รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสาวนันทวัน ปิ่นมาศ ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างระหว่างวิธีกายภาพบำบัดอย่างเดียวและวิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคแคนซี ดูข้อมูล
2 อัฐพล ชีวรุ่งโรจน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การดูแลไม่ดีของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้ ดูข้อมูล
3 นายวีรพงศ์ สง่าลี การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการแจ้งเหตุทางสายด่วน ๑๖๖๙ : เพื่อนคู่ใจ คนไข้โรคเรื้อรัง ดูข้อมูล
4 สุพัตรา โลหะโรจน์วิเชียร ระบบติดตามอุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ด้วยคิวอาร์โค้ด (QR–Code) ดูข้อมูล
5 นางพรพิไล นิยมถิ่น ผลของการใช้แบบการบันทึกทางการพยาบาลขณะส่งต่อผู้ป่วยที่พัฒนาขึ้นต่อคุณภาพ การส่งต่อและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ดูข้อมูล
6 นายยุทธพิชัย ปาปะเถ การพัฒนาแนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ดูข้อมูล
7 นางตรูตา มีธรรม ผลการพัฒนาโปรแกรมกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อลดการเกิดแผลกดทับและความพึงพอใจของผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลจังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
8 นางกาญจนา ราชเมืองมูล การพัฒนารูปแบบการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่พื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูล
9 นายอุเทน บุญมี สูตร T-formula สำหรับประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดเกินในเด็กแรกเกิด ดูข้อมูล
10 นาง ณิชาดา เจริญนามเดชากุล การลดความผิดพลาดในการห่อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกด้วยการใช้รูปภาพประกอบขณะห่อชุดเครื่องมือ โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
11 นายโพธิ์ทอง แสงสว่าง การศึกษาผลในการกระตุ้นการกลืนโดยใช้วิธีนวดกลุ่มกล้ามเนื้อคอในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้อปากและลิ้น ดูข้อมูล
12 นางสาวอรทัย บัวคำ การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูก ต่อคุณภาพ การเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ. ดูข้อมูล
13 จันทรัสม์ สมศรี ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาคลอดก่อนกำหนด ดูข้อมูล
14 นางอุทัยวรรณ เนาว์พิริยวัฒน์ ผลของการใช้ CAUTI Drop Process ต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวน ดูข้อมูล
15 ดาวเรือง ข่มเมืองปักษ์ หาสมการคำนวณค่าโอกาสรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลอุดรธานี ดูข้อมูล
16 อังคณา แซ่เจ็ง การประเมินนวัตกรรมสร้างมาตรฐานการเตรียมฟิล์มเลือดมาลาเรีย ในการติดตามประสิทธิภาพยารักษามาลาเรียแบบบูรณาการ ดูข้อมูล
17 นางพิศมัย นันทิเกียรติกุล ประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด Updated Clinical Practice Guideline Preterm ( UCPGPT) โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในโรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
18 นางอัญภัชชา สาครขันธ์ การพัฒนาระบบการทำขาเทียมให้แก่คนพิการที่ตัดขาในจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
19 ประกายเพชร โคตรบิน การศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารหล่อลื่นชนิด 0.9% Normal saline กับ 0.02% TA cream ในผู้ป่วยทารกที่ได้รับการใส่ Nasal prongs ที่ถูกรับไว้รักษาในโรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
20 ชมพูนุช เนตรหาญ ประสิทธิผลของหมอนช่วยใส่ท่อหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่และความพึงพอใจของแพทย์และพยาบาล ดูข้อมูล
21 ชมพูนุช เนตรหาญ การศึกษาเปรียบเทียบการกลับมาทำงานของระบบทางเดินอาหารระหว่างการให้สารน้ำเพื่อการควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดกับการให้สารน้ำแบบเดิมในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้อง ดูข้อมูล
22 นางสาวมลฤดี หลอมทอง CQI เรื่่อง ผ่าตัดมั่นใจ Mark Site ถูกต้อง ดูข้อมูล
23 นางสาว กรองทอง ชวพันธุ์ ผลการใช้แนวทางเสริมธาตุเหล็กในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย 2000-2499 กรัมโรงพยาบาลฝาง ดูข้อมูล
24 นิยม ชีพเจริญรัตน์ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกโดยใช้ fecal occult blood test ร่วมกับอาการทางคลินิกในการค้นหาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไส้ตรง ดูข้อมูล
25 นางเมธินันท์ ผิวขำ การส่งเสริมการปฏิบัติของพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
