รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 พีระเดช สำรวมรัมย์ การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค(iNow project)เพื่อการบูรณาการแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ดูข้อมูล
2 นางสาวขวัญเรือน แสนทวีสุข ผ้าห่มมหัศจรรย์ฟันดี ดูข้อมูล
3 นางวริญญา คงพิจิตร,ละมุล คงเพชร ผลการใช้สื่อ3 มิติคัดกรองเต้านมด้วยตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ดูข้อมูล
4 นายปรีชา มะโนยศ นวัตกรรมผ้าพันสะโพกฉุกเฉิน ดูข้อมูล
5 นางกาญจนา ผุเพชร มาตรวัดความเตี้ยของเด็กไทย ดูข้อมูล
6 เอื้ออารีย์ สืบเสาะดี หนูน้อยโภชนาการดี วิถี(เครื่องชั่งน้ำหนัก)พอเพียง ดูข้อมูล