รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 ชุลีพร วิมลสิทธิพงศ์ การพัฒนาการวัดอุณหภูมิกายก่อนย้ายทารกไปแผนกทารกแรกเกิดหนัก(ผ้ากระชับจับเวลาวัดไข้) ดูข้อมูล
2 นางสาวจุก สุวรรณโณ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนน และระดับความเสี่ยงจำแนกจากคะแนน ABCD2 กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นแบบชั่วคราว: การศึกษาติดตามจากข้อมูลย้อนหลังระยะยาว 12 เดือน ดูข้อมูล
3 นางวริญญา คงพิจิตร ผลการใช้สื่อ3มิติคัดกรองเต้านมด้วยตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ดูข้อมูล
4 นางสาวพรพิมล แก้ววงษ์ PVC ตากเครื่องมือเคลื่อนที่ ดูข้อมูล
5 นางสาวดาฤดี คงยวง เย็นสุดใจ ใช้ทนนาน ดูข้อมูล
6 นางสรัญญา กุลวงศ์ ลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบำบัดด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล
7 นางสาวปาจรีย์ ศักดิ์วาลี้สกุล ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบจากการได้รับยานอร์อีพิเนฟริน ดูข้อมูล
8 นพ.ธาราณ์ ตันธนาธิป การบาดเจ็บสมองจากการระเบิด: ประสบการณ์จากศูนย์อุบัติเหตุระดับ 1 ภาคใต้ประเทศไทย ดูข้อมูล
9 นางเนตรนภา หลักฐาน ข้อบ่งชี้ ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลและการให้คำแนะนำหลังการฉีดยา Bevacizumab เข้าน้ำวุ้นลูกตา ในผู้ป่วยจอประสาทตา ดูข้อมูล
10 ธนัชพร ใจกว้าง การพัฒนากายภาพบำบัดเชิงรุกสู่ชุมชนเขตอำเภอเมืองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
11 นางสุดารัตน์ แร่วงค์คต ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดST-elevation myocardial infarction (STEMI) ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
12 น.ส.นริศรา ตั้งสกุลทอง Triage Zone สู่การ Monitor ทันเวลา หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านบึง ดูข้อมูล
13 นางพนิดา ภาดี ตารางเวรเสริมที่พยาบาลพึงพอใจ ดูข้อมูล
14 นางสาวจีระพัฒน์ ไชยวังา ประสิทธิผลของการดูวีดีทัศน์แนะนำการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น เพื่อเพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วยขณะทำหัตถการ ดูข้อมูล
15 นางสาวกนิษฐา เสนาะเสียง การประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อมเบื้องต้นและการดูแลตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างการออก กำลังกาย กิจวัตรประจำวัน ลักษณะห้องสุขา กับผู้ที่มีอาการปวดเข่าในเขต อ .เมือง จ.ศรีสะเกษ ดูข้อมูล
16 นางสาวอริสราวรรณ สุขเนาวรัตน์ การพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวัคซีนพื้นฐานของเด็กอายุ 0-1 ปี กรณีศึกษาจังหวัดยะลา ดูข้อมูล
17 นางสาวขวัญชนก สิงคิบุตร ปฏิทินเตือนความจำ 4 ช่วงวัย ดูข้อมูล
18 นายสถาพร มณี ผลลัพธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการคลินิกวาร์ฟาริน ดูข้อมูล
19 วิทยา บุญเลิศเกิดไกร ผลการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วย Safety Culture Survey โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี ดูข้อมูล
20 นางประพร สานนท์ : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองกับพฤติกรรม การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูข้อมูล
21 สุรภา หาระสาร ผลของการใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่องของจุดคัดกรองผู้ป่วยและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
22 นางขวัญดาว ทิพย์ธรรมมา ปฏิทินมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
23 จิราพร เทศภูมิ การพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลการใช้สมุดประจำตัวของผู้ป่วยโรคไตเสื่อมระยะ 3-4 ในโรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
24 นางสาวศศิประภา บุดดา ผลของการใช้โปรแกรม Intensive Care ในการวางแผนจำหน่ายทารก VLBW ในหออภิบาลทารกแรกเกิดป่วย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ดูข้อมูล
25 นางสาวแพรวพิมพ์อร ภูเฮืองแก้ว ผลการค้นหาความเสี่ยงการเกิดความเป็นพิษต่อไตจากค่าซีรั่มครีอะตินินในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีสะเกษ ดูข้อมูล
