รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 พีระเดช สำรวมรัมย์ การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค(iNow project)เพื่อการบูรณาการแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ดูข้อมูล
2 นางสาวขวัญเรือน แสนทวีสุข ผ้าห่มมหัศจรรย์ฟันดี ดูข้อมูล
3 นายปรีชา มะโนยศ นวัตกรรมผ้าพันสะโพกฉุกเฉิน ดูข้อมูล
4 นางกาญจนา ผุเพชร มาตรวัดความเตี้ยของเด็กไทย ดูข้อมูล
5 เอื้ออารีย์ สืบเสาะดี หนูน้อยโภชนาการดี วิถี(เครื่องชั่งน้ำหนัก)พอเพียง ดูข้อมูล
6 นางสาวรัชนีกร ใจคำสืบ นวัตกรรมผ้ายืดประคบเย็น ดูข้อมูล
7 นางสาวนิตยา สุภาพวง มุ้งวิเศษ ช่วยหนูด้วย ดูข้อมูล
8 นางอิสรา คำโท ป้ายยาฉีดออเจ้า ดูข้อมูล
9 นายธีรพงษ์ ศรีพล พิชิตปวด นวดด้วยไม้ ดูข้อมูล
10 น.ส.วันทนี บุ้งทอง ขวดเก็บแปรงสีฟันกันแมลง ดูข้อมูล
11 นางสาวสุภาพร สงวนดี หมอนรองรักแร้ ดูข้อมูล
12 นางสาวสุนิษา สุพิษ กระปุกถอดเข็ม ดูข้อมูล
13 นางสาวบุญชิรา ดวงดี ถุงผ้าบรรจุสายอุปกรณ์ต่อเครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล
14 นางสาวพัชรินทร์ พันธ์ชัย ตะกร้ากล้องโทรทัศน์อุ่นใจ ดูข้อมูล
15 นางสาวมะลิทอง งามวิลัย แปรงมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
16 นางจีรภาพร กานกายัณต์ ซองเหลืองไม่เหลือง ดูข้อมูล
17 นายบันดิษฐ ศรีธรรมมา อุปกรณ์ช่วยรักษาภาวะลำไส้กลืนกัน โดยวิธีใช้ลม ดูข้อมูล
18 นางสาวพนาวรรณ บุญพิมล สายผูกยึดท่อเจาะคอ (Trach Band) ดูข้อมูล
19 นางอัญภัชชา สาครขันธ์ แผ่นรองชั้นในที่ส่งเสริมการหายของแผลที่เท้าเบาหวาน ดูข้อมูล
20 วิลาวัลย์ มหาไชย ตารางกำหนดโปรตีนในผู้ป่วยโรคไต ดูข้อมูล
21 นางวราลักษณ์ ผลแก้ว Bowie dick recycle ช่วยถ่างเครื่องมือ ป้องกันทิ่มทะลุ ดูข้อมูล
22 นางปิยรัตน์ บุญล้อม บัตรคิวจราจร ดูข้อมูล
23 นางสาวมนัสพร คงสาหร่าย เสาวัดความหนาของพื้นรองเท้า ดูข้อมูล
24 นางสาวปัทมาวดี รื่นริด ผ้าขาวม้า พาเดิน ดูข้อมูล
25 นางสุนทรี อรัญศักดิ์ชัย , นายชัยยงค์ โพธิ์ศรี นวัตกรรม Penile clamp OR NBH ดูข้อมูล
26 นายชัยยงค์ โพธิ์ศรี นวัตกรรม รถเฝือก Mobile ดูข้อมูล
27 นายวินัย ชาวเมืองปักษ์ หมอนนิ้วรองฟัน ดูข้อมูล
28 นางสาวธันยา จรลี สื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented Reality) ในมือถือสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ดูข้อมูล
29 ทันตแพทย์อิทธิพล เธียรถาวร กระป๋อง 3 in 1 ช่วยชีวิตพิชิตเข็มตำ ดูข้อมูล
30 กฤษณะ ระดาพัฒน์ อุปกรณ์ดึงนิ้วมือมหัศจรรย์ (Wonder Finger Trap) ดูข้อมูล
31 พัชรียา ขุนจันทร์ การพัฒนานวัตกรรมเครื่องเสริมสร้างการก้าวได้ พาเดินต่อประสิทธิผลในการฟื้นฟูการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ดูข้อมูล