26 แพทย์หญิงวัชรวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับลิโดเคนร้อยละสิบในการส่องกล้องโพรงจมูก ดูข้อมูล
27 สุพรรณี ตันวิรัช และสุมาลี จุลพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะตัวเหลืองของทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพิจิตร ดูข้อมูล
28 วาสนา สุขอยู่ และ อุษณี ปั้นเพ็ง ปัจจัยที่มีผลต่ออาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วตัว เมื่อพักฟื้นในโรงพยาบาลพิจิตร ดูข้อมูล
29 นายวิจิตร์ โทนศิริ Weblab service ดูข้อมูล
30 นางสาว คัทลียา อินทะยศ เปรียบเทียบผลการรับรสนมแม่กับน้ำตาลซูโครสต่อความเจ็บปวดระหว่างการแทงเข็มให้ สารน้ำทางหลอดเลือดดำของทารกเกิดก่อนกำหนด ดูข้อมูล
31 นางชนกพร อุตตะมะ ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลนครพิงค์ ดูข้อมูล
32 นายธีรพงศ์ มุทาไร การแก้ไขฟันหน้าล่างสบคร่อมในฟันชุดผสม ด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นแบบบางส่วน อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ดูข้อมูล
33 นางองุ่น บุตรบ้านเขวา การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
34 นางวันณภา สุขยิ่ง ผลของการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติร่วมกับการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะต่อระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอดในหญิงครรภ์แรก ดูข้อมูล
35 จอม สุวรรณโณ การคัดกรองและการจำแนกปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในบริการระดับปฐมภูมิ: เหตุผลและรูปแบบสำหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์สถานการณ์ ดูข้อมูล
36 นางสุธาศิณี หะยีมะสาและ Up น้องด้วย 4 รู้ ดูข้อมูล
37 อรรถพล ปัญญาภู การพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในรกหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกำหนด ดูข้อมูล
38 นิตยา รัชโพธิ์ ผลของการพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนโรงพยาบาลวาปีปทุม ดูข้อมูล
39 นางสาว ศรัญญา ไชยชมพู ผลของชนิดนมต่อการเกิดลำไส้อักเสบในทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลลำปาง ดูข้อมูล
40 ธันยมัย ปุรินัย อพย.(การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก) การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลีนิคในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ ( ACDF) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ดูข้อมูล
41 วิมลรัตน์ เสนาะเสียง คุณภาพบริการหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
42 นพ. วิชิต รุ่งพุทธิกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะพังผืดรอบท่อน้ำดี ในประชากร ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
43 นางสาวณัฎฐวรรณ เจริญมงคลสกุล การศึกษาภาวะรอยโรคในช่องปากและสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
44 นางสาวนูรมา สาเมาะ ผลของมณีเวชท่าผีเสื้อต่อระยะเวลาการเปิดขยายของปากมดลูกในมารดารอคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
45 นางนุชจรีพร ทองวรณ์ ผลของการวางแผนการจำหน่ายโดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ต่อระยะเวลานอนโรงพยาบาลและการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบอายุ 0-5 ปี ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนาจังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
46 นางสาวนฤพร ชูเสน การคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในชุมชน อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ดูข้อมูล
47 นางสาวปนัดดา อินทรลาวัณย์ ประสิทธิผลของการใช้แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด NSTE-ACS เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจสวนหัวใจในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
48 นางกัญญาพัชร กิณเรศ M0uth prop ทำเอง โดนใจ ปลอดภัยตอนทำฟัน ดูข้อมูล
49 อรรจจิมา ศรีชนม์ เปรียบเทียบการใช้ gauze, sponge และ swab ในการทำแผลแบบระบบสุญญากาศ Wound Center โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
50 ชุติมา กางการ การเปรียบเทียบผลสำเร็จการช่วย APPLY LARYNGOSCOPE BLADE FOR INTUBATE ระหว่างฟันยางและผ้าก๊อสในผู้ป่วยที่มีปัญหาฟันบนหลุด หรือใส่ฟันปลอมติดแน่น ที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายโรงพยาบาลชัยภูมิ ดูข้อมูล