26 นายสุพล มุธระพัฒน์ การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ข้อเข่าท่ายืน ทั้ง 2 ข้าง (Both knee AP,Lat Standing ) ดูข้อมูล
27 นางสาวณภัทร แสนหอม การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ดูข้อมูล
28 นางนิรมล โกศัลวิตร การศึกษามารดาที่มีภาวะตกเลือดภายใน 2 ชั่วโมงหลังคลอดในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ดูข้อมูล
29 นางสาวปรานี อสิพงษ์ ประสิทธิผลการดำเนินงานเพื่อลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
30 นางชิดชนก พรมคง การลดระยะเวลาการวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยชุดทดสอบ Latex Agglutination test ดูข้อมูล
31 สายใจ นกหนู ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่ออาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อไหล่ยึดติด ดูข้อมูล
32 จินดาพร พรมไธสง การพัฒนาบุคลากรในการแปลผลการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ก่อนคลอด ดูข้อมูล
33 นางสาวอัญญารัตน์ อภิสวัสดิ์มงคล ประสิทธิผลของการกั้นแสงรบกวนจากเครื่อง phototherapy ด้วยนวัตกรรมม่านบังแสง ดูข้อมูล
34 ณัชกานต์ อินต๊ะรินทร์ ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการออกกำลังกายโดยใช้ Shoulder Wheel ในผู้ป่วยที่มีภาวะไหล่ติด ดูข้อมูล
35 นางสาวพัชรี กาฬกาญจน์ ผ้ายืดพิชิตข้อ ดูข้อมูล
36 ปราณี ช่วงไกล ประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการควบคุมภาวะอ้วนในสามเณร ดูข้อมูล
37 นางนิดนิรัญ ลาโม้ การพัฒนากระบวนการการขอเลือดและส่วนประกอบของเลือด ดูข้อมูล
38 นางพิกุล มุกดาประเสริฐ การเปรียบเทียบการใช้แนวทางการดูแลฟันเทียมถอดได้ชนิดฐานอะคริลิก กรณีศึกษา : กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
39 นางวนิดา อ่องจุ้ย ผลของการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล โรงพยาบาลวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
40 นางสาวธิดารัตน์ สืบสุนทร พฤติกรรมการป้องกันวัณโรค ในผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอด ในเขตบริการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาด ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
41 สุธีรา จันทร์ชมภู การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการประเมินความปวดในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ดูข้อมูล
42 กภ.พรชุลี จันทร์แก้ว ประสิทธิผลของโปรแกรมความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง การออกกำลังกายเพื่อลดและป้องกันอาการปวดหลังในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง อำเภอละงู จังหวัดสตูล หมายเลขใบรับรอง: ET-ST 011/2560 ดูข้อมูล
43 นงลักษณ์ สุรศร การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดspineที่ได้รับยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลสุรินทร์ ดูข้อมูล
44 ศานิต อินทรเกษตร การตั้งค่า KVp ที่ได้จากความสูงร่างกายหารสองสำหรับการถ่ายภาพรังสีทรวงอก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดูข้อมูล
45 นางอนงค์ สุรเตมีย์กุล ผลการใช้ Program Barcode ต่อการบริการงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลสุรินทร์ ดูข้อมูล
46 นางทองเหรียญ มูลชีพ โครงการศึกษาเปรียบเทียบคุณแม่วัยใสและคุณแม่วัยสูงอายุในจังหวัดลำพูน :การพัฒนาแนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องหลังคลอดสู่ชุมชน ดูข้อมูล
47 วันเพ็ญ บุญประเสริฐ ผลของโปรแกรมการป้องกันอุบัติเหตุจากเข็มของมีคมและการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพเชียงคำ-ภูซาง ดูข้อมูล
48 นางทองเหรียญ มูลชีพ การตั้งครรภ์วัยรุ่นและผลการตั้งครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน ดูข้อมูล
49 นางปณิตา ดวนใหญ่ นวัตกรรม เปิดกล่องดู หนูช่วยได้ ดูข้อมูล
50 สายชล ขุนหล้า การป้องกันเด็กตกเตียงในโรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
51 กัญญาณัฐ หาญกุล การพัฒนาคุณภาพฟิล์มจากเอกซเรย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
52 นิภาธร ถวิลการ การเปลี่ยนชุดให้สารน้ำในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
53 เพียงขวัญ แตงอ่อน ความปลอดภัยในการใช้เครื่อง Defibrillation โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
54 ระพีพร แพทย์จะเกร็ง การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลในการเฝ้าระวังสภาวะการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยคลื่นความถี่สูง ดูข้อมูล
55 พว.วนิดา ถาวรารัตน์ CQI: โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า ดูข้อมูล
56 อธิญา ก้อนคำ การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในรพ.ปรางค์กู่ ดูข้อมูล
57 นางสาวนิติยา ปิดตาทะเน การพัฒนาระบบบริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ดูข้อมูล
58 นางสาววิภา แก้วหนองยาง การพัฒนาระบบการนัดส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารแบบผู้ป่วยนอกที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
59 นางเกตมณี แสนจันทะ ประสิทธิภาพการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยSepsis งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
60 อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย ผลการรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่มีสัญญาณชีพไม่คงที่โดยการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ ดูข้อมูล
61 เสริมศิลป์ สินศิริ ระบบแจ้งเตือนส่งต่อฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล ดูข้อมูล
62 พว. ดวงใจ บุญตัว ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดstreptokinaseโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
63 พญ.ทองทวี ศุภาคม ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ เพื่อลดจำนวนทารกน้ำหนักน้อยใน 5 ปี ย้อนหลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ดูข้อมูล
64 กภ.มัชฌิเมณ์ อรุณวงศ์ ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับนวัตกรรมต่อช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยข้อเข่ายึดติด ดูข้อมูล
65 กภ.บัณฑิต พรหมมานนท์ เฝ้าระวังการเกิด Burn ในคนไข้กายภาพบำบัด ดูข้อมูล
66 เภสัชกรธนัฎชา สองเมือง โปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกแจ้งเตือนรายการยาที่ผู้ป่วยมีประวัติอาการไม่พึงประสงค์แบบง่าย ในงานบริการเภสัชกรรม ดูข้อมูล
67 นางวงเดือน เพชรสังหาร พัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา ดูข้อมูล
68 ภญ.เมธิรา ศิริอังคาวุธ ทบทวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ดูข้อมูล
69 ภญ.เมธิรา ศิริอังคาวุธ ผลการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ดูข้อมูล
70 นางสาวอนุตร์ธิดา ศรีศักดิ์นอก การพัฒนาโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลบรบือ ดูข้อมูล
71 อำภาพร ผิวอ่อน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด ดูข้อมูล
72 นางสาวภัลลณี ปักกาเวสังข์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
73 นายวิษณุกร พุทธบาล การหาค่า cut off ที่เหมาะสมต่อการคัดกรองอัลฟา-ธาลัสซีเมีย 1 และบีตาศูนย์-ธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลบรบือ ดูข้อมูล
74 นางสุมิตรา ติระพงศ์ประเสริฐ ผลของการใช้กระบวนการจัดการความรู้ต่อการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำหลังได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ดูข้อมูล
75 พักตร์ศิริ เกื้อกูล ผลการคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามระดับความเร่งด่วน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนภาลัย ดูข้อมูล
76 นางอารยา บุณยโพธิ การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด(SK) ของผู้ป่วยSTEMI โรงพยาบาลเขื่องในปี2560 ดูข้อมูล
77 น.ส มะลิ สาธุภาค ผลการคาดคะเนน้ำหนักทารกโดยสูตรJohnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดเพื่อป้องกันการคลอดติดไหล่โรงพยาบาลเขื่องใน ดูข้อมูล
78 น.ส.มะลิ สาธุภาค ผลของ AMTSLร่วมกับการประคบเย็นคลึงมดลูกต่อความเจ็บปวดและการตกเลือดคลอดในระยะที3ของการคลอดจากUterine Atonyโรงพยาบาลเขื่องใน ดูข้อมูล
79 นางพิมอำไพ คงแดง การพัฒนาห้องปฎิบัติการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดในประเทศไทยกับไทยแลนด์ 4.0 ดูข้อมูล
80 นางสาวนิโลบล ลาธิโน แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
81 นางสาวณัชชา ปาณะจำนงค์ การประเมินความถูกต้องของวิธี PCR-Reverse Dot Blot Hybridization ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของยีน Beta-thalassemia ดูข้อมูล
82 นางสาวมณี เขม้นเขตรการ ชุดตรวจสารพิษอย่างง่าย ดูข้อมูล
83 ยุรี ยานะเซะ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก (preeclampsia) ในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครพิงค์ ดูข้อมูล
84 เมลิสสา พันธุ์เมธิศร์ อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันจากสารทึบรังสี ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ดูข้อมูล
85 อัญชนา ฉิมวิลัยทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดในมารดากลุ่ม Low risk ที่คลอดในโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
86 นงเยาว์ เอื้อตรงจิตต์ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลนครพิงค์ ดูข้อมูล
87 พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร ผลลัพธ์การดูแลของผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
88 นายสยาม ทวีสมบัติ ผลของการให้ข้อมูลก่อนและหลังผ่าตัดต่อคุณภาพชีวิตและความวิตกกังวลในผู้ป่วย ที่มารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
89 ภักดี แก้วแปงจันทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการคลอดแต่ละระยะกับการติดเชื้อของแผลฉีกขาดบริเวณแผลฝีเย็บที่เกิดจากการคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดผ่านทางช่องคลอด ดูข้อมูล
90 เอกวิทย์ ตันประดิษฐ์ ปัจจัยในการพยากรณ์ผลการรักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูล
91 นาย ปพนธ์ ปัตตาเคนัง การพัฒนาแนวทางการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI ภายใน 30 นาที ดูข้อมูล
92 นางรมณ พงศ์ภัทรพร ผลของโปรแกรมการดูแลทารกตัวเหลืองวันส่องไฟรักษาต่อจำนวนการส่องไฟ และอุบัติการณ์ไม่ยินยอมส่องไฟรักษาหอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
93 วันดี เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล พว. ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมในการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวของ Heart Failure Clinic โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ดูข้อมูล
94 นางสาว วิไลพร ภูพิพัฒน์ วิไลพร ภูพิพัฒน์ ดูข้อมูล
95 พิมพ์พร พรหมคำตัน ความตรงภายนอกของการใช้ The Symptomatic Intracranial Hemorrhage Score ในการทำนายการเกิดเลือดออกในสมองผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลนครพิงค์ ดูข้อมูล
96 นางเดือนเพ็ญ ปะติกานัง การสร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังภาวะคลอดติดไหล่ เครือข่าย บริการงานห้องคลอด โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
97 พนิดา อบอุ่น การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและอุจาระร่วงเฉียบพลัน โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2561 ดูข้อมูล
98 นรินทร์ แก้วมา ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบชนิดไม่แตกทะลุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ดูข้อมูล
99 นางสาคร ปัตตาเคนัง ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ดูข้อมูล
100 นางสมจิตต์ วิเศษ การใช้สัญญาณเตือน (Modified Early Warning Sign : MEWS) ในการบริหารความเสี่ยงในผู้ป่วยที่มีภาวะทางหายใจอุดกั้น ดูข้อมูล
101 นพ.ชัยณรงค์ อริยานุชิตกุล และทีมผ่าตัด ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพล นวัตกรรมแผ่นขูดจี้ ดูข้อมูล
102 นางสาวทิพย์วารี เสนาะคำ การพัฒนาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการและการเกิดเชื้อวัณโรคดื้อยา ในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