32 นางสาวสุดาทิพย์ ดวงพลพรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรถถังกระตุ้นพัฒนาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กปฐมวัย ดูข้อมูล
33 นางดวงหทัย พจนา บู้บี้พาพี่ทำฟัน ดูข้อมูล
34 นางสาว กมลวรรณ แสงสุวรรณ ฉากกำบังรังสีต้นทุนต่ำสำหรับใช้ป้องกันอันตรายจากรังสี ดูข้อมูล
35 นายสัญญา สารกาล อุปกรณ์ช่วยจัดตำแหน่งสำหรับการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะ ดูข้อมูล
36 นายรังสรรค์ แสงโทโพ นวัตกรรมวงล้อบริหารหัวไหล่ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมอง ดูข้อมูล
37 นายรังสรรค์ แสงโทโพ iWalker & Chair อุปกรณ์ช่วยเดินอเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
38 นางตอยยีบะห์ ฮาแว ตุ๊กตา-ลูกปัด มานับลูกดิ้นกันเถอะ ดูข้อมูล
39 น.ส.กัลยาณี สุเมธีวัฒนกุล เตียงทำหัตถการเพื่อลูกน้อย ดูข้อมูล
40 นายสุเมธ บุญส่ง ไม่จากไปไหน ดูข้อมูล
41 นางผกาทิพย์ นามเรืองศรี ประสิทธิผลของนวัตกรรมหมอนให้นมบุตร ดูข้อมูล
42 นางสาวประทุม วงตา เสื้ออุ่นไอรัก ดูข้อมูล
43 เชิดชัย สีทาเลิศ ระบายอกไม่พกขวด ดูข้อมูล
44 พว. นิรมล คุ้มรักษ์ นวัตกรรม PVC มหัศจรรย์ แบ่งปันเพื่อน ดูข้อมูล
45 กภ.กัญญารัตน์ ค้ำจุน ราวฝึกเดินเคลื่อนที่ เดลิเวอรี่ชุมชนเมือง ดูข้อมูล
46 คุณสินีนาฏ สุขอุบล ผลระยะสั้นของเครื่องช่วยงอเข่าร่วมกับโปรแกรมกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหัก ดูข้อมูล
47 นางสาวศิวาริน รินสาร ICD ยกล้อ ดูข้อมูล
48 นางสาวจุฑามาศ แสนพวง สเกลช่วยชีวิต ดูข้อมูล
49 ณัฐลียา เกตจุนา สิ่งประดิษฐ์ ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วป้องกันแผลกดทับ โรงพยาบาลคำชะอี 2561 ดูข้อมูล
50 นางไพรินทร์ สมบัติ ถุงโคลอสโตมี พี.เอส.โมเดล ดูข้อมูล
51 นายมะลี จาเอาะ คุ้มค่า ได้ประโยชน์ ด้วย KRADO BAMBOO PATIENT BED 4.0 ดูข้อมูล
52 ทวีพร สลางสิงห์ การพัฒนารูปแบบการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในผู้ป่วยใน รพ.คำชะอี พ.ศ 2561 ดูข้อมูล
53 นางพูลสุข อุปัญญ์ กระเป๋าพกพาสะดวก สำหรับผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ ดูข้อมูล
54 นายไสว มงคลพิศ “เซานั่ง” นวัตกรรมฝึกหัดนั่งสำหรับเด็กอายุ 5-8 เดือน ดูข้อมูล
55 นายชัชนันท์ ปู่แก้ว กล่องห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยเบาหวาน ดูข้อมูล
56 นางวัลภา อมรวงศ์ นวัตกรรมด้ามจับโคมไฟผ่าตัด ดูข้อมูล
57 นายจารึก ไทยทักษ์ หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะอย่างง่าย ดูข้อมูล
58 นายอัสซัม บือแน Thailand 4.0 กับการลด Response Time ด้วย QR code แผนที่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ดูข้อมูล
59 นายอนุชา สมานคำ สายรัดมือสายรักษ์ฟัน ดูข้อมูล
60 นางอรุณี พัวโสพิศ นวัตกรรม Drap safety save ดูข้อมูล
61 นางสริญญา ไชยราช ปรอทปลอดแตก ดูข้อมูล
62 นางวิไลลักษณ์ ภูจอมจิตฆ์ นวัตกรรม เสื้อสามารถ ดูข้อมูล
63 นางวรารัตน์ ศรีคิรินทร์ โดนัทใยไหม เชื่อมใยข้อเข่า ดูข้อมูล
64 นายแพทย์คมกฤษณ์ โกมุทรินทร์ ผ้าพยุงหัวใจมือที่สาม ดูข้อมูล
65 นายแพทย์คมกฤษณ์ โกมุทรินทร์ ขวดน้ำเกลือพลาสติกกับการระบายลมและของเหลวจากช่องปอด ดูข้อมูล
66 นางสาวกาญจนา ละสอน ใสใสไว้ใจได้ ดูข้อมูล
67 น.ส.กรองแก้ว ภูหลาบ ผลงานนวัตกรรม :ซองใสฟิล์ม รักษ์โลก” ดูข้อมูล
68 นางสาวธนพร มะธิปิไข นวัตกรรม โมเดลฟันหรรษา ดูข้อมูล
69 นางกัญญาพัชร กิณเรศ Mouth prop ทำเอง โดนใจ ปลอดภัยตอนทำฟัน ดูข้อมูล
70 นางสาวศุภมาส แก้วใส ลดปวด ลดโรคด้วยภูมิปัญญาไทย ดูข้อมูล
71 ชุลีพร พิมนาคุณ นวัตกรรมระบบจองคิวทันตกรรมออนไลน์ ดูข้อมูล
72 จักรพงษ์ แก้วบุญเรือง ระบบแอพพลิเคชั่นเรียกคิวผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ SmartQ ดูข้อมูล
73 กนัฏฐ์กมล ค่วยเทศ ผ้าปิดตาลดโลกร้อน ดูข้อมูล
74 นางสาวฟารีดะห์ มามะ โดม เฮลฟ์ แคร์ ดูข้อมูล
75 นางวรลักษณ์ ฆ้องวงษ์ Flow chart นี้ดีต่อน้อง ดูข้อมูล
76 ยูไมด๊ะ มะจะ QR code จัดการงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ออนไลน์ ดูข้อมูล
77 กลมลี แสนบุดดา มหัศจรรย์ยกยอ ดูข้อมูล
78 หทัยรัตน์ เดชะปรากรม เปรียบเทียบความไว ความจำเพาะ ค่าทำนายผลบวก ค่าทำนายผลลบ ความสอดคล้อง และความเชื่อมั่นแว่นดูตากระตุกทำขึ้นเองกับ Frenzel glasses ดูข้อมูล
79 นางมาลิลทิพย์ ศิริสุทธิ์ ถุงเกลือร้อนผ่อนคลาย ดูข้อมูล
80 เดือนเพ็ญ ภูแพง คลอดง่ายๆไม่มีแผล ดูข้อมูล
81 นางสาว วราภรณ์ เขตผดุง กระเป๋าปฏิทินเตือนความจำ ดูข้อมูล
82 อุมาวรรณ สุระวิค ถูกคน ถูกใจ ดูข้อมูล
83 พว.อมรรัตน์ ลิ่มเฮง โปรแกรม Hat Yai COC ดูข้อมูล
84 นางนูรีดา ดอเล็ง หุ่นฝึกคลอด safety to you ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
85 นายสมชาย มารักษา Maruksa s caliper (อุปกรณ์ช่วยจัดแนวหลังคด) ดูข้อมูล
86 ดวงหทัย พจนา นวัตกรรม เรื่องแปรงสีฟันมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
87 นายเกรียงไกร พรมชาติ แดง ดูด ดี ดูข้อมูล
88 นายทับทิมดำ คำมุงคุณ ดักก่อนดับ ดูข้อมูล
89 นางสาวพีรัสฌา ขุมทอง นวัตกรรม น้ำเกลือเหลือไม่เบื่อเดรน ดูข้อมูล
90 นางอรัญญา เมืองโคตร ปลอกป้องเชื้อ ดูข้อมูล
91 นางมยุรี คนหาญ คอนโดถาดพิมพ์ปาก ดูข้อมูล
92 นางสาววรัญญา ซาเสน ผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแผลเบาหวาน ดูข้อมูล
93 นางสาว สุนิสา น้อยทรง การเปรียบเทียบการเกิดแผลกดทับจากการผูกมัด ระหว่างการใช้ผ้าและการใช้ฟองน้ำในตึกอายุรกรรมชาย ดูข้อมูล
94 นางวยุลี หมื่นแพน ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะคลื่นไส้และอาเจียน ในผู้ป่วยผู้ใหญ่หลังผ่าตัดที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ดูข้อมูล
95 นายประเสริฐ สมใจ ผลของการใช้โปรแกรมวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะ( Mild Traumatic Brain Injury) แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหาร ปี พ.ศ.2560 ดูข้อมูล
96 นางสาวผกามาศ เภาจี๋ แว่นรักษ์ดวงตาหนูน้อย ดูข้อมูล
97 นางประภาภรณ์ ขำพิทักษ์กุล การเปรียบเทียบผลการห้ามเลือดระหว่างการอมน้ำแข็งและการประคบเย็น ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
98 นางสาวเอกตริตรา ศรีลาศักดิ์ ผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการลดยากระตุ้นความดันโลหิตในผู้ป่วย septic shock ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
99 นายสุรัตน์ ตะภา การป้องกันการสูญเสียความร้อนและป้องกันโรคลมร้อนในผู้สูงอายุ ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์ อำเภอ ชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ดูข้อมูล
100 นางสาววันวิสาข์ กลางประพันธ์ การเปรียบเทียบอุณหภูมิกายที่ลดลงระหว่างการเช็ดตัวลดไข้แบบเดิมกับการแช่เท้าในน้ำอุ่นในเด็กที่มีไข้สูง ที่มารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
101 นางจินตนา ทวีโคตร การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ถุงรองเลือดในผู้ป่วย ทำหัตถการขูดมดลูกในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
102 นางสาวอภิชญา นามวิเศษ การเปรียบเทียบอาการแสบร้อนศีรษะจากการรับยาเคมีบำบัดระหว่างการใช้หมวก ประคบเย็น และไม่ใช้หมวกประคบเย็นของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
103 น.ส. สุพิศตา รอบคอบ ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและเด็ก ดูข้อมูล
104 น.ส. ฝนนภา เมืองโคตร ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอด อุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
105 นายณัฐสิทธิ์ ลุณบุตร ผ้าเจาะกลางแสนสะดวก ดูข้อมูล
106 ภก.รอนี กาเดร์ ฉลากยาเสริมมหัศจรรย์: ผู้ป่วยวาร์ฟาริน เข้าใจ ใช้ยาถูกต้อง ปลอดภัยจากอาการข้างเคียงที่รุนแรง ดูข้อมูล
107 นางปรารถนา ใหญ่สิงห์บุญ Amazing เตี่ยว ดูข้อมูล
108 นางพนมพร คำนนท์ ซองใส่ที่เก็บฟิล์มภาพถ่ายรังสีฟัน ดูข้อมูล
109 นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ กล่องมหัศจรรย์ฝึกมือ ดูข้อมูล
110 อมรรัตน์ เมิดไธสง สติ๊กเกอร์บอกโรค ดูข้อมูล
111 นางรัชนี ตระกูลลำเจริญ นวัตกรรมการทำมือช่วย Feed จากเศษผ้า ดูข้อมูล
112 นางสาวณภัทรนันท์ นิสสัยชล ROLLER MIXER เครื่องหมุนเขย่าต่อเนื่อง “ใช้งานง่าย ได้คุณภาพ เลือดไม่Clot” ดูข้อมูล
113 นางพูลสุข อุปัญญ์ การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง โดยใช้เครื่องวัดความดันแบบอัติโนมัติด้วยตนเอง ดูข้อมูล
114 นางกนกวรรณ สีมาคราม ถุงมือด้วยรัก ลูกรักฟันดี ดูข้อมูล
115 นายทิวา บุญมั่น ขวดจอมพลัง ดูข้อมูล
116 นางจิราพร หมื่นศรี โปรแกรม ชุมชน: เจาะเลือดทันใจ ว่องไวด้วย IT ดูข้อมูล
117 นางพนิดา ภาดี เรื่องของสาก ดูข้อมูล
118 นางแฉล้ม แสนเยีย ผลการพัฒนาผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับการเย็บแผล ดูข้อมูล
119 นางสาวพัชรินทร์ ศรีบุตร นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “Dis…….Car off road” ดูข้อมูล
120 นายธีระพงษ์ ยืนยั่ง เครื่องอบแห้งอุปกรณ์การแพทย์ ยุค รพ.สต.ติดดาว ดูข้อมูล
121 นางสาวรุ่งฤดี สาผม หยุดดราม่ากับสาย EKG ที่พันกัน ดูข้อมูล
122 นางสาวรุ่งฤดี สาผม หยุดดราม่ากับสาย EKG ที่พันกัน ดูข้อมูล
123 นางวารี ประมูลศรี นวัตกรรมกระเป๋าอุ่นร้อน ดูข้อมูล
124 นายสัญญา สารกาล อุปกรณ์ช่วยจัดตำแหน่งสำหรับการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะ ดูข้อมูล
125 นางสาวปิยธิดา ทองจัตุ สติ๊กเกอร์ ฟันสวย ดูข้อมูล
126 นิศมา แสนศรี ที่บอกค่า องศาเตียง ดูข้อมูล
127 นางสาวสุนิสา อ่อนประชา กล่องดนตรีช่วยหนูน้อยแปรงฟัน ดูข้อมูล
128 นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร หุ่นช่วยฝึก CPR ราคาประหยัด ดูข้อมูล
129 นิรมล ลีลาอดิศร นวตกรรมจุกนมสำหรับทารกแรกเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ ดูข้อมูล
130 นางสาวศรินทิพย์ เรืองทอง หมอนรองแขน A line ดูข้อมูล
131 นางณัฐชานันท์ ผิวเรืองนนท์ การเปรียบเทียบอุณหภูมิกายผู้ป่วยทารกน้ำหนักตัวน้อยที่ใส่หมวกไหมพรม และใส่หมวกผ้าสำลี ดูข้อมูล
132 น.ส. รุ่งทิวา ปาวงค์ ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ กระดูกต้นขาหัก โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
133 นางสาวยุพารัตน์ ศรีหาญ ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล
134 นางสาวศิริกาญจน์ดา แสนสุข ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ดูข้อมูล
135 นายจิตรกร ยุทไธสง ยางรัดมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
136 นายคณาธิป ศลาฆินหิรัณยกุล นวัตกรรม “การ์ดกันส่ายได้ผู้ช่วยทำฟัน” ดูข้อมูล
137 นางนริศษา เมืองโคตร นวัตกรรม “Safe Needle T box” ดูข้อมูล
138 นายเทพสิน อินจำปา วัคซีน 8 ช่อง ดูข้อมูล
139 ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล แปรงสีฟันพร้อมตัวล็อคท่อดูดน้ำลายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ดูข้อมูล
140 นายรัฐพล ภูจอมใจ ก๊อซปิดแผลนาโนมหัศจรรย์ ดูข้อมูล