51 ยุพิน เชื้อพันธุ์ ผลของการใช้ นวัตกรรม จุกนม Dressing ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่สายระบาย Percutaneous Drainage ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
52 นางบุญรอง ยามแย้ม ผลการเช็ดตัวลดไข้ในกรณีไข้อุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 38.5 ċ ด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำมะกรูดในผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หอผู้ป่วยพิเศษนำโชค โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
53 สรินธร วงศ์หยกสุริยา ผลการพัฒนาโปรแกรมสั่ง-เบิกพัสดุ โรงพยาบาลปัตตานี ดูข้อมูล
54 เภสัชกรหญิงอนัญญา สองเมือง ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดที่มีปัญหาการใช้ยา ร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ดูข้อมูล
55 สุภาภรณ์ กิจจานุลักษ์ ลักษณะทางคลินิกที่เพิ่มการกลับมาตรวจรักษาซ้ำด้วยภาวะเลือดออกในสมองในผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
56 สรินธร วงศ์หยกสุริยา ผลการพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาของโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
57 นางสาวรัศมีแข พรหมประกาย การสร้างแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
58 นางประไพพรรณ ใจอักษร ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
59 หัทยา อวดสุข ผลการใช้นวัตกรรมมืออบอุ่นเพื่อลดภาวะ Distress ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการทำหัตถการ Suction Clear Air Way ดูข้อมูล
60 นางวราภรณ์ กรโสภา การพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุราโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดูข้อมูล
61 นางสาวเก้ากานดา เฮงบำรุง การศึกษาประสิทธิผลของ triflow ต่อผลการขยายตัวของทรวงอก ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด ดูข้อมูล
62 นางสุรีย์รัตน์ แก้วชัง ผลการใช้ Early Warning Signs เพื่อลดระยะการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของอาการแสดง ในผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูก โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
63 นายแพทย์ปริญญา สันติชาติงาม คะแนนทำนายวิธีการรักษาการบาดเจ็บของลำไส้ใหญ่โดยใช้ SCOPES ดูข้อมูล
64 พิจิตรา ประเสริฐโส การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฝาย ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
65 นางปัทมาพร ชนะมาร การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
66 นางนริฐา อัตไชย การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ดูข้อมูล
67 ทันตแพทย์วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน การสร้างแบบจำลองสำหรับการทำนายรอยโรคที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ดูข้อมูล
68 นางสุวิมล พุทธบุตร การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเกิดภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
69 อุบลรัตน์ ชุ่มมะโน ความรู้และการปฏิบัติตนหลังการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ในผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึก ดูข้อมูล
70 นางสุกัญญา เลาหธนาคม ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลลำปาง ดูข้อมูล
71 นางสาวน้ำฝน ศรีวิชา ประสิทธิผลของการใช้แบบประเมินการกลืนในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic Stroke) เพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสำลัก (Aspirate Pneumonia) โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
72 จิราวรรณ สันติเสวี การลดระยะเวลาการวินิจฉัย Hepatitis ในผู้ป่วยวัณโรคได้รับยาวัณโรคสูตรพื้นฐาน ภายหลังปรับปรุงระบบงานคลินิกวัณโรคแบบใหม่ โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
73 นางพัชรฉัตร ภูมิสถาน การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยกระดูกรอบข้อสะโพกหัก (Capture the Fracture ) โรงพยาบาลชัยภูมิ ดูข้อมูล
74 ดาวเรือง จัตุชัย ผลของการใช้แนวทางการดูแลและการคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดก่อนการจำหน่ายกลับบ้านของห้องคลอดโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ดูข้อมูล
75 นางสาวกรุณา ตรีผล การพัฒนาการจัดบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ดูข้อมูล
76 นางสาวอรทัย จำปาทอง การเปรียบเทียบระดับกำลังกล้ามเนื้อ (Motor Power) ในผู้ป่วยอัมพาต ก่อนกับหลัง การใช้Transcutaneous Electrical Nerve Stimulationที่จุดฝังเข็ม ดูข้อมูล
77 ชุติมา ภูบาลกระแสร์ การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