103 นางณิชชารีย์ ภูมิพาณิชย์ชัย การพัฒนารูปแบบการคัดกรองเพื่อป้องกันการเกิดภาวะฉุกเฉินแผนกผู้ป่วยนอก ดูข้อมูล
104 วุฒิพงษ์ ห้วยไผ่ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการในรพ.สต.เครือข่าย หน่วยคลินิกหมอครอบครัว เขต อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ดูข้อมูล
105 นายขันธ์ทิวา ชัยราช อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ปี 2560 ดูข้อมูล
106 นายศตวรรษ ศรีสมบัติ การพัฒนาการดำเนินงานทันตสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
107 พิชัย ลาภเกิด การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดระหว่างการใช้อัลตราซาวด์และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากระแสอินเตอร์เฟอร์เรนเชี่ยลในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย เป็นโรคปวดหลังส่วนล่าง โรงพยาบาลชัยภูมิ ดูข้อมูล
108 นางสาวตูแวซัมซีย๊ะ ตูแวกู การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยช่องทางด่วน ดูข้อมูล
109 นางสาวปิยะมาภรณ์ จันนามอม พัฒนาระบบบริการอาหารผู้ป่วยห้องพิเศษ ดูข้อมูล
110 นางสาหูรา ดอเลาะ พัฒนาระบบการคัดกรองประเภทผู้ป่วย(ESI)ให้มีประสิทธิภาพ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินัง ดูข้อมูล
111 ตูแวซัมซีย๊ะ ตูแวกู การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยช่องทางด่วน ดูข้อมูล
112 นางเพชรรัตน์ พัฒนชัย การประเมินผลการให้บริการทันตกรรม นวัตกรรม “ผจญภัยในสวนสนุกแบบ Fun Fun” ในเด็กอายุ 6 เดือน -12 ปี โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
113 ทัศนีย์ ภูนาฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงสู่ภาวะวิกฤติของผู้ป่วยสัญญาณชีพไม่คงที่ ในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
114 นางสาวนราทิพย์ ทองมหา การประเมินผลผลิตการอุดฟันด้วยวิธี The Simple Multi Attribute Rating Technique (Smart technique) ในฟันน้ำนมเด็ก อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
115 นางกุลหงษ์ เลาะไธสง ประเมินดีไม่มีเสี่ยง ดูข้อมูล
116 นายสิทธิพงศ์ ปาปะกัง ผลของการใช้นวัตกรรมสำลีเย็นเพื่อลดอาการปวด หลังได้รับการเจาะเลือดในผู้ป่วยเด็กวัยเรียน หอผู้ป่วยเด็กโต โรงพยาบาลมหาสารคาม ดูข้อมูล
117 นราวุธ จันทร์เต็ม นวัตกรรม สื่อรักออนไลน์ ห่างไกลยาเสพติด ดูข้อมูล
118 แพทย์หญิงณัฐธิดา ตันสังวรณ์ ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการที่ไม่จำเพาะในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
119 นางสาวณัฐกฤตา อุดใจ การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด C/S ดูข้อมูล
120 ธัญญาภรณ์ ธัญญศรีสมบัติ ผลของการส่งเสริมการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกต่อการปฏิบัติชองพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการนอนโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ดูข้อมูล
121 นางศิราณี คำอู การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเพื่อป้องกันภาวะลิ้นหัวใจติด โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
122 นางสาวอาภัสตรา สันประภา การป้องกันการติดเชื้อแผลหลังผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
123 นางทัศนียา อินทรกำแหง การพัฒนาใช้ sticker ระบุสีของวันและสีเม็ดยาติดซองยาในผู้ป่วยกินยา warfarin ดูข้อมูล
124 นางสาวอาภัสตรา สันประภา การป้องกันการติดเชื้อแผลหลังผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
125 นางสาวสุรีย์ฉาย พรมราช SPA HA (สปา ฮ้า) ดูข้อมูล
126 นางสาวนุจรินทร์ เอี่ยมสะอาด Set มหัศจรรย์ ดูข้อมูล
127 ณัฐพล เดชะปรากรม การประเมินโปรแกรมระบบนัดตรวจออนไลน์คลินิกหู คอ จมูก รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ดูข้อมูล
128 นางสาวมณท์ธภัชรด์ สุนทรกุลวงศ์ การพัฒนาคุณภาพการประเมินและคัดกรองอาการติดเชื้อระยะแรกในทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
129 นางประกายเดือน ศรีแก้ว นวัตกรรม “ธงชัยไข X-ray” ดูข้อมูล
