่างการใช้อินซูลินและพิโอกลิทาโซนในผู้ป้วยเบาหวานที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาซัลโฟนิลยูเรียร่วมกับเมทฟอร์มิน ดูข้อมูล
32 น.ส. สุกัญญา มหัทธนานันท์ ผลการตรวจสอบเวชระเบียน ต่อคุณภาพการบันทึกการวินิจฉัยโรคการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ และ ค่า AdjRW, CMI ในเวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดูข้อมูล
33 นายจิตรกร วิระกา การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
34 นางสาวปิตินุช นาคเกี้ยว ต้นทุน-ประสิทธิผลการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลา 6 เดือน ดูข้อมูล
35 เศรษฐลัทธ์ เย็นวิจิตรโสภา รูปแบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของเภสัชกรในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
36 นางสาวแม้นเดือน ทบด้าน การพัฒนากระบวนการบริหารความต้องการพัสดุโรงพยาบาลนาเชือก ดูข้อมูล
37 นางสาวเสาวลักษณ์ พันนารา การพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ดูข้อมูล
38 น.ส.หนูภักดิ์ อ่อนประสงค์ ผลของการให้คำแนะนำต่อความรู้ในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง ในเจ้าหน้าที่ใหม่ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล