รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 ชุลีพร วิมลสิทธิพงศ์ การพัฒนาการวัดอุณหภูมิกายก่อนย้ายทารกไปแผนกทารกแรกเกิดหนัก(ผ้ากระชับจับเวลาวัดไข้) ดูข้อมูล
2 นางสาวจุก สุวรรณโณ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนน และระดับความเสี่ยงจำแนกจากคะแนน ABCD2 กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นแบบชั่วคราว: การศึกษาติดตามจากข้อมูลย้อนหลังระยะยาว 12 เดือน ดูข้อมูล
3 นางวริญญา คงพิจิตร ผลการใช้สื่อ3มิติคัดกรองเต้านมด้วยตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ดูข้อมูล
4 นางสาวพรพิมล แก้ววงษ์ PVC ตากเครื่องมือเคลื่อนที่ ดูข้อมูล
5 นางสาวดาฤดี คงยวง เย็นสุดใจ ใช้ทนนาน ดูข้อมูล