78 น.ส.ทิพย์สุดา ศรีสร้อย การพัฒนาศักยภาพในการดูแลทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
79 พ.ท. สุนทร อุ้ยศรีคูณ พ.บ. ผลของ แอดวานซ์ จอยฟูล ไซโคนิวโรบิคซ์ ต่อการรักษา functional dyspepsia ที่รักษายาก ดูข้อมูล
80 นางสาวกฤศนิน พงศ์พิศ การศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
81 นายเกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์ ผลการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินโดยใช้รูปแบบแบ่งระดับความเร่งด่วน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ดูข้อมูล
82 นางสาวรุจิรา สิ้วอินทร์ การพัฒนาการส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดูข้อมูล
83 นางจินตนา อาษาวัง ประสิทธิภาพของรูปแบบการป้องกันภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
84 นาอีละห์ สะแลแม ประสิทธิผลการใช้ล้อนวดบรรเทาปวดแก่หญิงตั้งครรภ์แรกในระยะรอคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
85 นางสิริกร สุทธิมั่น การพัฒนากระบวนการคัดกรองและดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง ภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการ ดูข้อมูล
86 พรทิพย์ แซ่ฮ้อ ผลของการสัมผัสมือต่อระดับความวิตกกังวลและสัญญาณชีพในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแบบนัดล่วงหน้าด้วยวิธีให้ยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกาย ดูข้อมูล
87 ประไพ บรรณทอง การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดูข้อมูล
88 นางสาวมาลี กาฬหว้า พัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยเลือดออกในสมอง หอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
89 นายเกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์ ผลการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินโดยใช้รูปแบบแบ่งระดับความเร่งด่วน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ดูข้อมูล
90 ปุญณิศา ศรีวาจา การพัฒนาแนวทางการให้บริการดูแลผู้ป่วยAlcohol withdrawalที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
91 ฤทัยรัตน์ ไพยะเสน การประมาณค่าระดับแอลดีแอลขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นมาก ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีค่า HbA1c มากกว่า 7% ดูข้อมูล
92 อัจฉรา ลือโสภา การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ Focus charting ในงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
93 วันทนา บุญคง ผลของนวัตกรรมกล่องมหัศจรรย์เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียนขณะดมยาสลบในโรงพยาบาลลำปาง ดูข้อมูล
94 นางสาวจรัญญา ระเมิ๊ด การพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชนด้วยการเดินโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2550–2560 : กรณีศึกษา ดูข้อมูล
95 นางพรรษณภัทร สุทธิบาก การพัฒนางานเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
96 นาย นิสิต ปัญโญ ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์ป้องกันการกดทับท่อช่วยหายใจ หน้ากากครอบกล่องเสียง และใบหน้าของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดโดยการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ดูข้อมูล
97 นางสาวจรัญญา ระเมิ๊ด การพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยอุปกรณ์ฝึกหายใจ ก่อแรงดันบวกโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2556–2560 ดูข้อมูล
98 นางสาวประวินา ปะตา กระบวนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
99 นายเฉลิมพล คุ้มศรี ผลการให้ข้อมูล การระงับความรู้สึกผ่านช่องไขสันหลัง ด้วย Smart Phone ดูข้อมูล
100 นางสุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในงานดูแลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
101 นางสาวฉวีวรรณ ดียิ่ง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลประมาณการสูญเสียเลือดจากการคลอด ดูข้อมูล
102 นริสรา อภิชาติสินพงศ์ การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะหลอดลมหดเกร็งในผู้ป่วยหอบหืด ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายร่วมกับการใส่ท่อช่วยหายใจ ดูข้อมูล
103 เภสัชกรสุรพร ศุภโรจนอุดม การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องด้านยาที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที ภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรังในเขตตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