130 นางกรรณิการ์ ศุภกิจอนันต์คุณ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการลดภาวะแทรกซ้อน ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม ดูข้อมูล
131 นางสาวมะลิดา วรนาม นวัตกรรม สายรัดข้อมือกดห้ามเลือด “Wrist band 3S” ดูข้อมูล
132 ภญ.นุชจรี ปัชชุนาภรณ์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบท่อส่งยาโรงพยาบาลสุรินทร์ ดูข้อมูล
133 นางประกายเดือน ศรีแก้ว การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ ดูข้อมูล
134 นางสาวพัชราพร ศรีนคร ประสิทธิผลการนำใช้แนวปฏิบัติการควบคุมความดันในกะโหลกศีรษะสูง โดยใช้ Staircase ICP Control Algorithm, Medical college of Virginia , 2000 ดูข้อมูล
135 ธีระยุทธ สาสาร ผลของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอฟันชุมชน ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
136 นางจริยา จำรัสธนสาร “พัฒนาระบบการดูแลโรคปอดบวมในเด็ก” ดูข้อมูล
137 สมร เชิญนิยม ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและอุบัติการณ์การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะในชุมชน ดูข้อมูล
138 กันต์กนิษฐ์ ศิริโส พัฒนาการให้คำปรึกษาการบำบัดทดแทนไต เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกการรักษาด้วยCAPD โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ดูข้อมูล
139 นางรัตนา ทองแจ่ม การใช้ Supra cuff suction ในการลดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล
140 นางสาวปาริชาติ พานิชศิริ กระบวนการส่งต่อการดูแลผู้ป่วย On Skull traction จากโรงพยาบาลตติยะภูมิ สู่โรงพยาบาลชุมชน ดูข้อมูล
141 นางญาณิศา ภาษี การศึกษาผลการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการจัดการความปวดโดยใช้คะแนนความปวด (Pain score) แผนกผู้ป่วยนอกและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
142 นางสาวประทุม ไชยนาน โมเดล ไฉไล ใส่ใจ ฟันสวย ดูข้อมูล
143 นางสาวอำภา ทาเวียง “slide รู KPOH” ประเมินคะแนน sepsis รวดเร็วทันใจ ปลอดภัยถ้วนทั่ว ดูข้อมูล
144 นางสาวมะลิดา วรนาม นวัตกรรม สายรัดข้อมือกดห้ามเลือด “Wrist band 3S” ดูข้อมูล
145 นางทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย การเฝ้าระวังภาวะSepsisด้วยผังการแบ่งโซนผู้ป่วยตาม SOS score ดูข้อมูล
146 รัตนา ทองแจ่ม การใช้ Supra cuff suction ในการลดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล
147 นางทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย การเฝ้าระวังภาวะSepsisด้วยผังการแบ่งโซนผู้ป่วยตาม SOS score ดูข้อมูล
148 นาย มนูญ คุณพรม การพัฒนาการคัดแยกผู้ป่วยที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยโดยใช้ ESI TRIAGE ดูข้อมูล
149 อุดมพร นวลงาม การพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในการตรวจทางรังสี ดูข้อมูล
150 นางสาวขนิษฐา สาธุชาติ พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งนาง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
151 นางสุพรรณิการ์ อสิพงษ์ พีวีซีประยุกต์วัดส่วนสูงเด็ก ดูข้อมูล
152 นางสาวไพรจิตรา อินทร์สำราญ การสื่อสารการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค...ด้วยผังตาราง ดูข้อมูล
153 นางสาวสันศนีย์ ดีภัย การพัฒนาบริการพยาบาลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโดยใช้การจัดการรายกรณี ดูข้อมูล
154 รสวลีย์ ธรรมสาร, ขนิษฐา พิมพ์โพธิ์ การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.เปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
155 นายอำนาจ พิมพาต ลดขั้นตอนและเวลาการรับบริการผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดถาวรในคลินิกPacemaker โดยใช้เทคนิคลีน (Lean) ดูข้อมูล
156 นางสาวอาซีย๊ะ วายีกอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผลการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลภาวะตกเลือดของมารดาหลังคลอดร่วมกับใช้นวัตกรรม seven prevent PPHต่อภาวะตกเลือดของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลกรงปินัง จ.ยะลา ดูข้อมูล
157 นางสาวกฤษฎาพร การินทร์ ผลการทำ Ultrafiltration แต่ละวิธีต่อระดับความเข้มข้น Hematocrit ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ดูข้อมูล
