รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายสุดชาย อมรกิจบำรุง แบบคัดกรองหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกที่มี Apgar score ที่ 1 นาที ≤ 7 คะแนน โรงพยาบาลหนองคาย ดูข้อมูล
2 นางสาวนันทวัน ปิ่นมาศ ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างระหว่างวิธีกายภาพบำบัดอย่างเดียวและวิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคแคนซี ดูข้อมูล
3 อัฐพล ชีวรุ่งโรจน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การดูแลไม่ดีของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้ ดูข้อมูล
4 นายสุดชาย อมรกิจบำรุง แบบคัดกรองหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกที่มีน้ำหนักแรกคลอดน้อย ดูข้อมูล
5 นายวีรพงศ์ สง่าลี การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการแจ้งเหตุทางสายด่วน ๑๖๖๙ : เพื่อนคู่ใจ คนไข้โรคเรื้อรัง ดูข้อมูล
6 สุพัตรา โลหะโรจน์วิเชียร ระบบติดตามอุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ด้วยคิวอาร์โค้ด (QR–Code) ดูข้อมูล