104 รัศมี ลือฉาย รัศมี ลือฉาย ดูข้อมูล
105 กรรณ์ศิรินทร์ ดำสุข การบริหารความเสี่ยงของการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
106 นางสาวมหัครพร พลเยี่ยม การพัฒนาศักยภาพการดูแลคนพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว ดูข้อมูล
107 นางเพิ่มพูน ศิริกิจ พัฒนารูปแบบการส่งต่อทารกแรกเกิดจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
108 นพ.สุดชาย อมรกิจบำรุง แบบคัดกรองหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกที่มี Apgar score ที่ 1 นาที ≤ 7 คะแนน ดูข้อมูล
109 นางอมรรัตน์ ประสีระเก การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ดูข้อมูล
110 นางยุพนา ลิงลม การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ดูข้อมูล
111 นางพิมพ์นภา แซ่โซว พัฒนารูปแบบการประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา ปี 2559-2560 ดูข้อมูล
112 นายชัยวัฒน์ ไชยกาศ ผลการใช้นวัตกรรมป้องกัน Hematoma หลังการตรวจสวนหัวใจ ดูข้อมูล
113 พรพิศ กาลนาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ดูข้อมูล
114 นางนิยากร อินทะขัน การพัฒนากระบวนการบริการเชิงรุกยุค 4.0 ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
115 นางลัดดาวัลย์ บังเอิญ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol withdrawal โรงพยาบาลภูสิงห์ ดูข้อมูล
116 นางยุวดี บุญลอย การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตบาดเจ็บเฉียบพลันที่รักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่องในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
117 นางจันทร์แก้ว จันทร์ลุน การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระบบบริการช่องทางด่วน โรงพยาบาลนาเชือก ดูข้อมูล
118 นางอรุณ รุ่งทวีอนันต์ การพัฒนาระบบและแบบฟอร์มที่ใช้ในการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ดูข้อมูล
119 นางสมพร น้ำทับทิม การพัฒนารูปแบบการถอดสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะแผนกผู้ป่วยในฟื้นฟู ดูข้อมูล
120 นูรีดา ดอเล็ง ผลของโปรแกรมติดตามสัญญาณเตือนการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในมารดาคลอดปกติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
121 นางศิริณี ศิริอ่อน การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบรายกรณี โดยการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ ดูข้อมูล
122 นายตันติกรณ์ วิเศษดี การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพและการแก้ปัญหาฟันผุของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
123 นางเยาวลักษณ์ รอดละม้าย การพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพและระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน ดูข้อมูล
124 นางจารุณี เอกผล พัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลใหม่ ป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด ดูข้อมูล
125 นางสาวจันทร์แก้ว แก้วลือ การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในระบบบริการช่องทางด่วน โรงพยาบาลนาเชือก ดูข้อมูล
126 นางกัลยารัตน์ ระถี ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ ดูข้อมูล
127 รัตนา วัฒนศรี ประสิทธิผลของการใช้แนวทางการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
128 ปิยะฉัตร ปิตกาญจนกุล ผลของระบบการเตือนในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (5 CAUTI Reminders) ดูข้อมูล
129 นางบุญนะ รอดทิม ผลการใช้ระบบสัญญาณเตือนต่ออัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดูข้อมูล
130 นางสาวชวมัย ปินะเก การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต ดูข้อมูล
131 ธรรมนูญ สวัสดี การศึกษาปริมาณรังสีที่ผิวหนังของผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีทรวงอกด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิตัล ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดูข้อมูล
132 นางสาวพิชญา วงค์พิมล การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการการเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ( Phlebitis )โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม ดูข้อมูล
133 นางสาวอภิสรา ส่งเสริม การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล
134 นางดรุณี สมบูรณ์กิจ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง หน่วยงานศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาสารคาม ดูข้อมูล