158 นางอัจจิมา บุญส่ง เรื่องฟันเราช่วยได้ ดูข้อมูล
159 นางสาวปาริชาติ กำขันตี การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราวทางหลอดเลือด : จากความเสี่ยงสู่ Best Practice ดูข้อมูล
160 นางนิตยา รัชโพธิ์ การพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มบุคลากรทั่วไป ในโรงพยาบาลวาปีทุม ปี2561 ดูข้อมูล
161 สุดาลักษณ์ จันทรเจริญ เบาะเกาะเด็ก ดูข้อมูล
162 นางเสาวลักษณ์ คำหลอม ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบกระดูกและของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
163 นางคณิต ณ พัทลุง ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรม “ปั๊มลมมหัศจรรย์ ชนิดปรับแรงดันได้” ดูข้อมูล
164 นางคณิต ณ พัทลุง ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรม“ผ้าอ้อม ห่อหุ้มอุ้มรัก” ดูข้อมูล
165 อุบล จ๋วงพานิช การติดตามผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้น้ำผึ้งเพื่อการป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร Folfox4 และ Folfox6 ดูข้อมูล
166 นางนัยน์รมณ วงษ์ผักเบี้ย การพัฒนาแนวทางการส่งตรวจปัสสาวะทางเคมีโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับ Albumin และ Glucose ในปัสสาวะที่อุณหภูมิห้อง ณ เวลาต่างๆ ดูข้อมูล
167 อนุธิดา ทับมี การประเมินความปลอดภัยและผลของตำรับยาเหลืองสุราษฎร์ (ยาเหลืองนรินทร์) และน้ำมันทองนพคุณในการรักษาแผลเบาหวานและแผลกดทับ ดูข้อมูล
168 นางสาวนวลฉวี วังคะฮาต ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยหอบหืดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ดูข้อมูล
169 นางชนัญชิดา คำยัง ประสิทธิผลการใช้Alcohol เช็ดหน้ากากพ่นยาและเปลี่ยนหน้ากากพ่นยาทุกวันในผู้ป่วย โรคหอบหืด หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
170 นางสาวอาริษา คนหาญ ประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดวัดปริมาณการสูญเสียเลือดหลังคลอด ในมารดาคลอดทางช่องคลอด ดูข้อมูล
171 นางสาววิไลรักษ์ กลางประพันธ์ การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการนัดผ่าตัดล่วงหน้าและผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการนัดผ่าตัดล่วงหน้า ในหน่วยงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
172 นางสาว ณิภาพรรณ จันปุ่ม การเปรียบเทียบความปวดระหว่างการให้ยาแบบร้องขอกับแบบ around the clock ในผู้ป่วยผ่าตัดต่อมทอนซิล โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
173 น.ส.จีรวรรณ มาสิงบุญ การเปรียบเทียบการลดระยะเวลาที่ 2 ของการคลอดระหว่างการจัดท่านอนศีรษะสูง (Up right) และท่านอนหงายราบในหญิงตั้งครรภ์แรก ดูข้อมูล
174 นางสาวนิตยา ใสศรี Plastic wrap ก่อนใส่ (UAC & UVC) ปลอดภัยไม่มี skin burn ดูข้อมูล
175 นางธันยรัศมิ์ มงคลสิริภัทร นาฬิกาเสี่ยงทาย ดูข้อมูล
176 นางสุพาพร ตันดี การพัฒนากระบวนการการเฝ้าระวังภาวะ Neurologic deficit ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด Spinal หอผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
177 นายสยาม ทวีสมบัติ ผลของการให้ข้อมูลก่อนและหลังผ่าตัดต่อความวิตกกังวลและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่มา รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
178 นางสุพาพร ตันดี การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ หอผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
179 นางสาวทิพยนิภา กลางพรม นวัตกรรม Stroke Weakness and Lesion Sign ดูข้อมูล
180 นางบุญมี สันโดษ นางบุญมี สันโดษ ดูข้อมูล
181 ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล การพัฒนารูปแบบการทำฟันครั้งแรกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในห้องฟันคิตตี้ ดูข้อมูล
182 ลัดดาวัลย์ ปราบนอก ระบบการสำรองยาในห้องฉุกเฉิน โดยใช้รถยาเคลื่อนที่ ดูข้อมูล
183 นางสาวกาญจนา พันนะ ผลของโปรแกรม BMI ไม่เพิ่ม เธอทำได้ ฉันทำได้ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูล